2 KORIN
Khe Por Phenatɨtɨgap Koriniŋ Ndi Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Korin ŋgu bakɨmen ki siosan vhen ki gumgi gu mbigi mbari, mbe buni mbatɨgir Por ga suaŋgim, Por ne nzuav guigira ndav simgi. Ana Koriniŋ phorgɨp mba buni ndiv thɨgar maan zav kha gava khergi.
Ana maaŋ muuŋgip, ana taagip mbe phorgɨp ndikndigirga. Ana mba gava kherav, ana fharav, ana kama havharar ana mba fhum Koriniŋ ga suaŋgi buni, ana wom ntan mbe nzuai. Ana guigira mba buni suangeŋ vuzvugi fhuvara. Mbe khaŋ muuŋgi, mbe rɨɨrɨɨv buni mbatɨgir ana suaŋgim, ana maaŋ muuŋgiap kama havharar mba bunin mbe nzuai. Ana mbe suaŋgim, mbe ana buni mbararagiap, wari wo mbui tɨvi ndiv thɨgar mbarigim, ana maaŋ muuŋgiap ntigem guigira ndikndiga mbatɨga mbui.
Mba tugen Zudia ŋgu bakɨmen guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe kɨrɨ tɨva mbatɨga mbuim, Por mbe nzuav ŋkɨɨa fukfugi. Ana mba ŋkɨɨa ndigi ŋgɨp mben nɨɨnga. Maaŋ muuŋgiap, sapta 8 gu 9, Por Koriniŋ ndavi khavi bunin mbe nzuai. Mbe mba ŋaara suaŋv ŋkɨɨa ndi nɨɨn zav, ana mba bunin mbe nzuai.
Por mbe nzua vov, mba gavar mpuu buni, ana mba Fhe Bakɨmen ŋaara gumgir fhura wari ga shɨshɨgi gumgi bun nzuai. Mbe zav Korinan kav, Por zɨ mbevav, Por mba Zisas ana farasarigim, ana mba mbui ŋaar, mbe buni mbatɨgir ana nzuav, ana mbevav, ana farfagi.
Por Zisas farasarigi ŋaara gumgi Fhe Bakɨme mbe nɨɨŋgi ŋaari ga nzuai.
1
FG 18.1; 1 Ko 1.1Gu Por, gu Krais Zisas farasarigi ŋaara guma. Fhe Bakɨme vuzvugara Zisas na farasarigim, gu anan ŋaara guma ki. Na phorga guigira Zisas khothɨgi guma Timoti, ŋka kha gava khergiap, nde Korin ŋgu bakɨmen Fhe Bakɨme sios vhen ki gumgi gu mbigi, ŋka kha gava khergiap, nde ndi mbaav, vhɨra guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde Akaia ŋgu bakɨme fhain ki, ŋka vhɨra anan nde ndi mbai. 1 Ko 1.3Nzan Ndia Fhe Bakɨme gum nza Bakɨme Zisas Krais, mani fhura nden kora muuŋgi kora muumbar gum ndava mɨɨtɨgar nden nɨɨŋrim, nde kɨri.
Por Fhe Bakɨme ana kurigi ne nzuav anan ndikndigi.
Ro 15.5; Ef 1.3; 1 Pi 1.3Nza Fhe Bakɨme zɨ ndiv vun kuamkuarga. Ana nza Bakɨme Zisas Kraisan Fhe Bakɨme gum anan Ndia ma. Ana guigira za kora mbui tɨvir Ndia ma. Ana za ndava mɨɨtɨgar simtɨk ki gumgi ga ndɨɨi Fhe Bakɨme ma. Ana za ŋkan hi simtɨgi, ana ndava mɨɨtɨgar ŋka ndɨɨi. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme ndava mɨɨtɨgar ŋka ndɨɨi tɨvara, ŋka vhɨra mbarkɨrga simtɨgi ndi gumgi, ŋka mba ndava mɨɨtɨgar mben nɨɨnga. Sng 34.19; 94.19; Kor 1.24Krais zaagi gu simtɨgi vhɨrve ndigi, ŋka vhɨra zaagi gu simtɨgi vhɨrve ndi. Mba tɨvara Fhe Bakɨme Kraisan panan, anan ndava mɨɨtɨk ŋkan ndava vheni givigi. Ŋka maaŋ muuŋgip simtɨgi ndirga, nde ne nzuav ndavi mɨɨtɨgi ndiv, nde nzerara kɨrga. Fhe Bakɨme maaŋ muuŋgip ndava mɨɨtɨgar ŋkan nɨɨnga, ana vhɨra ndava mɨɨtɨgar nden nɨɨnga. Fhe Bakɨme maaŋ muuŋgiap, ŋkasŋka nde ndɨɨi, nde thɨgɨ havhargip, ŋkan farar muuŋgip mbarkɨrga simtɨgi ndirga. Ro 8.17; 2 T 2.12Ŋka guigira khueŋ khothɨga havhargi, nde thɨgɨ havhargirga. Ŋka kaŋgi, nde ŋka phorgap mba simtɨgi ndi, nde vhɨra ŋka phorgɨv ndava mɨɨtɨga ndirga.
FG 19.23; 1 Ko 15.32Nde ŋka phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde Esia ŋgu bakɨme fhain ŋkan hɨgi simtɨgi, ŋka khueŋ vuzvugi, nde nta kaŋgirga. Mba tugar ŋkan hɨgi simtɨgi, nta guigira kɨvgiap, ŋka mbevigi. Maaŋ muuŋgiap, ŋka guigira khueŋ ndɨkndɨgi, ŋka za vhɨzgirga. Ne guigira khaŋ muuŋgi, ŋka vov bigi ndi thɨgar mbai guman pana nɨman thɨgap ŋka mbararagim, ana khaŋ ŋka nzuai, “Ŋko rimgip, za vhɨzgirga.” Mba simtɨk mba fara muuŋgiap ŋkan hɨgi. Mba simtɨgi ŋkan hɨgɨrim, ŋka maaŋ muuŋgip wom wani won ŋkasŋka ga ndɨkndɨgɨrga fhuvara. Ŋka Fhe Bakɨmen ŋkasŋka ga ndɨkndɨgɨrga. Ana vhɨzi gumgi, ana taagia mbe khavi guma ma. 10  2 T 4.18; 2 Pi 2.9Mba simtɨga mbatɨga guareŋra, ne guigira ŋka shogirim, ŋka vhɨzgirga tuktɨgi. Fhe Bakɨme thav taagia ŋka ndigi. Ana vhɨra zumgum mbara muuŋgip taagi ŋka ndigirga. Ŋka khueŋ khothɨga havhargi. Mba bigi mbatɨgi zazera ŋkan farfa saŋv muunga, Fhe Bakɨme taagip ŋka ndigirga, ŋka nzerara kɨrga. 11 Nde vhɨra ŋkan kurav Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋri. Nde maaŋ muunga Fhe Bakɨme gumgi vhɨrve buni mbararav ŋkan kurkurarga. Maaŋ muunga, gumgi gu mbigi vhɨrve, mbe Fhe Bakɨme ŋkan kurkurigi tɨva ganɨv, mbe Fhe Bakɨmen ndikndigirga.
Por Koriniŋ guigi fhuvara.
12  1 Ko 1.17; 2.4; 2.13; 2 Ko 2.17; Hi 13.18Ŋka bigɨna bueŋra nzuav wani wo zɨni ndi vun kuamkuagi. Ŋka ndava vheni khueŋ kaŋgi, ŋka nden han kav muuŋgi tɨvi, ŋka zazera khaŋ tɨga havhargiap Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvi gum tɨvi guari, ŋka nta zɨn vui. Ŋka mba tɨvar za kha gumgi gu mbigi ga mbui. Fhe Bakɨme fhura ŋkan kora muuŋgiap ŋkan kurkurigim, ŋka mba tɨva muuŋgi. Ŋka kha nuianan ki gumgi ndɨkndɨgi vhuuiŋ zɨn vui fhuvara. 13-14  2 Ko 5.12; Fi 2.16Ŋka gavi kherav nde ndi mbav, ŋka nde ganɨv kaŋgirga buni ntɨɨriveŋra kherav nde ndi mbai. Ŋka harigi khesharigi buni thari khergiap nde ndi mbarigi fhuvara. Khueŋ guigira, nde tugi mbarir, nde tuituigiap ŋka khergiap nde ndi mbarigi buni mbari, nde ntan ntɨɨriveŋ kaŋgi fhuvara. Ŋka khueŋ vuzvugi, ŋka nzuai buni, nde za nta ntɨɨriveŋ kaŋgirga, nza Bakɨm nza muuŋgi tɨvi ga suaŋv nza suanga tugar, nde guigira ŋka suaŋv ndikndigɨrga, ŋka vhɨra mba tɨvara muuŋgip nde suaŋv ndikndigɨrga.
15-16  FG 19.21; 1 Ko 16.5-6Gu guigira khueŋ khothɨga havhargiap khaŋ suaŋgi, gu fharav zɨv nde gangip, nde thav Masedonia ŋgu bakɨme fhain ŋgɨrga. Gu Masedonia ŋgu bakɨme fhain kegɨp, gu ana thav, gu taagip nden han zɨrga. Gu mba tɨvar muuŋgirga, Fhe Bakɨme wom phena tɨtɨgɨp tɨvar vhuun nde muunga. Nde vhɨra nan kurarim, gu Zudia ŋgu bakɨme fhain ŋgɨrga. 17 Ee, ram muuŋgi, nde ndɨkndɨgi, gu nde guiguigire? Ee, nde ndɨkndɨgi, gu fhura buni nzuav, wom nta domdora suav, kha nuiana gumgi mbui tɨva mbuav, khaŋ nzuaire? Gu “Ahaŋ” nzuavra, vhemkora khaŋ nzuaire “Fhuvara”? Zakɨra fhuvara! 18 Fhe Bakɨme, ana wo suaŋgi buni, ana za nta zɨn vui. Mba tɨvara, gu guigira nde nzuai. Gu nde suaŋgi buni, nta “Ahaŋ” gu “Fhuvara” ki fhu. Gu buni guarira suaŋgi. 19  FG 9.20; 18.5Gu Sairas gu Timotin kov, nza nden rɨgar kav, nza Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun nde suaŋgi. Mba buna vhuueŋ ne Fhe Bakɨmen Kam Zisas Krais bun nzuai kameŋ ma. Nde kaŋgi, Zisas Krais, “Ahaŋ” gum “Fhuvara” ndi ndɨɨi guma fhuvara. Zakɨra fhuvara! Krais, ana zazera “Ahaŋ” rɨgi guma ma. 20  Ro 15.8-9; VB 3.14Fhe Bakɨme nza suaŋgi kaa vhɨrvera kim, Krais maaŋ muuŋgiap, zazera ana mba nza suaŋgi kaaveŋ ga nzuav, ana zazera khaŋ nzuai, “Ahaŋ.” Maaŋ muuŋgiap, nza Fhe Bakɨme suaŋgi bunin vhuuiŋ mbararav, nza Krais zɨn panan, nza khaŋ nzuai, “Guigi guarara.” Nza ne nzuav, nza Fhe Bakɨme zɨ ndi vun kuamkuagi. 21  1 Zo 2.20; 2.27Fhe Bakɨme nduara nzan havharav, nden havharim, nza Krais phorgap havhargi. Ana vhɨra nzan wora mbuigi. 22  Ro 8.16-17; 2 Ko 5.5; Ef 1.13-14; 2 T 2.19; 1 Zo 2.27; VB 2.17Ana won ruuŋ farav nza khɨngiap, won Ŋina Ŋaarar nza nɨɨŋgi. Ana mba nzan nɨɨn za mbui bigir vhuuin panan, ana fharav anan nza nɨɨŋgi. Nza anan Ŋina Ŋaara ndigap, nza kaŋgi, nza guigira mba harigi bigi, nza vhɨra nta ndirga.
Por vhemkora Korinan vugi fhuvara.
23  Ro 1.9; 2 Ko 11.31Na buni havhari guma Fhe Bakɨme, gu ana zɨn panan, gu guigira khaŋ nzuai, gu vhemkora Korinan zɨgɨrga fhuvara. Ne khaŋ muuŋgi, gu simtɨgar nden nɨɨŋ thagi. Nera khare. 24  1 Pi 5.3Ŋka nde guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨgi gari fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nde guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨgi, nta thɨga havhargi. Nza wari tɨgɨp ŋgarɨv, nden ndikndigirga.

1:1 FG 18.1; 1 Ko 1.1

1:2 1 Ko 1.3

1:3 Ro 15.5; Ef 1.3; 1 Pi 1.3

1:5 Sng 34.19; 94.19; Kor 1.24

1:7 Ro 8.17; 2 T 2.12

1:8 FG 19.23; 1 Ko 15.32

1:10 2 T 4.18; 2 Pi 2.9

1:12 1 Ko 1.17; 2.4; 2.13; 2 Ko 2.17; Hi 13.18

1:13-14 2 Ko 5.12; Fi 2.16

1:15-16 FG 19.21; 1 Ko 16.5-6

1:19 FG 9.20; 18.5

1:20 Ro 15.8-9; VB 3.14

1:21 1 Zo 2.20; 2.27

1:22 Ro 8.16-17; 2 Ko 5.5; Ef 1.13-14; 2 T 2.19; 1 Zo 2.27; VB 2.17

1:23 Ro 1.9; 2 Ko 11.31

1:24 1 Pi 5.3