HIBRU
Khe Hibruiŋ Ndi Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Kha gap, mbe guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi mbari, mbe ana khothɨgi ndɨkndɨk, mbe ana kuemkuegim, mbe kha gava khergiap, mbe ndi mbai. Ne khaŋ muuŋgi, mbe gumgi mbari, mbe mbe mbevav, simtɨgir mbe ndɨɨi. Kha gap, mbe guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨgi havharɨr zav khergi gap khare. Maaŋ muuŋgiap, kha gap, ana Fhe Bakɨme Krais Zisasan panan muuŋgi ŋaara bakɨme bun mbe nzuai. Kraisra, ana guarara Fhe Bakɨmen tɨvi guarir nza khɨvi.
Kha gap, ana bigɨna bakɨ phuni khegene nzuai. Fharigine khare. Zisas, ana guigira Fhe Bakɨmen Kam ma. Zisas kha nuianan ki tugen anan simtɨgi gu zaagi vhɨrve ndigi. Zisas mba tɨva muuŋgim, Fhe Bakɨme ana muuŋgim, ana za kha gumgi gu mbigir kurkurarga guman vhari ki. Sapta 2.10 Maaŋ muuŋgiap, Zisas guigira mba Fhe Bakɨmen kamthooŋ gumgi fhum kegi, ana mbe kambarav, ana mba Fhe Bakɨme enseri, ana vhɨra mbe kambav, vhɨra Moses kambarigi. Mba fharigi bigeŋ ga ndegi bigeŋ khare. Fhe Bakɨme nduara Zisas farasarigi, ana Fhe Bakɨmen rotu gari guman pan kɨv, ana zazera mbara muuŋgip kɨrga. Ana mba Zudaiŋ gumgi, mbe Fhe Bakɨmen gari gumgir pani, ana mbe kambarigi. Mba bigɨna mpuani thɨgi bigeŋ khare. Zisas, ana Hevenan Fhe Bakɨme rotu gari guman pan kav, ana mba ana khothɨgi gumgi, ana mbe ndigirga ŋkasŋka ki. Mba nza rotu mbui tɨvi gum Fhe Bakɨme Moses ga nɨɨŋgi tɨvi, nta Zisas muunga ŋaara bakɨme khega mbui bigi ma.
Kha gap, ana guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ndɨkndɨgi havharɨ zav, maaŋ muuŋgiap, ana fhum kegi Isreriŋ gumgi gu mbigi, ana mbe guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨgi havhari, ana nta nzuai. Sapta 11 ana khaŋ nzuai, ramgi khesharigi simtɨgi mben hi. Mbe khaŋ tɨgap guigira Zisas khothɨgap, vov wari vhɨzgi. Mbe Zisas garav, ana tɨvi zɨn vui. Mba mben hi simtɨgi gu zaagi, mbe nta da mbur sui.
Zisas mba Fhe Bakɨme enseri, ana mbe kambarigi.
1
Fhe Bakɨmen Kam bunin nza ndɨɨi.
Fhum, tugi vhɨrvera, Fhe Bakɨme wo buni shɨgap bisaŋ bisanera won kamthooŋ gumgi ga ndɨɨim, mbe mba bunin nzan nzɨgi ga suaŋgi. Sng 2.8; Zo 1.3; Ef 1.10Ntigem kha tugen, kha mpuu tugivigen, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ana ntan won Kama nɨɨŋgi, ana won kamthooŋra mba buni bun nza nzuai. Fhe Bakɨme anan farve panan, ana kha nuian gu buiva muuŋgi. Fhe Bakɨme mba Kam, ana ana farasarigi, ana za kha bigi ndirga. FG 2.33-34; 2 Ko 4.4; Kor 1.15-17; 1.20; Hi 8.1; VB 4.11Mba Kam, ana Fhe Bakɨme tɨvir vhuuin ŋkasŋka bakɨmen nza khɨvigim, mba tɨvir vhuuin ŋkasŋka bakɨme, nza ana gari. Ana tɨvir vhuuin ŋkasŋka bakɨme, ana Fhe Bakɨme tɨvir vhuuin ŋkasŋka bakɨmera fara muuŋgi. Ana buni ŋkasŋka ki. Ana mba bunin panan, ana za kha bigi ga muuŋgim, nta havhargiap, mbara muuŋgiap ki. Ana won ŋaara mbuav, kha nuianan ki gumgi gu mbigi ga nzuav tuav ga muuŋgim, tɨvi mbatɨgi, ana nta vhɨzgip, mbe muuŋgirim, mbe ŋgararga. Ana mbara vun ndap, za kha bigi kharar vu guarara ki ŋkasŋka ki ŋgui vhɨrve gari guman panan guva haren mpirmpirɨga perigi.
Fhe Bakɨmen Kam, ana Fhe Bakɨme enseri kambarigi.
Ef 1.21; Fi 2.9-10Fhe Bakɨme won Kama muuŋgim, ana mba Fhe Bakɨme enseri kambarigi. Maaŋ muuŋgiap, ana vhɨra zɨ bakɨmen won Kama nɨɨŋgi. Ana mba Fhe Bakɨme enserir zɨri gum mben ŋkasŋkagi, ana guigira nta kambarigi. 2 Sml 7.14; 1 Sto 17.13; Sng 2.7; 89.26-27; FG 13.33; Hi 5.5Fhe Bakɨme fhum khaŋ won enser the suaŋgire,
 
“Ndu nan Kam ma.
Gu ntigem ndun Ndia ki.”
 
Ee, Fhe Bakɨme khaŋ mba enser the suaŋgire, “Gu ndun Ndia kɨrga, ndu nan Kam kɨrga”? Zakɨra fhuvara! Lo 32.43; Sng 97.7; Ro 8.29; Kor 1.18; 1 Pi 3.22; VB 1.5Ana mba fharigi Kama bavira, ana ana sararim, ana kha nuianan zirɨr zav, ana khaŋ nzuai, “Kha na enseri, mbe za ana rotur muuŋv, ana piin kɨri.” Sng 104.4Fhe Bakɨme mba won enseri ga ndɨkndɨgiap khaŋ suaŋgi,
 
“Gu won enseri, gu mbe muuŋgi, mbe bɨɨŋbɨɨŋ fara muuŋgi.
Gu won ŋaara gumgi, gu mbe mbuim, mbe guigira vhava zira fara muuŋgi.”
 
Sng 45.6-7Ana khaŋ won Kama nzuai,
 
“Ndu, Fhe Bakɨme, ndu ŋgui vhɨrve gari guman pan ki. Ndun ŋkasŋka zazera mbara muuŋgip kɨrga.
Ndu tɨvar vhuuŋra zɨn ŋgɨp, won gumgi gu mbigi ganɨnga.
Ais 61.1; FG 4.27; 10.38Ndu tɨvir vhuuiŋra vuzvugap, ndu tɨvi mbatɨgi, ndu guigira nta thagi.
Maaŋ muuŋgiap, ndun Fhe Bakɨmera, ana ndu farasarav, zɨ bakɨme ndu nɨɨŋgi.
Ana maaŋ ndu muuŋgi, ndu guigira ndikndigɨrga.
Ndu ndikndigi ndikndik, ana guigira ndun khurkhur ndikndigi kambarigi.”
 
10  Sng 102.25-27Fhe Bakɨme vhɨra khaŋ won Kama nzuai,
 
“Guma Bakɨme, ndu fhum fhara guarara kha nuiana muuŋgiap, ndu won farvenira kha buip gum anan ki bigi ga muuŋgi.
11  Ais 34.4; Mt 24.35; 2 Pi 3.7; 3.10Ndu muuŋgi bigi, nta za vhɨzgirga, ndu zazera mbara muuŋgip kɨrga.
Ndu muuŋgi bigi, nta vhɨra shagi shɨgeri farar muuŋgip shɨgi rɨrga.
12 Ndu ruga hav shari shaa dɨɨi farar muuŋgip, ni dɨmgirga.
Ndu shaa mbe mbatɨgim, ndu harigi ne ndi fara muuŋgi tɨvar manin muuŋgirga.
Ndu, ndu zazera mbara muuŋgiap ki.
Ndu won tɨvi gu bunin kurkurigi ne fhuvara.
Ndu zazera mbara muuŋgip kɨrga.”
 
13  Sng 110.1; Mt 22.44; Mk 12.36; Ru 20.42Fhe Bakɨme khaŋ wo enser the suaŋgi fhuvara,
 
“Ndu zɨv, na han nan guva haren perav kɨrim, gu ndun pana gumgi ndiv ndu piiŋ khɨngirim, mbe ndun piin kɨrga.”
 
Zakɨra fhuvara!
14  Sng 34.7; 91.11; Mt 18.10; FG 12.7; Ro 8.17; Ze 2.5; 1 Pi 3.7Fhe Bakɨme enseri, mbe ŋiniŋgi ma. Mbe Fhe Bakɨmen ŋaara mbui ntɨɨri ma. Fhe Bakɨme mba taagia ndir za mbui gumgi, ana mbe sasarigi, mbe vov mben kurkurigi.

1:2 Sng 2.8; Zo 1.3; Ef 1.10

1:3 FG 2.33-34; 2 Ko 4.4; Kor 1.15-17; 1.20; Hi 8.1; VB 4.11

1:4 Ef 1.21; Fi 2.9-10

1:5 2 Sml 7.14; 1 Sto 17.13; Sng 2.7; 89.26-27; FG 13.33; Hi 5.5

1:6 Lo 32.43; Sng 97.7; Ro 8.29; Kor 1.18; 1 Pi 3.22; VB 1.5

1:7 Sng 104.4

1:8 Sng 45.6-7

1:9 Ais 61.1; FG 4.27; 10.38

1:10 Sng 102.25-27

1:11 Ais 34.4; Mt 24.35; 2 Pi 3.7; 3.10

1:13 Sng 110.1; Mt 22.44; Mk 12.36; Ru 20.42

1:14 Sng 34.7; 91.11; Mt 18.10; FG 12.7; Ro 8.17; Ze 2.5; 1 Pi 3.7