2
Nza mba mbui tɨva bavira za kha gumgir muunga.
Lo 1.17; Snd 24.23; Mt 22.16; FG 10.34; Ze 2.9Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde nza wari wo Bakɨme Zisas Krais khothɨgi, ana Hevenan ki bigir vhuuiŋ gari Guma Bakɨme ma. Maaŋ muuŋgiap, nde mba mbui tɨva bavira za mba gumgir muuŋri. Maaŋ muuŋgip guma the ana sɨɨn vhuuaŋ muuŋgip, goran muuŋgi ring sharav, nden rotu mbui phena vhen ŋgirgɨrga. Maaŋ muuŋgip, bigi sosuagi guma the shagi gorivige shargip, ana vhɨra nde rotu mbui phena vhen ŋgirgɨrga. Nde mba sɨɨn vhuuŋ guarara muuŋgi guma, nde khaŋ ana suanga, “Guma, ndu zɨv kha mpirmpirɨga pera.” Nde mba bigi sosuagi guma, nde khaŋ ana suanga thi, “Ndu ŋgɨp mbugu thɨgɨ,” o, “Ndu zɨv, na ŋkarveni nɨman khaŋ nɨɨn pera.” Nde maaŋ muuŋgip mba khesharigi tɨvar muunga, nde kha khesharigi tɨva mbui. Nde wari wo ndɨkndɨgir mben kurav, mbe nzuai. Nde mbe mbui tɨvi ga nzuav mbe nzuai guma fara muuŋgiap, ndɨkndɨgi mbatɨgir mbe mbui tɨvi ga nzuav mbe nzuai. Nde maaŋ mbuav, nde sios shɨgi.
Mt 5.3; Zo 7.48; 1 Ko 1.26-28; 1 T 6.18; 2 T 4.8Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde mbarara. Kha nuianan ki gumgi nɨman bigi sosuagi gumgi, mba gumgira Fhe Bakɨme mben farasegi, mbe guigira Zisas khothɨgi tɨva zɨn ŋgɨrga. Ana fhum mba kameŋ suaŋgi, ana khaŋ nzuai, mba guigira wari won ndavir ana nɨɨŋgi gumgi gu mbigi, ana mbe ndim, ana won gumgi gu mbigi garim, mbe ana piin ki ntɨɨri phorga khɨngirga. FG 13.50; 18.12; 1 Ko 11.22; Ze 5.6Nde mba bigi sosuagi gumgi, nde memɨrar mbe ndɨɨi. Nde khueŋ ndɨkndɨgɨ, theiŋ nde mbevav, simtɨgir nde ndɨɨv, nde ŋgav nde nzuav nzuai gumgi nɨman vov nde nzuav nzuai. Mba ŋkɨɨa vhɨrve ki gumgira mba tɨvar nde mbui. Fhe Bakɨme Kraisan zɨn vhuun nde nɨɨŋgim, theiŋ mba zɨn farfagi? Mba ŋkɨɨa vhɨrve ki gumgira.
Wkp 19.18; Mt 19.19; 22.39; Ro 13.8-9; Ga 5.14Fhe Bakɨme, ana nzan ŋgui vhɨrve gari guman pan ma. Ana won buni vhuuiŋ ki gavar, ana tɨva muen nza ndi tɨgi. Mba tɨveŋ khaŋ nzuai, “Nde warira vuzvugi tɨvara, nde wari won ndavir harigi ntɨɨri nɨɨŋri.” Nde maaŋ muuŋgip guigira mba tɨva zɨn ŋgɨrga, nde tɨvar vhuuaŋ mbui. Lo 1.17Nde maaŋ muuŋgip tɨvar vhuun guma mbe mbuav, nde kɨr harigi ne segi, nde tɨva mbatɨgeŋ mbui. Nde maaŋ muuŋgim, mba tɨv khaŋ nde nzuai, nde Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi phɨra sui gumgi ma. 10  Lo 27.26; Mt 5.19; Ga 3.10Maaŋ muuŋgip, guma the za mba Fhe Bakɨme Moses ga nɨɨŋgi tɨvi, ana zam nta zɨn ŋgɨp kɨv, ana maaŋ muuŋgip mba tɨva bavira phɨrgirga, ana ne suaŋv ndirga simtɨgeŋ khaŋ muuŋgi, ana za mba tɨvi phɨrgi. 11  Kis 20.13-14; Lo 5.17-18; Ro 13.9Nza kaŋgi, Fhe Bakɨme khaŋ suaŋgi, “Nde mani gu muuiŋ ga rɨgi gumgi gu mbigi, nde ruarir wari kɨmɨv wari ndi thari.” Ana ne nzuav vhɨra khaŋ suaŋgi, “Nde guma shogirim, ana rɨmɨ thari.” Nde maaŋ muuŋgip ruarir gumgi gu mbigi wari kɨɨv wari ndi fhu, nde guma shogirim, ana rimgirga, nde Fhe Bakɨme Moses ga nɨɨŋgi tɨvi phɨri gumgi ma. 12  Ga 6.2; Ze 1.25-26; 1 Pi 2.16Nde tuituigip khueŋ kaŋgiri. Mba tɨvi mbatɨgi phɨrav nde mbuim, nde bɨkbɨɨgi tɨv, Fhe Bakɨme ana ndɨkndɨgɨp nde mbui tɨvi mbatɨgi ga suaŋv nde suanga. Maaŋ muuŋgiap, nde zazera mba Fhe Bakɨme buna vhuueŋ piin ki gumgi nzuai buni suaŋv, ne piin ki tɨvir muuŋri. 13  Snd 21.13; Mt 5.7; 18.32-35; 25.41-42; 1 Zo 4.17-19Guma the maaŋ muuŋgip, harigi guma the korar muuŋ tharga, Fhe Bakɨme ana muuŋgi tɨvi ga suaŋv ana suanga tugar, ana thaneŋ ana korar muuŋgirga tuktɨgi fhuvara. Guma ana harigi gumgi kora mbui, mba guma ana Fhe Bakɨme mba gumgi gu mbigi mbui tɨvi ga suaŋv mbe suanga tugar, ana kameŋ kɨrga fhu.
Nde guigira Zisas khothɨgi tɨv, ana tɨvar vhuun ndi hiaŋ rɨgi fhu, nde guigira Zisas khothɨgi tɨv, ana fhura ki tɨv ma.
14  Mt 7.21; 7.26; Ze 1.23Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde the maaŋ muuŋgip khaŋ suanga, “Gu guigira Krais khothɨgi.” Ana maaŋ nzuav, ana vhɨra tɨvir vhuuiaŋ mbui fhu, mba khesharigi tɨva mbuav Zisas khothɨgi tɨv, mba tɨv taagip mba guma ndigirie? Zakɨra fhuvara! 15-16  Jop 31.19-20; Ru 3.11; 1 Zo 3.17Maaŋ muuŋgip, guigira nde phorgap Zisas khothɨgi guma o mbik, ana shaa mbatɨgeŋ kav, ana mba ki fhu, nde the ana gangip khaŋ ana suanga, “Ndu ŋgɨp, ndav mbɨrav kɨri. Ndu ŋgɨp, shaa shɨrav, fhav gurgurgip kɨri. Ndu ŋgɨp, mban mbegɨp, ndav givari.” Ndu maaŋ ana suanga, ndu ana kurkurarga bigɨn thueŋ mbui fhu, ndu mba nzuai kameŋ ram muuŋgip ana kurarie? 17  Ze 2.20; 2.26Zisas khothɨgi tɨv, ana vhɨra mbara muuŋgi. Nde Zisas khothɨgi tɨv ana fhura kɨv, ana tɨvar vhuuŋ ndi hiiŋ phɨgi fhu, nde Zisas khothɨgi tɨv, ana rimgi.
18  Ga 5.6; Ze 3.13Maaŋ muuŋgip guma the khaŋ suanga, “Ndu Zisas khothɨgi, gu tɨvir vhuuiaŋ mbui. Gu ram muuŋgip, ndu guigira Zisas khothɨgi tɨva kaŋgirie? Gu, gu tɨvar vhuun muunga, nan tɨvar vhuuŋ, ana gu guigira Zisas khothɨgi tɨvar ndu khɨvarga.” 19  Mt 8.29; Ru 4.34; FG 16.17Ndu khueŋ khothɨgi, “Fhe Bakɨ bavira ki.” Ne nzerara. Mba ŋiniŋgi mbatɨgi vhɨra ne khothɨgi, mbe ne khothɨgap ninɨga mbatɨga mbui. 20 Ndu pham bigi ga mbui guma ma. Ndu fhura guigira Zisas khothɨgap, ndu tɨvar vhuuaŋ mbui fhu, ndu guigira Zisas khothɨgi tɨv, ana fhura ki ne ma. Ndu kha buna nɨɨeŋ kaŋgirga ne vuzvugi thi? Aria, ndu mbarara! 21  Stt 22.1-14Fhum nzan nzɨk Abraham, ana Aisak ndiga vov, artar ga tɨgap, ana Fhe Bakɨme suaŋv ofa muun za mbui. Fhe Bakɨme mba tugar ana tɨva gangiap, tɨvir vhuuiaŋ mbui guman ana kamgi. 22  Hi 11.17-18Nde thukhɨngip khueŋ ndɨkndɨgɨri. Abraham guigira Fhe Bakɨme khothɨgi tɨv gum ana tɨvar vhuuŋ, mani vhɨra wani khuav, anan tɨvar vhuuŋ, ana guigira Fhe Bakɨme khothɨgi tɨvar kurigi. 23  Stt 15.6; 2 Sto 20.7; Ais 41.8; Ro 4.3; 4.9; 4.22; Ga 3.6Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Abraham, ana guigira Fhe Bakɨme khothɨgim, Fhe Bakɨme tɨvir vhuuiaŋ mbui guman ana kamgi.” Ana tɨvir vhuuiaŋ mbui guman ana kaav, ana vhɨra kha kakaman ana muuŋgi, “Nan kɨvntok ma.” 24 Nde ntige kaŋgi, Fhe Bakɨme fhura ana khothɨgi ne nzuav, ana tɨvir vhuuiaŋ mbui nen gumgir kaai fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana guma guigira ana khothɨgav, vhɨra tɨvir vhuuiaŋ mbui ne nzuav, ana tɨvir vhuuiaŋ mbui guman anan kaai.
25  Jos 2.1-21; Hi 11.31Mba tɨvara ruarir fhura ferferav, ruarir gumgi ndi mbik Rahap, ana Zosua sarigi gumgi, ana gangana vhuun mbe mbuav, mbe ndi zorga kegap, mbe sarigim, mbe harigi tuavar vegim, Fhe Bakɨme ne nzuav tɨvir vhuuiaŋ mbui mbigar anan kamgi. 26  Ze 2.17Nza khueŋ kaŋgi, guma, ana vhen ki guma ana thav vugi, mba guma rimgi. Mba tɨvara, guma guigira Zisas khothɨgi tɨv, tɨvar vhuuŋ mba tɨva phorga kav hi fhu, mba guma, ana guigira Zisas khothɨgi tɨv ana fhura ki tɨv ma.

2:1 Lo 1.17; Snd 24.23; Mt 22.16; FG 10.34; Ze 2.9

2:5 Mt 5.3; Zo 7.48; 1 Ko 1.26-28; 1 T 6.18; 2 T 4.8

2:6 FG 13.50; 18.12; 1 Ko 11.22; Ze 5.6

2:8 Wkp 19.18; Mt 19.19; 22.39; Ro 13.8-9; Ga 5.14

2:9 Lo 1.17

2:10 Lo 27.26; Mt 5.19; Ga 3.10

2:11 Kis 20.13-14; Lo 5.17-18; Ro 13.9

2:12 Ga 6.2; Ze 1.25-26; 1 Pi 2.16

2:13 Snd 21.13; Mt 5.7; 18.32-35; 25.41-42; 1 Zo 4.17-19

2:14 Mt 7.21; 7.26; Ze 1.23

2:15-16 Jop 31.19-20; Ru 3.11; 1 Zo 3.17

2:17 Ze 2.20; 2.26

2:18 Ga 5.6; Ze 3.13

2:19 Mt 8.29; Ru 4.34; FG 16.17

2:21 Stt 22.1-14

2:22 Hi 11.17-18

2:23 Stt 15.6; 2 Sto 20.7; Ais 41.8; Ro 4.3; 4.9; 4.22; Ga 3.6

2:25 Jos 2.1-21; Hi 11.31

2:26 Ze 2.17