2
Guma Bakɨme, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ki kɨman vhuuŋ ma.
Ef 4.22; 4.25; Kor 3.8; Hi 12.1; Ze 1.21Nde ntigem tɨvir ŋkaa ndigi. Maaŋ muuŋgiap, nde mba tɨvi mbatɨgi, nde zam nta thav, nde mba bigi guiguigi tɨvi, nde vhɨra nta thari. Nde vhɨra fhura wari ga shɨshɨgi tɨvi, nde zam nta thari. Nde vhɨra guma bigi vhɨrve kim, nde ana niihi tɨvi, nde vhɨra nta thav, vhɨra harigi gumgi zɨri mbugum mbe nzuai tɨvi, nde vhɨra nta thari. Sng 34.8; Mt 18.3; Mk 10.15; 1 Ko 3.2; 14.20; Ef 4.15-16; Hi 5.12-13; 6.5Nza khueŋ kaŋgi, niamuuŋ ntigera ruagi tar, ana guigira ta vuzvugi. Mba tɨvara, nde guigira Fhe Bakɨme han kega zi ta nde guigira ana vuzvugiri. Ana bigɨna mbatɨga the anan ki fhuvara. Mba khesharigi ta, ana nden ntuur kurkurigim, nta thɨgɨ havhargip ŋkasŋkagip, Fhe Bakɨme nde nɨɨŋgi kɨrɨ tɨvar kama zɨn ŋgɨrga. Nde maaŋ muuŋv, zumgum Fhe Bakɨme phorgɨp nzerara kɨrga. Nde Guma Bakɨme nza mbui tɨv, nde anan mparav, nde kaŋgi, Guma Bakɨme tɨvar vhuuŋra nza mbui.
Sng 118.22; Ais 28.16; Mt 21.42; FG 4.11Guma Bakɨme, ana zazera mbara muuŋgiap ki kɨma fara muuŋgi, nde ana han zɨri. Kha gumgi gu mbigi ana garim, ana bigɨna mbatɨga fhara muuŋgi. Mbe maaŋ muuŋgiap ana thav, ana fekhɨngi. Fhe Bakɨme anan farasarav, ana garim, ana guigira bigɨna vhuuŋ ma. Kis 19.6; Ais 61.6; Hos 14.2; Mal 1.11; Ro 12.1; Ef 2.21-22; Fi 4.18; Hi 13.15-16; VB 1.6Nde vhɨra zazera mbara muuŋgiap ki ŋkɨɨ ma. Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara ŋkasŋkar panan, Fhe Bakɨme nden muuŋgirim, nde anan phen kɨrga. Nde maaŋ muuŋgirga, Fhe Bakɨme nden farasegɨrga, nde anan rotu gari gumgi kɨv, nde Zisas Krais zɨn panan, nde Fhe Bakɨme vuzvugi ofa farar muuŋgip, nde wari ndi Fhe Bakɨmen nɨɨŋgirim, ana nde vuzvugirga.
Ais 28.16; Ro 9.33; Ef 2.20Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Nde mbarara. Gu mba phenan muuŋgirim, ana havhargirga kɨman vhuuŋ guarara, gu ana heav, ana ndi ndarigim, ana khar ki. Ana guigira kɨma havharar vhuuŋ ma. Gu ana ndi fagim, ana Saion mbɨkshɨman ki. Ana kaŋgiap, ana khothɨgi gumgi, mbe memɨra ndigirga tuktɨgi fhu.” Sng 118.22; Mt 21.42; FG 4.11Nde Krais khothɨgi ntɨɨri, Krais, ana guigira nden kurarga kɨman vhuuŋ ma. Mba ana khothɨgi fhuv gumgi, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai,
 
“Mba pheni ga mbui gumgi, mbe mba kɨma gangiap, khaŋ ana nzuai, ‘Ana kɨma mbatɨk ma.’
Mbe maaŋ suaŋgiap, ana phogia mbur khɨngi.
Mba kɨm, ana ntigem, ana fharav mba phena bɨna suirigim, ana havhargi.”
 
Ais 8.14-15; FG 4.11; Ro 9.22; 9.33; 1 Te 5.9Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap vhɨra khaŋ nzuai, “Mba kɨm, ana vhɨra mben tuav ga ndarigi kɨma fara muuŋgi. Mbe vhɨrvera mba kɨman savkorɨv, rɨv, mbarɨgɨrga.” Mbe Fhe Bakɨme buna vhuueŋ daasui. Mbe maaŋ muuŋgiap, mba kɨman savkorav wari ri. Fhe Bakɨme fhum suaŋgi, mbe mba tɨvar muunga.
Kis 19.5-6; Lo 4.20; 7.6; 14.2; Ais 9.2; 40.20-21; 43.20-21; Zo 17.19; FG 20.28; 26.18; Ef 5.8; Kor 1.13; Ta 2.14; 1 Pi 2.5Fhe Bakɨme, ana nden farasegi, nde anan gumgi gu mbigi guari ma. Nde ŋgui vhɨrve gari guman panan rotu gari gumgi ma. Nde vhɨra ŋgarav Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi guari ma. Nde Fhe Bakɨme wora mbuigi gumgi gu mbigi ma. Nde, Fhe Bakɨme nde muuŋgi tɨvir vhuuiŋ guarira, nde nta bun suanga. Fhe Bakɨme nden kamgim, nde fhum kegi gɨngɨn, nde ana thagim, ana nde ndigap won vhava ŋaarar zɨgi. Mba vhavar ŋaar, ana guigira vhavar ŋaara vhuuŋ ma. 10  Hos 1.9-10; 2.23; Ro 9.25Nde fhum gumgi gu mbigi khɨni kegi. Nde ntigem, nde Fhe Bakɨme gumgi gu mbigi ki. Nde vhɨra fhum, nde Fhe Bakɨme kora muumbara ndigi fhuvara. Nde ntigem, nde ana kora muumbara ndigi.
Nza harigi gumgi gu mbigi rɨgar nza nzerara ruri.
Nza fhura Fhe Bakɨmen ŋaara gumgi farar muuŋgip wari kɨri.
11  1 Sto 29.15; Sng 39.12; Ro 13.14; Ga 5.17; 5.24; Hi 11.13; Ze 4.1Nde nan kɨvntogi guari, nde kha nuianan, nde harigi ŋgui gumgi fara muuŋgiap kav, nde vhɨra vhunaa fara muuŋgiap fhura tuigap ki. Maaŋ muuŋgiap, gu khaŋ nde nzuai, nde wari won ndavi vuri vuzvugi mbatɨgi, nde kɨr nta segɨri. Mba tɨvi nde ndavi vherir kav, zazera nde ndɨkndɨgi phorga shogi. 12  Mt 5.16; Ru 19.44; Ro 12.17; 2 Ko 8.21; Fi 2.15; Ta 2.8Nde kɨr Fhe Bakɨme segi gumgi, nde mben rɨgar nzerara ruri. Mbe maaŋ muuŋgip, buni mbatɨgir nde suanga, mbe zumgum nde mbui tɨvir vhuuiŋ ganɨv, mbe Fhe Bakɨme za kha nuianan ki gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv mbe suanga tugar, mbe Fhe Bakɨme zɨ ndiv vun kuamkuarga.
13  Mt 22.21; Ro 13.1; Ta 3.1Nde Guma Bakɨme ndɨkndɨgɨp, za mba ŋgui gari gumgir pani piin kɨri. Ŋgui bakɨvi vhɨrve gari guman pan, ana guigira fharigi guma ma. Nde ana buni zɨn ŋgɨri. 14 Nde vhɨra ŋgui bakɨvi gari gumgir pani, nde vhɨra mbe buni zɨn ŋgɨri. Mba ŋgui vhɨrve gari gumgir pani mbe ndi fegim, mbe kav, mba tɨvi mbatɨgi ga mbui gumgi, mbe zaagir mbe ndɨɨv, tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi, mbe mbe zɨri ndi vun kuamkuarga. 15  Ta 2.8; 1 Pi 2.12; 3.16Fhe Bakɨme khuen nde vuzvugi, nde tɨvir vhuuiŋra muuŋri. Nde tɨvir vhuuin muuŋv, mba pham buni nzuav ndɨkndɨgi vhuuiŋ ki fhuv gumgi, mbe buni mbatɨgir nde nzuai, nde mbe thɨri pɨngirga. 16  1 Ko 7.22; Ga 5.1; 5.13Nde bɨkbɨɨgi gumgi rui rurur muuŋri. Nde mba rurur muuŋv, nde khueŋ ndɨkndɨgɨ thari, “Nza ntigem bɨkbɨɨgi.” Nde maaŋ suaŋgip, nde mbarkɨrga tɨvi mbatɨgir muunga. Zakɨra fhuvara! Nde Fhe Bakɨme ŋaari gumgi khɨni rui rurur muuŋri. 17  Snd 24.21; Mt 22.21; Ro 12.10; Fi 2.3; Hi 13.1; 1 Pi 1.22Nde tɨvir vhuuin za kha gumgir muuŋri. Nde vhɨra guigira wari won ndavir nza phorgav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigir nɨɨŋri. Nde vhɨra Fhe Bakɨme rɨvɨv anan piin kɨri. Nde vhɨra tɨvir vhuuin ŋgui bakɨvi vhɨrve gari guman panan muuŋri.
Nza Krais tɨva zɨn ŋgɨp zaagi ndirga.
18  Ef 6.5; Kor 3.22; 1 T 6.1Nde ŋaara gumgi, nde wari wo gari mpiiŋsɨgi piin kɨv, mbe nzuai buni zɨn ŋgɨri. Gu mba mpiiŋsɨgi vhuuiŋra gum mbarara nde nzuai mpiiŋsɨgi piin kɨr zav nde nzuai fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nde mba vhav shi mpiiŋsɨgi mbatɨgi, nde vhɨra mbe piin kɨri. 19 Ahaŋ, nde maaŋ muuŋgip fhura Fhe Bakɨme ganɨrim, ana nde ndɨkndɨgi ganɨnga, nde ŋgarɨrga. Mbe maaŋ muuŋgip fhura zaagir nden nɨɨnga, nde mba zaagi ndirga, Fhe Bakɨme tɨvar vhuun nden muunga. 20  1 Pi 3.14; 3.17; 4.14-15Nde maaŋ muuŋgip tɨvi mbatɨgir muunga, mbe nta suaŋv, nde shogɨrga, nde mba zaa ndirga, nde ne suaŋv thagɨna bigɨna ndigirie? Nde maaŋ muuŋgip tɨvar vhuun muunga, mbe ne suaŋv nde shogɨrga, nde mba zaa ndirga, Fhe Bakɨme tɨvar vhuun nden muunga.
21  Mt 16.24; Zo 13.15; FG 14.22; 1 Pi 3.18; 1 Zo 2.6Fhe Bakɨme mba tɨva zɨn ŋgɨr zav nden kamgi. Ne khaŋ muuŋgi, Krais vhɨra nden kurkura zav zaagi ndigi. Ana won tɨvar nde khɨvigi, nde mba tɨva zɨn ŋgɨri. 22  Ais 53.9; Zo 8.46; 2 Ko 5.21; Hi 4.15Ana tɨva mbatɨk thueŋ muuŋgi fhu, ana vhɨra buna thueŋ guigi fhu. 23  Ais 53.7; Mt 27.39; Zo 8.48-49; Hi 12.3; 1 Pi 3.9Mbe buni mbatɨgir ana nzuai, ana mbe buna mbatɨk thueŋ ŋgarkarigi fhu. Ana zaa ndiav, ana mben farfa zav suaŋgi fhu. Zakɨra fhuvara! Ana wo ndi Fhe Bakɨme farve khɨngi. Ana nzerara za mba bigi ndiv thɨgar mbai guma ma. 24  Ais 53.5; Ro 6.2; 6.11; 7.6; Hi 9.28Krais, ana khanarareŋ ga ntorgap, ana nza muuŋgi tɨvi mbatɨgi, ana za ntan wo fhava phorgi. Ana maaŋ muuŋgim, nza mba tɨvi mbatɨgi, nza za nta tharga. Nza nta thav, nza kɨrɨ tɨva vhuun muuŋv, nza tɨvir vhuuiŋra zɨn ŋgɨrga. Mbe hor mbatɨgar ana muuŋgim, ana zaagi mbatɨgi ndigim, nza taagia nzerigi.
25  Ais 53.6; Ese 34.5-6; 34.23; Mt 9.36; Zo 10.14; Hi 13.20Nde zam sipsivi fara muuŋgip, fhura tamtam ruigi. Nde ntigem, Fhe Bakɨme taagia nde ndigim, nde zav wari wo vuavi han zegi. Nde vuavi tuituigia nden ntuu gari guma ma.

2:1 Ef 4.22; 4.25; Kor 3.8; Hi 12.1; Ze 1.21

2:2 Sng 34.8; Mt 18.3; Mk 10.15; 1 Ko 3.2; 14.20; Ef 4.15-16; Hi 5.12-13; 6.5

2:4 Sng 118.22; Ais 28.16; Mt 21.42; FG 4.11

2:5 Kis 19.6; Ais 61.6; Hos 14.2; Mal 1.11; Ro 12.1; Ef 2.21-22; Fi 4.18; Hi 13.15-16; VB 1.6

2:6 Ais 28.16; Ro 9.33; Ef 2.20

2:7 Sng 118.22; Mt 21.42; FG 4.11

2:8 Ais 8.14-15; FG 4.11; Ro 9.22; 9.33; 1 Te 5.9

2:9 Kis 19.5-6; Lo 4.20; 7.6; 14.2; Ais 9.2; 40.20-21; 43.20-21; Zo 17.19; FG 20.28; 26.18; Ef 5.8; Kor 1.13; Ta 2.14; 1 Pi 2.5

2:10 Hos 1.9-10; 2.23; Ro 9.25

2:11 1 Sto 29.15; Sng 39.12; Ro 13.14; Ga 5.17; 5.24; Hi 11.13; Ze 4.1

2:12 Mt 5.16; Ru 19.44; Ro 12.17; 2 Ko 8.21; Fi 2.15; Ta 2.8

2:13 Mt 22.21; Ro 13.1; Ta 3.1

2:15 Ta 2.8; 1 Pi 2.12; 3.16

2:16 1 Ko 7.22; Ga 5.1; 5.13

2:17 Snd 24.21; Mt 22.21; Ro 12.10; Fi 2.3; Hi 13.1; 1 Pi 1.22

2:18 Ef 6.5; Kor 3.22; 1 T 6.1

2:20 1 Pi 3.14; 3.17; 4.14-15

2:21 Mt 16.24; Zo 13.15; FG 14.22; 1 Pi 3.18; 1 Zo 2.6

2:22 Ais 53.9; Zo 8.46; 2 Ko 5.21; Hi 4.15

2:23 Ais 53.7; Mt 27.39; Zo 8.48-49; Hi 12.3; 1 Pi 3.9

2:24 Ais 53.5; Ro 6.2; 6.11; 7.6; Hi 9.28

2:25 Ais 53.6; Ese 34.5-6; 34.23; Mt 9.36; Zo 10.14; Hi 13.20