3
Nza tuituigira wari wo nzuai buni ganɨri.
Mt 23.8; 23.14; Ru 6.37; 12.47; 1 Pi 5.3Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde muuŋv kɨv, nde rɨgar gumgi vhɨrve, mbe Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvir harigi ntɨɨri khɨvav, mbe sure mbui ŋaara ndigip, ana muunga. Nde khueŋ kaŋgi, Fhe Bakɨme zumgum kha gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi ga suaŋv mbe suanga. Ana tuituigira nza kha Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvir kha gumgi gu mbigi khɨvav, mbe sure mbui gumgi, ana ne suaŋv guigira nza gangirga. 1 Kin 8.46; Snd 20.9; Mt 12.37; 1 Zo 1.8Nza zam, tugi vhɨrvera nza bigir muungeŋ ndɨkndɨgap nza pham nta mbui. Maaŋ muuŋgi guma the kɨv, ana pham buna thueŋ nzuai fhu, ana guman vhuuŋ guarara. Ana maaŋ muuŋgip tuituigip za wo ganɨnga. Nza aini tɨviveŋ ndiav hozi kaathoori ga vhuigi. Nza ntan nta kaathoori ga vhuigim, nta ntan muuŋrim, nta nza vuzvuga zɨn ŋgɨrga. Nza maaŋ mbe muuŋgiap, nza mben kaathoori gari. Nza mba tɨva muuŋgiap, nza za mbe garim, mbe nza vuzvuga zɨn vui. Nde vhɨra mba ŋkee mbui tɨvi ga ndɨkndɨgɨri. Kem, ana bigɨna bakɨme ma, bɨɨŋbɨɨŋ baikɨvi zav ana sim, ana kɨzrɨga mbasɨgar vui. Mba kema shɨman suigi bigɨna ne, ne bigɨna bisaneŋ ma. Maaŋ muuŋgip mba kema shɨman suigi guma maaŋgi ŋanen ŋgɨr zav, ana mba kema shɨman suigi bigɨna bisaneŋ suirav, ne dorgɨrga, mba kem, ana vuzvugi ŋanen ŋgɨrga. Sng 12.3; 73.8-9; Snd 12.18; 15.2Mba tɨvara, kamthooŋ, ana guma fhavar ki bigɨna bisaneŋ ma. Ne nza mbuim, nza guigira ndikndigap wari wo zɨri ndi vun kuamkuagi.
Nza vhɨra khueŋ kaŋgi, vhava bisanera, nera vhava bakɨme khavgip, mba ruaŋ bakɨme shiv, mba khira shigirga. Snd 16.27; Mt 12.36-37; 15.11; 15.18-19; Mk 7.15; 7.20; 7.23Kamthooŋ, ana vhava fara muuŋgi. Ana nza mbuim, nza tɨvi mbatɨgi ga mbui ŋkasŋka ki bigɨna bisaneŋ ma. Ana mbarkɨrga tɨvi mbatɨgi nɨɨŋge ma, ana nta ndi kɨra sui. Ana za nza fhavi ga mbuim, nta nzaŋnzaim, ana mbarkɨrga tɨvi mbatɨgi, ana nta mbuim, nta nzan kɨrɨ tɨvi gu bigi ga mbuim, nta mbatɨgiap shirɨ mbatɨga muuŋgiap, gurgurgi vhava fara muuŋgi. Mba vhav, ana Herar vhav ma. Gumgi za mba ruaŋruaŋgi sɨgi, mbe nta ndiav, mbe korigi gu kurigi, mbe vhɨra nta ndiav, mba mbasɨgar ki bigi, mbe vhɨra nta ndi. Mbe mba bigi ndiav, nta daav nta mbuim, nta mbe piin kav, mbe vuzvugi zɨn vui. Sng 140.3; Ro 3.13Guma the ana tuituigip wo thɨni gangirga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nzan kaathoori vhuksu kakagi, nzan zeri fhura domdorerap buni mbatɨgi nzuai. Nzan kaathoori kuga mbatɨk nta givigi. Stt 1.26; 5.1; 9.6; 1 Ko 11.7Nza wari won kaathoorira, nza Guma Bakɨme nzan Ndia, nza ana zɨ ndiv vun kuamkuagi. Nza vhɨra mba kaathoorira, nza harigi gumgir farfav, buni mbatɨgir mbe nzuai. Fhe Bakɨme nza kha gumgi gu mbigi, ana za nza muuŋgim, nza ara fara muuŋgi. 10 Nza Fhe Bakɨme zɨ ndim vun kuamkuagi buni gum gumgir farfav buni mbatɨgi mbe nzuai buni, nta vhɨra wari tɨgap kamthooŋ bavira hi. Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde mba tɨvar muuŋ thari! 11 Mbok mbɨ the mbɨn vhuuŋ kav, mbasɨk mbɨ phorgap ki fhuvara. 12 Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde ndɨkndɨgɨ. Fik khage niŋge oriv vhɨgi mbararga o, fhu? Ee, wain karɨk fik vhɨgi mbararga thi? Mba tɨvara, mbasɨk mbɨ, ana mbɨn vhuuŋ ndiv hiaŋ tɨgɨrga fhu.
Guma ndɨkndɨga vhuuŋ ki, ana tɨvar vhuun muunga.
13  Ga 6.4; Ze 1.21; 2.18The nde rɨgav ndɨkndɨgi vhuuiŋ gu bigir vhuuiŋ kaŋgiap, nta zɨn vui? Ana tuituigip ndɨkndɨgi vhuuiŋ kaŋgip, mbarara kɨv, nta zɨn vui tɨvir muuŋri. 14  Ro 2.17; 2.23; 13.13Nde maaŋ muuŋgip harigi gumgi ga nzuav guigira ndavi shiv, nde zazera wari wo zɨri ndiv vun kuamkuarga tuavi ndiv ganɨnga. Nde maaŋ muuŋv, nde wari wo mbui ndɨkndɨgi gum tɨvir ndikndigɨ thari. Nde maaŋ muuŋv, nde fhura wari guiguigɨv, nden tɨvi mbatɨgi buni guari mbevi. 15  Fi 3.19; Ze 1.5; 1.17Mba khesharigi ndɨkndɨgi, nta Hevenan kegap zeri fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nta kha nuianan ndɨkndɨgi ma. Nta ndava vura tɨvi ma, Satan mba ndɨkndɨgi ndia ma. 16  1 Ko 3.3; Ga 5.20Nde mbarara. Maaŋ muuŋgip, gumgi harigi gumgi ga suaŋv ndav shiv, wo zɨ ndiv vun kuamkuarga tuavi ndi gari. Mba khesharigi gumgi, mbe tuituigip piigi fhuvara, mbe mbarkɨrga tɨvi mbatɨgi ga mbui. 17  Ro 12.9; 1 Ko 2.6-7; 1 Pi 1.22; 1 Zo 3.18Mba Fhe Bakɨme han kega zeri ndɨkndɨgi vhuuiŋ, kha khesharigi tɨvi ga mbui. Fharigi tɨv khare, mbe ndɨkndɨgi ŋaarira zɨn vui. Ara thɨgi ne khare, mbe harigi ntɨɨri phorgap ndava bavira kav, mbarara mbe nzuav, harigi gumgi ga ndɨkndɨgav, harigi gumgi nzuai buni mbararagi. Mbe vhɨra guigira harigi ntɨɨri kora mbuav, tɨvir vhuuiŋra mbe mbui. Mbe mba mbui tɨvara za mba gumgi ga mbui. Mbe vhɨra tɨvir vhuuiŋ zɨn ŋgɨrgen wari guiguigi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mbe guigira tɨvir vhuuiŋ zɨn vui. 18  Snd 11.18; Ais 32.17; Mt 5.9; Fi 1.11; Hi 12.11Mba gumgi maaŋ muuŋgip wari tɨgɨp ndava bavira kɨrga, mba mban vhɨgir parigi fara muuŋgi. Mba tɨvir vhuuiŋ mben kav hi, nta mban vhuuiŋ mɨnan kav hi fara muuŋgi.

3:1 Mt 23.8; 23.14; Ru 6.37; 12.47; 1 Pi 5.3

3:2 1 Kin 8.46; Snd 20.9; Mt 12.37; 1 Zo 1.8

3:5 Sng 12.3; 73.8-9; Snd 12.18; 15.2

3:6 Snd 16.27; Mt 12.36-37; 15.11; 15.18-19; Mk 7.15; 7.20; 7.23

3:8 Sng 140.3; Ro 3.13

3:9 Stt 1.26; 5.1; 9.6; 1 Ko 11.7

3:13 Ga 6.4; Ze 1.21; 2.18

3:14 Ro 2.17; 2.23; 13.13

3:15 Fi 3.19; Ze 1.5; 1.17

3:16 1 Ko 3.3; Ga 5.20

3:17 Ro 12.9; 1 Ko 2.6-7; 1 Pi 1.22; 1 Zo 3.18

3:18 Snd 11.18; Ais 32.17; Mt 5.9; Fi 1.11; Hi 12.11