13
Mbe Koriniŋ, mbe guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk, mbe tuituigira ana ganɨri.
Lo 17.6; 19.15; Mt 18.16; 2 Ko 12.14; 1 T 5.19Gu fhum phenatɨtɨgap nden han vugap, gu ntigem wom nden han ŋgɨr za mbui. Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Guma, maaŋ muuŋgip guma the suaŋv suan za mbui, maaŋ muuŋgip, guma phuni o phuni khegene, guma the ganɨri, ana tɨva mbatɨk thueŋ muuŋgirim, nza mba bigeŋ ndiv thɨgar maanga.” Gu fhum phenatɨtɨgap nde phorga ki tugen, gu mba tɨvi mbatɨgi ga mbui gumgi phorga nzuai, gu vhɨra mba vuzvugi tɨvi, gu ntan mba harigi gumgi phorga suaŋgi. Gu ntigem, gu samra kav, gu wom khaŋ mbe nzuai, gu taagip nden han zɨrga, gu fhum tɨvi mbatɨgi ga muuŋgi gumgi gum vhɨra ntige tɨvi mbatɨgi ga mbui gumgi, gu fhura mbe gangirga tuktɨgi fhuvara. Nde ne kaŋgir za mbui, Krais ana nan kamthoon ka nzuai o, fhu? Nde maaŋ muuŋgip kaŋgir za mbui, gu nden muunga, nde kaŋgirga. Nde mbarara! Krais, ana nde mbui tɨvi mbatɨgi ndi thɨgar maanga ŋkasŋka bakɨme ki. Ana nde rɨgar, ana guigira ŋkasŋka bakɨme ki. Nde khueŋ ndɨkndɨgɨ thari, ana ŋkasŋka ki fhu. Zakɨra fhuvara. Ro 6.4; Fi 2.7-8; 1 Pi 3.18Guigira, ana fhum ŋkasŋka ki fhuv, mbe ana ndi khanarareŋ ga tɨga fugim, ana rimgi. Ntigem, Fhe Bakɨme ŋkasŋkar ana taagia khavgiap, zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigap ki. Gu ana phorgap, gu vhɨra ŋkasŋkar ki fhu. Gu Fhe Bakɨmen ŋkasŋkan panan, Krais phorgɨ kɨv nden ŋgarɨrga.
1 Ko 9.27; 11.28; Ga 4.19Nde wari wo mbui tɨvira ganɨv, wari wo ndɨkndɨgira ganɨv, warira ndɨkndɨgɨri, nde guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk havhargi o, fhu? Nde tuituigip wari wo mbui tɨvira ganɨri. Ee, nde kaŋgi fhuv thi? Zisas Krais nden ndavi vherir ki o, fhu? Ana nde phorga ki fhu, nde guigira ana khothɨgi fhu. Gu ntigem khueŋ khothɨgi, nde nduarira khueŋ ga suaŋv ganɨv, ne kaŋgiri, gu guigira Krais farasarigi ŋaara guma ma. Gu nde nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuai. Nde tɨva mbatɨk thueŋ muunga fhu. Gu khueŋ nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuai fhuvara. Mba gumgi na ganɨv, khaŋ na suanga, gu Krais farasarigi ŋaara guma mbe ma. Fhuvara. Gu khueŋ nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuai, nde tɨvir vhuuin muunga. Mbe gumgi mbari khaŋ na nzuai, gu Krais farasarigi ŋaara guma fhuvara, ne nzerara. 1 Ko 13.6Nde khueŋ kaŋgi, gu Krais buna guareŋ mbevarga buna thueŋ suaŋgirga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu Krais buna guaren kurkurigi ŋaarara muunga. Maaŋ muuŋgip, nde ŋkasŋkagirga, gu ŋkasŋkagirga fhu, gu nen ndikndigi. Gu zazera nde nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuai, nde khaŋ tɨgɨp havhargip guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi kɨrga. 10  1 Ko 4.21; 2 Ko 2.3; 10.2; 10.8; 12.20-21; Ta 1.14Guma Bakɨme won ŋaara ganɨ zav, nan farasarav, mba ŋaarar muunga ŋkasŋkar na nɨɨŋgi. Maaŋ muuŋgiap, gu ntigem samra kav, kha kameŋ khergiap, nde ndi mbarigi. Ne khaŋ muuŋgi, gu nden han zɨrga, gu nden tɨvi ndi thɨgar maan saŋv, havharar nde phorgɨ suangeŋ thagi. Guma Bakɨme na farasarav mba ŋaarar na nɨɨŋgi. Gu nde ana khothɨgi ndɨkndɨgi havharɨrga, gu nden farfarga fhu.
Por won raar vhuun mbe ndɨɨi.
11  Ro 15.33Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, gu ntigem wo buni vhɨzav, gu won raar vhuun nde ndɨɨi. Nde wari wo mbui tɨvi mbarigi ndi thɨgar maaŋv, nde khaŋ tɨgap havhargip guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi kɨri. Nde gu suaŋgi buni mbararari! Nde vhɨra, nde zam ndɨkndɨk bavira muuŋv, wari tɨgɨp ndava bavira kɨri. Fhe Bakɨme ana ndava ndi ndɨɨi tɨvar nɨɨŋge ma. Ana vhɨra ndava bavira ki nɨɨŋge ma. Ana nde phorgɨ kɨri.
12  Ro 16.16; 1 Te 5.26; 1 Pi 5.14Nza Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi, nza won tɨva zɨn ŋgɨp, nde bevbevira, nde Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi, nde mben harir suigɨp mbe viavɨri. Khaŋ ki Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi, mbe wari won raar vhuun nde ndɨɨi.
13 Guma Bakɨme Zisas Krais nden korar muuŋrim, Fhe Bakɨme won ndavar nden nɨɨŋrim, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar nden kurarim, nde za wari tɨgɨp guigira ndava bavira kɨri.

13:1 Lo 17.6; 19.15; Mt 18.16; 2 Ko 12.14; 1 T 5.19

13:4 Ro 6.4; Fi 2.7-8; 1 Pi 3.18

13:5 1 Ko 9.27; 11.28; Ga 4.19

13:8 1 Ko 13.6

13:10 1 Ko 4.21; 2 Ko 2.3; 10.2; 10.8; 12.20-21; Ta 1.14

13:11 Ro 15.33

13:12 Ro 16.16; 1 Te 5.26; 1 Pi 5.14