13
Nza bevbevira, nza guigira wari phorgap Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nza guigira mbe vuzvugɨri.
Zo 13.34; 1 Te 4.9; 1 Pi 1.22; 2 Pi 1.7; 1 Zo 3.11; 4.7; 4.20Nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde bevbevira, nde guigira zazera wari won ndavir warir nɨɨŋri. Stt 18.1-8; 19.1-3; Mt 25.35; Ro 12.13; 1 T 3.2; 1 Pi 4.9Maaŋ muuŋgip, harigi ŋgui gumgi nden han zɨrga, nde mbe ndiav wari wo phenin vui tɨva thamtha thari. Nde khueŋ kaŋgi, fhum gumgi mbari kha ndɨkndɨga muuŋgi, nza gumgi guari ndiga wari wo phenin zegap, mbe gari. Mbe mba ndiga wari wo phenin zegi gumgi, mbe Fhe Bakɨme enseri ma.
Mt 25.36; Ro 12.15; 1 Ko 12.26; Kor 4.18; Hi 10.34; 1 Pi 3.8Nde mba Fhe Bakɨme gumgi gu mbigi ga ndɨkndɨgɨri, mbe bɨnin ki. Nde kha ndɨkndɨgar mben muuŋri, nde vhɨra mbe phorga bɨnin ki. Nde vhɨra mba gumgi gu mbigi, mben pana gumgi tɨvi mbatɨgir mbe mbui, nde mbe ndɨkndɨgɨri. Nde vhɨra khueŋ ndɨkndɨgɨri, nde vhɨra mbe phorga mba khesharigi zaagi ndi fara muuŋgi.
1 Ko 6.9; Ga 5.19-21; Ef 5.5; Kor 3.5-6; VB 22.15Nza zam khueŋ kaŋgiri, mani gu muuiŋ wari ga rɨgi tɨv, ana tɨvar vhuuŋ ma. Maaŋ muuŋgiap, nde mani gu muuiŋ, nde tuituigip mba tɨva ganɨrim, ana guigira Fhe Bakɨme nɨman ŋgarari. Nde kaŋgi, Fhe Bakɨme, ana fhura ferferav ruarir gumgi gu mbigi wari ndi tɨva mbui gumgi gu mbigi, Fhe Bakɨme mbe suaŋv suaŋv, ana guigira vheza mbatɨga guarara mben nɨɨŋgirga.
Lo 31.6-8; Jos 1.5; Mt 6.25; 6.34; Fi 4.11-12; 1 T 6.8Nde ŋkɨɨa garav, nta niihi tɨvi zɨn ŋgɨ thari. Nde kha ndɨkndɨgar muuŋri, nde mba ndiga ki bigi, nta tugɨra. Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme khaŋ nza suaŋgi, “Gu nde tharga tuktɨgi fhuvara. Gu vhɨra nde tharim, nde fhura kegɨrga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara!” Sng 118.6Maaŋ muuŋgiap, nza wari wo ndavi havhargip, khaŋ suanga,
 
“Guma Bakɨme nan kurkurigi, gu kha gumgi bigɨn thuen nan muuŋgirga, nen rɨvɨrga tuktɨgi fhuvara.”
Nza Zisas khothɨgi ne suaŋv mberɨrga tuktɨgi fhuvara.
1 Ko 4.16; Hi 6.12Nde wari wo sios gari gumgir pani ga ndɨkndɨgɨri. Mbe fhum Fhe Bakɨme buni bun nde suaŋgi. Nde mbe ruigi ruru tɨvi ga ndɨkndɨgɨp, mbe gumgi gu mbigir kurkuragi tɨvir vhuuiŋ ga ndɨkndɨgɨp, nde vhɨra mbe guigira Zisas khothɨgap, ana tɨvi zɨn vov kav, vhɨzgi ne ndɨkndɨgɨri. Nde vhɨra mbe guigira Zisas khothɨgi tɨvi zɨn ŋgɨri.
Zo 8.58; Ef 4.14; Hi 1.12; VB 1.4Zisas Kraisan tɨvi, nta zazera mbara muuŋgiap ntige ki, gurum ki, gurmaŋgip kɨrga, nta zazera mbara muuŋgip kɨrga. Ro 14.17; Ef 4.14; Kor 2.4; 2.8; 2.16; 1 T 4.3Maaŋ muuŋgiap, nde mbarkɨrga bunin ŋkaa nde ndavi khavɨv, nde ndɨkndɨgi ŋgɨ thari. Mba buni vhɨra nden muuŋrim, nde Fhe Bakɨmen tuav thamtha thari. Nza fhura Fhe Bakɨme fhura nza kora muuŋgi kora muumbara ganɨrim, ana nzan ndavi havharɨri. Mba tɨv, ana nzerara. Nzan ndavi, nta mba pi tɨvi zɨn vui ne suaŋv Fhe Bakɨme nɨman havhargirga tuktɨgi fhuvara. Nza mba pi mba, nta fhura ki mba ma.
10  1 Ko 9.13; 10.18Nza artar ki, mba Fhe Bakɨme rotu gari gumgi mbe Fhe Bakɨme Phenan mbe mba artarar ki mban mbegɨrga tuktɨgi fhuvara. 11  Kis 29.14; Wkp 6.30; 16.27; Nam 19.3Mba Zudaiŋ Fhe Bakɨme rotu gari guman pan, ana sɨgi vɨzi, ana nta ndia vov, Fhe Bakɨme Phenan Guigi Guarara Ŋgarigi Ruman verav, gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi vhɨzɨv zav ofa mbui. Mbe mba sɨgir ŋamtɨri, mbe mba ki ŋgu thav, kɨrar vhegap, nta mpooi. 12  Mt 21.39; Zo 19.17-18; FG 7.58Maaŋ muuŋgiap, Zisas vhɨra ana ŋgu bakɨme bɨna thɨmkamanin kɨrar zaa ndigi. Ana maaŋ muuŋgim, ana vɨzɨn kha gumgi gu mbigir muuŋgirim, mbe guigira Fhe Bakɨme nɨman guigira ŋgararga. a Mbe Zudaiŋ, mben tɨv, mba gumgi gu mbigi Fhe Bakɨme nzuav ofarir muun zav ndia zɨ sɨgi, mba Fhe Bakɨme rotu gari gumgir pani mbe nuarira mba sɨgi ŋamtɨri pi. Mbe mba Fhe Bakɨme mba gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi vhɨzi tuga bakɨmen Fhe Bakɨme nzuav, ofa mbui sɨgi mbe ntan mbegɨrga tuktɨgi fhu. Ndu Wkp 6.24 kegɨp ganɨ ŋgɨp ves 30 thɨgɨri. Ndu vhɨra 16. 27 ganɨri. Zisas muuŋgi ofa, ana mbe mba tugi bakɨvir mbui ofari ŋana ndigi. Ndu Hi 9.7 kegɨp ganɨ ŋgɨp ves 14 thɨgɨri. 13  Hi 11.26; 12.2; 1 Pi 4.14Maaŋ muuŋgiap, nza vhɨra ŋgu thav, kɨrar anan han ŋgɨrga. Nza ana ndi memɨr, nza vhɨra mba memɨra ndirga. b Ndu kha kameŋ ganɨnga gumgi mbari, mbe Zudaiŋ mba pi tɨva zɨn ŋgɨr zav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ga nzuai. Ndu ves 9 ganɨri. Kha gap Hibru khergi guma ana khaŋ nzuai, mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe Zudaiŋ phorgɨp mbe ki ŋguir ki thari. Mbe vhɨra khueŋ ndɨkndɨgɨ thari mba tɨvi mben muuŋgirim, mbe Fhe Bakɨme nɨman ŋgararga. Zakɨra fhuvara! Mbe Krais Zisas muuŋgi ŋaarar panan mbe Fhe Bakɨme nɨman ŋgarigi. Maaŋ muuŋgiap, mbe Zisas phorgɨ kɨrgen mberɨ thari, mbe vhɨra Zisasra zɨn ŋgɨri, mbe nen mberɨ thari. Mbe zazera ana zɨn ŋgɨri. 14  Mai 2.10; Fi 3.20; Hi 11.10; 11.16; 12.22Nza kaŋgi, nza kha nuianan ŋgu bakɨ the zazera mbara muuŋgip kegɨrga tuktɨgi fhuvara. Nza mba zumgum hɨrga ŋgu bakɨme, nza guigira ana vuzvugiap, anan rarga ki. 15  2 Sto 29.31; Sng 50.14; 50.23; 69.30-31; Hos 14.2; 1 Pi 2.5Maaŋ muuŋgiap, nza zazera Zisas zɨn panan, nza Fhe Bakɨme zɨ ndi vun kuamkuarga. Mba tɨv, ana nza ofar Fhe Bakɨme ndɨɨi farar muuŋgirga. Nzan kaathoori zazera ana zɨ ndi vun kuamkuav khaŋ suanga, “Ana nzan Guma Bakɨme ma.” 16  Ro 12.13; Fi 4.18; Hi 6.10Nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde guigira tɨvir vhuuin warir muuŋri. Nde thari bigi sosuagirim, nde mben kurkurav, wari wo bigi tharir mben nɨɨŋri. Nde mba khesharigi tɨvir muungeŋ ndɨkndɨk ŋanɨ thari. Ne khaŋ muuŋgi, mba khesharigi ofa Fhe Bakɨme guigira ana vuzvugi.
Fhe Bakɨme nzan muuŋgirim, nza nzerara kɨrga.
17  Ese 3.17; 1 Te 5.12; 1 T 5.17Nden siosan gari gumgir pani, mbe nden kurkurar za mbui. Maaŋ muuŋgiap, mbe zazera tuituigira nde gari. Mbe zumgum mba muuŋgi ŋaari, mbe nta bun Fhe Bakɨme suanga. Maaŋ muuŋgiap, nde mbe buni zɨn ŋgɨp, mben piin kɨri. Nde maaŋ muunga, mbe ndikndigɨp wari won ŋaarir muuŋv, mbe ndavi simɨnga fhu. Mbe ndavir simtɨgi phorgɨp nde ganɨnga, mbe nden kurarga tuktɨgi fhuvara.
18  FG 23.1; 24.16; Ro 15.30; 2 Ko 1.12; Kor 4.3Nde nza suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨ suaŋv, nzan kurkurar saŋv ana nzaŋrim, ana nzan kurkurarga. Nza kaŋgi, nzan ndɨkndɨgi gum nzan ndavi vheri, nta Fhe Bakɨme rɨmani nɨman nzerara ki. Ne khaŋ muuŋgi, nza zazera tuituigip rurgeŋ vuzvugi. 19 Gu guigira khaŋ tɨgɨp nden nzai, nde na suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋrim, ana nan kurkurarim, gu vhemkora taagip nden han ŋgɨrga.
20  Ais 55.3; Jer 32.40; Ese 37.26; Sek 9.11; Ro 15.33; 1 Ko 6.14; Hi 10.29; 1 Pi 2.25Nza Bakɨme Zisas, ana sipsivi gari guman ŋkasŋka ma. Ana won vɨzɨnra sia suav, mba Fhe Bakɨme ana suaŋgi kaman kameŋ havhargi, ne zazera mbara muuŋgip kɨrga. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme taagia ana khavgi. Maaŋ muuŋgiap, ntigem Fhe Bakɨme, ana ndava mɨɨtɨga nɨɨŋge ma. 21  Ga 1.5; Fi 2.13; 2 Te 2.17; 1 Pi 5.10Ana nden kurkurav, za mba tɨvir vhuuin muuŋrim, nta nden kɨrɨ tɨvir hɨrim, ana vuzvugi tɨvi, nde nta zɨn ŋgɨrga. Nza Zisas Krais muuŋgi ŋaara panan, ana vuzvugi tɨvi, nza za nta ndigirga. Nza zazera mbara muuŋgip zɨ bakɨmen ana nɨɨnga. Nai guigi guarara.
Khe kha gavar mpuur kameŋ khare.
22 Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde tuituigip khuarir gu kha nde ndavi havharɨr zav khergi buni, nta kha gavar ki, nde tuituigip khuarir ntan tɨgɨri. Ne khaŋ muuŋgi, gu kha nde ndi khergi gav, ana gavar mpeeŋ fhuvara. 23 Gu khaŋ nde suan za mbui. Mba nza phorga guigira Zisas khothɨgi guma Timoti, mbe ana fhɨrgim, ana wom bɨnan ki fhu. Ana maaŋ muuŋgip vhemkora nan han zɨgɨrga, ŋka wani tɨgɨp nde ganɨn saŋv mbar ŋgɨrga.
24 Nde nan raar vhuuŋ ndiv wari wo siosa gari gumgir pani gum, mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigir nɨɨŋri. Mba Itari ŋgu bakɨme thav zegi gumgi, mbe vhɨra wari won raar vhuun nde ndɨɨi.
25 Fhe Bakɨme fhura nde kora muuŋgi korar muumbar za nde phorgɨ kɨri.

13:1 Zo 13.34; 1 Te 4.9; 1 Pi 1.22; 2 Pi 1.7; 1 Zo 3.11; 4.7; 4.20

13:2 Stt 18.1-8; 19.1-3; Mt 25.35; Ro 12.13; 1 T 3.2; 1 Pi 4.9

13:3 Mt 25.36; Ro 12.15; 1 Ko 12.26; Kor 4.18; Hi 10.34; 1 Pi 3.8

13:4 1 Ko 6.9; Ga 5.19-21; Ef 5.5; Kor 3.5-6; VB 22.15

13:5 Lo 31.6-8; Jos 1.5; Mt 6.25; 6.34; Fi 4.11-12; 1 T 6.8

13:6 Sng 118.6

13:7 1 Ko 4.16; Hi 6.12

13:8 Zo 8.58; Ef 4.14; Hi 1.12; VB 1.4

13:9 Ro 14.17; Ef 4.14; Kor 2.4; 2.8; 2.16; 1 T 4.3

13:10 1 Ko 9.13; 10.18

13:11 Kis 29.14; Wkp 6.30; 16.27; Nam 19.3

13:12 Mt 21.39; Zo 19.17-18; FG 7.58

a13:12 Mbe Zudaiŋ, mben tɨv, mba gumgi gu mbigi Fhe Bakɨme nzuav ofarir muun zav ndia zɨ sɨgi, mba Fhe Bakɨme rotu gari gumgir pani mbe nuarira mba sɨgi ŋamtɨri pi. Mbe mba Fhe Bakɨme mba gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi vhɨzi tuga bakɨmen Fhe Bakɨme nzuav, ofa mbui sɨgi mbe ntan mbegɨrga tuktɨgi fhu. Ndu Wkp 6.24 kegɨp ganɨ ŋgɨp ves 30 thɨgɨri. Ndu vhɨra 16. 27 ganɨri. Zisas muuŋgi ofa, ana mbe mba tugi bakɨvir mbui ofari ŋana ndigi. Ndu Hi 9.7 kegɨp ganɨ ŋgɨp ves 14 thɨgɨri.

13:13 Hi 11.26; 12.2; 1 Pi 4.14

b13:13 Ndu kha kameŋ ganɨnga gumgi mbari, mbe Zudaiŋ mba pi tɨva zɨn ŋgɨr zav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ga nzuai. Ndu ves 9 ganɨri. Kha gap Hibru khergi guma ana khaŋ nzuai, mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe Zudaiŋ phorgɨp mbe ki ŋguir ki thari. Mbe vhɨra khueŋ ndɨkndɨgɨ thari mba tɨvi mben muuŋgirim, mbe Fhe Bakɨme nɨman ŋgararga. Zakɨra fhuvara! Mbe Krais Zisas muuŋgi ŋaarar panan mbe Fhe Bakɨme nɨman ŋgarigi. Maaŋ muuŋgiap, mbe Zisas phorgɨ kɨrgen mberɨ thari, mbe vhɨra Zisasra zɨn ŋgɨri, mbe nen mberɨ thari. Mbe zazera ana zɨn ŋgɨri.

13:14 Mai 2.10; Fi 3.20; Hi 11.10; 11.16; 12.22

13:15 2 Sto 29.31; Sng 50.14; 50.23; 69.30-31; Hos 14.2; 1 Pi 2.5

13:16 Ro 12.13; Fi 4.18; Hi 6.10

13:17 Ese 3.17; 1 Te 5.12; 1 T 5.17

13:18 FG 23.1; 24.16; Ro 15.30; 2 Ko 1.12; Kor 4.3

13:20 Ais 55.3; Jer 32.40; Ese 37.26; Sek 9.11; Ro 15.33; 1 Ko 6.14; Hi 10.29; 1 Pi 2.25

13:21 Ga 1.5; Fi 2.13; 2 Te 2.17; 1 Pi 5.10