6
Ndu ram mbui khesharigi mbar pargi, ndu mba mbara ndirga.
Mt 18.15; 1 Ko 2.15; 4.21; 7.5; 2 T 2.25; Hi 12.13; Ze 5.19Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi, nde maaŋ muuŋgip guma the ganɨrim, ana tɨva mbatɨk thueŋ muuŋgirim, nde Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar nde garim, nde ana vuzvuga zɨn vui gumgi, nde mbarara mba guma phorgɨv suaŋv, ana mbui tɨva mbatɨgeŋ ndi thɨgar mbarari. Nde maaŋ muuŋv, nde vhɨra tuituigira wari ganɨri. Nde muuŋv kɨrim, Satan nden mpararim, nde vhɨra regɨp, tɨvi mbatɨgir muuŋgirga. Zo 13.14-15; Ro 15.1; 1 Te 5.14; 1 Zo 4.21Nde vhɨra harigi gumgir kurav mben simtɨgi ndiri. Nde mba tɨvar muunga, nde guigira Krais suaŋgi tɨva zɨn ŋgɨrga. Ro 12.3; 1 Ko 8.2; 2 Ko 3.5Nden rɨgar guma the maaŋ muuŋgip khaŋ suanga, “Gu zɨ bakɨme ki guma ma.” Fhuvara, ana zɨ ki guma fhuvara, ana maam wora shɨshɨgi. 1 Ko 11.28; 2 Ko 13.5Nde gumgi zam, nde wari wo mbui tɨvi gu ŋaarira ganɨri, nta nzerara o, fhu. Mba khesharigi tɨvi ga mbui gumgi, mbe won tɨvir ndikndigɨri. Ro 2.6; 14.12; 1 Ko 3.8Ne khaŋ muuŋgi, nza gumgi bevbevira nza zam nza wari wo mbui ŋaarir simtɨga ndirga.
Ro 15.27; 1 Ko 9.11; 9.14Guma ana harigi guma Fhe Bakɨme buni vhuuin ana khɨvi, mba guma ana won bigi vhuuiŋ tharir mba Fhe Bakɨme buni vhuuin ana khɨvi guman nɨɨŋgiri.
Jop 13.9; Ru 16.25; Ro 2.6; 1 Ko 6.9Nde muuŋv kɨv, nde warira guiguigip, nde kha ndɨkndɨgar muunga, nza Fhe Bakɨme nɨfhɨ darga. Nde maaŋ muuŋgirga tuktɨgi fhu. Zakɨra fhuvara! Nde ramgi khesharigi mbar pargi, mba mbara nden mɨnin hegɨrga. Hos 8.7; 10.12; Zo 3.6; 6.63; Ro 8.13; Ze 3.18Guma the maaŋ muuŋgip won ndava vura vuzvugi zɨn ŋgɨrga, anan ndava vura vuzvugi, nta mba mbatɨgi tɨrga. Mba guma, ana guigira za mbatɨgirga. Ana maaŋ muuŋgip Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaarar tɨvi zɨn ŋgɨrga, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨn anan nɨɨŋgirga. 1 Ko 15.58; 2 Te 3.13; Hi 3.6; 3.14; VB 2.10Maaŋ muuŋgiap, nza tɨvar vhuun muungen vhukvhugɨ thari. Nza tɨvar vhuun muungen vhukvhugɨrga fhu, nza zumgum mba ndirga tuk hɨgɨrga, nza mban vhuuiŋ guarira ndirga. 10  Ef 2.19; 1 Te 5.15; 1 T 6.18; Hi 3.6Maaŋ muuŋgiap nza tɨvar vhuun harigi ntɨɨri muunga tuk ki, nza tɨvar vhuun mben muunga. Nza maaŋ muuŋv, nza khaŋ tɨgɨp havhargip, mba guigira Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi, nza tɨvir vhuuiŋra mben muunga.
Por Krais rimgi khanararen ndikndigi.
11 Kha kameŋ, gu nduara ne khergi. Nde gu kha kameŋ khergi ŋkeeri bakɨvi ganɨ. a Ndu 1 Korin 16.21 ganɨri. 12  Ga 2.3; 2.14; 5.11; Fi 3.18Nde mbarara. Mba nden foon zav kha tɨga havhargi gumgi, mbe khueŋ nzuav, mbe harigi gumgi nɨman mbe zɨ bakɨvi ndir zav maaŋ mbui. Mbe khueŋ ndɨkndɨgap rivgi. Mba Zudaiŋ muuŋv kɨv, mbe nza Krais rimgi khanarareŋ khothɨgap, nza fooi tɨva zɨn vui fhu, mbe ne mbararagi, ne nzerigi fhu. Mbe ne mbararagirga, mbe tɨva mbatɨgar nzan muunga. 13 Mba Zudaiŋ mbui tɨva zɨn vov warir fooŋgi gumgi, mbe nduarira mbe Moses suaŋgi tɨvi, mbe tuituigiap nta zɨn vui fhuvara. Mbe maaŋ muuŋv, mbe wari wo zɨri ndiv vun kuamkuarga. 14  Ro 2.29; 6.6; 1 Ko 1.31; 2.2; Fi 3.3; 3.7-8Gu wo zɨ ndi vun kuarga tuktɨgi fhu. Gu vhɨra, guma the zɨ ndi vun kuarga fhu. Zakɨra fhuvara! Gu Zisas Krais zɨra ndi vun kuamkuarga. Nza Bakɨme Zisas Krais khanararen rimgim, gu guigira nen ndikndigi. Zisas Krais khanararen muuŋgi ŋaarar panan, kha nuianan tɨvi nan ndɨkndɨgar vhɨzgim, gu kha ndɨkndɨga mbui. Gu nduara ana phorgap mbu khanarareŋ ga ntorgap rimgiap, gu wom kha nuiana tɨvi zɨn vui fhu. 15  2 Ko 5.17; Ga 5.6; Kor 3.11Ntigem, fooi tɨv, ana fhura ki tɨv ma, vhɨra fooi fhuv ne, ne vhɨra fhura ki tɨveŋ ma. Nza ndava vura tɨvi thav, nza Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar vuzvugi zɨn vui, ne guigira bigɨna guareŋ ma. 16 Mba ndɨkndɨk suirav, ana zɨn vui gumgi gu mbigi, Fhe Bakɨme mben korar muuŋrim, mbe ndavi mbɨrav wari kɨri. Mba khesharigi gumgi gu mbigi, mbe guigira Fhe Bakɨmen Isreriŋ guari ma.
17  2 Ko 1.5; 4.10; 11.23; Ga 5.11; Kor 1.24Gu guma the harigi simtɨga thueŋ phorgɨv nan nɨɨngeŋ, gu ne thagi. Gumgi mbari, mbe na shogim, mba nzuu pira na fhavar ki. Mba nzuu pira khaŋ muuŋgi, gu guigira Kraisan ŋaara guma guar ma.
18 Nde na phorgap guigira Zisas Krais khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi, nzan Guma Bakɨme Zisas Kraisan korar muumbar nde phorgɨp kɨri. Guigi guarara. Zam.

6:1 Mt 18.15; 1 Ko 2.15; 4.21; 7.5; 2 T 2.25; Hi 12.13; Ze 5.19

6:2 Zo 13.14-15; Ro 15.1; 1 Te 5.14; 1 Zo 4.21

6:3 Ro 12.3; 1 Ko 8.2; 2 Ko 3.5

6:4 1 Ko 11.28; 2 Ko 13.5

6:5 Ro 2.6; 14.12; 1 Ko 3.8

6:6 Ro 15.27; 1 Ko 9.11; 9.14

6:7 Jop 13.9; Ru 16.25; Ro 2.6; 1 Ko 6.9

6:8 Hos 8.7; 10.12; Zo 3.6; 6.63; Ro 8.13; Ze 3.18

6:9 1 Ko 15.58; 2 Te 3.13; Hi 3.6; 3.14; VB 2.10

6:10 Ef 2.19; 1 Te 5.15; 1 T 6.18; Hi 3.6

a6:11 Ndu 1 Korin 16.21 ganɨri.

6:12 Ga 2.3; 2.14; 5.11; Fi 3.18

6:14 Ro 2.29; 6.6; 1 Ko 1.31; 2.2; Fi 3.3; 3.7-8

6:15 2 Ko 5.17; Ga 5.6; Kor 3.11

6:17 2 Ko 1.5; 4.10; 11.23; Ga 5.11; Kor 1.24