4
Nza zam ndava bavira kɨv, ndikndigɨp ndɨkndɨgi vhuuiŋ ndiri.
1 Te 2.19-20Maaŋ muuŋgiap, nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, gu nde nzuai. Nde Guma Bakɨme khothɨgɨp thɨgɨ havhargiri. Gu won ndavar nde nɨɨŋgiap, guigira nden kora muuŋgi. Nde gu ndirga vhezar vhuuŋ guara fara muuŋgiap ki. Gu nde nzuav ndikndiga mbatɨga mbui.
Ŋko Uodia gu Sintike, ŋko Guma Bakɨmen mbigani ma. Maaŋ muuŋgiap, ŋko wani tɨgɨp ndava bavira kɨri. Sng 69.28; Ru 10.20; VB 3.5; 20.12Ndu na phorga ŋgari guma guar ma. Gu ndu nzuai, ndu kha mbiganin kurari. Mani khurkhuma vhuuni na khuuav, nza ŋaara mbatɨga mbuav Zisasan buna vhuueŋ bun nzuai. Kremen gum na phorga ŋgari gumgi mbari, mbe vhɨra nza phorga ŋgari. Mba ŋgari ntɨɨri, mben zɨri, za zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi gumgi zɨri ki gavar ki.
Ro 12.12; Fi 3.1; 1 Te 5.16; 1 Pi 4.13Nde zazera Guma Bakɨmen ndikndigɨri. Gu wom nen nde nzuai, nde ana ndikndigɨri.
Hi 10.25; 10.37; Ze 5.8-9; 1 Pi 4.7; 2 Pi 3.8Nde mbarara za mba gumgi ga suaŋv fhura mbe ganɨrim, mbe nden tɨvir vhuuiŋ ganɨri. Nde ndɨkndɨgɨ, Guma Bakɨme taagi zirɨrga tuk han mbarigi. Snd 16.3; Mt 6.25-34; Ru 12.22-31; Kor 4.2; 1 Pi 5.7Nde bigɨn the ndɨkndɨgɨp simɨ thari. Fhuvara. Nde zazera wari won simtɨgi bun Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋri. Nde zazera Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋv, ana ndikndigɨp, warir kurkura saŋv ana nzaŋri. Ais 26.3; Zo 14.27; Ro 5.1; Kor 3.15Nde maaŋ muunga, Fhe Bakɨme nden muuŋgirim, nde ndavi mbɨrav kɨrga. Fhe Bakɨme nza ndɨɨi ndava mɨɨtɨk, ana guigira bigɨna vhuuŋ ma. Nza gumgi, nza ana nɨɨŋge kaŋgirga tuktɨgi fhuvara. Mba tɨv, nde guigira Krais Zisas phorgɨp kɨv, nden ndavi gum ndɨkndɨgi guigira nzerara kɨrga.
Ro 12.17Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, gu wom buna mueŋ suan za mbui. Nde zazera kha tɨvira ndɨkndɨgɨri, tɨvi guarira ndɨkndɨgɨp, gumgi mbui tɨvir vhuuiaŋ ndɨkndɨgɨp, ŋgarigi tɨvi, guigira nzerigi bigi, za mba tɨvi kharav fharigi tɨvi, bigir vhuuiŋra nza gumgi gari mbe mbui tɨvi nza ntan ndikndigi, nde za mba tɨvira ndɨkndɨgiri. Ro 16.20; 1 Ko 14.33; Fi 3.17; 1 Te 5.23; Hi 13.20Gu nde muunga tɨvi, gu ntan nde khɨvigi, nde tuituigiap nta kaŋgi. Nde vhɨra muunga tɨvi, gu nta bun nde nzuaim, nde nta mbararagi. Gu ntan nde nzuav, gu vhɨra nde zazera muunga tɨvi, gu nta mbuim, nde nta gangi. Nde mba tɨvira muuŋri. Nde maaŋ muunga Fhe Bakɨme, ana ndava mɨɨtɨga nɨɨŋge ma. Ana nde phorgɨp kɨrga.
Por Firipaiŋ fhura ana kurkurav bigir ana ndi mbarigim, ana ntan ndikndigi.
10 Nde ntigem wom nan ndɨkndɨk khavav, nan kurigim, gu guigira Guma Bakɨmen ndikndigi. Khueŋ guigi guarara, nde fhum nan kurkurar zav ndɨkndɨgap ki. Mba tugen, nde nan kurkurarga tuav ki fhu. 11  1 T 6.6-8Gu bigi ga sosuagiap khaŋ muuŋgia tɨga nzuai fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu ndava mɨɨtɨga ndi tuav, gu ana kaŋgi. Maaŋ muuŋgip, ram muuŋgi ndɨkndɨk nan hɨrga, gu nai suaŋv simɨnga tuktɨgi fhu. 12  1 Ko 4.11; 2 Ko 6.10; 11.27Gu maaŋ muuŋgip bigi sosuagi o, gu bigi vhɨrve ki o, gu fhura ndav mbɨrav ki. Gu fhura ndav mbɨrav ki tɨv, gu ana kaŋgi. Gu maaŋ muuŋgip mba vhɨrve ki o, gu thɨna rɨɨi, gu bigi vhɨrve ki o, gu bigi sosuagi. Mba khesharigi tɨvi zazera nan hi, gu ndav mbɨravra kav nan ndavar vhee nzerara ki. 13  Zo 15.5; 2 Ko 12.9-10; 2 T 4.17Krais nan havhargim, gu ana havharar panan, gu za kha bigi ga mbui.
14 Gu khaŋ nzuai, nde nan kurkurav na muuŋgi bigi, nta nzerigi. Ne khaŋ muuŋgi, nde na khuuav gu ndi simtɨgi ndirgane ndɨkndɨgap, nde nan kurkurav, mba tɨvar vhuun na muuŋgi. 15  2 Ko 11.9Nde Firipain guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde nduarira khueŋ kaŋgi. Gu fharav Zisas buna vhuueŋ bun nzuai ŋaara khavgiap, gu Masedonia ŋgu bakɨme fhaiŋ thav, khavgiap zim, harigi sios the khurkhuman na khuuav fhura ŋkɨɨa gu bigɨn nan kurigi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nde nduarira mba tɨvar na muuŋgi. 16  FG 17.1Gu Tesaronaika ŋgu bakɨmen kim, nde tugi vhɨrvera nan kurkuragi. 17 Nde khueŋ ndɨkndɨgɨ thari, gu fhura won kurkurar zav bigir nden nzai. Zakɨra fhuvara! Gu khueŋ vuzvugi, nden tɨvir vhuuiŋ khaŋ tɨgɨp havhargip nden kɨv, hɨrga, Fhe Bakɨme tɨvar vhuun nden muunga. 18  Kis 29.18; Ese 20.41; 2 Ko 9.12; Ef 5.2; Fi 2.25; Hi 13.16Gu bigɨn mueŋ vhunama sɨr za mbui. Nde khuen na ndɨkndɨgɨrga, nde na han bigi thari mbɨkthɨgi thi? Gu ntigem kha buni kherav, gu nain nde hiiv, khaŋ nde nzuai. Gu mba nde na han mbɨkthɨgi bigi, gu zam nta ndigi. Nde mba na ndi mbarigi bigi, nta zam nde mba nan han mbɨkthɨgi bigi kambarigi. Epafroditus mba bigi ndiga zav na nɨɨŋgim, gu nta ndigap, gu kha ndɨkndɨga mbui, gu guigira bigi vhɨrkɨvgi. Nde mba fhura na nɨɨŋgi bigi, nta ndɨga vhuuŋ hi ofa fara muuŋgim, nde ntan Fhe Bakɨme ndɨɨi. Fhe Bakɨme mba khesharigi ofa, ana guigira ana ndirgen ndikndigi. 19  Sng 23.1; 2 Ko 9.8; Ef 1.7Na Fhe Bakɨme, za mbarkɨrga bigir vhuuin Krais Zisasan gumgi gu mbigi, ana Zisasan panan ntan nzan nɨɨnga. Maaŋ muuŋgiap, nde mba sosuagi bigi, ana za ntan nden nɨɨŋgirim, nde za bigi tuktɨgɨrga. 20  Ro 16.27; Ga 1.5Fhe Bakɨme, ana nzan Ndia ma. Nza zazera ana zɨ ndiv vun kuamkuarga Nai guigi guarara.
Por raar vhuun Firipaiŋ ga ndɨɨi.
21 Gu Krais Zisasan gumgi gu mbigi, gu za raar vhuun mbe ndɨɨi. Nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, mbe nan han ki, mbe vhɨra wari won raar vhuun nde ndɨɨi. 22  Fi 1.13Kham, Fhe Bakɨme khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe zam wari won raar vhuun nde ndɨɨi. Mba Sisar phena bakɨme ŋgari ntɨɨri, mbe khaŋ tɨga havhargiap na nzuaim, gu raar vhuun nde ndɨɨi.
23 Guma Bakɨme Zisas Kraisan kora muumbar nde phorgɨ kɨri.

4:1 1 Te 2.19-20

4:3 Sng 69.28; Ru 10.20; VB 3.5; 20.12

4:4 Ro 12.12; Fi 3.1; 1 Te 5.16; 1 Pi 4.13

4:5 Hi 10.25; 10.37; Ze 5.8-9; 1 Pi 4.7; 2 Pi 3.8

4:6 Snd 16.3; Mt 6.25-34; Ru 12.22-31; Kor 4.2; 1 Pi 5.7

4:7 Ais 26.3; Zo 14.27; Ro 5.1; Kor 3.15

4:8 Ro 12.17

4:9 Ro 16.20; 1 Ko 14.33; Fi 3.17; 1 Te 5.23; Hi 13.20

4:11 1 T 6.6-8

4:12 1 Ko 4.11; 2 Ko 6.10; 11.27

4:13 Zo 15.5; 2 Ko 12.9-10; 2 T 4.17

4:15 2 Ko 11.9

4:16 FG 17.1

4:18 Kis 29.18; Ese 20.41; 2 Ko 9.12; Ef 5.2; Fi 2.25; Hi 13.16

4:19 Sng 23.1; 2 Ko 9.8; Ef 1.7

4:20 Ro 16.27; Ga 1.5

4:22 Fi 1.13