1 ZON
Khe Zon Fharav Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Zon ndɨkndɨga mpuani ga nzuav kha gava khergi. Zon khueŋ vuzvugiap, kha gava khergi. Ana Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigir kurarim, mbe Fhe Bakɨme phorgɨv ndava bavira kɨv, vhɨra ana Kam Zisas Krais phorgɨp ndava bavira kɨrga. Ana vhɨra khueŋ vuzvugi fhuvara. Mba Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi, mbe fhura mba ndava vurar ki gumgi gu mbigi ganɨrim, mbe mbe guiguigip, mbe ŋgɨrim, mbe Fhe Bakɨme thamthargane, ana ne thagi.
Mba ndava vurar ki gumgi gu mbigi, mbe khaŋ nzuai, “Kha nuianan ki bigi, nta nzerigi fhuvara.” Mbe ne nzuav khaŋ nzuai, “Maaŋ muuŋgip, Zisas, ana Fhe Bakɨmen Kam ma. Ana maaŋ muuŋgim, ana ram muuŋgip kha nuiana guma ga gegɨp, nza kha nuianan ki gumgi gu mbigi mbui bigi, ana ntan muuŋrie?” Mbe maaŋ nzuav vhɨra khaŋ nzuai, “Guma nzerara Fhe Bakɨme phorgɨp kɨr saŋv, ana kha nuiana bigi ga ndɨkndɨgɨ thari. Kha bigɨna phuni vhɨra, tɨvar vhuuŋ gum ndavar harigi gumgi gu mbigi ga ndɨɨi tɨv, mba tɨvani, ni vhɨra kha nuianan tɨvani ma. Maaŋ muuŋgip, nde kha khesharigi tɨvi, nde pim nta ndɨkndɨgɨp, nta zɨn ŋgɨ thari.” Kha nuianan ndava vurar ki gumgi gu mbigi, mbe maaŋ nzuai.
Mbe maaŋ nzuaim, Zon khueŋ vuzvugi, mba Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi, mbe khuarar mbe nzuai ndɨkndɨgi mbatɨgi ga rɨgɨ thari. Ana ne nzuav khaŋ mbe nzuai, “Zisas guigira guma guara gegap, kha nuianan hɨgi. Nde guigira Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi, nde guigira wo ndavir Fhe Bakɨmen nɨɨŋgip, vhɨra wo ndavir harigi gumgi gu mbigir nɨɨŋgiri.”
Nza vhava ŋaarar kav anan ŋaara rui gumgi gu mbigi, nza fhura mba gɨngɨnan ki gumgi gu mbigi ganɨrim, mbe nza guiguigi thari.
1
Nza Fhe Bakɨme khaŋ nzuai guma “Ana Fhe Bakɨme zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi kameŋ ma.” Nza ana garim, ana nzan han zergi.
Zo 1.1-4; 1.14; 20.27; 2 Pi 1.16; 1 Zo 2.13-14Nza Fhe Bakɨme bun nzuav khaŋ nzuai guma, “Ana Fhe Bakɨme zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi kameŋ ma.” Ana maaŋ nzuai guma, ana fhum guarara ki guma ma. Nza ana buni mbararav, nza vhɨra wari won rɨmgira ana gangi. Nza ana garav, nza vhɨra ana fhavar suirigi. Zo 1.14; 21.24; FG 2.32; Ro 16.26Mba guma, ana nzan han zergim, nza ana gangiap, ana bun nzuai. Nza kha bun nde nzuai guma, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi guma ma. Mba guma ana fhum Fhe Bakɨme han Hevenan kegap, kɨrar hɨgim, nza ana gangiap ana bun nde nzuai. Zo 17.21; FG 4.20; 1 Ko 1.9; 1 Zo 2.24Nza ana gangiap, ana nzuai buni mbararagiap, nta bun nde nzuai, nde vhɨra nza phorgɨv ndava bavira kɨrga. Nza Fhe Bakɨme phorgap ndava bavira kav, nza vhɨra ana Kam Zisas Krais, phorgap ndava bavira ki. Zo 15.11; 16.24; 2 Zo 1.12Nza kha buni kherav, nta bun nde nzuai, nde nza phorgɨp, nza guigira ndikndiga mbatɨgar muunga.
Nza vhava ŋaarar rurga.
Zo 1.9; 9.5; 12.35-36; 1 T 6.16; Ze 1.17; 1 Zo 3.11Nza ana suaŋgi buni, nza nta mbararagiap, nta bun nde nzuai. Mba buni khaŋ nzuai, Fhe Bakɨme, ana vhava ŋaara bakɨme fara muuŋgim, bigɨna mpɨga thueŋ anan ki fhu. 2 Ko 6.14; 1 Zo 2.4Nza maaŋ muuŋgip khaŋ suanga, “Gu ana phorga ndava bavira ki.” Nza maaŋ suaŋv, nza ndava vura tɨvi khɨgɨra kɨrga, nza gɨngɨnara ki. Nza nzuai kameŋ, ne guigi kameŋ ma. Nza guigira buni guari zɨn vui fhuvara. Ais 2.5; Zo 3.21; Ef 1.7; Hi 9.14; 1 Pi 1.19; VB 1.5; 7.14Zisas, ana vhava ŋaarar ki. Nza maaŋ muuŋgip vhava ŋaarar kɨrga, nzan tɨvi vhɨra ŋgarav kɨrga, nza vhɨra ana fara muuŋgiap vhava ŋaarar ki. Nza vhɨra Fhe Bakɨme zɨn vui gumgi gu mbigi phorga ndava bavira ki. Nza wari tɨgɨp ndava bavira kɨrga, anan Kama Zisas Krais vɨzɨn, nza mbui tɨvi mbatɨgi ruai, nza ŋgarav ki.
Jop 9.2; Sng 32.5; Snd 28.13; Ze 3.2; 1 Zo 2.4Nza maaŋ muuŋgip khaŋ suanga, “Nza tɨvi mbatɨgi ga mbui fhu.” Nza maaŋ nzuai, nza nduarira wari ga shɨkshɨgi, buni guari nzan ndavi vherir ki fhuvara. Sng 51.2; Snd 28.13; 1 Zo 1.7Nza mba suambarar muuŋ thav, nza wari wo muuŋgi tɨvi mbatɨgi bun suanga, Fhe Bakɨme muun za suaŋgi kameŋ, ana mba tɨvar nzan muunga. Ana tɨvar vhuuŋra nzan muuŋv, nza fhum muuŋgi tɨvi mbatɨgi, ana za nta vhɨzgip, nta ndɨkndɨk ŋangirga. Ana nta ndɨkndɨk ŋangip, nzan kurarim, nza ŋgararga. 10  1 Zo 1.8Nza maaŋ muuŋgip khaŋ suanga, “Gu tɨva mbatɨga thueŋ muuŋgi fhu.” Nza mba suambara mbui, nza khaŋ Fhe Bakɨme nzuai, ana guiguigi guma ma. Nza mba suambara mbui, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ nza ndavi vherir ki fhuvara. a Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gavar ŋanin vhɨrvera kha kameŋ ki. Kha nuianan ki gumgi gu mbigi, mbe za tɨvi mbatɨgi ga muuŋgi. Buk Song 16.3 ganɨv, Aisaia 53.6 ganɨv, 64.6 ganɨri.

1:1 Zo 1.1-4; 1.14; 20.27; 2 Pi 1.16; 1 Zo 2.13-14

1:2 Zo 1.14; 21.24; FG 2.32; Ro 16.26

1:3 Zo 17.21; FG 4.20; 1 Ko 1.9; 1 Zo 2.24

1:4 Zo 15.11; 16.24; 2 Zo 1.12

1:5 Zo 1.9; 9.5; 12.35-36; 1 T 6.16; Ze 1.17; 1 Zo 3.11

1:6 2 Ko 6.14; 1 Zo 2.4

1:7 Ais 2.5; Zo 3.21; Ef 1.7; Hi 9.14; 1 Pi 1.19; VB 1.5; 7.14

1:8 Jop 9.2; Sng 32.5; Snd 28.13; Ze 3.2; 1 Zo 2.4

1:9 Sng 51.2; Snd 28.13; 1 Zo 1.7

1:10 1 Zo 1.8

a1:10 Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gavar ŋanin vhɨrvera kha kameŋ ki. Kha nuianan ki gumgi gu mbigi, mbe za tɨvi mbatɨgi ga muuŋgi. Buk Song 16.3 ganɨv, Aisaia 53.6 ganɨv, 64.6 ganɨri.