4
Krais muuŋgi ŋaara panan, nza ŋaara gumgi nza Fhe Bakɨmen tari ma.
Na buni khaŋ muuŋgi. Ndia ana tara bavira ki, mba tar ana zumgum won ndia bigi ndirga. Ana bigi, nta anan tara bigi ma. Anan kam, ana guma ruma muuŋgi fhu. Ana guman kamara kav, ana won ndia ŋaara guma fara muuŋgiap ki. Ana won ndegi ntogi gum won gumgi ruu, ana mben piin ki. Ana mbara muuŋgip kɨrim, ana ndia ana sarigi tugar hɨgɨrga. Ga 2.4; 3.23; Kor 2.20Nza vhɨra mbara muuŋgi. Nza fhum tarire fara muuŋgiap kav, nza Fhe Bakɨme buna vhuueŋ kaŋgi fhu. Nza fhura mba buip gu nuiana gari ŋiniŋgi gu bigir ŋaara gumgi ki. Stt 3.15; Mt 5.17; Ru 1.31; Zo 1.14; Ro 1.3; Ef 1.10; Hi 2.14Nza kav kim, Fhe Bakɨme wo sarigi tugara, ana won Kama sarigim, ana zergi. Ana kha nuianan mbik ana tegim, ana Moses suaŋgi tɨvir piin ki. Mt 20.28; Zo 1.12; Ga 3.13; Ef 1.5-7; 1 Pi 1.18-19 Ro 8.15-17Ana taagip, nza Moses suaŋgi tɨvi piin ki gumgi gu mbigi, ana nza vhezɨ zav zergi. Ana maaŋ nzan muuŋgirim, nza Fhe Bakɨmen tari kɨrga.
Ro 5.5Nde ntigem, Fhe Bakɨmen tari guari ki. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar, ana vhɨra ana Kaman vhen ki. Ana ana sarigim, ana zerav, nzan ndavi vherir kav, ana nza mbuim, nza kha kakaman Fhe Bakɨme mbui, “Dara.” a Araman kam, ana Zisas nzuai kam ma. Mbe mba kaman mbe “Dara”, mbe kha zitɨr ana mbui, “Aba”. Maaŋ muuŋgiap, Zisas Fhe Bakɨme phorga nzuai. Ana anan Ndia ma. Ana maaŋ muuŋgiap, kha kakaman ana mbui, “Aba.” Mak 14.36 ganɨ. Ga 3.29Maaŋ muuŋgiap nde ŋaara gumgi khɨni ki fhuvara. Fhe Bakɨme nde muuŋgi, nde ana tari guari ma. Nde Fhe Bakɨmen tari ma, nde kaŋgi, nde anan bigi vhuuiŋ ndirga.
Por guigira Garesiaiŋ ga nzuav ndav simgi.
Ro 1.25; 1 Ko 8.4-6; 12.2; Ef 2.11-12; 1 Te 4.5Nde fhum Fhe Bakɨme kaŋgi fhuv, nde fhura mba mbarɨvi gu tori ŋaara gumgi kav khaŋ nzuai, “Mbe Fhe Bakɨme ma.” Fhuvara. Mbe Fhe Bakɨme fara muuŋgi fhu. Ro 8.3; 1 Ko 8.3; Kor 2.20; Hi 7.18Nde ntigem Fhe Bakɨme kaŋgi, o gu khaŋ muuŋgi suanga, Fhe Bakɨme nde kaŋgi. Maaŋ muuŋgiap, nde thaŋ nzuav taagi ŋgɨp, mba ŋkasŋka ki fhuv ŋiniŋgi mbatɨgi, nde nta zɨn ŋgɨv ntan ŋaara gumgi kɨrie? 10  Ro 14.5; Kor 2.16Nde zazera kha ndɨkndɨgi ga mbui, nza Zudaiŋ rotui ga mbui tugi bakɨvi, gu kɨnin kam hɨgi rotu bakɨvi, gu mpari ŋkave hɨgi rotu bakɨvi ga mbui tɨvi, nza nta zɨn ŋgɨrga. 11 Gu nde mbui tɨva ndɨkndɨgap, gu guigira rivgi. Gu nde rɨgar ka muuŋgi ŋaar, ana fhura mbar ŋgɨgɨrga.
12 Nde Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi, gu khaŋ thɨgap havhargiap nden nzai, nde nan farar muuŋgiri. Gu ndera fara muuŋgi. Gu Moses suaŋgi tɨvi, gu nta thagi. Nde bigɨn mbatɨk thuen na muuŋgi fhuvara. 13  1 Ko 2.3; 2 Ko 11.30; 12.7-9Nde kaŋgi, gu mba rɨmrɨm na mbuim, gu fhara guarara mba Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ bun nde suaŋgi. 14 Na fhav ŋkasŋkagi fhu, gu maaŋ muuŋgiap simtɨgar nde ndɨɨi. Nde ne nzuav kɨr na segi fhuvara. Nde vhɨra na phorgɨv kɨrgen vhukvhugi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nde na ndigap, Fhe Bakɨme enser mbe ndigi tɨvar na mbui. Nde vhɨra Zisas Krais ndigi tɨvara na muuŋgi. 15 Nde mba tugar, nde guigira nan ndikndigap tɨvar vhuuŋra na muuŋgi. Mba tɨv ntige maaŋ ki? Gu guigira khar nzuai, nde mba tugar, nde guigira nan kurkurar zav vuzvuk bakɨme kegi. Nde maaŋ muuŋgip wari wo rɨmgi siav, na ndɨɨ kake, nde nta sigap, na nɨɨŋge. 16  Amo 5.10; Ga 2.5; 2.14Ee, ram muuŋgi? Gu fhara guarara buna vhuuŋ guareŋra bun nde suaŋgim, mba buneŋ na muuŋgim, gu nden pana guma kire?
17 Nde mbarara! Mba khaŋ tɨgap havhargiap nde raaŋ shav nde nzuai gumgi, mbe nden kurkurarga ndɨkndɨgi ki fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mbe warira kurkurar zav nde bɨri. 18 Nza harigi ntɨɨrir kurkurar zav ndɨkndɨk havhargi, ne nzerara. Nde zazera mba tɨvar muuŋri, nde gu nde phorga kim, nde nan sugup, mba tɨvar mben muuŋ thari, nde zazera mba tɨvar mben muuŋri. b Khaŋ Grikar kaman kha kameŋ tuituigiap hɨgi fhuvara. 19 Nde nan tari, gu taagia mbik tara tɨr zav zaa ndi fara muuŋgi zaa ndi. Gu khaŋ muuŋgiap, gu khueŋ vuzvugi, nde guigira Fhe Bakɨmen tari kɨv, nde Kraisra farar muuŋgiri. 20 Gu nden kora muuŋgi. Gu ntige nde phorga ki fhuvara. Gu maaŋ muuŋgip, nde phorgɨ kɨrga, gu buni vhuuiŋ tharirer nde suanga. Gu guigira nden kora muuŋgi, gu kaŋgi fhu, gu ram mbui tɨvar muuŋgip nden kurarie?
Hagar gu Sara vhunama si kameŋ.
21 Nde Moses suaŋgi tɨvi piin kɨr za mbui gumgi, nde ntige na suaŋ. Nde tuituigiap Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ kaŋgi fhuv thi? 22  Stt 16.15; 21.2Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, Abraham kama phunini ki. Fhura ana ŋaara khɨna mbui mbik Hagar, ana mbe tegi, anan muuŋ gɨrgɨr Sara, ana mbe tegi. 23  Stt 18.10-14; Ro 9.7-9; Hi 11.11Mba ŋaara khɨna mbui mbik tegi kam, ana nza gumgi gu mbigi nza wari ga rɨgap tari ti tɨva muuŋgiap hɨgi. Mba ana muuŋ gɨrgɨr Sara tegi kam, ana Fhe Bakɨme fhum khaŋ Abraham ga suaŋgi, “Ndun muuŋ gɨrgɨr Sara, ana ndu gon kama tegɨrga.” Mba tar mba kameŋ zɨn vugap hɨgi. 24  Ro 8.15; Ga 5.1Mani vhunama si kameŋ ki, mba kameŋ mani neŋgi bunin vhen ki. Mba mbigani, mani Fhe Bakɨme suaŋgi kama mpuani zɨn vugi. Hagar, ana Sainai mbɨkshɨma suaŋgi kameŋ zɨn vugap, won ŋkaa tegim, mbe fhura ŋaara gumgi khɨni ki. 25 Hagar, ana Sainai mbɨkshɨma nzuai. Mba mbɨkshɨm, ana Arebian mbɨkshɨm ma. Ana vhɨra ntige mbur ki Zerusarema nzuai. Ntigem mba Zerusareman anan ki gumgi gu mbigi, mbe fhura ŋaara gumgi khɨni ma. 26  Hi 12.22; VB 3.12; 21.2; 21.10Harigi Zerusarem ana Hevenan ki. Mba Zerusareman ki tari, mbe ŋaara gumgir khɨni fhuvara. Mba Zerusarem, ana nzan niamuuŋ fara muuŋgi. c Ves 22 Por kha zitɨr Sara ga muuŋgi, “Bɨkbɨɨgiap ki mbik.” Kha vhunama si bunai, Sara ana Fhe Bakɨme suaŋgi kameŋ ma. Ana kam Aisak, ana mba guigira Zisas khothɨgi gumgi ma. Ndu ves 28 ganɨri. 27  Ais 54.1Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Ndu mbiga mbatɨgage, ndu khura ti, ndu ne suaŋv ndikndigɨri. Ndu tara tav, ana zaa mbararagi fhuv mbik, ndu ndav mbɨrav kɨri. Ndu ŋgavar muuŋv, ndikndigɨp, sɨmɨri, ne khaŋ muuŋgi. Ndu guigira tari vhɨrve guarira tegɨrga. Ndu mana tɨgim, ndun man ndu thagi mbik, ndu tɨrga tari, nta guigira mba mana tɨgɨra ki mbigar tari kambarav guigira horgirga.” 28  FG 3.25; Ro 9.7-8; Ga 3.29Nde guigira Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi, nde Aisak farar muuŋgi. Fhe Bakɨme suaŋgi kameŋ zɨn vov, nde ana tari ma. 29  Stt 21.9; Ga 5.11; 6.12Mba gumgi gu mbigi, mbe wari ga rɨgap tari ti tuavar hɨgi tar, ana mba Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar Abrahama suaŋgim, Sara ana gon tegi tar, ana tɨva mbatɨgar ana muuŋgi. Ntige vhɨra, mba tɨv, ana mbara muuŋgiap ki. 30  Stt 21.10; Zo 8.35Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap ram nzuai? Ana khaŋ nzuai, “Nde mba ŋaara khɨna mbui mbik won kaman kov, nde mani ga vharari. Mba ŋaara khɨna mbui mbik tegi tar, ana won ndia gu anan kama gɨrgɨr, ana manin bigir fɨga thueŋ ndigirga fhu.” 31  Zo 8.36; Ga 3.29; 5.1; 5.13Nde Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi, nde kaŋgi, nza mba ŋaara khɨna mbui mbiga tegi tari fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza Abrahaman muuŋ gɨrgɨr tegi tari ma.

4:3 Ga 2.4; 3.23; Kor 2.20

4:4 Stt 3.15; Mt 5.17; Ru 1.31; Zo 1.14; Ro 1.3; Ef 1.10; Hi 2.14

4:5 Mt 20.28; Zo 1.12; Ga 3.13; Ef 1.5-7; 1 Pi 1.18-19

4:5 Ro 8.15-17

4:6 Ro 5.5

a4:6 Araman kam, ana Zisas nzuai kam ma. Mbe mba kaman mbe “Dara”, mbe kha zitɨr ana mbui, “Aba”. Maaŋ muuŋgiap, Zisas Fhe Bakɨme phorga nzuai. Ana anan Ndia ma. Ana maaŋ muuŋgiap, kha kakaman ana mbui, “Aba.” Mak 14.36 ganɨ.

4:7 Ga 3.29

4:8 Ro 1.25; 1 Ko 8.4-6; 12.2; Ef 2.11-12; 1 Te 4.5

4:9 Ro 8.3; 1 Ko 8.3; Kor 2.20; Hi 7.18

4:10 Ro 14.5; Kor 2.16

4:13 1 Ko 2.3; 2 Ko 11.30; 12.7-9

4:16 Amo 5.10; Ga 2.5; 2.14

b4:18 Khaŋ Grikar kaman kha kameŋ tuituigiap hɨgi fhuvara.

4:22 Stt 16.15; 21.2

4:23 Stt 18.10-14; Ro 9.7-9; Hi 11.11

4:24 Ro 8.15; Ga 5.1

4:26 Hi 12.22; VB 3.12; 21.2; 21.10

c4:26 Ves 22 Por kha zitɨr Sara ga muuŋgi, “Bɨkbɨɨgiap ki mbik.” Kha vhunama si bunai, Sara ana Fhe Bakɨme suaŋgi kameŋ ma. Ana kam Aisak, ana mba guigira Zisas khothɨgi gumgi ma. Ndu ves 28 ganɨri.

4:27 Ais 54.1

4:28 FG 3.25; Ro 9.7-8; Ga 3.29

4:29 Stt 21.9; Ga 5.11; 6.12

4:30 Stt 21.10; Zo 8.35

4:31 Zo 8.36; Ga 3.29; 5.1; 5.13