ZEMS
Khe Zems Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Zems khergi gap, ana Zems khergi buni vhuuiŋ vhɨrve ana ki. Mba buni, nta ana Fhe Bakɨme zɨn vui gumgi gu mbigi, ana mbe tɨvir vhuuiŋ zɨn ŋgɨr zav mbe nzuai buni ma. Ana vhunaa ga si bunin vhɨrvera mbe suaŋgi.
Ana maaŋ muuŋgirga, mba gumgi gu mbigi, mbe ndɨkndɨgi vhuuiŋ ndiv, mbe vhɨra ana suaŋgi buni, mbe tuituigip nta ndɨkndɨgɨrga.
Nza mparmparei nzan hɨrim, nza thɨgɨ havhargirga, nza Fhe Bakɨme phorgɨv nzerara kɨrga.
1
Mt 13.55; Mk 6.3; FG 15.13; Ga 1.19; 1 Pi 1.1Gu Zems, gu Fhe Bakɨme gum Guma Bakɨme Zisas Kraisan ŋaara guma ma. Gu kha gava khergiap, nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, gu za anan nde ndi mbai. Nde wari won ŋgui thav, vov, harigi fhaiŋ ŋguir nuianin ki. Gu won raar vhuun nde ndɨɨi.
Mparmparei nzan hav, nzan havhari.
FG 5.41; Ro 5.3-5; Hi 10.34; 1 Pi 1.6-7; 4.13; 4.16Nde guigira na phorgap Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, maaŋ muuŋgip mbarkɨrga mparmparei nden hɨrga, nde kha ndɨkndɨgar muuŋri, nta ndikndigi bigi ma. Nde kaŋgi, nde guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨgar mpari mparmparei nden hɨgi, nde nta khɨge ri fhu, nde thɨgɨ havhargip, simtɨgi ndir zav nden havhari. Nde maaŋ muuŋgip, nde zazera thɨgɨ havhargip simtɨgi ndiri. Mba tɨv guigira havhargip nden kɨv hɨri. Nde maaŋ muuŋv nde nzerara kɨrga. Nde maaŋ muunga, nde Fhe Bakɨmen tɨva thueŋ, nde ne suaŋv tivgirga fhu. Zakɨra fhuvara! Nden tɨvi guigira nzerav, nzerara kɨrga.
Guma ndɨkndɨgi vhuuin tivgiv, ana Fhe Bakɨme phorgɨv suaŋri.
1 Kin 3.9-12; Snd 2.3-6; Zo 15.7; 1 Zo 5.14-15Maaŋ muuŋgip, nde rɨgar guma the ndɨkndɨgi vhuuin tivgip, ana Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋrim, Fhe Bakɨme ndɨkndɨgi vhuuin ana nɨɨŋgirga. Fhe Bakɨme guigira ndikndigap, bigi vhuuiŋ vhɨrver za kha gumgi ga ndɨɨi. Ana bigi ga nzuav ana nzai gumgi, ana mbe vhegi fhuvara. Mk 11.24; 1 T 2.8Mba Guma, ana guigira Fhe Bakɨme khothɨgɨp anan nzaŋri. Ana Fhe Bakɨme khothɨvi ndɨkndɨk thaneŋ kuegɨp, kha ndɨkndɨgar muuŋ thari, “Ee, Fhe Bakɨme mba bigɨnan nan nɨɨŋgirga o, fhu?” Ne khaŋ muuŋgi, mba guma ndɨkndɨga phuniaŋ mbui, ana ndɨkndɨk mbasɨk fara muuŋgi. Bɨɨŋbɨɨŋ ana rɨgim, ana phurira shogap, mbur vov, khar zi. Ze 4.8Mba khesharigi guma, ana kha ndɨkndɨgar muuŋ thari, Fhe Bakɨme bigɨn then ana nɨɨŋgirga thi. Zakɨra fhuvara! Mba guma ndɨkndɨk phuni ki, ana mbui tɨvi gu ana ndɨkndɨgi, nta tuav bavira vui fhuvara.
Zems kha bunin bigi sosuagi gumgi gu bigi vhɨrve ki gumgi ga nzuai.
Ze 2.5Maaŋ muuŋgip, guigira Zisas khothɨgi fek o ŋguga the bigi sosuagi, ana ndikndigɨri. Ne khaŋ muuŋgi, ana Fhe Bakɨme khothɨgap, ana gari, ana anan kurkurarga. Ana maaŋ muuŋgiap, ana Fhe Bakɨme nɨman zɨ bakɨme ki. 10  Sng 37.2; 90.5-6; 1 Ko 7.31; 1 Pi 1.24; 1 Zo 2.17 Ais 40.6-7Guma maaŋ muuŋgip bigi vhɨrve kɨrga, Fhe Bakɨme ana zɨ mbevigi, ana ne suaŋv ndikndigɨri. Ne khaŋ muuŋgi, ana kaŋgi, anan ŋkɨɨa gum anan bigi vhɨrve, nta fhura vhɨzgip, mba vhazɨgi shivi fhura vhɨzav, nzɨɨi fara muuŋgi. 11 Nza khueŋ kaŋgi, ra ndav, shɨrav havhargim, mba vhazɨgi za nzɨɨi. Nta nzɨɨim, ntan sivi nzɨɨv korerim, ntan ganganan vhuuŋ fhura za vhɨzgi. Mba tɨvara ŋkɨɨa gum bigi vhɨrve ki gumgi, mben ŋkɨɨa gum bigir vhuuiŋ, mbe ntan mba bigir muuŋvra kɨrim, nta fhura vhɨzgirga.
Fhe Bakɨme tɨvir vhuuiŋra nza mbui. Ana nza ŋgim, nza tɨvi mbatɨgi ga mbui fhuvara.
12  Snd 3.11-12; 2 T 4.8; Hi 12.5; Ze 2.5; 1 Pi 5.4; VB 2.10Guma thɨga havhargiap, anan hi simtɨgi ana nta ndi, ana ndikndigɨri. Ana maaŋ muuŋgip, anan hi simtɨgi, ana nta khɨgɨ tɨgɨrga Fhe Bakɨme zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨn ana nɨɨŋgirga, ana ana vhez ma. Guigira wari won ndavir Fhe Bakɨme nɨɨŋgi gumgi, ana mba vhezar za mben nɨɨn zav suaŋgi. 13 Maaŋ muuŋgip bigɨn thueŋ guma the ndava khavgip ana ŋgɨrim, ana khaŋ suaŋ thari, “Fhe Bakɨme khar na ŋgi.” Zakɨra fhuvara! Tɨvi mbatɨgi Fhe Bakɨme ŋgɨrgɨrga tuktɨgi fhuvara. Fhe Bakɨme vhɨra guma ŋgɨrgɨrim, ana tɨvi mbatɨgir muuŋgirga tuktɨgi fhuvara. 14  Ro 7.7-10Nza zam, nza bevbevira, nzan ndavi khavav, nza ŋgi. Nza ndavi vherir ki vuzvugi mbatɨgi, nta nduarira nza raaŋ shav, nza guiguigiap, nza ndavi khavav, nza ŋgi. 15  Sng 7.14; Ro 5.19-21Mba ndavi khavi tɨv, ana nza ndavi vherir kim, nza mbik ndavar ki fara muuŋgiap wari ki. Ana kav zumgum nza ndavi khavim, nza tɨva mbatɨgeŋ muuŋgi. Nza mba tɨva mbatɨgeŋ muuŋgim, ne kɨrar hɨgap, mbik tara tegi fara muuŋgi. Mba tɨva mbatɨgeŋ nzan ka vov, kɨvgiap, nza shogim, nza rimgi.
16 Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde muuŋv kɨv fhura mba ndɨkndɨgi ganɨrim, nta nde guigirga. 17  Mal 3.6; Mt 7.11; Zo 3.27; Ro 11.29; 1 Ko 4.7Nza kha ndi bigir vhuuiŋ guarira, nta Fhe Bakɨme nza ndɨɨi, nta za Hevenan kegap, zeri. Dara kha buivar ki vhavi ga muuŋgi, ana mba bigi ndi mbaim, nta nzan han zeri. Mba Dara, ana tamtam won ndɨkndɨgi gum tɨvir kurkurigi ne fhuvara. Ana vhɨra ra ndav shɨrigim, bigɨna tum hɨgi fara muuŋgiap ana mpeeŋgia kegap, wom vov tivgi. Ana mba fara muuŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! 18  Zo 1.13; Ef 1.12; Ze 2.3; 1 Pi 1.23; VB 14.4Ana won vuzvugara, ana nzan Ndia ki. Ana won buna vhuueŋ, ana nza ndi hiaŋ tɨgi. Nza za kha gumgi gu mbigi kharav, nza ana fharigi gumgi gu mbigi kɨv, nza vhɨra ana mba muuŋgi bigi kharav, fharav kɨrga.
Nza maaŋ muuŋgip guigira Fhe Bakɨme khothɨgɨrga, nza vhɨra tɨvir vhuuin muunga.
Nza buni mbararav, vhɨra nta zɨn ŋgɨri.
19 Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde tuituigip kha bigi kaŋgiri. Nde vhemkora tuituigira buni mbarara saŋv khuari rɨgɨri. Nde fhumra buna thueŋ suaŋ thari, nde vhɨra vhemkora ndavi shiv, vhegɨ thari. 20  Snd 10.19; 17.27; Sav 5.1-2; 7.9Ne khaŋ muuŋgi, guman ndav shirɨ, ana Fhe Bakɨme muungeŋ vuzvugi tɨvir vhuuiŋ ndi kɨra phɨgi fhuvara. 21  1 Ko 15.2; Kor 3.8; Hi 2.3; 1 Pi 1.9; 2.1Maaŋ muuŋgiap, mba Fhe Bakɨme nɨman ŋzanzaŋgi tɨvi gum tɨvi mbatɨgi vhɨrve, nde nta vhararim, nta nde thav sari. Nde vhɨra wari wo vuzvugi mbevav, nde mba Fhe Bakɨme nde ndavi vheri ga tɨgi bunin vhuuiŋ, nde nta suirari. Mba bunin vhuuiŋ, nta taagip nden ntuu ndigirga.
22  Mt 7.21; 7.26; Ru 6.46; Ro 2.13; 1 Zo 3.7Nde mba ndigi buni, nde nta zɨn ŋgɨri. Nde fhura nta mbarara thari. Zakɨra fhuvara! Nde fhura nta mbarararga, nde fhura warira guiguigi. 23  Ru 6.47; Ze 2.14Guma the maaŋ muuŋgip fhura Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ mbararav nta zɨn ŋgɨrga fhu, mba guma ana mɨniŋina wo khoma gari fara muuŋgi. 24 Ana wo khoma gangiap, ana mbur vov, ana vhemkora won khoma gangana ndɨkndɨk ŋangi. 25  Zo 13.17; Ro 8.2; 2 Ko 3.18; Ze 2.12Kha tɨv, ana tɨvi mbatɨgi ŋkasŋka phɨrav nza mbuim, nza bɨkbɨɨgi, ana guigira tɨvar vhuuŋ ma. Maaŋ muuŋgip, guma the tuituigip mba tɨva ganɨv, tuituigip ana nzuai kameŋ zɨn ŋgɨrga, Fhe Bakɨme mba guma mbui ŋaarir muuŋgirim, nta guigira hɨrɨ vhuuŋra muuŋgirga. Ana fhura mba buni mbararav vhemkora nta ndɨkndɨk ŋanɨ thari.
26  Sng 34.13; 39.1; 141.3; 1 Pi 3.10Maaŋ muuŋgip, guma the kha ndɨkndɨgar muunga, “Gu guigira Zisas khothɨgap, gu guigira Fhe Bakɨme rotu mbui guma ma.” Ana maaŋ nzuav, ana tuituigiap wo thɨni gari fhu, ana nduara wora shɨshɨgi. Ana maaŋ mbuav, ana guigira Zisas khothɨgi tɨvi gum, ana rotu mbui bigi, nta fhura ki bigi ma. 27  Ais 1.16-17; 58.6-7; Mt 25.36; Ro 12.2; 1 Zo 5.18Guigira Zisas khothɨgi gumgi, mben tɨvi guigira nzerara ki, mben tɨvi nza Ndia Fhe Bakɨme nɨman simtɨk thueŋ kɨrga fhu. Ne khaŋ muuŋgi, nza mba ndegi gu ndegmbori vhɨzgi tari ga ndɨkndɨgɨp, vhɨra mba mani vhɨzgi mbigi, nza vhɨra mbe ndɨkndɨgɨp, mben kurkurav mben simtɨgi ndirga. Harigi bigɨna mueŋ vhɨra, nza vhɨra wari won ruru tɨvi gu bigi, nza tuituigip nta ganɨnga, kha nuianan tɨvi nzan muuŋgirim, nza Fhe Bakɨme nɨman nzaŋnzaŋgirga tuktɨgi fhuvara.

1:1 Mt 13.55; Mk 6.3; FG 15.13; Ga 1.19; 1 Pi 1.1

1:2 FG 5.41; Ro 5.3-5; Hi 10.34; 1 Pi 1.6-7; 4.13; 4.16

1:5 1 Kin 3.9-12; Snd 2.3-6; Zo 15.7; 1 Zo 5.14-15

1:6 Mk 11.24; 1 T 2.8

1:7 Ze 4.8

1:9 Ze 2.5

1:10 Sng 37.2; 90.5-6; 1 Ko 7.31; 1 Pi 1.24; 1 Zo 2.17

1:10 Ais 40.6-7

1:12 Snd 3.11-12; 2 T 4.8; Hi 12.5; Ze 2.5; 1 Pi 5.4; VB 2.10

1:14 Ro 7.7-10

1:15 Sng 7.14; Ro 5.19-21

1:17 Mal 3.6; Mt 7.11; Zo 3.27; Ro 11.29; 1 Ko 4.7

1:18 Zo 1.13; Ef 1.12; Ze 2.3; 1 Pi 1.23; VB 14.4

1:20 Snd 10.19; 17.27; Sav 5.1-2; 7.9

1:21 1 Ko 15.2; Kor 3.8; Hi 2.3; 1 Pi 1.9; 2.1

1:22 Mt 7.21; 7.26; Ru 6.46; Ro 2.13; 1 Zo 3.7

1:23 Ru 6.47; Ze 2.14

1:25 Zo 13.17; Ro 8.2; 2 Ko 3.18; Ze 2.12

1:26 Sng 34.13; 39.1; 141.3; 1 Pi 3.10

1:27 Ais 1.16-17; 58.6-7; Mt 25.36; Ro 12.2; 1 Zo 5.18