4
Guma ana kha nuiana tɨvi mbatɨgi vuzvugi, ana Fhe Bakɨmen pana guma ma.
Ro 7.23; Ga 5.17; 1 Pi 2.11Ramgi khesharigi bigi nde wari ga vhegap, wari daai bigir nɨɨeŋ? Kha khesharigi bigi nde ndavi vheri ki vuzvugi ga nzuav, ndavi khavi tɨvi, nta za nde ndavi vheri khavi. Mba khesharigi tɨvira, nde wari daav, wari ga vhegi tɨvi khavi. Ee, kha khesharigi tɨv fhuve? Nde mbarkɨrga bigi ndirgane vuzvugi, nde mba bigi ndi fhuvara. Nde maaŋ muuŋgiap, mba gumgi shogim, mbe vhɨzgi. Nde mba garav niihi bigi, nde nta ndi fhu. Nde maaŋ muuŋgiap, nta nzuav vhegap, ntari ga mbui. Nde mba bigi ndir zav, nta nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuav ana nzai fhuvara. Mba bigɨna nɨɨeŋra nde mba bigi ndi fhu. Sng 66.18; Ais 1.15; Mai 3.4; Sek 7.13; 1 Zo 3.22Nde vhɨra bigɨna ndir zav, ana nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuav, anan nzav nde mba bigɨna ndi fhu. Ne khaŋ muuŋgi, nde ndɨkndɨgi nzerara kav, Fhe Bakɨme phorga nzuav, anan nzai fhuvara. Nde wari wo ndavi vheri vuzvugar, nde nta ndir zav nta ndɨkndɨgi. Zo 15.19; 17.14; Ro 8.7; Ga 1.10; 1 Zo 2.15Nde Fhe Bakɨme thav, nde mbik wo mana thav, vov fhura ferferap ruarir harigi gumgi ndi tɨva fara muuŋgi. Guma ana kha nuianan tɨvi vuzvugi, ana panan Fhe Bakɨme kegi. Nde ne kaŋgi fhuve? Maaŋ muuŋgi guma, ana kha nuiana tɨvi khurkhuma muuŋgi, ana Fhe Bakɨmen panan guma ki. Stt 6.5; Kis 20.3-5; Nam 11.29; Snd 21.10Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Fhe Bakɨme bɨɨŋbɨɨn nzan vhen ki guma ga nɨɨŋgi. Mba nza vhen ki guma, ana guigira kha nuianan ki bigi garav, ana guigira niihɨ mbatɨgar nta mbui.” Nde khueŋ ndɨkndɨgi thi, mba kameŋ fhura ki kameŋ ma? a Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gavar harigi ŋanen kha kameŋ fara muuŋgi kama thueŋ ki fhu, vhɨra Grikar kaman kha kameŋ tuituigiap hɨgi fhuvara. Mbe gumgi mbari kha ndɨkndɨga mbui, “Fhe Bakɨme mba nzan ndavir vheri khɨngi ŋina, ana zazera bigi mbatɨgi garav nta niihap nta nzuav rɨmani mbɨ tui.”
Sng 138.6; Snd 3.34; Ru 14.11; 1 Pi 5.5Fhe Bakɨme guigira nza kora mbui. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Fhe Bakɨme wari zɨri ndiv vun kuamkuagi gumgi, ana mbe tuavi pui. Ana mba wari mbevi gumgi, ana mbe kora mbuav, tɨvir vhuuiŋra mbe mbui.” Ef 4.27; 6.11-12; 1 Pi 5.7Maaŋ muuŋgiap, nde wari mbevav, Fhe Bakɨme piin kɨri. Nde vhɨra Satan daaŋgi mbur khɨngirim, ana nde thav rɨɨv ŋgɨgɨrga. 2 Sto 15.2; Ais 1.16; Sek 1.3; Mal 3.7; Ze 1.8; 1 Zo 3.3Nde za guigira Fhe Bakɨme hara ŋgɨgɨrim, ana za nden hara zɨgɨrga. Nde tɨvi mbatɨgi ga mbui gumgi, nde wari wo fari ruagiri. Nde ndɨkndɨk phuni ki gumgi, nde mba ndɨkndɨgi mbatɨgi, nde wari won ndavi vherir nta vharari. Nde ndavi simgip nzi mbatɨgar muuŋri. Nde ntigem kɨɨrsaŋ ga mbui gumgi, nde mba tɨva thav, nde nziri. Nde ntigem ndikndigi gumgi, nde mba ndikndigi tɨva thav, nde guigira ndavi simgiri. 10  Jop 5.11; 22.29; Mt 23.12; 1 Pi 5.6Nde Guma Bakɨme nɨman, nde guigira wari mbevari. Nde maaŋ muunga, Guma Bakɨme nde zɨri ndi vun kuarga.
Nza fhura bunin harigi gumgi ga sɨrga tuktɨgi fhu.
11  Ru 6.37; Ro 2.1; Ef 4.31; 1 Pi 2.1Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde buni mbatɨgir wari ga suaŋ thari. Guma ana buni mbatɨgir guigira Zisas khothɨgi gumgi ga nzuav, bunin mbe sav, mbe mbui tɨvi ga nzuav, mbe nzuai. Mba guma, ana buni mbatɨgir Fhe Bakɨme Moses ga nɨɨŋgi tɨvi ga sav nta nzuav, fhura bunin nta nzuai. Nde maaŋ mbuav, nde wom Fhe Bakɨme Moses ga nɨɨŋgi tɨvi piin ki gumgir fara muuŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nde khaŋ muuŋgi, nde Fhe Bakɨme Moses ga nɨɨŋgi tɨvi garav, nta nzuav nzuai gumgi fara muuŋgiap ki. b Zems mba ndɨkndɨgi tɨva mbe, ana kha vezar ki, ndu mba tɨv, ndu Wok Pris 19.18 ganɨv, ndu Zems 2.8 ganɨri. 12  Mt 10.28; Ro 2.1; 14.4; 14.13Fhe Bakɨme, ana nduara mba tɨvir Moses ga nɨɨŋgi. Ana nduara nza muuŋgi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv nza suanga guma ma. Ana nduara taagia mba gumgi gu mbigi ndi guma ma. Ana vhɨra nduara mben farfarga. Maaŋ muuŋgiap, ndu the, ndu harigi gumgi mbui tɨvi ga nzuav bunin mbe sav, mbe nzuai.
Nza rɨɨŋrɨɨnga fhu.
13  Ru 12.18-20 Snd 27.1Nde khaŋ nzuai gumgi, gu kameŋ nden ki. Nde khaŋ nzuai, “Gu ntige o, gurmaŋgip gu ŋgu bakɨ the ŋgɨgɨp, gu mpari bavira anan kɨv shɨgar muunga. Gu mba tɨvar muuŋv, gu ŋkɨɨa vhɨrve ndigirga.” 14  Sng 39.5; 39.11; 102.3; Ze 1.10; 1 Pi 1.24Nde mba khesharigi kameŋ nzuai, nde gurmaŋgip hɨrga bigeŋ kaŋgi fhuvara. Nde ntige khar ndia rui bɨɨŋbɨɨŋ, ana vhava thuura fara muuŋgi. Ana tuga bisanera kegɨp, fhura thugɨp, mbar ŋgɨgɨp, za vhɨzgirga. 15  FG 18.21; 1 Ko 4.19; Hi 6.3Nde khaŋ muuŋgip tɨgɨ suanga ne nzerara. Nde khaŋ suaŋ, “Fhe Bakɨme vuzvuk ma. Ana vuzvugirga, gu ŋam kɨv, gu kha ndɨkndɨgi bigir muunga.” 16 Nde maaŋ mbui fhu, nde nduarira wari won zɨri ndiv vun kuamkuav, wari wo muunga ŋaari bakɨvi, nde nta bun nzuai. Mba khesharigi tɨvi ga mbuav ndikndigi tɨvi, nta guigira tɨvi mbatɨgi ma. 17  Ru 12.47; Zo 9.41; 15.22; Ro 1.20-21; 2.17-18; 2.23Nde tuituigip khueŋ ndɨkndɨgɨri. Nde maaŋ muuŋgip tɨva vhuuŋ thueŋ kaŋgip, nde ne mbui fhu, nde tɨvi mbatɨgi ga mbui.

4:1 Ro 7.23; Ga 5.17; 1 Pi 2.11

4:3 Sng 66.18; Ais 1.15; Mai 3.4; Sek 7.13; 1 Zo 3.22

4:4 Zo 15.19; 17.14; Ro 8.7; Ga 1.10; 1 Zo 2.15

4:5 Stt 6.5; Kis 20.3-5; Nam 11.29; Snd 21.10

a4:5 Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gavar harigi ŋanen kha kameŋ fara muuŋgi kama thueŋ ki fhu, vhɨra Grikar kaman kha kameŋ tuituigiap hɨgi fhuvara. Mbe gumgi mbari kha ndɨkndɨga mbui, “Fhe Bakɨme mba nzan ndavir vheri khɨngi ŋina, ana zazera bigi mbatɨgi garav nta niihap nta nzuav rɨmani mbɨ tui.”

4:6 Sng 138.6; Snd 3.34; Ru 14.11; 1 Pi 5.5

4:7 Ef 4.27; 6.11-12; 1 Pi 5.7

4:8 2 Sto 15.2; Ais 1.16; Sek 1.3; Mal 3.7; Ze 1.8; 1 Zo 3.3

4:10 Jop 5.11; 22.29; Mt 23.12; 1 Pi 5.6

4:11 Ru 6.37; Ro 2.1; Ef 4.31; 1 Pi 2.1

b4:11 Zems mba ndɨkndɨgi tɨva mbe, ana kha vezar ki, ndu mba tɨv, ndu Wok Pris 19.18 ganɨv, ndu Zems 2.8 ganɨri.

4:12 Mt 10.28; Ro 2.1; 14.4; 14.13

4:13 Ru 12.18-20

4:13 Snd 27.1

4:14 Sng 39.5; 39.11; 102.3; Ze 1.10; 1 Pi 1.24

4:15 FG 18.21; 1 Ko 4.19; Hi 6.3

4:17 Ru 12.47; Zo 9.41; 15.22; Ro 1.20-21; 2.17-18; 2.23