5
Ŋkɨɨa gu bigi vhɨrve ki gumgi, mbe vheza mbatɨga ndirga.
Snd 11.28; Ru 6.24; 1 T 6.9Nde ntigem ŋkɨɨa vhɨrve ki gumgi gu mbigi, nde na mbarara. Nde ŋkɨɨa vhɨrve ki gumgi gu mbigi, nde tuituigip mba nden hɨrga simtɨgi bakɨvi ga ndɨkndɨgɨri. Nde nta ndɨkndɨgɨp, nziv, sɨsɨm mbatɨgar muuŋri. Jop 13.28; Ze 2.2 Mt 6.19Nde mba ndigi bigi gum nden sɨɨŋ, nta khurigi. Nden shagi gu bigi, baa za nta gorgi. Nden gor gum sirva, nta wari thɨvhɨgi. Zumgum Fhe Bakɨme za kha nuianan ki gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv mbe suanga tugar, nta wari thɨvhɨgi tɨvara nde muuŋgi tɨvi mbatɨgi nta kɨrar hegɨp, vhav shi farar muuŋgi nde fhavi shigirga. Zisas taagip zirɨrga, kha nuian gum buip vhɨzɨrga tuk han mbarigim, nde fhura wari won bigi vhɨrve ndi phogi ga vhuigi. a Fhe Bakɨme za kha nuianan ki gumgi gu mbigi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv, mbe suanga tugar, ana mba gumgi gu mbigi ganɨnga bigɨna vhuuŋ the mben kegɨrga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mbe za mbarɨgɨrga bigira suigirga. Mba bigi khuen ndi khɨvarga mbe kha nuianan kav, mbe tɨvir vhuuiaŋ muuŋgi fhuvara. Mbe mba nzuai vhav, ana mben vhez ma, mbe mba vheza mbatɨga ndirga. Lo 24.14-15; Jer 22.13; Mal 3.5Nde tuituigip khueŋ mbararari. Ŋaara gumgi nde mɨnin mban mpaim, nde mbe guiguigiap, nde mben vheza thiphorgi. Nde mba thiphorgi vhez, nde mbui tɨva mbatɨgeŋ, mba ŋaara gumgi ne ŋgarkarav kav kaai kakameŋ, ne za kha bigi kharav, ŋkasŋka bakɨme ki Guma Bakɨme khorothoonin vugi. Jer 12.3; 25.34; Amo 6.1; 6.4; Ru 16.19; 16.25; 1 T 5.6Nde zazera kha nuianan kav, nde bigir vhuuiŋra ndiav, nde ndikndigap wari ki. Nde mba kɨvgia pav, nde guigira vhuuŋgiap kɨvgi, nde shogɨrim, nde vhɨzɨrga tuk hɨgi. Nde mba tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi, nde mbe nzuav suaŋgip, mbe shogim, mbe vhɨzgi. Nde mbe shogim, mbe nde ŋkasŋka daav, nden ntara ŋgarkarigi fhuvara.
Nza ŋkasŋkagip, thivgip, Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋv, Guma Bakɨme rargɨ kɨrim, ana taagi zɨrga.
Nza wari won ndavi havhargip, simtɨgi ndiv, Guma Bakɨme rargɨ kɨrim, ana taagi zirɨrga.
Lo 11.14; Jer 5.24; Hos 6.3; Jol 2.23; Sek 10.1; Ru 21.19Maaŋ muuŋgiap, nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde wari won ndavi havhargip, mbaram kɨv, simtɨgi ndiv, Guma Bakɨme rargɨ kɨrim, ana taagi zirɨrga. Nza khueŋ kaŋgi, guma mɨn ki, ana won mɨn mban vhuuŋ tɨrgen rarga ki. Ana won ndava havhargiap, ana mbarara kav, mbok gum ran rargim, mani fharav won ŋaara muuŋgim, ana zumgum mba ndi. Ro 13.11-12; Fi 4.5; Hi 10.25; 10.37; 1 Pi 4.7Nde vhɨra mba tɨvar muuŋgiri, nde wari won ndavi havhargip mbarara kɨv mba nden hi simtɨgi ndiri. Guma Bakɨme taagi zirɨrga tuk guigira han mbarigi.
Mt 24.33; 1 Ko 4.5; Ze 4.11Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde fhura wari ga vhegɨp, zɨn maaŋv, wari ga suaŋ thari. Fhe Bakɨme, ana nduara nza mbui tɨvi mbatɨgi ga suaŋv nza suanga guma ki. Nde mbarara! Mba nza suaŋv suanga guma, ana zav thɨmkamanin mbur thɨgap ki. 10  Mt 5.12; Hi 11.35Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde mba Fhe Bakɨmen kamthooŋ gumgi, mbe fhum Guma Bakɨme zɨ bun suaŋgi. Mbe maaŋ mbuim, mben pana gumgi panan, mbe kav tɨvi mbatɨgir mbe mbuim, mbe wari won ndavi havhargiap, mbarara kav, mba simtɨgi ndigi. Nde mbe muuŋgi tɨvara muuŋv, mben tɨvara zɨn ŋgɨri. 11  Kis 34.6; Jop 1.21-22; 2.10; 42.10; Sng 94.12; 103.8; 111.4; Mt 5.10-11Nde mbarara. Nza khaŋ nzuai, “Mba wari won ndavi havhargiap simtɨgi ndi gumgi, mbe nzerara kav, ndikndigi.” Nde mba Zop muuŋgi tɨv, nde ana mbararagi. Ana won ndava havhargiap, mbarara kav, ana hi simtɨgi, ana za nta ndigi. Ana maaŋ muuŋgim, nde kaŋgi, Guma Bakɨme zumgum tɨvar vhuun ana muuŋgi. Ahaŋ, nza kaŋgi, Guma Bakɨme, ana guigi guarara nzan kora mbuav, ana zazera tɨvara vhuuŋra mbui.
Nza fhura Fhe Bakɨme zɨ zitɨrga fhu.
12  Mt 5.34-37Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde fhara muunga bigeŋ, ne khaŋ muuŋgi. Nde fhura Heven o, nuiana o, harigi bigɨn the zitɨv fhura buna thueŋ havharɨ saŋv kha vun ki Fhe Bakɨme zitɨ thari. Nde fhura khaŋ suanga “Ahaŋ,” ne nzerara. Ndu “Ahaŋ” tɨgi, ne tugɨra. Ndu maaŋ muuŋgip khaŋ suanga, “Fhuvara,” ndu “Fhuvara” tɨgi ne tugara. Ndu muuŋv kɨv, Fhe Bakɨme zɨ zitarga, ana ne suaŋv, nde suaŋv suaŋgirga.
Tɨvir vhuuiaŋ mbui guma, ana Fhe Bakɨme phorga nzuai buni ŋkasŋka ki.
13  Ef 5.19; Kor 3.16Maaŋ muuŋgip, nde the simtɨga ndirga, ana Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋri. Maaŋ muuŋgip, nde the ndavar vhee maaŋ muuŋgip ndikndigɨrga, ana Fhe Bakɨme zɨ ndiv vun kuamkuav ŋgavar muuŋri. 14  Mk 6.13; 16.18Maaŋ muuŋgip, nde the rɨmɨnga, ana sios gari gumgir panin kamɨri. Mbe zɨv, Guma Bakɨme zɨn mporiin ana hɨvɨv, ana rɨmrɨm vhɨzɨ saŋv ana suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋri. 15  Ais 33.24; Mt 9.2; Mk 16.18Mbe maaŋ muuŋgip, Fhe Bakɨme khothɨgɨp ana phorgɨp suanga, Guma Bakɨme mba rɨɨi guma rɨmrɨm vhɨzgip, ana kurarim, ana taagip khavgirga. Ana maaŋ muuŋgip, vhɨra tɨva mbatɨk thueŋ muuŋgi, ana vhɨra ne bun suaŋrim, mbe vhɨra ne suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨ suaŋrim, Guma Bakɨme mba tɨva mbatɨgeŋ vhɨzgip, ne ndɨkndɨk ŋangirga. 16  Lo 9.18-20; 1 Sml 12.18; 1 Kin 13.6; Sng 34.15; Zo 9.31Maaŋ muuŋgiap, nde bevbevira, nde wari wo mbui tɨvi mbatɨgi bun, guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde wari ga suaŋri. Nde mbe suaŋv, nde bevbevira nde warir kurkura saŋv Fhe Bakɨme phorgɨv suaŋrim, Fhe Bakɨme nden muuŋrim, nden rɨmrɨɨ vhɨzɨri. Maaŋ muuŋgiap, tɨvir vhuuiaŋ mbui guma, ana Fhe Bakɨme phorgɨp suanga, ana nzuai kameŋ ŋkasŋka bakɨme ki, ana harigi guman kurarga. 17  1 Kin 17.1; 18.1; Ru 4.25; FG 14.15Eraiza, ana nzara fara muuŋgi guma ma. Ana mbok nzirganen ana thɨvav, khaŋ tɨgap havhargiap, Fhe Bakɨme phorga nzuaim, mpari mpuven khegntɨrive mporathɨgi kɨnin mbok kha nuianan nzigi fhu. 18  1 Kin 18.42-45Ana mbara zumgum wom Fhe Bakɨme phorga nzuaim, mbok wom buivar kega zerim, mba wom mɨnin vhuui.
Guma tuav guara thagi, nza taagip ana ndigi zɨrga.
19  Mt 18.15; Ga 6.1Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, maaŋ muuŋgip nde the guigira Fhe Bakɨme buna guareŋ tuav thav, fhura tamtam ŋgɨrga. Nde ana phorgap guigira Zisas khothɨgi guma the taagip ana ndigi zɨv, Fhe Bakɨme tuav guarara khɨngiri. 20  Sng 51.13; Snd 10.12; Ro 11.14; 1 Ko 9.22; 1 T 4.16; 1 Pi 4.8Nde tuituigip kha kameŋ kaŋgiri. Maaŋ muuŋgip, nza phorgap guigira Zisas khothɨgi guma the ŋgɨp, tɨvi mbatɨgi ga mbui guma the han ŋgɨgɨp, ana suaŋrim, ana mba vui tuav mbatɨga thav, taagi Fhe Bakɨme han zɨgɨrga. Mba guma, ana taagiap mba tɨvi mbatɨgi ga mbui guman tuma ndigim, ana rimgip, ŋgu mbatɨgar ŋgɨgɨrga fhu. Mba tɨv, Fhe Bakɨme tɨvi mbatɨgi vhɨrve vhɨzgirga.

5:1 Snd 11.28; Ru 6.24; 1 T 6.9

5:2 Jop 13.28; Ze 2.2

5:2 Mt 6.19

a5:3 Fhe Bakɨme za kha nuianan ki gumgi gu mbigi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv, mbe suanga tugar, ana mba gumgi gu mbigi ganɨnga bigɨna vhuuŋ the mben kegɨrga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mbe za mbarɨgɨrga bigira suigirga. Mba bigi khuen ndi khɨvarga mbe kha nuianan kav, mbe tɨvir vhuuiaŋ muuŋgi fhuvara. Mbe mba nzuai vhav, ana mben vhez ma, mbe mba vheza mbatɨga ndirga.

5:4 Lo 24.14-15; Jer 22.13; Mal 3.5

5:5 Jer 12.3; 25.34; Amo 6.1; 6.4; Ru 16.19; 16.25; 1 T 5.6

5:7 Lo 11.14; Jer 5.24; Hos 6.3; Jol 2.23; Sek 10.1; Ru 21.19

5:8 Ro 13.11-12; Fi 4.5; Hi 10.25; 10.37; 1 Pi 4.7

5:9 Mt 24.33; 1 Ko 4.5; Ze 4.11

5:10 Mt 5.12; Hi 11.35

5:11 Kis 34.6; Jop 1.21-22; 2.10; 42.10; Sng 94.12; 103.8; 111.4; Mt 5.10-11

5:12 Mt 5.34-37

5:13 Ef 5.19; Kor 3.16

5:14 Mk 6.13; 16.18

5:15 Ais 33.24; Mt 9.2; Mk 16.18

5:16 Lo 9.18-20; 1 Sml 12.18; 1 Kin 13.6; Sng 34.15; Zo 9.31

5:17 1 Kin 17.1; 18.1; Ru 4.25; FG 14.15

5:18 1 Kin 18.42-45

5:19 Mt 18.15; Ga 6.1

5:20 Sng 51.13; Snd 10.12; Ro 11.14; 1 Ko 9.22; 1 T 4.16; 1 Pi 4.8