FIREMON
Khe Por Firemon Ndi Khergi Gap
Khe fharav ganɨnga buni khare.
Firemon, ana guma bakɨme ma. Khaŋ muuŋgiap, ana Korosi ŋgu bakɨmen guigira Zisas khothɨgi guma ma. Ana vhɨra fhura anan ŋgari ŋaara guma mbe ki. Mba ŋaara guma zɨ khare, Onesimus. Ana ana thav ra vov, harigi ŋgu bakɨmen vugap, anan ki. Onesimus vov, mba ŋgu bakɨmen kav, ana maaŋ Porar hɨgap, guigira Zisas khothɨgi.
Mba tugen Por phena tɨvanen ki. Ana ŋgɨp, Firemon gangirga tuktɨgi fhu. Ana thav, kha gava khergiap, ana Onesimus ga ndɨɨi. Onesimus mba gava ndigip, taagip wo mpiiŋsɨga han ŋgɨrga. Por mba gava kherav, khaŋ Firemon ga nzuai. Ndu won ŋaara guma ga vhegɨ thari. Ndun ŋaara guma ntigem ndava dorgap, guigira Zisas khothɨgi. Ndu fhura taagip ana ndigirim, ana ndu phorge rɨgine farar muuŋgip ndu han kɨri.
Fhura Firemonan ŋgari ŋaara guma ana thav, ra vuga kegap, zumgum guigira Zisas khothɨgim, Por taagia ana sarigim, ana taagia Firemon han vui.
1
Ef 3.1Gu Por, gu Zisas Krais zɨn panan phena tɨvanen ki guma ma. Gu nza phorga guigira Zisas khothɨgi guma Timoti, ŋka kha gava khergiap, ndu Firemon, ŋka anan ndu ndi mbai. Ndu ŋka phorgap Zisasan ŋaara mbui guma ma. Ndu vhɨra ŋka khurkhuma vhuuŋ ma. Kor 4.17; 2 T 2.3Ŋka vhɨra kha gavar wari won mbiga hɨrɨɨŋ Apia ndi mbai. Arkipus, ana vhɨra nza phorgap nza Fhe Bakɨmen ntara mbui gumgi kav, nza ana nzuav shogi. Nza ana nzuav kherav, nza vhɨra kha gava ndim, mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe ndu phenan phogi ga vhui, nza vhɨra kha gavar mbe ndi mbai.
Ga 1.3Nzan Ndia Fhe Bakɨme gum, nza Bakɨme Zisas Krais, manin kora muumbar nde phorgɨ kɨrim, nde ndavi mbɨrav wari kɨri.
Firemon muuŋgi tɨvar vhuuŋ Por ga muuŋgim, Por ndikndigi.
Ro 1.8-9Gu zazera wo Fhe Bakɨme phorga nzuav, gu ndu ndɨkndɨgap, anan ndikndigi. Gu khaŋ muuŋgiap mbararagi, mbe zazera khaŋ na nzuai, ndu guigira Zisas khothɨgap, zazera wo ndavar Zisas Krais ga ndɨɨi. Ndu won ndavar ana ndɨɨv, ndu vhɨra zam guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, ndu guigira won ndavar mbe ndɨɨi. Fi 1.9; Kor 1.9Ndu vhɨra khurkhuman nza khuav, nza Krais khothɨgap ana zɨn vui. Gu maaŋ muuŋgiap khueŋ nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuai, ana nzan kurarim, nza guigira ndɨkndɨgi vhuuiŋ ndiv, nza vhɨra Krais nzan kurkurav, nza ndɨɨi bigir vhuuiŋ, nza nta kaŋgip, ana zɨ ndiv vun kuamkuarga. 2 Ko 7.4; 7.13Ndu nan fek, ndu guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, ndu won ndavar mbe ndɨɨi. Ndu mba tɨva mbuav, ndu mben ndavi havhari. Ndu mba tɨva mbuim, mba tɨv guigira na ndava mbuim, gu guigira ndikndigi. Gu guigira ndikndigap, nan ndav nan mbɨrigim, gu ki.
Firemon taagip Onesimus ndigirim, ana ana phorge rɨgine farar muuŋgip kɨri.
Fm 1.1Gu muungen ndu vuzvugi bigɨna mueŋ khare. Gu Zisas Krais zɨn pana kha bigen muun zav ndu nzuai. Gu ndɨkndɨgi, gu kama havharar ndu suanga tuktɨgi fhuvara. Ŋka guigira ndavar wani ga ndɨɨi tɨv, mba tɨv ŋka kegim, ŋka ki. Gu maaŋ muuŋgiap kama mɨɨtɨgar ndu nzuai. Gu Por, gu Zisas Krais buni ndia rui guma ma. Gu mba buni ndia rui ne nzuav, gu ntigem phena tɨvanen ki. 10  1 Ko 4.15; Kor 4.9Gu maaŋ muuŋgiap Onesimusan nzuav ndun nzai. Gu phena tɨvaneŋra kim, Onesimus zav nan hɨgi. Ana zav nan hɨgim, gu anan kurigim, ana guigira Zisas Krais khothɨgi. Gu maaŋ ana muuŋgim, ana guigira nan kama gegi. a Onesimus khaŋ muuŋgi guma ma. Ana fhura Firemonan ŋaara guma khɨn ki. Ana kav kav, zumgum rav Por han zɨgi. Ana zɨgap Por han kav, ana guigira Zisas khothɨgap, ana Zisas zɨn panan ruagi. Mbe mba tugen mben tɨv khaŋ nzuai. Maaŋ muuŋgip, ŋaara guma the wo ŋgari mbasa thav, rɨɨv, ŋgɨgɨrga, ana gari guma bakɨme, ana mba ntari ga mbui gɨɨtɨvi ga suanga, mbe mba ŋaara guma ndiv khanarareŋ ga ntorgɨp, ana shogirim, na rimgirga. 11 Ana fhum tuituigia ndun ŋaara muuŋgi fhuvara. Ana maaŋ muuŋgiap, ntigem ana guigira ŋkan kurav ŋaara vhuun muunga. b Grikin kaman kha zɨ, Onesimus, ana khaŋ nzuai kameŋ fara muuŋgi, “Ŋaara vhuuaŋ mbui.”
12 Gu ntige ana sarigim, ana taagia ndu han mbar vui. Gu guigira won ndavar ana nɨɨŋgim, ana mbar vui. 13  Fi 2.30Gu ana thɨvarim, ana na han kɨrgeŋ, gu guigira nen ndikndigi. Ana na han kɨv, gu Zisas buna vhuueŋ khuav phena tɨvanen kim, ana nan kurav ndu mba mbui ŋaara muunga. 14  2 Ko 9.7; 1 Pi 5.2Gu nen muun za mbuav, gu khueŋ vuzvugi, ndu bigɨn ma. Ndu na khɨrarga, gu muunga. Gu maaŋ muuŋgiap ana thɨvɨ thav, ana sarigim, ana ndu han mbar vui. Ana mbar vuim, gu ndu ana muunga bigɨn thueŋ phorga ndu nzuai fhu. Fhuvara. Gu kha ndɨkndɨga mbui, ndu maaŋ muuŋgip nan kurkurarga ndɨkndɨga vhuuŋ thueŋ kɨv, ndu wo vuzvuga zɨn ŋgɨp, nan kurkurari.
15 Onesimus, ana guigira tuga tɨvaneŋra ndu thav kegi. Ana ntige khaŋ muuŋgim, ndu taagi ana ndigiri. Ana ntigem mbara muuŋgip ndu phorgɨ kɨrga. 16  1 T 6.2Ndu ntigem kha ndɨkndɨgar anan muuŋ thari, ana fhura ndun ŋaara guma kɨrga. Fhuvara. Ana guigira fhura ndun ŋaara guma kɨrga. Ndu ntigem kha ndɨkndɨgar ana muuŋri. Ana guigira Zisas khothɨgap, ana ndu phorge rɨgine fara muuŋgi. Ndu guigira won ndavar anan nɨɨŋgip, ŋko fek gu ŋguk kɨri. Gu nduara ana gari, ŋka guigira fek gu ŋguk ma. Gu maaŋ muuŋgiap won ndavar ana nɨɨŋgi. Gu maaŋ muuŋgiap khueŋ kaŋgi, ndu guigira won ndavar anan nɨɨnga. Ndu vhɨra ana fhura ndun ŋgarɨv muunga tɨvi, ndu guigira nta vuzvugirga. Ndu Krais zɨn panan ŋko fek gu ŋguk kɨv, ndu guigira won ndavar anan nɨɨŋgirga.
17  2 Ko 8.23Ndu maaŋ muunga, ndu na ganɨnga, gu guigira ndu phorga Krais ŋaara mbui khurkhuman vhuuŋ ma. Ndu taagip Onesimus ndigiv, ndu mba na mbui tɨvara ana muuŋri. 18 Ana maaŋ muuŋgip fhum bigɨna mbatɨga thuen ndun muuŋgirga o, ana ndu ŋgarɨgar muuŋgirga, ana mba muuŋgi bigeŋ, ndu ana zɨ thugɨp, na zɨ ndi tɨgɨri. 19  Ga 6.11Gu Por, gu wo farvera kha buni khergiap, ndu ndi mbai. Gu nduara ana mba muuŋgi bigeŋ ŋkarɨgar muuŋgirga. Gu nduara khaŋ ndu suanga, ndu na muuŋgi bigeŋ ma. Gu ndun tuma muuŋgi bigeŋ ma. Gu nen ndu suanga fhu, ndu bigɨn ma.c Ndu 1 Korin 16.21 ganɨri. 20 Ndu na phorgap guigira Zisas khothɨgi guma, ndu mbarara. Ndu Guma Bakɨme zɨn panan na suaŋv kha tɨvar vhuun muuŋri. Ndu maaŋ nan muunga, nan ndava vhee ndikndigirga.
21 Gu guigira khueŋ kaŋgi, ndu gu suaŋgi buni zɨn ŋgɨrga. Gu maaŋ muuŋgiap kha gava khergiap, ndu ndi mbai. Gu kaŋgi, ndu ntigem Onesimusan muunga tɨv, ana gu khar ndu nzuai tɨv, ana guigira ana kambararga. 22  Fi 1.25; 2.24Gu ntigem ndu phorgɨ suanga buna mueŋ phorga khar ki. Mba buneŋ khare. Gu Fhe Bakɨme khothɨgi, nde ana phorgɨ suanga buni, ana nta mbarararga. Ana nde buni mbararav, na sararim, gu nde han mbar ŋgɨgɨrga. Ndu maaŋ muuŋgip wo phenan na suaŋv ŋana thuen muuŋgirim, gu mbar ŋgɨp, mba ŋanen kurga.
Por phorga ŋgari gumgi, mbe won raar vhuun Firemon ga ndɨɨi.
23  Kor 1.7; 4.12Khe Epafras, ana won raar vhuun ndu ndɨɨi. Ana vhɨra phena tɨvanen ki. Ŋka vhɨra wani tɨgap Krais zɨn panan phena tɨvanen ki. 24  FG 12.12; 12.25; 13.13; 15.37-39; 19.29; 27.2; Kor 4.10; 4.14; 2 T 4.10-11Khe na phorgap nza mba ŋaara bavira mbui gumgi, Mak gu Aristarkus, Demas gu Ruk, mbe vhɨra wari won raar vhuun nde ndɨɨi.
25 Nza Guma Bakɨme Zisas Kraisan kora muumbar nde phorgɨ kɨri.

1:1 Ef 3.1

1:2 Kor 4.17; 2 T 2.3

1:3 Ga 1.3

1:4 Ro 1.8-9

1:6 Fi 1.9; Kor 1.9

1:7 2 Ko 7.4; 7.13

1:8 Fm 1.1

1:10 1 Ko 4.15; Kor 4.9

a1:10 Onesimus khaŋ muuŋgi guma ma. Ana fhura Firemonan ŋaara guma khɨn ki. Ana kav kav, zumgum rav Por han zɨgi. Ana zɨgap Por han kav, ana guigira Zisas khothɨgap, ana Zisas zɨn panan ruagi. Mbe mba tugen mben tɨv khaŋ nzuai. Maaŋ muuŋgip, ŋaara guma the wo ŋgari mbasa thav, rɨɨv, ŋgɨgɨrga, ana gari guma bakɨme, ana mba ntari ga mbui gɨɨtɨvi ga suanga, mbe mba ŋaara guma ndiv khanarareŋ ga ntorgɨp, ana shogirim, na rimgirga.

b1:11 Grikin kaman kha zɨ, Onesimus, ana khaŋ nzuai kameŋ fara muuŋgi, “Ŋaara vhuuaŋ mbui.”

1:13 Fi 2.30

1:14 2 Ko 9.7; 1 Pi 5.2

1:16 1 T 6.2

1:17 2 Ko 8.23

1:19 Ga 6.11

c1:19 Ndu 1 Korin 16.21 ganɨri.

1:22 Fi 1.25; 2.24

1:23 Kor 1.7; 4.12

1:24 FG 12.12; 12.25; 13.13; 15.37-39; 19.29; 27.2; Kor 4.10; 4.14; 2 T 4.10-11