Krais, ana nza muuŋgim, nza bɨkbɨɨgim, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar nzan kurkurav, ndɨkndɨgar nza ndɨɨim, nza tɨvar vhuun harigi gumgi ga mbui.
5
Nza guigira bɨkbɨɨgip kɨri.
Zo 8.32; 8.36; FG 15.10; Ro 6.18; Ga 2.4; 5.13; 1 Pi 2.16Krais nza muuŋgim, nza bɨkbɨɨgiap, nza wom Moses suaŋgi tɨvi piin kɨrga fhu. Maaŋ muuŋgiap, nde thɨgɨ havhargip kɨri. Nde fhura mba gumgi ganɨrim, mbe nden muuŋrim, nde fhura mben ŋaara gumgir khɨni kɨ thari.
Nde mbarara! Gu Por, gu nde nzuai. Nde fhura mbe ganɨrim, mbe nden fooŋgirga, Krais nde nzuav muuŋgi ŋaar, ana thaneŋ nden kurarga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ga 3.10Nde fhura mbe garim, mba nden fooŋgi gumgi, gu taagia buna thuen nde suan za mbui. Nde mba tɨva muuŋgi, nde vhɨra mba Moses suaŋgi tɨvi, nde zam nta zɨn ŋgɨri. Ro 9.31-32; Hi 12.15Nde maaŋ muuŋgip, Moses suaŋgi tɨvi zɨn ŋgɨrim, Fhe Bakɨme tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigir nden kamɨn za mbui, nde Krais thagi ntɨɨri ma. Nde Krais thav, nde Fhe Bakɨmen kora muumbar, nde vhɨra ana thagi. Ro 8.24-25; 2 T 4.8Nza Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaarar ŋkasŋkar panan, nza guigira Fhe Bakɨme khothɨgap, ana tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgir nzan kamɨngen rarga ki. 1 Ko 7.19; Ga 6.15; Kor 3.11; Ze 2.18-22Guma maaŋ muuŋgip, Krais Zisas phorgɨp kɨrga, mba fooi tɨv, ana fhura ki tɨv ma. Mba gumgi warir fooi fhuv ne, ne vhɨra fhura ki ne ma. Kha tɨv, guma guigira Krais khothɨgap, ana guigira won davar harigi gumgi ga ndɨɨi, mba tɨv ana guigira tɨva guar ma.
1 Ko 9.24; Ga 1.6; 3.1Nde fhum, nde nzerara Krais tuava ruigi. Nde ntigem, the nde tuav mpɨrigim, nde wom mba buni guari, nde nta zɨn vui fhu? Nde ntigem, mba zɨn vui ndɨkndɨgi, nta nden kamgi Fhe Bakɨme han kega zɨgi fhuvara. 1 Ko 5.6; 15.33Nde ndɨkndɨgɨ, nde mba is bisanera ndi khɨngip, mba viktuman muuŋgirga, mba is bisanera, nera mba viktuman muuŋgirim, ana kɨvgirga. 10  2 Ko 2.3; 8.22; 10.6; 11.15; Ga 1.7Gu khueŋ khothɨgi, Guma Bakɨme nden kurarga, nde na ndɨkndɨk zɨn ŋgɨrga. Nde nan ndɨkndɨga zɨn ŋgɨv, nde harigi ndɨkndɨga suirarga fhu. Gu kaŋgi fhuvara, the nde ndɨkndɨgi ŋgi. Ne mbara muuŋ, mba guma, ana wo muuŋgi tɨva mbatɨgeŋ suaŋv, Fhe Bakɨme vheza mbatɨgar anan nɨɨnga.
11  1 Ko 1.23; 15.30; Ga 6.12; 6.17Nde nan phorgav Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi, gu maaŋ muuŋgip, gumgir foon saŋv nde suaŋvra kɨrga, mbe thaŋ suaŋv tɨva mbatɨgar nan muuŋrie? Gu maaŋ muuŋgip khaŋ suanga, nde gumgir fooŋri, gu maaŋ suanga Zisas rimgi khanararen kameŋ ne wom gumgir ndɨkndɨgir farfarga fhu. 12 Mba nde ndɨkndɨgi ŋgi gumgi, mbe khaŋ tɨga havhargiap warir fhavi ndirar fooi ne nzuav havhargi. Gu ne vuzvugi, mbe nduarira warir fooŋv, mbe vhɨra za wari wo fhavi ndira, mbe zam nta gorɨ suegɨri.
13  1 Ko 8.9; 9.19; 1 Pi 2.16; 2 Pi 2.16-19Nde nan phorgav Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi, Fhe Bakɨme nden kamgi, nde bɨkbɨɨgip kɨri. Nde bɨkbɨɨgi, kɨv khueŋ ndɨkndɨgɨ thari, “Nza ntige bɨkbɨɨgi, nza wari won ndava vhura tɨvi zɨn ŋgɨrga.” Zakɨra fhuvara! Nde mba ndɨkndɨgar muuŋ thari. Nde bevbevira, nde Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi, nde fhura mben ŋaara gumgi kɨv, nde wari won ndavir mben nɨɨŋgiri. 14  Wkp 19.18; Mt 5.43; 7.12; Ro 13.8-9; Ze 2.8Mba Moses suaŋgi tɨvi, nta zam mba kama bueŋra vhen ki. Mba kameŋ khaŋ nzuai, “Nde warira vuzvugi tɨvara, nde wari won ndavir wari wo kaa gumgi nɨɨŋri.” 15 Nde maaŋ muuŋgip, nde nduarira fani gum fugir wari ga romrogɨp kɨrga, nde rɨvɨri. Nde muuŋv kɨv, nde wari tɨgɨra fhɨrgiregɨrga.
Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaarar tɨvi, guman ndava vurar tɨvi.
16  Ro 6.12; 8.4; 13.14; Ga 5.25; 1 Pi 2.11Na buni khaŋ muuŋgi, nde fhura Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara ganɨrim, ana nden ruru tɨvi gu bigi ganɨri. Nde maaŋ muunga, nde ndava vura vuzvuga zɨn ŋgɨrga fhu. 17  Ro 7.15-23; 8.6-7; 1 Pi 2.11Nza khueŋ kaŋgi, nzan ndava vur, ana Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara mbevɨ za mbuim, Fhe Bakɨmen Ŋinan Ŋaar, ana nzan ndava vurar mbevɨr za mbui. Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar, ana nzan ndava vurar pana guma ma. Ana nzan kurarga, nza ndava vurar tɨvi zɨn ŋgɨrga fhu. 18  Ro 6.14; 8.2; 8.14Nde maaŋ muuŋgiap Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara zɨn vui, nde Moses suaŋgi tɨvi, nde nta piin ki fhu.
19-21  1 Ko 3.3; 6.9-10; Ef 5.3; Kor 3.5; Ze 3.14-15 1 Ko 6.9; Ef 5.5; Kor 3.6; VB 22.15Nde ndava vurar tɨvi, nde nta kaŋgi. Nta kha khesharigi tɨvi ma. Ruarir gumgi gu mbigi wari ndi, tɨvi mbatɨgi ga mbui, ndavi khavav tɨvi mbatɨgi ga mbui, gumgi mbarɨvi gu tori rotu mbui, mbarkɨrga kugi gu mbara ga mbui, panan gumgi ga ki, ndav shi, vhegi, harigi gumgi ndav shi, harigi gumgi bigi niihi, nde warira ndɨkndɨgi tɨvi, ntari ga mbuav, wari shɨga sui tɨvi, harigi gumgi mbe nzerara kim, mbe nzuav ndav zɨgzɨgi tɨv, pharar ŋanŋani pav, fhura ferferi, fhura tuava pura rui, kha khesharigi tɨvi ma. Gu fhum mba bunin nde suaŋgiap, gu ntigem wom mba bunira nde nzuai. Mba khesharigi tɨvi ga mbui gumgi, mbe Fhe Bakɨme wo gumgi gu mbigi garim, mbe ana piin ki ŋgun vhen ŋgirgɨrga tuktɨgi fhuvara.
22-23  1 Ko 13.7; Ef 5.9; Kor 3.12; Ze 3.17 1 T 1.9Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar nzan ndavi dorgap, nzan kurkurigim, nza tɨvir vhuuiaŋ mbui. Mba tɨvi khare, guigira harigi gumgi ndavar mbe ndɨɨi tɨv, ndikndigi tɨv, ndava mɨɨtɨgar ki tɨv, vhemkora ndav shi fhuv tɨv, tɨvar vhuuaŋ mbuav, harigi gumgir kurkurigi tɨv, mba tɨva mbuav nzerara kav, kha nuianan nzerara rui. Ana ruav, mbarara kav, won ndava vura tɨvi, ndu nta mbevi. Kha khesharigi tɨvi, nta thɨvir kama thueŋ ki fhuvara. 24  Ro 6.6; 13.4; Kor 3.5; 1 Pi 2.11Krais zɨn vui gumgi gu mbigi, mbe won ndava vhura vuzvugi, mbe nta ndiav, mba bigi garav, nta niihi vuzvuga mbatɨk, mbe nta ndiav, Zisas Krais phorgav khanarareŋ ga tɨgap fugim, mba vuzvugi vhɨzgi.
25  Ro 8.4-5; Ga 5.16Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨn nza nɨɨŋgi. Nza vhɨra ndava vura tɨvi thagi. Nza maaŋ muuŋgiap, nza fhura Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara ganɨrim, ana ndɨkndɨgar nzan nɨɨŋrim, nza ana vuzvugar kha nuianan kɨv, ana vuzvugar ruri. 26  Fi 2.3Nza fhura nduarira wari wo zɨri ndi vun kuamkuarga fhu. Nza vhɨra harigi ntɨɨri ndavi ga sɨrga fhu. Nza vhɨra harigi ntɨɨri bigi ganɨv, nta niihɨrga fhu.

5:1 Zo 8.32; 8.36; FG 15.10; Ro 6.18; Ga 2.4; 5.13; 1 Pi 2.16

5:3 Ga 3.10

5:4 Ro 9.31-32; Hi 12.15

5:5 Ro 8.24-25; 2 T 4.8

5:6 1 Ko 7.19; Ga 6.15; Kor 3.11; Ze 2.18-22

5:7 1 Ko 9.24; Ga 1.6; 3.1

5:9 1 Ko 5.6; 15.33

5:10 2 Ko 2.3; 8.22; 10.6; 11.15; Ga 1.7

5:11 1 Ko 1.23; 15.30; Ga 6.12; 6.17

5:13 1 Ko 8.9; 9.19; 1 Pi 2.16; 2 Pi 2.16-19

5:14 Wkp 19.18; Mt 5.43; 7.12; Ro 13.8-9; Ze 2.8

5:16 Ro 6.12; 8.4; 13.14; Ga 5.25; 1 Pi 2.11

5:17 Ro 7.15-23; 8.6-7; 1 Pi 2.11

5:18 Ro 6.14; 8.2; 8.14

5:19-21 1 Ko 3.3; 6.9-10; Ef 5.3; Kor 3.5; Ze 3.14-15

5:19-21 1 Ko 6.9; Ef 5.5; Kor 3.6; VB 22.15

5:22-23 1 Ko 13.7; Ef 5.9; Kor 3.12; Ze 3.17

5:22-23 1 T 1.9

5:24 Ro 6.6; 13.4; Kor 3.5; 1 Pi 2.11

5:25 Ro 8.4-5; Ga 5.16

5:26 Fi 2.3