2
Krais, ana nzan Kurkurigi Guma ma.
Ro 8.34; 1 T 2.5; Hi 7.25; 9.24Nde nan tari, gu kha buni khergiap, nde ndi mbai. Nde nta gangip, tɨvi mbatɨgir muunga fhu. Nde maaŋ muuŋgip, nde the tɨva mbatɨga thuen muuŋgip, nde khueŋ kaŋgiri, nzan kurkure ki, ana Fhe Bakɨme han ki. Ana Zisas Krais, ana Tɨvir Vhuuiŋra Mbui Guma ma. Zo 1.29; 11.52; Ro 3.25; 2 Ko 5.18; Kor 1.20; 1 Zo 4.10; 4.14Ana nduara nzan tɨvi mbatɨgi vhɨzɨrga ŋaara muuŋgi. Ana vhɨra nzara kurkura zav mba ŋaara muuŋgi fhuvara. Ana vhɨra za kha nuianan ki gumgi gu mbigir kurkurav, vhɨra mbe tɨvi mbatɨgi vhɨzɨ zav, mba ŋaara muuŋgi. Ana mba ŋaara mbuav, rimgiap, nza muuŋgi tɨvi mbatɨgi vhɨzgim, nza Fhe Bakɨme phorgap ndava bavira ki.
Guma guigira Fhe Bakɨme kaŋgiap, ana Fhe Bakɨme nzuai tɨvi zɨn vui.
Nza Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi, nza nta zɨn ŋgɨrga, nza wari kaŋgi, nza guigira ana kaŋgi.
1 Zo 1.6-8; 4.20Maaŋ muuŋgip, guma the khaŋ suanga, “Gu guigira Fhe Bakɨme kaŋgi,” ana maaŋ suaŋv, ana Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi zɨn vui fhu, mba guma, ana bigi shɨkshɨgi guma ma. Ana maaŋ suaŋv, ana Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi zɨn vui fhu, mba guma, ana bigi shɨkshɨgi guma ma. Fhe Bakɨme buni guari ana ndava vhen ki fhuvara. Zo 13.15; 14.21-23; 15.4-5; 1 Pi 2.21; 1 Zo 4.12-13; 4.17; 5.3Guma the maaŋ muuŋgip Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ zɨn ŋgɨrga, mba guma, ana nza won Ndia Fhe Bakɨme, ana guigira won ndavar kha nuianan ki gumgi ga nɨɨŋgiap, guigira mbe vuzvugi tɨva kaŋgi. Guma the mba tɨvar muunga, mba guma guigira Fhe Bakɨme phorga havhargi.
Maaŋ muuŋgip guma the khaŋ suanga, “Gu Fhe Bakɨme phorga havhargi.” Mba guma maaŋ nzuai, ana guigira Zisas ruigi rurur muuŋri. 1 Zo 2.24; 3.11; 2 Zo 1.5-6Nde nan kɨvntogi, gu kha khergiap, nde ndi mbai tɨv, ana tɨvar kameŋ fhuvara. Ana fhum ki tɨva vur ma. Nde fhara guarara, nde Zisas khothɨgap, nde mba tɨveŋ kaŋgi. Kha tɨva vur fhum mba kaman vhuueŋ suaŋgim, nde ne mbararagiap, ne kaŋgi. a Zon mba Zisas Zon sapta 13 ves 34 suaŋgi tɨv, ana ana nzuai. Mba tɨv khaŋ nzuai, “Nde bevbevira, nde guigira wari wo ndavir harigi ntɨɨrir nɨɨŋri.” Ndu 1 Zon sapta 3 ves 23 ganɨri. Mbe fhum guarara mbe Zisas zɨn panan ruagiap, mbe mba tɨva ndigi. Maaŋ muuŋgiap, mba tɨv, ana mben tɨva vur ma. Zisas nduara khaŋ mba tɨva nzuai, ana tɨvar kam ma. Ves 8, ana khaŋ nzuai, ana vhɨra tɨvar kam ma. Zo 1.9; 8.12; 13.34; Ro 13.12; Ef 5.8; 1 Te 5.5; 5.8Kha tɨv, gu ana khergiap nde ndi mbai, ana vhɨra tɨvar kameŋ ma. Zisas mba kɨrɨ tɨva muuŋgi, nde vhɨra mba kɨrɨ tɨva mbui. Nza maaŋ muuŋgiap kaŋgi, mba tɨv, ana guigira tɨva guar ma. Ne khaŋ muuŋgi, maaŋ vhɨzɨr za mbuim, ntige vhava ŋaara guar hɨga shɨrigi.
1 Ko 13.2; 2 Pi 1.9; 1 Zo 3.10; 3.14-15; 4.20Maaŋ muuŋgip, guma the khaŋ suanga, “Gu vhava ŋaarar ki.” Ana maaŋ suaŋv, ana guigira wo ndavar ana phorga guigira Zisas khothɨgi guma ga ndɨɨi fhu, ana vhava ŋaarar ki fhuvara, ana gɨngɨnan ki. 10  Zo 11.9; Ro 14.13; 2 Pi 1.10; 1 Zo 3.14Guma won ndavar guigira Zisas khothɨgap ana zɨn vui guma ga ndɨɨi, mba guma, ana vhava ŋaarar ki guma ma. Ana vhava ŋaarar ki, bigɨn the ana so darim, ana rɨgɨrga tuktɨgi fhuvara. 11  Zo 11.10; 12.35Maaŋ muuŋgip, guma thevi Zisas khothɨgap ana zɨn vui guma the vuzvugirga fhu, mba guma, ana gɨngɨnan ki. Ana gɨngɨnan kav, ana gɨngɨnara ruav, ana wo vui tuav kaŋgi fhuvara. Mba maaŋ gɨngɨn anan rɨmani vharigi.
12-14  Ru 24.47; FG 4.12; 13.38; 1 Ko 6.11; 1 Zo 1.7 1 Zo 1.1 Ef 6.10Nde nan tari, Fhe Bakɨme Krais zɨn panan nde fhum muuŋgi tɨvi mbatɨgi, ana nta vhɨzgiap, nta ndɨkndɨk ŋangi. Gu maaŋ muuŋgiap kha buni khergiap, nde ndi mbai.
Nde nan ndegi, nde mba fhum ki guma, nde ana kaŋgi, ana ntige mbara muuŋgiap khar ki. Gu maaŋ muuŋgiap kha buni khergiap, nde ndi mbai.
Nde gumgir ŋkaa, nde Satan daaŋgia mbur khɨngi. Gu maaŋ muuŋgiap kha buni khergiap, nde ndi mbai.
Nde nan tari, nde nza won Ndia Fhe Bakɨme kaŋgi. Gu maaŋ muuŋgiap kha buni khergiap, nde ndi mbai.
Nde nan ndegi, nde mba fhum ki guma, nde ana kaŋgi, ana ntige mbara muuŋgiap khar ki. Gu maaŋ muuŋgiap kha buni khergiap, nde ndi mbai.
Nde gumgir ŋkaa, nde khaŋ tɨga ŋkasŋkagim, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ, nta khaŋ tɨga havhargiap, nde ndavi vherir kim, nde Satan daaŋgia mbur khɨngi. Gu maaŋ muuŋgiap kha buni khergiap, nde ndi mbai.
Nza wari wo ndavir nuianan tɨvi mbatɨgir nɨɨŋ thari.
15  Mt 6.24; Ro 8.7; 12.2; Ga 1.10Nde kha nuianan ki tɨvi mbatɨgi, nde ndavir ntan nɨɨŋv, nde vhɨra kha nuianan ki bigi, nde za ndavir ntan nɨɨŋ thari. Guma kha nuianan ki tɨvi mbatɨgi, ana ndavar nta ndɨɨi, ana nza won Ndia Fhe Bakɨme, ana guigira won ndavar kha nuianan ki gumgi ga nɨɨŋgiap, guigira mbe vuzvugi tɨv anan ki fhu. 16  Ro 13.14; Ze 4.16; 1 Pi 2.11Nza vhɨra khueŋ kaŋgi, kha nuianan tɨvi mbatɨgi, zam nta zɨn vui gumgi, mbe mbui tɨvi khare. Mbe kha nuiana bigi garav, nta nzuav, ndavi khavav, nta nzuav rɨmgi phara tuav, rɨɨrɨɨv wari zɨri ndi vun kuamkuagi. Mba tɨvi, nta nzan Ndia Fhe Bakɨme han Hevenan kega zergi fhuvara. Nta kha nuianan tɨvi ma. 17  Mt 7.21; 1 Ko 7.31; Ze 1.10; 1 Pi 1.24Kha nuian zumgum vhɨzgirga. Kha nuiana bigi garav, nta nzuav ndavi khavav, rɨmgi phara tui tɨvi, nta vhɨra ana phorgɨp vhɨzgirga. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme nzuai tɨvi zɨn vui guma, ana kha nuiana phorgɨp vhɨzgirga tuktɨgi fhuvara, ana zazera mbara muuŋgip kɨrga.
Krais pana guma hɨgi.
18  Mt 24.5; 24.24; 2 Te 2.3; 1 T 4.1; Hi 1.2; 1 Pi 4.7; 2 Pi 2.1; 2 Zo 1.7Nde nan tari, Zisas taagi zirɨrga tuk han mbarigi. Nde fhum Krais pana guma zɨrga kameŋ mbararagi. Ntigem anan pana gumgi vhɨrve hegi. Nza ntigem maaŋ muuŋgiap gangiap, nza kaŋgi, ntige Zisas zirɨrga tuk han mbarigi. 19  Mt 24.24; Zo 6.37; FG 20.30; 1 Ko 11.19Nde ganɨ, mba fharav nza phorga kegi gumgi, mbe guigira nza phorgap nza bɨna bavira ki gumgi fhuvara. Mbe maaŋ muuŋgiap nza thav, vegi. Mbe guigira nza phorgap nza bɨnan ki ntɨɨri fhuvara. Mbe maaŋ muuŋgiap nza bɨna guara ntɨɨri kake, mbe nza phorgap nza bɨnara kae. Mbe nza thav, vegim, nza maaŋ muuŋgiap tuituigiap kaŋgi, mbe guigira nza bɨna ntɨɨri fhuvara.
20  Zo 10.4; FG 3.14; 1 Ko 2.15; 2 Ko 1.21; Hi 1.9; 1 Zo 2.27Nde Fhe Bakɨme Guman Ŋaar Zisas, ana Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaarar nde nɨɨŋgim, nde zam ana buna guareŋ kaŋgi. 21 Gu maaŋ muuŋgiap kha ndɨkndɨgar nde mbui fhu, nde Fhe Bakɨme buna guareŋ kakagi. Gu mba ndɨkndɨgar nde mbuav, kha buni khergiap, nde ndi mbai fhuvara. Gu khaŋ muuŋgi ne nzuav kha buni khergi. Nde Fhe Bakɨme buna guareŋ, nde ne kaŋgi. Fhe Bakɨme buna guareŋ, ne guigi buna thueŋ suaŋgirga tuktɨgi fhuvara. 22  1 Zo 4.3; 2 Zo 1.7The mba bigi guiguigi guma? Mba bigi guiguigi guma, ana khaŋ nzuai ne ma, “Zisas, ana Fhe Bakɨme taagiap wo gumgi gu mbigi ndir zav suaŋgiap farasarigi guma fhuvara.” Mba khesharigi buni nzuai guma, ana kɨr nzan Ndia Fhe Bakɨme sav, vhɨra kɨr anan Kama segap, khaŋ ana nzuai, “Ana Fhe Bakɨmen Kam fhuvara.” Ana maaŋ mbuav ana Kraisan pana guma ga gegi. b Khaŋ nzuai kameŋ, “Fhe Bakɨme taagip kha nuianan ki gumgi gu mbigi ndir zav suaŋgiap farasarigi guma,” mbe Grikin, kaman, mbe kha zitɨr ana mbui, “Krais.” 23  Zo 5.23; 14.7-10; 15.23; 1 Zo 4.15; 5.1; 2 Zo 1.9Guma kɨr Kama segi, ana Fhe Bakɨme phorgɨp ndava bavira kegɨrga tuktɨgi fhu. Guma Kama khothɨgi, ana Fhe Bakɨme phorgɨp ndava bavira kɨrga.
Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar, ana Fhe Bakɨme buni vhuuin nza khɨvi.
24  Zo 14.23; 1 Zo 1.3; 2 Zo 1.6Nde mba fhum mbararagi buna guareŋ, nde ne suira havhargiri. Nde maaŋ muuŋgip ne suira havhargirga, nde zazera kha Ndia gu Kama phorgɨ kɨrga. 25  Zo 3.15; 6.40; 17.3; 1 Zo 1.2; 5.11Maaŋ muuŋgiap, Zisas kha kama havharen nza suaŋgi. Ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨn nzan nɨɨŋgirga.
26 Gu kha buni kherav, nde guiguigiap, nde ndi pham tuavar mbai gumgi bun nde nzuai. 27  Zo 14.26; 16.13; Hi 8.10-11; 1 Zo 2.20Gu nde kaŋgi, nde Krais han Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaara ndigim, ana nde phorga ki. Maaŋ muuŋgiap, nde bigɨn the kakagirim, guma the buni tharir nde suaŋv nde khɨvɨrie? Fhuvara. Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar za mba bigir nde khɨvigi. Ana buni, nta guigira buni guari ma. Nta guiguigi buni fhuvara. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar mba bigi nde khɨvim, nde nta zɨn ŋgɨp, nde guigira Krais phorgɨ havhargiri.
Nza ntigem Fhe Bakɨmen tari ki.
28  1 Zo 3.2; 4.17Ahaŋ, nde nan tari, nde guigira Zisas phorgɨp havhargiri. Ana zumgum za kɨrar hɨrga, nza ana phorgɨp thɨgɨ havhargirga, nza ana nɨman thivɨrgeŋ nzuav ndɨkndɨgi vhɨrve muuŋv mberɨrga tuktɨgi fhu. 29  FG 22.14; 1 Zo 3.7; 3.10Nde maaŋ muuŋgiap khueŋ kaŋgi, Zisas tɨvir vhuuiŋra mbui guma ma. Nde vhɨra khueŋ kaŋgiri, tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi, mbe Fhe Bakɨmen tari ma.

2:1 Ro 8.34; 1 T 2.5; Hi 7.25; 9.24

2:2 Zo 1.29; 11.52; Ro 3.25; 2 Ko 5.18; Kor 1.20; 1 Zo 4.10; 4.14

2:4 1 Zo 1.6-8; 4.20

2:5 Zo 13.15; 14.21-23; 15.4-5; 1 Pi 2.21; 1 Zo 4.12-13; 4.17; 5.3

2:7 1 Zo 2.24; 3.11; 2 Zo 1.5-6

a2:7 Zon mba Zisas Zon sapta 13 ves 34 suaŋgi tɨv, ana ana nzuai. Mba tɨv khaŋ nzuai, “Nde bevbevira, nde guigira wari wo ndavir harigi ntɨɨrir nɨɨŋri.” Ndu 1 Zon sapta 3 ves 23 ganɨri. Mbe fhum guarara mbe Zisas zɨn panan ruagiap, mbe mba tɨva ndigi. Maaŋ muuŋgiap, mba tɨv, ana mben tɨva vur ma. Zisas nduara khaŋ mba tɨva nzuai, ana tɨvar kam ma. Ves 8, ana khaŋ nzuai, ana vhɨra tɨvar kam ma.

2:8 Zo 1.9; 8.12; 13.34; Ro 13.12; Ef 5.8; 1 Te 5.5; 5.8

2:9 1 Ko 13.2; 2 Pi 1.9; 1 Zo 3.10; 3.14-15; 4.20

2:10 Zo 11.9; Ro 14.13; 2 Pi 1.10; 1 Zo 3.14

2:11 Zo 11.10; 12.35

2:12-14 Ru 24.47; FG 4.12; 13.38; 1 Ko 6.11; 1 Zo 1.7

2:12-14 1 Zo 1.1

2:12-14 Ef 6.10

2:15 Mt 6.24; Ro 8.7; 12.2; Ga 1.10

2:16 Ro 13.14; Ze 4.16; 1 Pi 2.11

2:17 Mt 7.21; 1 Ko 7.31; Ze 1.10; 1 Pi 1.24

2:18 Mt 24.5; 24.24; 2 Te 2.3; 1 T 4.1; Hi 1.2; 1 Pi 4.7; 2 Pi 2.1; 2 Zo 1.7

2:19 Mt 24.24; Zo 6.37; FG 20.30; 1 Ko 11.19

2:20 Zo 10.4; FG 3.14; 1 Ko 2.15; 2 Ko 1.21; Hi 1.9; 1 Zo 2.27

2:22 1 Zo 4.3; 2 Zo 1.7

b2:22 Khaŋ nzuai kameŋ, “Fhe Bakɨme taagip kha nuianan ki gumgi gu mbigi ndir zav suaŋgiap farasarigi guma,” mbe Grikin, kaman, mbe kha zitɨr ana mbui, “Krais.”

2:23 Zo 5.23; 14.7-10; 15.23; 1 Zo 4.15; 5.1; 2 Zo 1.9

2:24 Zo 14.23; 1 Zo 1.3; 2 Zo 1.6

2:25 Zo 3.15; 6.40; 17.3; 1 Zo 1.2; 5.11

2:27 Zo 14.26; 16.13; Hi 8.10-11; 1 Zo 2.20

2:28 1 Zo 3.2; 4.17

2:29 FG 22.14; 1 Zo 3.7; 3.10