1 PITA
Khe Pita Fhara Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Pita kha gava khergiap, mba guigira Zisas khothɨgap, simtɨgi bakɨvi ndi gumgi gu mbigi ndi mbarigi. Ana ana kherav, khaŋ mbe nzuai, “Nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde Zisas Kraisan buna vhuueŋ, nde taagi ne ndɨkndɨgɨri. Zisas rimgiap taagia khavgi. Ana khavgiap, Fhe Bakɨme han Hevenan ndav, khaŋ suaŋgi, ana taagi zirɨrga.” Mbe mba ana suaŋgi kameŋ ndɨkndɨgɨp, ana rargɨ kɨrim, ana taagi zirɨrga.
Mbe guigira Zisas khothɨgi gumgi, mbe guigira simtɨgi ndi. Mba simtɨgi, mbe guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨgir mpari simtɨgi ma. Mbe maaŋ muuŋgip guigira Zisas khothɨgɨ thivgiv, havhargip, ŋgɨv kɨrim, Zisas taagi zirɨrga. Mba tugen, mbe ne suaŋv vheza vhuuŋ guarara ndigirga.
Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi tɨvir vhuuin muuŋv, mba ndirga bigir vhuuin rargɨp wari kɨri.
1
2 T 1.15; Ze 1.1Gu Pita Krais Zisas farasarigi ŋaara guma mbe ma. Gu kha gava khergiap, nde Fhe Bakɨme won mbuigi gumgi gu mbigi, gu anan nde ndi mbai. Nde mba tamtam fhura harigi ŋguir mba Pontus ŋgu bakɨme gum, Garesia ŋgu bakɨme, Kapadosia ŋgu bakɨme, Esia ŋgu bakɨme gum, Bitinia ŋgu bakɨme, nde ntan ki. Gu kha gava khergiap nde ndi mbai. Ro 1.7; 8.29; 2 Te 2.13; Hi 10.22; 12.24; 2 Pi 1.2Fhe Bakɨme fhum wo vuzvugar ana nden won mbuigim, nde ana gumgi gu mbigira ki. Ana Ŋina Ŋaar nden kurkurigim, nde za wari won ruru tɨvi gum bigi ndiv, zam anan nɨɨŋgiap, ana nɨman ŋgarav ki. Nde ŋgarav kɨv, nde tuituigip Zisas Kraisan buni vhuuiŋ zɨn ŋgɨrim, ana vɨzɨn nde ruarim, nde Fhe Bakɨme rɨmani nɨman ŋgaravra kɨrga. Fhe Bakɨmen kora muumbar khaŋ tɨgɨp nde phorgɨ kɨrim, nde ndavi mbɨrav, wari kɨri.
Kɨrɨ tɨvar vhuuŋ nza garav, Hevenan mbur ki.
1 Ko 15.20; 2 Ko 1.3; Ef 1.3; Ze 1.18Nza ne suaŋv Fhe Bakɨme zɨ ndi vun kuamkuarga. Ana Fhe Bakɨme ma, ana nza Bakɨme Zisas Kraisan Ndia ma. Ana guigira kora muumbara bakɨme nzan kav, ana taagia Zisas Krais khavgi. Ana mba tuavar, ana kɨrɨ tɨv gum ruru kaman nza nɨɨŋgi. Mba kɨrɨ tɨv gum rurur kam nzan havhargirim, nza kɨv, ana mba nzan nɨɨn za suaŋgi bigir vhuuin rargɨp wari kɨrga. Kor 1.5; 1.12; 2 T 4.8; Ze 5.4Ana Hevenan mpirmpirɨgar vhuuŋ, ndir zav nzan farasegi. Mba mpirmpirɨgar vhuuŋ ana mbatɨgirga fhu. Mba mpirmpirɨk, ana Fhe Bakɨme rɨmani nɨman ŋgarigi. Mba mpirmpirɨgar vhuuŋ, anan vhɨzgirga tuktɨgi fhuvara. Fhe Bakɨme mba mpirmpirɨga vhuuŋ, ana ana bevahegim, ana Hevenan mbur ki. Nde ana phorgɨp Hevenan kɨv, mba mpirmpirɨga vhuuŋ ndigip, kɨrga. Zo 10.28-29; 17.11-15; Zu 1.1Nde Krais khothɨgim, Fhe Bakɨme won ŋkasŋkar nde garim, nde nzerara kɨrga. Ana khueŋ vuzvugi, ana taagi nde ndigirim, nde guigira nzerara kɨrga. Ana mba nden muun zav mbui bigeŋ, ne Zisas taagi kha nuianan zirɨrga, ne za kɨrar hɨgɨrga.
Ro 12.12; 2 Ko 4.17; 6.10; Ze 1.2; 1 Pi 5.10Nde Fhe Bakɨme nden muun za mbui bigeŋ, nde ne ndɨkndɨgap ndikndigi. Nde ntigem kha tuga tɨvɨnera, mbarkɨrga mparmparei nden hɨv, simtɨgi gu zaagir nden nɨɨnga. Jop 23.10; Sng 66.10; Snd 17.3; Ais 48.10; Sek 13.9; Mal 3.3; Ro 2.7; 2.10; Ze 1.3Mba tɨvi nden him, Fhe Bakɨme nde guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk, ana anan mpari. Nza khueŋ kaŋgi, gor, ana guigira bigɨna vhuuŋ guar ma. Mbe fhara anan mparav, ana tui, ana gor guar o, fhu. Nde guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk, ana guigira gor kambarav, guigira bigɨna vhuuŋ ma. Ne khaŋ muuŋgi, gor, ana mbarɨgi bigɨn ma. Maaŋ muuŋgip, mbarkɨrga mparmparei nden hɨrga, nta khuen nde khɨvi, nde guigira Krais khothɨgi. Nde zumgum Zisas Krais taagi zirɨp za kɨrar hɨrga tugar, ana guigira nden ndikndigɨp, nde zɨri ndiv vun kuamkuav, zɨ bakɨmen nden nɨɨnga. Zo 20.29; 2 Ko 5.7; Hi 11.1; 11.27; 1 Zo 4.20Nde ana gangi fhuvara, nde ana vuzvugiap wari won ndavir ana ndɨɨi. Nde vhɨra ana gari fhu, nde ana khothɨgap, anan ndikndigi. Nde anan ndikndigi ndikndik, ana guigira za kha nuianan ndikndigi kambarigi. Nza kamthoon za mba ndikndiga bun suaŋgirga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ro 6.22Fhe Bakɨme taagia nde ndi ne khaŋ muuŋgi, nde Krais khothɨgi.
10  Dan 2.44; Hag 2.7; Sek 6.12; Mt 13.16-17; 2 Pi 1.19-21Fhe Bakɨmen kamthooŋ gumgi, mbe ntigem Fhe Bakɨme nde muuŋgi bigi, mbe nta bun nzuai. Mbe khaŋ tɨgap ŋaara mbatɨga mbuav, Fhe Bakɨme taagia nde ndigi kama nɨɨeŋ ga nzuav gari. 11  Sng 22; Ais 53; Ru 24.26-27; 1 Pi 3.19; 2 Pi 1.21Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar, Fhe Bakɨmen kamthooŋ gumgir vhen kav, ana mbe rugim, mbe mba Krais ndirga simtɨgi, mbe nta bun nzuai. Ana mba simtɨgi ndigip, ana zumgum zɨ bakɨme ndigirga. Mba Fhe Bakɨmen kamthooŋ gumgi vhɨra khueŋ nzuav nzai, “Mba taagia nza ndirga guma, ana rasɨ tugar hɨgɨrie? Thagɨna bigɨn mba tugar hɨgɨrie?” 12  Dan 9.24; Ef 3.10; Hi 11.13; 11.39-40Mbe maaŋ nzuaim, Fhe Bakɨme khuen mbe khɨvigi, mba bigi nta nduarira wari won tuga sarav hegɨrga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mbe Fhe Bakɨme taagi nde ndirga kameŋ bun nzuaim, nde ne mbarara. Ntigem, Fhe Bakɨme won Ŋina Ŋaara sarigim, ana Hevenan kegap zergim, ana ŋkasŋkar panan, gumgi ana buna vhuueŋ bun nzuav, mbe Fhe Bakɨme nden muun zav suaŋgi buneŋ, mbe ne bun suaŋgi. Fhe Bakɨme enseri, mbe vhɨra Fhe Bakɨme nden muun za mbui bigeŋ kaŋgirgane vuzvugi.
Fhe Bakɨme ŋgaravra kɨrgeŋ nzuav nzan kamgi.
13  Ru 12.35; Ro 13.13; 1 Ko 1.7; 1 Te 5.6-8Maaŋ muuŋgiap, nden ndɨkndɨgi zazera ndɨkndɨgɨp, nde tuituigira wari wo rui ruru tɨvi ganɨri. Nde guigira khaŋ tɨgɨp havhargip Zisas khothɨgɨri. Zisas Krais za kɨrar hɨrɨm, Fhe Bakɨme nden muun za suaŋgi bigen vhuueŋ nde nen rarga ki, ana mba bigen nden muunga. 14  Ro 12.2; Ef 2.3; 4.17-18; 1 Te 4.5Nde tari bigi mbararagi farar muuŋgip bigi mbararari. Nde fhum, ndɨkndɨgi ki fhu, nde fhura mba ndɨkndɨgi gu vuzvugi mbatɨgi, nde nta zɨn vegi. Nde ntigem wom mba tɨvi zɨn ŋgɨ thari. 15  Wkp 11.44-45; 19.2; 20.7; Mt 5.48; 2 Ko 7.1; Hi 12.14; 2 Pi 3.11Fhe Bakɨme nden kamgi, ana ŋgarav, ana vhɨra tɨvir vhuuiŋra mbui guma ma. Maaŋ muuŋgiap, nde wari ndiv, Fhe Bakɨmen nɨɨŋgip, nden ruru tɨvi gu bigi ŋgaravra kɨri. 16 Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Nde ŋgaravra kɨv tɨvir vhuuiŋra zɨn ŋgɨri. Ne khaŋ muuŋgi, gu nde Fhe Bakɨme, gu ŋgaravra ki.”
Fhe Bakɨme vheza bakɨmen nza vhezgi.
17  Lo 10.17; Mt 6.9; FG 10.34; Ro 2.11; 2 Ko 5.6; 7.1; 2 T 4.14; Hi 11.13; 12.28; VB 2.23Nde Fhe Bakɨmen kaav, “Darar” anan kaai. Mba Dara, ana nzan zɨri ga ndɨkndɨgap, nza garap, nza nzuav nzuai fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana nza mbui tɨvi garav, nta nzuav nza nzuai. Maaŋ muuŋgiap, nde zazera ntige kha nuianan kɨv, nde khueŋ kaŋgiri, kha nuian, ana guigira nzan ŋgu guar fhuvara. Maaŋ muuŋgiap, nde guigira Fhe Bakɨmen piin kɨri. 18  Ese 20.18; 1 Ko 6.20; 7.23; 1 Pi 4.3Nde ntige kaŋgi, nde fhum, nde wari won nzɨgi han ndigi tɨvi mbatɨgi, nde nta zɨn vegi. Fhe Bakɨme ntigem taagia nde vhezgiap, ana mba bigi tɨn nde ndigi. Ana nde ndigap, ana kha nuianan mbarɨgi bigi, gor gu sirva, ana ntan nde vhezgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! 19  Kis 12.5; Ais 53.7; Zo 1.29; 1.36; FG 20.28; 1 Ko 5.7; Hi 9.12-14; 1 Pi 1.2; VB 5.9Ana Krais vɨzɨnra nde vhezgi. Mba vɨzɨn, ana guigira vhez vun ndagi vɨzɨn ma. Krais, ana sum kav, bigɨna mpɨga thaneŋ ki fhuv sipsiva ŋguga fara muuŋgi. a Mbe Isreriŋ, mbe wari wo muuŋgi tɨvi mbatɨgi vhɨzɨr zav, Fhe Bakɨme suaŋv, bigi ndia zav, mbe sipsivi vhuuiŋra ndiav zav, Fhe Bakɨme nzuav ofari ga mbui. Ndu Wok Pris 22:17 kegɨp ganɨ ŋgɨp, ves 25 thɨgɨri. Pita mba tɨva ndɨkndɨgap khaŋ nzuai, “Krais, ana guigira ofar muunga sipsivir vhuuŋ guar ma.” 20  FG 2.23; Ga 4.4; Ef 1.4; 1.10; Kor 1.26; Ta 1.2-3; Hi 9.26Fhe Bakɨme zumgum kha nuiana muuŋgi. Ana fhum guarara, ana taagi nde vhezgip, nde ndir zav, mba ŋaarar muun zav, Zisas farasarav, mba ŋaarar ana nɨɨŋgi. Kha mpuur rari vige hɨgim, Fhe Bakɨme nden kurkurar zav Krais ga sarigim, ana za kɨrar hɨgi. 21  Zo 14.6; FG 2.24; 2.33; Ro 4.24; 5.1-2; 10.9; Fi 2.9; Hi 2.9; 1 Pi 3.22Ana kɨrar hɨgap, nden kurkurigim, nde Fhe Bakɨme khothɨgi. Fhe Bakɨme Krais rimgim, ana taagia ana khavgiap, zɨ bakɨmen ana nɨɨŋgi. Maaŋ muuŋgiap, nde Fhe Bakɨme khothɨgap, ana nden nɨɨn za suaŋgi bigi, nde ntan rarga ki.
Nza guigira wari won ndavir nza phorgɨp guigira Zisas khothɨgi gumgi nɨɨŋri.
22  Zo 13.34; FG 15.9; Ro 12.9-10; 1 T 1.5; 2 Pi 1.7; 1 Zo 3.18Nde guigira buna guareŋ zɨn vui. Nde maaŋ mbuav, nde nduarira Fhe Bakɨme rɨmani nɨman ŋgarav ki. Nde maaŋ mbuav, nde wari won ndavir nza phorgɨp guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ga ndɨɨi. Nde maaŋ mbui, nde khaŋ tɨgɨp havhargip, guigira mbe vuzvugɨp, guigira wari won ndavir za mben nɨɨŋri. 23  Zo 1.13; Hi 4.12; Ze 1.18; 1 Zo 3.9Fhe Bakɨme nde muuŋgim, nde niamuuŋ taagia nde tegi fara muuŋgiap, nde gumgi gu mbigir ŋkaa ki. Fhe Bakɨme won buna vhuueŋ ŋkasŋkar panan, ana nde muuŋgi. Fhe Bakɨme buna vhuueŋ ŋkasŋka ki. Ana mbara muuŋgiap ki bigɨna fara muuŋgi. Fhe Bakɨme buna vhuueŋ zazera mbara muuŋgiap ki. Ne guigira buna guareŋ ma. Nde ntigem, nde vhɨzi fhu Dara tari ma. Nzan ndegi gu nzɨgi, mbe za vhɨzi gumgi ma. 24  Sng 103.15; Ais 51.12; Ze 1.10-11 Ais 40.6-8Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Kha gumgi gu mbigi, mbe tuga mpeen kha nuianan kegɨrga tuktɨgi fhuvara. Mbe vhazɨgi fara muuŋgiap vhemkora vhɨzi. Mbe zɨ bakɨvi vhazɨgi shivi fara muuŋgiap fhura koskogav nɨɨeŋri. Vhazɨgi nzɨɨi, ntan shivi koskogav nɨɨeŋri. 25  Zo 1.1; 1.14; 1 Zo 1.1-3Fhe Bakɨme buneŋ, ne zazera mbara muuŋgiap ki.” Mba buneŋ, mbe mba buna vhuueŋ, mbe ne bun nde suaŋgi.

1:1 2 T 1.15; Ze 1.1

1:2 Ro 1.7; 8.29; 2 Te 2.13; Hi 10.22; 12.24; 2 Pi 1.2

1:3 1 Ko 15.20; 2 Ko 1.3; Ef 1.3; Ze 1.18

1:4 Kor 1.5; 1.12; 2 T 4.8; Ze 5.4

1:5 Zo 10.28-29; 17.11-15; Zu 1.1

1:6 Ro 12.12; 2 Ko 4.17; 6.10; Ze 1.2; 1 Pi 5.10

1:7 Jop 23.10; Sng 66.10; Snd 17.3; Ais 48.10; Sek 13.9; Mal 3.3; Ro 2.7; 2.10; Ze 1.3

1:8 Zo 20.29; 2 Ko 5.7; Hi 11.1; 11.27; 1 Zo 4.20

1:9 Ro 6.22

1:10 Dan 2.44; Hag 2.7; Sek 6.12; Mt 13.16-17; 2 Pi 1.19-21

1:11 Sng 22; Ais 53; Ru 24.26-27; 1 Pi 3.19; 2 Pi 1.21

1:12 Dan 9.24; Ef 3.10; Hi 11.13; 11.39-40

1:13 Ru 12.35; Ro 13.13; 1 Ko 1.7; 1 Te 5.6-8

1:14 Ro 12.2; Ef 2.3; 4.17-18; 1 Te 4.5

1:15 Wkp 11.44-45; 19.2; 20.7; Mt 5.48; 2 Ko 7.1; Hi 12.14; 2 Pi 3.11

1:17 Lo 10.17; Mt 6.9; FG 10.34; Ro 2.11; 2 Ko 5.6; 7.1; 2 T 4.14; Hi 11.13; 12.28; VB 2.23

1:18 Ese 20.18; 1 Ko 6.20; 7.23; 1 Pi 4.3

1:19 Kis 12.5; Ais 53.7; Zo 1.29; 1.36; FG 20.28; 1 Ko 5.7; Hi 9.12-14; 1 Pi 1.2; VB 5.9

a1:19 Mbe Isreriŋ, mbe wari wo muuŋgi tɨvi mbatɨgi vhɨzɨr zav, Fhe Bakɨme suaŋv, bigi ndia zav, mbe sipsivi vhuuiŋra ndiav zav, Fhe Bakɨme nzuav ofari ga mbui. Ndu Wok Pris 22:17 kegɨp ganɨ ŋgɨp, ves 25 thɨgɨri. Pita mba tɨva ndɨkndɨgap khaŋ nzuai, “Krais, ana guigira ofar muunga sipsivir vhuuŋ guar ma.”

1:20 FG 2.23; Ga 4.4; Ef 1.4; 1.10; Kor 1.26; Ta 1.2-3; Hi 9.26

1:21 Zo 14.6; FG 2.24; 2.33; Ro 4.24; 5.1-2; 10.9; Fi 2.9; Hi 2.9; 1 Pi 3.22

1:22 Zo 13.34; FG 15.9; Ro 12.9-10; 1 T 1.5; 2 Pi 1.7; 1 Zo 3.18

1:23 Zo 1.13; Hi 4.12; Ze 1.18; 1 Zo 3.9

1:24 Sng 103.15; Ais 51.12; Ze 1.10-11

1:24 Ais 40.6-8

1:25 Zo 1.1; 1.14; 1 Zo 1.1-3