2
Nza khaŋ tɨgɨp havhargip Zisas khothɨgɨp, mba guiguigi buni, nza nta daaŋgi mbur khɨngirga.
Gu nde khueŋ kaŋgirgane vuzvugi. Gu khaŋ tɨgap havhargia ŋaara mbatɨga mbuav, nden kurkurav Raodisian siosan ki gumgi gu mbigi, gu mben kurkurav, vhɨra mba nan khoma gangi fhuv gumgi gu mbigi, gu vhɨra mben kurkurigi. 2 Ko 1.6; Ef 3.4; 3.18; Fi 3.8; Kor 1.26; 3.14Gu mba ŋaara mbuav, gu za mben ndavi havharav, mben ndavi khavi, mbe guigira wari won ndavir warir nɨɨŋv, mbe phorgɨp ndava bavira kɨri. Gu khueŋ vuzvugi, nde ndɨkndɨgi vhuuiŋ ndirim, mba ndɨkndɨgi nde Zisas khothɨgi ndɨkndɨk havhargirga. Gu vhɨra khueŋ vuzvugi, nde vhɨra Fhe Bakɨme mba zorgi buneŋ nɨɨeŋ, nde niŋge kaŋgirga. Krais, ana nduara mba zorga ki bunen nɨɨeŋ ma. Ais 45.3; 1 Ko 1.24; 1.30; Ef 1.8; 3.19Mba zorga ki bigi kaŋgi ndɨkndɨgi vhuuiŋ kaŋgi ndɨkndɨk, nta guigira Kraisan ki. Nta ŋkɨɨa ki phenan, ŋkɨɨa guigira ana givav ki fara muuŋgi.
Ro 16.18; Ef 4.14; 5.6; Kor 2.8Gu guma the nde raaŋ shɨv, nde guigirga ne vuzvugi fhu. Gu maaŋ muuŋgiap kha bunen nde nzuai. 1 Ko 5.3; 14.40; 1 Pi 5.9Gu nde phorga ki fhuvara. Gu won ndɨkndɨgar, gu nde phorga ki. Gu nde garim, nde nzerara wari tɨgap khaŋ tɨgap havhargiap Zisas khothɨgim, gu nde ganɨngen ndikndigi.
Nza guigira Krais phorgɨp, nza guigira kɨrɨ tɨvar vhuuŋ ndigirga.
Nde Guma Bakɨme Krais Zisas ndigi, nde ana phorgɨ ruri. Ef 2.20-22; 3.17; Kor 1.23Nde ana tɨ thɨgɨp havhargip, kha nuiana thɨgi farar muuŋgiri. Nde vhɨra, phena kɨna havharage tɨ thɨgi farar muuŋgiri. Nde nza mba nde khɨvav nde suaŋgi bunan vhuueŋ, nde kha tɨgɨp havhargip, ne khothɨgɨri. Nde ne khothɨgɨp, nde zazera Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋv, ana ndikndigɨri.
Ga 4.3; 4.9; Ef 5.6; Kor 2.3; 2.18-20; Hi 13.9Nde tuituigira wari ganɨri. Nde muuŋv kɨrim, guma the mbarkɨrga guiguigi buni kɨni gum ndɨkndɨgir nde suaŋv nden muuŋrim, nde ana ndɨkndɨgi zɨn ŋgegɨrga. Mba khesharigi gumgi, mbe wari won nzɨgi gum, kha buip gum, nuiana gari ŋiniŋgi gu tori gu mbarɨvi, mbe ntan ndɨkndɨgi zɨn vui. Mbe Krais ndɨkndɨgi zɨn vui fhuvara.
Zo 1.14-16; Kor 1.19Nde kaŋgi, Krais ana nzara fara muuŋgiap guma guara gegim, Fhe Bakɨmen tɨvi guigira givav anan ki. 10  Ef 1.21-22Nde Krais ntɨɨri ma. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme guigira kɨrɨ tɨvar vhuun nde nɨɨŋgim, mba tɨv guigira nden ki. Ana mba ŋkasŋka ki bigi gu tori gu mbarɨvi, ana za ntan ŋkasŋka mbevigim, nta za vergi. Ntan ŋkasŋka, ana ŋkasŋka kambararga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nta ana piin kim, anan ŋkasŋka mbe gari. 11  Ro 2.29Nde ana phorga kav, nde guigira warir fooi tɨva ndigi. Mba tɨv, ana nde fhura wari wo fhavi ga mbui tɨv fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza Krais tɨvi zɨn vov, nza wari won ndava vura tɨvi, nza nta vharigim, nta nza thav sagi. Mba tɨv, ana guigira fooi tɨva guar ma. 12  Ro 6.4; Ef 1.19-20; 3.7; Kor 3.1Nde ndavi dorgap, nde Zisas phorgap ruagim, Fhe Bakɨme nde ndiv, Krais phorgap mboga tɨgi, nde rimgi. Krais rimgim, Fhe Bakɨme taagia ana khavgim, nde Fhe Bakɨme ŋkasŋka khothɨgap, ruagim, ana maaŋ muuŋgiap taagia Krais khavav, ana vhɨra nde khavgi. 13  Ef 2.1-5Nde fhum mbarkɨrga tɨvi mbatɨgi ga mbuav, nde vhɨra Fhe Bakɨme gumgi ki fhuvara, nde maaŋ muuŋgiap, nde vhɨzgi gumgi fara muuŋgiap ki. Fhe Bakɨme nde muuŋgim, nde Krais phorga taagia khavgiap, zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigim, Fhe Bakɨme nza fhum muuŋgi tɨvi mbatɨgi, ana za nta vhɨzgi. 14  Ef 2.14-16; 1 Pi 2.24Fhe Bakɨme Moses ga nɨɨŋgi tɨvi, nta nza nzua nzuav, nza muuŋgi tɨvi mbatɨgi ndi kɨra suav, nza nzuaim, nza ntan ŋkasŋkar piin ki. Fhe Bakɨme, nza nzuav nzuai buni, ana za nta vharav, ana nta vhɨzgi. Ana nta vhɨzgiap, ntan Krais khanarareŋ ga tɨga fugi. 15  Kor 1.13Ana mba ŋkasŋka ki ŋiniŋgi, ana ntan ŋkasŋkagi vhɨzgiap, vhɨra mba tori ŋkasŋkagi gu mbarɨvi ŋkasŋkagi, ana vhɨra nta vhɨzgi. Krais ntorgap rimgi khanararen, Fhe Bakɨme khuen za mba gumgi khɨvigi, ana za mba bigir ŋkasŋka vhɨzgiap, ana mba bigi ga muuŋgim, kha gumgi gu mbigi nta kaŋgi, nta za fhura ki bigi ma.
Nza Krais phorgap rimgim, mba Moses suaŋgi tɨvi gu bigi, nta nzan kurarga tuktɨgi fhuvara.
16  Ro 14.1-12; 1 Ko 8.8; Ga 4.10Nde fhura guma the ganɨrim, ana bun thuen nde sɨ khaŋ nde suaŋ thari, “Nde mba gum mbɨ pi tɨva zɨn vui fhu, nde rotu mbui tugi bakɨvi, nde nta zɨn vui fhu, nde kɨni kama hɨgi tugar rotu mbui fhu, nde Sabatar rotu mbui fhu.” 17  Hi 8.5; 9.9; 10.1Mba bigi, nta zumgum hɨrga bigɨr ntuu ma. Krais, ana guigira bigɨna guar ma. 18 Maaŋ muuŋgip, guma the ana rɨman kuv bigɨn the gangip, ana bun nde suaŋv khaŋ nde suanga, “Nde wari mbevav, nde Fhe Bakɨme enseri rotur muuŋri.” Mba guma maaŋ nde suaŋrim, nde fhura ana ganɨrim, ana nde mbevɨ thari. Mba khesharigi gumgi, mbe wari won ndava vura ndɨkndɨgira zɨn vov, kha ndɨkndɨga mbui, mbe nduarira guigira ndɨkndɨgir vhuuiŋ ki. 19  Ef 2.21; 4.15-16Mbe maaŋ mbuav, mbe guigira nza won guman pan Krais, mbe ana suira havhargi fhuvara. Mba pan, ana za mban won kharɨga ndɨɨim, ana ŋkɨriiŋ thɨvi, nta ana fhava phorgap nzerara ki. Maaŋ muuŋgiap, ana kharɨk, ana Fhe Bakɨmen ŋkasŋkar, ana vuzvugar, ana vhuuva kɨvi.
20  Ga 4.3-5; 4.9Nde Krais phorgap rimgi, nde wom kha buivar ki ŋiniŋgi gu nuianan ki tori gu mbarɨvi ŋkasŋkar piin ki fhuvara. Maaŋ muuŋgiap, nde thaaŋ nzuav kha nuiana gumgi rui rurua mbui? Nde thaaŋ nzuav vhɨra kha khesharigi tɨvi zɨn vui? 21  1 T 4.3“Ndu ana suigɨ thari, ndu ana mbɨ thari, ndu fhura ana ganɨrim, ana ndu fhava kɨzrɨgɨ thari?” 22  Ais 29.13; Mt 15.9Kha tɨvi, nta mba gu bigi ga nzuai. Nza nta mbegi, nta ŋaar ki fhu. Mba bigi, nta vhemkora mbarɨgi bigi ma. Mba tɨvi, gumgi wari won ndɨkndɨgira nzuai tɨvi ma. Mbe ntan nza khɨvav, nta zɨn ŋgɨr zav nza nzuai. 23 Guigira, mba khesharigi tɨvi, nta kha khesharigi. Mba tɨvi, nza kha ganganan nta mbui. Nta nzan muuŋrim, nza enseri rotur muunga, nta nzan ndavi mbevɨrim, nza wari won fhavi vuzvugara zɨn ŋgɨrga fhu. Maaŋ muuŋgiap, gumgi mbari, mbe kha ndɨkndɨgar mba tɨvi ga mbui, nza ndɨkndɨgir vhuuiŋ zɨn vui. Mba tɨvi, nta nzan kurav, nzan ndava vura tɨvi mbevarga tuktɨgi fhuvara.

2:2 2 Ko 1.6; Ef 3.4; 3.18; Fi 3.8; Kor 1.26; 3.14

2:3 Ais 45.3; 1 Ko 1.24; 1.30; Ef 1.8; 3.19

2:4 Ro 16.18; Ef 4.14; 5.6; Kor 2.8

2:5 1 Ko 5.3; 14.40; 1 Pi 5.9

2:7 Ef 2.20-22; 3.17; Kor 1.23

2:8 Ga 4.3; 4.9; Ef 5.6; Kor 2.3; 2.18-20; Hi 13.9

2:9 Zo 1.14-16; Kor 1.19

2:10 Ef 1.21-22

2:11 Ro 2.29

2:12 Ro 6.4; Ef 1.19-20; 3.7; Kor 3.1

2:13 Ef 2.1-5

2:14 Ef 2.14-16; 1 Pi 2.24

2:15 Kor 1.13

2:16 Ro 14.1-12; 1 Ko 8.8; Ga 4.10

2:17 Hi 8.5; 9.9; 10.1

2:19 Ef 2.21; 4.15-16

2:20 Ga 4.3-5; 4.9

2:21 1 T 4.3

2:22 Ais 29.13; Mt 15.9