GARESIA
Khe Por Garesiaiŋ Ndi Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Fharav guigira Zisas khothɨgap ana zɨn vui ntɨɨri khare, Zudaiŋ ma. Ore, zumgum Zisas Por ga sarigim, ana vov, mba harigi fhaiŋ ŋguir vegap, ana vhɨra Zisas Krais buna vhuueŋ bun vhɨra mbe suaŋgi. Por vov, mbe nzuaim, mba harigi fhaiŋ ŋgui gumgi, mbe zav guigira Zisas khothɨgap ana zɨn vui ntɨɨri vhen verim, simtɨk hɨgi. Mba harigi fhaiŋ ŋgui gumgi, mbe fhum, mbe Zudaiŋ mbui tɨva mbuav Moses suaŋgi tɨvi zɨn vui fhuvara. Mbe mba tugar, Zisas khothɨgap ana zɨn panan ruagiap, mbe vhɨra Moses suaŋgi tɨvi zɨn ŋgɨrga o, fhuvara?
Mbe gumgi mbari, mbe khaŋ mbe nzuai, mbe Zudaiŋ mbui tɨva zɨn ŋgɨp, mbe vhɨra warir fooŋgiri. Mbe warir fooŋgip, mbe vhɨra Moses suaŋgi tɨvi zɨn ŋgɨri. Mbe maaŋ nzuaim, Por khaŋ nzuai, “Fhuvara.” Por maaŋ suaŋgiap khaŋ nzuai, “Nza Zisas Krais khothɨgap, ana zɨn vuav, nza za Fhe Bakɨme nɨman, nza tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigi kav, nza zazera mbara muuŋgia ki bɨɨŋbɨɨn kama ndigi.”
Mbe Zudaiŋ mbari, mbe vov, Garesia ŋgu bakɨme fhain vegap, mbe mba Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi, mbe Moses suaŋgi tɨvi zɨn ŋgɨr zav mbe nzuai. Mbe maaŋ mbe mbuim, Por mba kameŋ mbararagiap, ana mbara kha gava khergiap, mbe Garesiaiŋ ana anan mbe ndi mbai. Ana mbe Zisas khothɨgi ndɨkndɨgi, ana taagip nta ndi tuavara maaŋv, mben tɨvi ndi thɨgar maan zav kha gava khergiap, mbe ndi mbai.
Por mba gava kherav, ana fharav khaŋ nzuai, “Fhe Bakɨme nduara ana farasarigim, ana anan ŋaara guma ki. Ana won vuzvuga zɨn vui fhu, ana vhɨra harigi guma the nzuai kameŋ zɨn vui. Fhuvara. Fhe Bakɨme nduara ana kamgiap, kha ŋaarar ana nɨɨŋgiap, ana sarigim, ana vov, Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun ana kaŋgi fhuv gumgi gu mbigi ga nzuai.” Por nen mbe suaŋgiap, ana zumgum khaŋ nzuai, “Mba guigira Krais Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigira, mbe Fhe Bakɨme nɨman tɨvi vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigi ma.” Ana nen mbe suaŋgiap, ana mpuur kamen, ana mba gavar khaŋ nzuai, “Nza Krais khothɨgim, Krais nza muuŋgim, nza wom ndɨkndɨgi vhɨrve ga mbui fhu, nza bɨkbɨɨgi. Nza bɨkbɨɨgim, Fhe Bakɨmen Ŋinan Ŋaar nzan kurkurigim, nza ruav, nza tɨvir vhuuin harigi gumgi gu mbigi ga mbui.”
Fhe Bakɨme nduara Por farasarigim, ana anan ŋaara guma ki.
1
Ga 1.11-12Gu Zisas farasarigi ŋaara guma Por. Gu guma the kha ŋaara nzuav na farasarigi fhuvara. Gu vhɨra gumgi na sarigim, gu zɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu Fhe Bakɨme gu Zisas Krais, gu manin farve tɨn kha ŋaara ndigi. Nzan Ndia Fhe Bakɨme, ana Krais rimgim, ana taagia ana khavgi. Na phorgap guigira Zisas Krais khothɨgap ana zɨn vui gumgi, gu mben kov, nza kha gava khergiap, nde mba Garesia ŋgu bakɨme fhain kav guigira Zisas Krais khothivav, ana zɨn vui gumgi gu mbigi, nza anan nde ndi mbai.
Ro 1.7; Fi 1.2Nzan Ndia Fhe Bakɨme gum nza Bakɨme Zisas Krais, mani nde korar muuŋv, ndava mɨɨtɨgar nden nɨɨŋrim, nde kɨri. Ro 4.25; Ga 2.20; 1 T 2.6; Ta 2.14; Hi 2.5; 1 Zo 5.19Krais, ana nzan Ndia Fhe Bakɨme vuzvuga zɨn vov, ana won tuma fekhɨngiap, nza fhum muuŋgi tɨvi mbatɨgi, ana nta vhɨzgi. Ana ne muuŋgim, ntige kha tugar kha nuianan ki tɨvi mbatɨgi, ana nza ndigim, nza mba tɨvi mbatɨgi thagi. Maaŋ muuŋgiap, nza zazera Fhe Bakɨme zɨn ndi vun kuamkuarga. Ne guigi guarara.
Kha buna vhuuŋ bueŋra ki.
Nde kha tɨva mbuim, gu nde mbararagiap, nan ndavar vhee ŋgava mbatɨga muuŋgi. Krais nden kora muuŋgiap, kha ŋaara muuŋgi. Fhe Bakɨme, ana won gumgi gu mbigi kɨr zav nden kamgi. Nde thav vhemkora hegap, ana thav, nde harigi khesharigi buna vhuueŋ, nde ne zɨn vegi. FG 15.1; 15.24; 2 Ko 2.17; 11.4; 11.13Harigi khesharigi buna vhuuŋ thueŋ ki fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gumgi mbari, mbe fhura nde ndɨkndɨgi ŋgav, fhura shɨkshɨgap, Kraisan buna vhuueŋ, mbe ne domdora suav, ne nzuai. 1 Ko 16.22Maaŋ muuŋgip, nza nduarira mba buna vhuueŋ bun nde suanga o, Fhe Bakɨme enser the mba buna vhuueŋ bun nde suanga, mba buna vhuueŋ ne nza fhum nde suaŋgi buna vhuueŋ fara muuŋgi fhu, maaŋ mbui guma, ana mbar Herar ŋgɨ. Lo 4.2; Snd 30.6; VB 22.18-19Nza fhum mba kamen nde suaŋgi, nza ntigem mba kameŋra wom nde nzuai. Maaŋ muuŋgip, guma the buna vhuuen nde suanga, mba buna vhuueŋ nza fhum nde suaŋgi buna vhuueŋ fara muuŋgi fhu, mba guma mbar Herar ŋgɨ.
10  1 Te 2.4; Ze 4.4; 1 Zo 3.19Nde ram mbui ndɨkndɨga mbui? Gu ntige nde nzuai kameŋ, gu gumgi ndɨkndɨga vhuun nan muun zav gu nzuai o, Fhe Bakɨme ndɨkndɨga vhuun nan muun zav gu nzuai, ee, gu fhura kha gumgi raaŋ shav nzuaire? Nde mbarara! Gu fhura gumgi raaŋ shɨrga, gu Kraisan ŋaara guma fhuvara.
Por Zisas ana farasarigim, ana anan ŋaara guma hɨgi ne neŋgi buni khare.
11  Mt 16.17; 1 Ko 15.1Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi, gu guigira nde nzuai. Gu mba fhum nde suaŋgi buna vhuueŋ, ne guma the ndi kɨra tɨgi buna vhuueŋ fhuvara. 12  1 Ko 15.1-3; Ga 1.1; Ef 3.3Gu guma then han mba buna vhuueŋ ndigi fhuvara. Guma the vhɨra mba buna vhuuen na khɨvigi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Zisas Krais, ana nduara mba buna vhuuen na khɨvigi.
13  FG 8.3; 9.1; 22.3-5; 26.9-11; Fi 3.6; 1 T 1.13Nde gu fhum muuŋgi bigi, nde ntan kameŋ mbararagi. Gu guigira khaŋ tɨga havhargiap Zudaiŋ khothɨgi tɨva zɨn vui guma ma. Gu nta zɨn vov, gu tɨva mbatɨgar Fhe Bakɨme zɨn panan ruagiap, ana zɨn vui gumgi gu mbigi, gu mben farfagi. Gu mben kora mbui fhu. Gu za mbe vhɨzɨ za mbui. 14 Gu guigira khaŋ tɨga havhargiap Zudaiŋ khothɨgi tɨvi zɨn vov, zɨ bakɨme ndir za mbui guma ma. Gu mba tɨva mbuav, gu wo phorga vhuuŋgi Zudaiŋ gumgir ŋkaa vhɨrve, gu mbui tɨvi, nta guigira mbe mbui tɨvi kambarigi. Gu guigira won nzɨgi tɨvi zɨn vui guma ma.
15-16  Ais 49.1; Jer 1.5; 49.1; FG 9.15; Ro 1.1 FG 9.3-6; 22.6-10; 26.13-18 Ro 11.13; 2 Ko 4.6; Ga 2.7Gu maaŋ mbui, gu fhum na niamuuŋ nan tegi fhuvara, ana zumgum na tɨrga, Fhe Bakɨme fhum na kora muuŋgiap na farasarav, ana won kaman na khɨvɨrgeŋ vuzvugi. Gu anan ŋaarar muuŋv, ana muuŋgi bigɨna vhuueŋ bun harigi fhaiŋ ŋguir ki gumgi gu mbigi ga suanga. Fhe Bakɨme mba tɨvar na muuŋgim, gu vov, mba bigi ga nzuav harigi gumgir nzaŋgi fhuvara. 17 Gu Zisas fharav farasarigi 12 thɨgi ŋaara gumgi, gu mbe ganɨ zav Zerusareman ndagi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu vov, Arebia ŋgu bakɨme fhain ki. Gu maaŋ kegap, zumgum taagia vov Damaskusan vugi. 18  Zo 1.42; FG 9.26-30Gu kav kim, mpari mpuveni khegntɨrive vhɨzgim, gu Pita phorgɨv suan zav Zerusareman ndagi. Gu ndav, 15 rarir, gu ana phorga kegi. 19  Mt 13.55Gu ana phorga kav, gu Zisas farasarigi 12 thɨgi ŋaara guma the phorgap gangi fhu. Gu guma mbe gangi, ana nza Bakɨmen ŋguk ma. Ana zɨ Zems, gu ara gangi. 20 Gu ntige khar khergiap nde ndi mbai buni, gu guigi guarara Fhe Bakɨme rɨmani nɨman nde nzuai, gu nde guiguigi fhuvara.
21  FG 9.30Gu zumgum vov, Siria ŋgu bakɨme fhaiŋ ga ruav, vov, Sirisia ŋgu bakɨme fhaiŋ ga ruigi. 22 Mba Zudia ŋgu bakɨme fhain guigira Krais khothɨgav ana zɨn vui gumgi gu mbigi, mbe na khoma gangi fhuvara. 23 Mbe fhum nan kameŋ mbararagim, mbe khaŋ nzuai “Mba guma, ana fharav nza guigira Krais khothɨgav ana zɨn vui gumgi gu mbigi, ana nza shogim, nza vhɨzi. Ana ntigem guigira Krais khothɨgap ana zɨn vui buna vhuueŋ, ana ne bun nzuai. Ana fhum guigira mba buna vhuueŋ khothɨgi ntɨɨri, ana mben farfagi.” 24 Mbe maaŋ nzuav, Fhe Bakɨme na muuŋgi bigi, mbe nta mbararagiap, mbe ne nzuav, Fhe Bakɨme zɨ ndiv vun kuamkuagi.

1:1 Ga 1.11-12

1:3 Ro 1.7; Fi 1.2

1:4 Ro 4.25; Ga 2.20; 1 T 2.6; Ta 2.14; Hi 2.5; 1 Zo 5.19

1:7 FG 15.1; 15.24; 2 Ko 2.17; 11.4; 11.13

1:8 1 Ko 16.22

1:9 Lo 4.2; Snd 30.6; VB 22.18-19

1:10 1 Te 2.4; Ze 4.4; 1 Zo 3.19

1:11 Mt 16.17; 1 Ko 15.1

1:12 1 Ko 15.1-3; Ga 1.1; Ef 3.3

1:13 FG 8.3; 9.1; 22.3-5; 26.9-11; Fi 3.6; 1 T 1.13

1:15-16 Ais 49.1; Jer 1.5; 49.1; FG 9.15; Ro 1.1

1:15-16 FG 9.3-6; 22.6-10; 26.13-18

1:15-16 Ro 11.13; 2 Ko 4.6; Ga 2.7

1:18 Zo 1.42; FG 9.26-30

1:19 Mt 13.55

1:21 FG 9.30