3
Moses suaŋgi tɨvi gum Krais khothɨgi tɨp.
Ga 2.13-14; 5.7Nde Garesia gumgi, nde ŋanŋangi gumgi ma. Nza Zisas Kraisan nde khɨvigi. Nde wari won rɨmgira ana garim, ana khanarareŋ ga ntorgi fara muuŋgi. The ntigem nden ndɨkndɨgi ŋgɨrgi? FG 10.47; 15.8; Ro 10.16-17; Hi 6.4Gu bigɨn bueŋra nzuav nden nzan za mbui. Nde maaŋgi tuav guarara nde Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara ndigi? Nde Moses suaŋgi tɨvi zɨn vui ne nzuav o, nde Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ mbararagiap, nde guigira Krais khothivi ne nzuave? Ga 4.9; Hi 7.16; 9.10Thagɨn nde muuŋgim, nde ŋanŋangi? Nde fharav Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara ŋkasŋka zɨ ruav kav, nde ntigem wari won ŋkasŋkara mba ruru vhɨzɨ za mbuire? Hi 10.35-36; 2 Zo 1.8Nde mba fhum nden hi bigir vhuuiŋ, nta fhura hi bigi thi? Nde ram mbui ndɨkndɨgar nta mbui? Nde kha ndɨkndɨga mbui thi, nta nɨɨeŋ kav hi bigi? a Bigi kaŋgi gumgir vhɨrve mba vezeŋ kherav khaŋ nzuai, “Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar muuŋgi bigir vhuuiŋ nde rɨgar hɨgim, nde nta ndɨkndɨk ŋangi thi? Gu ndɨkndɨgi, nde nta ndɨkndɨk ŋangi fhuvara.” Fhe Bakɨme won Ŋina Ŋaarar nde nɨɨŋgim, ana nde phorga kim, nde mirikori ga mbui. Ana thaŋ nzuav mba tɨvar nde mbui, ee, nde Moses suaŋgi tɨvi zɨn vui ne nzuav ana maaŋ nde mbui o, nde Fhe Bakɨme buna vhuueŋ mbararagiap, guigira ne khothɨgi ne nzuav ana maaŋ nde mbui?
Stt 15.6; Ro 4.3; Ze 2.23Abraham mbara muuŋgi. Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Abraham ana guigira Fhe Bakɨme suaŋgi kameŋ khothɨgim, Fhe Bakɨme tɨvir vhuuiaŋ mbui guman anan kaai.” Zo 8.39; Ro 4.11-12; 4.16Maaŋ muuŋgiap, nde khueŋ kaŋgiri, mba Fhe Bakɨme buna vhuueŋ khothɨgap, ne zɨn vui gumgi, mbe guigira Abrahaman tari ma. Stt 12.3; 18.18; 22.18; FG 3.5; 3.25; Ro 9.17Fhe Bakɨme fhum khueŋ kaŋgi, mba harigi fhaiŋ ŋgui gumgi, mbe vhɨra Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ khothivɨrga, ana tɨvar vhuuiaŋ mbui gumgir mben kamɨnga. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme fhum guarira mba buna vhuuen Abrahama suaŋgi. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gava vhen ki buni vhuuiŋ khaŋ nzuai, “Gu ndun panan, gu tɨvar vhuun za kha gumgi gu mbigir muunga.” Ro 4.16Abraham, ana Fhe Bakɨme khothɨgim, ana tɨvar vhuun ana muuŋgi. Ntige, mba tɨvara, Fhe Bakɨme khothivi gumgi gu mbigi, ana tɨvar vhuuŋra mben muunga. 10  Lo 27.26; Jer 11.3Mba khueŋ ndɨkndɨgi gumgi gu mbigi, mbe Moses suaŋgi tɨvi zɨn vui, mbe Fhe Bakɨme nɨman tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigi ma. Mba ndɨkndɨga mbui gumgi gu mbigi, Fhe Bakɨme khaŋ mbe suaŋgi, “Gu mben farfagirga.” Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Guma za Moses suaŋgi tɨvi ki gavar ki tɨvi, ana za nta zɨn vui fhu, Fhe Bakɨme khaŋ suaŋgi, ‘Gu anan farfagirga.’ ” 11  Hab 2.4; Ro 1.17; Ga 2.16; Hi 10.38Nza khueŋ kaŋgi, Fhe Bakɨme nɨman Moses suaŋgi tɨvi zɨn vui ne nzuav, Fhe Bakɨme tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgir mben kaai fhuvara. Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Mba guigira Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ khothɨgi gumgi gu mbigi, Fhe Bakɨme tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigir mben kamɨnga. Mbe vhɨra zazera mbara muuŋgip ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigip kɨrga.” 12  Wkp 18.5; Neh 9.29; Ro 4.4; 10.5; 11.6Moses suaŋgi tɨvi zɨn vui ne, ne guigira Fhe Bakɨme khothɨgi tɨva zɨn vui fhuvara. Mba tɨv, ana wo hiavra ki. Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Guma za Moses suaŋgi tɨvi zɨn ŋgɨrga, mba guma, ana zazera za mba tɨvi zɨn ŋgɨrga.”
13  Lo 21.23; Ro 8.3; 2 Ko 5.21; Ga 4.5Moses suaŋgi tɨvi khaŋ nzuai, nza za mba tɨvi zɨn vui fhu, nza mbatɨgirga. Fhe Bakɨme maaŋ nzan muungeŋ thav, nzan kurkurar zav, Krais kha zɨ ndigi. Mba zɨ khare, “Mbarɨgɨrga guma.” Ana mba zɨ ndigap, ana taagia nza ndigi. Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Khanarareŋ ga tui gumgi, Fhe Bakɨme mbe garim, mbe za mbatɨgirga.” 14  Ese 11.19; Jol 2.28-29; Sek 12.10; FG 2.33Fhe Bakɨme ŋgɨrkaman vhuun Abrahama muuŋgiap, khaŋ nzuai, ana tɨvar vhuun za kha harigi fhaiŋ ki gumgi gu mbigir muunga. Ana mba Zisas Krais muuŋgi ŋaara panan, ana taagia nza ndigap, ana ŋgɨrkama vhuun za kha harigi fhain ki gumgi gu mbigi ga muuŋgi. Ana maaŋ muuŋgim, nza guigira Fhe Bakɨme khothivɨv, nza anan Ŋina Ŋaara ndigirga. Fhe Bakɨme fhum mba kameŋ suaŋgim, ne ki.
Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi, nta Fhe Bakɨme nza suaŋgi buni vhɨzgirga tuktɨgi fhuvara.
15 Nde guigira Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi, gu ntigem za gumgi wari won tɨvi, ga suan zav mbui. Nza maaŋ muuŋgip, nzan guma phunini, mani maaŋ muuŋgip, wani tɨgɨp kama shogip, buna thueŋ suaŋgirga. Mani mba suaŋgi kameŋ, ne mani suaŋgi kameŋ ma. Harigi guma the harigi buna thuen mani suaŋgi kameŋ ga phevarga tuktɨgi fhuvara. Harigi guma the khaŋ suanga fhu, “Nza mba mani suaŋgi kameŋ zɨn ŋgɨrga fhu.” 16  Stt 12.3; 12.7; FG 7.5; 17.7; 1 Ko 12.12Fhum Fhe Bakɨme khaŋ suaŋgi, bigɨna vhuuŋ zumgum hɨrga. Ana mba suambarar Abraham gu nzɨga muuŋgi. Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ suaŋgi fhuvara, “Ndun nzɨgi.” Fhuvara. Ana nzɨgi vhɨrve ga suaŋgi fhuvara. Ana ana nzɨga bavira suaŋgi. Ana mba nzɨga bavira nzuav khaŋ suaŋgi, “Ndun nzɨk”, mba nzɨk ana Krais ma. b Por mba nzuai kameŋ, ne farigi gap Stat 13.15 ki. Mba kameŋ vhɨra Stat 15.18 ki, vhɨra 17.8 ki. Ndu tor kaman mba buniveŋ ganɨnga, nta Por suaŋgi buni fara muuŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mba buni khaŋ muuŋgi, “Mba buni nta zumgum ndun tarir hɨrga.” Por kha ndɨkndɨga mbui, Krais, ana mba Fhe Bakɨme fhum Abrahama suaŋgi kam ma. Ana Hibruiŋ kaman mba kameŋ gangiap ne khergi. Mbe Hibruiŋ, mben kaman nzuai buni, nta maneŋ harigi khesharigi. Maaŋ muuŋgiap, nza tor kaman mba buni nza tuituigip nta dorgɨrga tuktɨgi fhuvara. 17  Kis 12.40; Ro 4.13-14; Ga 3.21Gu nzuai kama nɨɨeŋ khaŋ muuŋgi. Fhe Bakɨme ana fharav Abraham phorgap mba kameŋ suaŋgi. Ana mba kamen ana suaŋgim, 430 mpari vov vhɨzgim, zumgum Moses suaŋgi tɨvi hɨgi. Mba Moses suaŋgi tɨvi, nta zɨ guarara hɨgi, nta Fhe Bakɨme suaŋgi kameŋ ga vhararga tuktɨgi fhuvara. Nta vhɨra Fhe Bakɨme fhum suaŋgi kameŋ vhɨzgirga tuktɨgi fhuvara. 18  Ro 4.14; 8.17; 11.6Nza maaŋ muuŋgip, Fhe Bakɨme nzan nɨɨn zav nzan mbuigi bigi, nza Moses suaŋgi tɨvi zɨn ŋgɨp, nta ndirga. Nza mba Fhe Bakɨme nɨɨn zav nza suaŋgi tuavar mba bigi ndi fhuvara. Nza khueŋ mbugu kaŋgiri, Fhe Bakɨme mba bigir Abrahaman nɨɨn za suaŋgiap, ana maamgiap, ana ndɨɨi. 19  Lo 5.5; 5.22-27; Zo 1.17; FG 7.38; 7.53; Ro 5.20; Hi 2.2Maaŋ muuŋgiap, thaŋ nzuav Moses suaŋgi tɨvi ki? Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme khueŋ vuzvugi, ana mba tɨvi mbatɨgi nɨɨŋge ndi kɨra khɨngir za mbui. Ana maaŋ muuŋgiap mba buni suaŋgia thugap, ana zumgum mba tɨvir Moses ga nɨɨŋgim, ana nta bun suaŋgi. Ana khueŋ vuzvugi, ana mba Moses ga suaŋgi tɨvi nta kɨrim, ana nzɨk hɨgɨrga. Mba nzɨk, ana fhum mba bigir ana nɨɨn zav suaŋgi. Fhe Bakɨme, ana mba tɨvir wo enseri ga nɨɨŋgim, mbe ntan nza rɨgɨra ki guma mbe nɨɨŋgi. Mba nza rɨgɨra ki guma, ana ntan nza nɨɨŋgi. 20  Ro 3.29-30Maaŋ muuŋgip, guma the, ana nduara buna thueŋ suan saŋv, ana mba bunen rɨgɨra ki guma ga suaŋgirga fhu. Fhe Bakɨme, ana nduara, kha bunen Abraham ga suaŋgi.
Moses suaŋgi tɨvi, nta nza gari ndia ma. Nta nza garav, nzan kov, Krais han vui.
21  Ro 8.2-4Gu khaŋ suan za mbui thi? Moses suaŋgi tɨvi, nta Fhe Bakɨme fhum suaŋgi bunin pana gumgi thi? Zakɨra fhuvara! Maaŋ muuŋgip, Fhe Bakɨme nza nɨɨŋgi tɨva thueŋ zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨn nzan ndɨɨ kake, nza maaŋ muuŋgip Moses suaŋgi tɨvi zɨn vuim, Fhe Bakɨme tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigir nzan kae. 22  Ro 3.9-19; 3.23; 4.11-12; 4.16; 11.32Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Tɨvi mbatɨgi za kha nuianan ki gumgi gu mbigi kegi.” Fhe Bakɨme fhura mba tɨva garim, mba tɨv hɨgi. Nza maaŋ muuŋgip guigira Zisas Krais khothɨgi gumgi gu mbigi, nza ana khothɨgi ne suaŋv Fhe Bakɨme mba nɨɨn za suaŋgi bigɨn, ana anan nzan nɨɨnga.
23  Ga 4.3Nza guigira Zisas Krais khothɨgi tɨv ntigar hɨrga, Moses suaŋgi tɨvi, nta fhum nza kegim, nza nta bɨnan ki. Nza nta bɨnan kav kim, Zisas Krais khothɨgi tɨv za nzan han kɨrar hɨgi. 24  FG 13.39; Ro 10.4; Ga 2.16; Kor 2.17; Hi 9.9-10Moses suaŋgi tɨvi, nta nza gari ndia ma. Nta nzan kov, Krais han vui. Nta nza garav kim, Zisas hɨgi. Nta maaŋ nza mbuav kim, nza guigira Zisas khothɨgɨrga, Fhe Bakɨme tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigir nzan kamɨnga. 25 Nza ntigem Zisas Krais khothɨgi tuk hɨgim, nza guigira ana khothɨgap, nza wom ntan piin kim, nta nza gari fhuvara.
Nza guigira Zisas Krais khothɨgap, ana zɨn vov, nza Fhe Bakɨmen tari ki.
26  Zo 1.12; Ro 8.14-16; 1 Zo 3.1-2Nde zam guigira Krais Zisas khothɨgi, nde mba tɨva mbuav, nde Fhe Bakɨmen tari ki. 27  Ro 6.3; 13.14Nde guigira Zisas Krais khothɨgap ana zɨn panan ruagi gumgi gu mbigi, nde Krais ndigap, nde Krais mbui tɨvi zɨn vov, nde Kraisra fara muuŋgiap ki. 28  Zo 10.16; Ro 10.12-13; 1 Ko 12.13; Ef 2.14; Kor 3.11Nde Krais ndigi ntɨɨri, nde Zudaiŋ, nde Grikiŋ, nde ŋaara gumgi, nde fhura kav bɨkbɨɨgi gumgi, nde gumgi, nde mbigi, nde zam Krais Zisasan, nde wari tɨgap Fhe Bakɨme nɨman tuga bavira ki. 29  Ro 4.13; 9.7; Ga 4.7; 4.28; 5.1; Ef 3.6; Hi 11.18Nde Krais Zisasan gumgi gu mbigi kɨrga, nde vhɨra Abrahaman tari ma. Ndera mba Fhe Bakɨme fhum Abrahaman nɨɨn za suaŋgi bigɨna ndirga.

3:1 Ga 2.13-14; 5.7

3:2 FG 10.47; 15.8; Ro 10.16-17; Hi 6.4

3:3 Ga 4.9; Hi 7.16; 9.10

3:4 Hi 10.35-36; 2 Zo 1.8

a3:4 Bigi kaŋgi gumgir vhɨrve mba vezeŋ kherav khaŋ nzuai, “Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar muuŋgi bigir vhuuiŋ nde rɨgar hɨgim, nde nta ndɨkndɨk ŋangi thi? Gu ndɨkndɨgi, nde nta ndɨkndɨk ŋangi fhuvara.”

3:6 Stt 15.6; Ro 4.3; Ze 2.23

3:7 Zo 8.39; Ro 4.11-12; 4.16

3:8 Stt 12.3; 18.18; 22.18; FG 3.5; 3.25; Ro 9.17

3:9 Ro 4.16

3:10 Lo 27.26; Jer 11.3

3:11 Hab 2.4; Ro 1.17; Ga 2.16; Hi 10.38

3:12 Wkp 18.5; Neh 9.29; Ro 4.4; 10.5; 11.6

3:13 Lo 21.23; Ro 8.3; 2 Ko 5.21; Ga 4.5

3:14 Ese 11.19; Jol 2.28-29; Sek 12.10; FG 2.33

3:16 Stt 12.3; 12.7; FG 7.5; 17.7; 1 Ko 12.12

b3:16 Por mba nzuai kameŋ, ne farigi gap Stat 13.15 ki. Mba kameŋ vhɨra Stat 15.18 ki, vhɨra 17.8 ki. Ndu tor kaman mba buniveŋ ganɨnga, nta Por suaŋgi buni fara muuŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mba buni khaŋ muuŋgi, “Mba buni nta zumgum ndun tarir hɨrga.” Por kha ndɨkndɨga mbui, Krais, ana mba Fhe Bakɨme fhum Abrahama suaŋgi kam ma. Ana Hibruiŋ kaman mba kameŋ gangiap ne khergi. Mbe Hibruiŋ, mben kaman nzuai buni, nta maneŋ harigi khesharigi. Maaŋ muuŋgiap, nza tor kaman mba buni nza tuituigip nta dorgɨrga tuktɨgi fhuvara.

3:17 Kis 12.40; Ro 4.13-14; Ga 3.21

3:18 Ro 4.14; 8.17; 11.6

3:19 Lo 5.5; 5.22-27; Zo 1.17; FG 7.38; 7.53; Ro 5.20; Hi 2.2

3:20 Ro 3.29-30

3:21 Ro 8.2-4

3:22 Ro 3.9-19; 3.23; 4.11-12; 4.16; 11.32

3:23 Ga 4.3

3:24 FG 13.39; Ro 10.4; Ga 2.16; Kor 2.17; Hi 9.9-10

3:26 Zo 1.12; Ro 8.14-16; 1 Zo 3.1-2

3:27 Ro 6.3; 13.14

3:28 Zo 10.16; Ro 10.12-13; 1 Ko 12.13; Ef 2.14; Kor 3.11

3:29 Ro 4.13; 9.7; Ga 4.7; 4.28; 5.1; Ef 3.6; Hi 11.18