12
Fhe Bakɨme rɨman Por khav buni vhɨrver ana suaŋgi.
Gu nduara wo zɨ ndiv vun kuamkuarga. Kha tuav guigira guma then kurarga tuktɨgi fhu. Gu ntige khaŋ tɨgɨp, nta buni suanga, gu vhɨra Guma Bakɨme rɨman na khav, mba vhagi bunin na suaŋgi, gu nta bun suanga. Gu Kraisan guma mbe, gu ana kaŋgi. Fhe Bakɨme fhum ana ndigap, won han Hevenan ndagim, 14 mpari vhɨzgi. Ana won fhava khɨgɨra ki o, ana wo fhava thav harigi khesharigi, gu kaŋgi fhuvara. Fhe Bakɨme nduara ne kaŋgi.a Nza khaŋ muuŋgia kaŋgi, “Kraisan guma,” ana Por ra. Ndu ves 3 ganɨ ŋgɨp, 7 thɨgɨri. 3-4 Gu khueŋ kaŋgi, Fhe Bakɨme ana ndigap, won han Hevenan ndagi. Ana ndav, ana wo fhava thagi o, ana won fhava khɨgɨra ki, gu kaŋgi fhuvara. Fhe Bakɨme nduara kaŋgi. Ana Hevenan ndav, ana guma bun suaŋgirga tuktɨgi fhuv buni, ana nta mbararagi. Mba buni, mbe vhɨra bun suangeŋ thɨvigi buni ma. 2 Ko 11.30Gu ne nzuav mba guma zɨ ndi vun kuamkuarga, gu wo zɨra ndi vun kuamkuarga fhu. Gu khaŋ wo suanga, gu mba nan hav nan ŋkasŋka vhɨzi bigi, gu nduara nta bun suaŋv nta ndiv vun kuamkuarga.
2 Ko 10.8; 11.16Guigira, gu maaŋ muuŋgip nduara wo zɨ ndi vun kuamkuar saŋv, gu ŋanŋangi guma nzuai mbugum buni suaŋgirga fhuvara. Ne khaŋ muuŋgi, gu guigira buni guarira bun suanga. Gu ne suaŋv wo zɨ ndi vun kuarga fhu. Ne khaŋ muuŋgi, gu khueŋ vuzvugi, kha gumgi na ndɨkndɨgi zɨ ndi vun kuamkuargeŋ, gu ne thagi. Mbe gu mbui tɨvi ganɨv, gu nzuai buni, mbe nta mbararav, mbe nzerara na ndɨkndɨgɨrga.
Ŋgara fara muuŋgi bigɨn Por fhava thivi.
Jop 2.6; Ese 28.24; Ru 13.16; Ga 4.13-14Fhe Bakɨme fhum vhagi bigir vhuuiŋ vhɨrve na khɨvigi. Ana khuen na vuzvugi fhu, gu mba ana na khɨvigi bigi ga ndɨkndɨgɨp, nduara won tɨvi ga suaŋv ndikndigɨrga. Ana nen na vuzvugi fhuvara. Maaŋ muuŋgiap, ana ŋgara fara muuŋgi bigɨna mbe, ana fhura ana garim, ana zav, ana han kav, nan fhava thivi fara muuŋgi. Mba bigɨn, ana Satanan ŋaara guma ma. Ana maaŋ muuŋgiap zazera tɨva mbatɨgar na mbui. Ana na mbevɨ zav zɨgi. Ana na mbevɨrga, gu ndikndigɨp nduara wo zɨ ndi vun kuamkuarga fhu. Mt 26.44Gu tuga mpuani khegenen, gu won tɨn mba bigɨna vharvharar zav, khaŋ tɨgap havhargiap Guma Bakɨme phorga suaŋgi. 2 Ko 11.30; Fi 4.11-13; 1 Pi 4.14Ana khaŋ na nzuai, “Gu fhura korar mbui korar muumbar, ana za ndun tugɨratɨgi. Ne khaŋ muuŋgi, guma kaŋgi, ana ŋkasŋka ki fhu, nan ŋkasŋka khaŋ tɨgap havhargiap guigira anan hi.” Guma Bakɨme maaŋ nzuaim, gu maaŋ muuŋgiap, ntigem gu ŋkasŋka ki fhuv, gu guigira ndikndigirga. Ne khaŋ muuŋgi, gu ŋkasŋka ki fhu, Kraisan ŋkasŋka nan kɨrga. 10  Ro 5.3; 2 Ko 7.4; 13.4Maaŋ muuŋgiap, gu Kraisan ŋaarar muun zav, gu ŋkasŋka ki fhuv, kha gumgi buni mbatɨgir na nzuav na nzɨɨim, mbarkɨrga simtɨgi gu bigi mbatɨgi nan hɨrga, kha gumgi nan farfarga, gu Kraisan ŋaarar muunga tuav mpɨrarga, nan ndava vhee mbɨrigim, gu ki. Ne khaŋ muuŋgi, gu ŋkasŋka ki fhu, mba tugara, gu guigira ŋkasŋka ki.
Por Koriniŋ guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨgi havharɨ za mbui.
11  2 Ko 11.5Gu kha suaŋgi buneŋ, ne guigira gu ŋanŋangi guma nzuai mbugum suaŋgi. Nde nduarira, nde na muuŋgim, gu mba buneŋ suaŋgi. Nde nan tɨvar vhuuŋ bun suaŋgirga tuktɨgi, nde ne bun suangeŋ thagim, gu nduara ne bun suaŋgi. Khueŋ guigi guarara, gu guigira guma khɨn ma. Gu zɨ ki fhu. Mbe gumgi mbari khaŋ nzuai, “Nza Zisas farasegi ŋaarar muunga zɨri ki gumgi,” gu nde ntɨɨri piin ki fhuvara. 12  Ro 15.19Gu nden rɨgar ki tugen, gu ŋkasŋka ki ŋaarir bigi vhɨrver nde khɨvigi. Nde mba ŋaari gangiap, kaŋgi, gu guigira Zisas farasarigi ŋaara guma guar ma. Gu mba tugen, guigira thɨga havhargiap simtɨgi ndav, mba tɨva mbuav, gu mbarkɨrga mirikori gum harigi khesharigi ŋkasŋka ki ŋaari, gu nden rɨgar nta muuŋgi. 13  2 Ko 11.9Gu nde mbui tɨvara, gu harigi siosi ga mbui. Gu mbe mbui bigɨna bueŋra, gu nen nde mbui fhu. Gu mba gu bigir wo ganɨ zav simtɨgar nde ndɨɨi fhu. Gu maaŋ mbui ne nzuav simtɨk ki thi? Gu maaŋ muuŋgirim, nde gu muuŋgi bigeŋ, nde ne ndɨkndɨk ŋangiri.
14  2 Ko 13.1Gu fhum ruru mpuanin nde muuŋgi, gu ntigem wom nden han mbar ŋgɨr za mbui. Gu ntige nden han vui ruru, gu vhɨra simtɨgar nden nɨɨŋgirga fhu. Nde mbarara. Gu nden ŋkɨɨa gu bigi ndirgeŋ vuzvugi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu ndera ndir zav zi. Nde kaŋgi, tari bisarire, mbe wari won ndegi gu ndegmbori ganɨv, mbe kurkurarga mba gu bigi ndiv phogir vhorga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mben ndegi gu ndegmbori, mbe nduarira won wari tari ganɨv mben kurkurarga bigi ndiv, phogir vhorga ne kaŋgi. 15  Fi 2.17Gu wo bigir za nden nɨɨngane vuzvugiap, gu vhɨra nden kurkurav za won tuma fekhɨngirga ne nzuav ndikndigi. Gu guigira khaŋ tɨgap won ndavar nde nɨɨŋrim, mba tɨv nde muuŋgim, nde bisanera wari won ndavir na nɨɨŋrie?
16 Nde gu fhum muuŋgi tɨv, nde ana vuzvugiap, nde na phorgap ndava bavira ki. Nde mbari gu mbui tɨvi, nde khaŋ nta nzuai, “Ana guigira ana kɨrar hiiŋ sarav, nza bigi ndi fhuvara. Ana guigira nzan raaŋ shɨrganeŋ kaŋgi. Ana maaŋ mbuav, nza guiguigav, nza ndɨɨfhɨri ga sav, nza bigi ŋgi.” 17 Ee, gu ram muuŋgiap mba gumgi ga sarigim, mbe nden han zegi. Ee, ram muuŋgi? Gu mba guma then panan, gu nde guiguigap, nden bigi kɨmgire? 18  2 Ko 8.6; 8.16-18Gu khaŋ tɨgɨp Taitus ga sarigim, ana nden han mbar vugi. Ana nden han vuim, gu mba nza phorgap guigira Zisas khothɨgi guma mbe sarigim, ana ana phorga mbar vugi. Mani vugap, Taitus nde guiguigap nde bigi thari kɨmgire? Ee, ŋka ndɨkndɨk bavira zɨn vui fhuve? Ee, ŋka tuav bavira vui fhuve?
19 Nde kha gava gangiap, nde kha ndɨkndɨga mbuav ki thi? Nza wari ga nzuav gorav kha buni khergiap nde ndi mbai. Ne maaŋ muuŋgi fhuvara. Nza Krais phorga havhargiap, nza Fhe Bakɨme nɨman mba buni nzuai. Nde guigira nan kɨvntogi guari. Nza kha mbui bigi, nta za nde guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨgi havhargirga. 20  2 Ko 2.1-4Ne khaŋ muuŋgi, gu maneŋ rivgiap kha ndɨkndɨga mbui. Gu ŋgɨp, nde ganɨnga, nde gu vuzvugi gumgi gu mbigi ki kɨrɨ tɨvar muunga fhu. Nde vhɨra, nde na ganɨv khaŋ na suanga, “Nza khaŋ muuŋgi guma ganɨngeŋ vuzvugi fhu.” Gu ŋgɨp, kha khesharigi tɨvi ganɨrim, nta nde rɨgar kɨrga. Kha khesharigi tɨvi, nde warira daav, wari ga nzuai buni, harigi ntɨɨri ga nzuav ndavi shi, vhegi, fhura ferferi, harigi gumgi nzɨɨi, harigi gumgi zɨn mbav mbe nzuai, rɨɨrɨɨi, ŋaarir farfagi. Gu mba khesharigi tɨvi ganɨngeŋ thagi. 21  2 Ko 13.2Gu vhɨra khuen rivgi. Gu nden han zɨrga na Fhe Bakɨmen nde nɨman nan muuŋgirim, gu nden mbergirga. Gu vhɨra fhum tɨvi mbatɨgi ga mbuav ki gumgi gu mbigi vhɨrve, mbe mba tɨvi ga mbuav, ndavi domdorɨ thagi. Mbe kɨr kha khesharigi tɨvi ga sɨ thagi. Mba tɨvi khare, ruari mbigi gu gumgi wari kɨɨi, ndavi khavav tɨvi mbatɨgi ga mbui, mberi tɨvi mbatɨgi, mbe kɨrara ntan wari wo fhavi ga mbui. Mbe fhum mba khesharigi tɨvi mbatɨgi ga mbuav ki. Gu mba khesharigi tɨvi ganɨnga, gu guigira mbergip, gu guigira nden korar muuŋgirga.

a12:2 Nza khaŋ muuŋgia kaŋgi, “Kraisan guma,” ana Por ra. Ndu ves 3 ganɨ ŋgɨp, 7 thɨgɨri.

12:5 2 Ko 11.30

12:6 2 Ko 10.8; 11.16

12:7 Jop 2.6; Ese 28.24; Ru 13.16; Ga 4.13-14

12:8 Mt 26.44

12:9 2 Ko 11.30; Fi 4.11-13; 1 Pi 4.14

12:10 Ro 5.3; 2 Ko 7.4; 13.4

12:11 2 Ko 11.5

12:12 Ro 15.19

12:13 2 Ko 11.9

12:14 2 Ko 13.1

12:15 Fi 2.17

12:18 2 Ko 8.6; 8.16-18

12:20 2 Ko 2.1-4

12:21 2 Ko 13.2