2
Bar hinsakagu ta Krais, ing iau ga haan tupas muat ma iau ga harpir utano hinhinawas ta God, iau pai ga hanuat hoing tiga keskes na ut na nianga na mintot. Iau ga harpir huo kanong ing iau ga kis nalamin ta muat iau ga bul no nugu lilik bia pa ni lilik ta tiga mes na linge, iesen Jisas Krais ma no uno minaat tano ula kabai sen mon. Taie ta baso tagu ing iau ga kis nalamin ta muat. Iau ga hanuat ma ra tamat na urur ma ra dinedar. Ing iau ga harpir ma iau hinawas palai ta ira kukuraina ta ira nugu nianga, io, iau pai ga halawen muat ma ra nianga na mintot. Taie. No nugu hinhinawas ga hamines no dadas tano Halhaliana Tanuo. Ma iau ga harpir huo waing ira numuat nurnuruan pa na suator ta ira mintot gar na tunotuno mon iesen na suator tano dadas ta God.
No Halhaliana Tanuo nong i tar ra mintot ta ira tunotuno uta ira linge gar ta God.
Iesen mehet iangianga balik ma ra mangana mintot nalamin ta diet ing i matuko ira tanua diet tupas God. Ma sen mehet pai iangianga ta ira mintota u katin. Ma pataie mah ta ira mintota ta ira lulua kaiken ing diet wara patpataam. Iesen mehet la harharpir ma ra mintota gar ta God nong ga susuhai nalua ta ira tunotuno ma sen i te hanuat puasa kaiken. Ma God ga puo tar menalua tano hathatahun ta ira linge bakut bia iakano mintot na manga hatahutne dahat. Taie ta tiga nong ta diet ira lualua tano ula hanuo kaiken pa ga nunure iakano mintot. Taie. Ing bia diet gor nunure tar, diet pa gor lau no tamat na Watong taar tano ula kabai. I hokaiken no nianga ta God di ga pakat ie i tange,
“Ira linge ta God ing taie tiga nong pai nes ma pai hadade ma pai nunure,
io, kaiken ra linge at God i te tagure wara gaie diet ing diet sip ie.”
10 Ma diet pa ga nunure kanong God i te hapuasne tar ie ta dahat ma no Tanuana.
No Tanuo ta God i sisilih ta ira linge bakut. Tutun sakit, i sisilih mah ta ira linge aram narako tun at ta God. 11 Ma iakan i palai kanong no tanuana tiga nong, aie sen mon i tale bia na manga nunure timaan iakano tunotuno. Ira mes na tunotuno diet pai tale. Huo mah, taie ta tiga tunotuno i manga nunure timaan God, iesen no Tanuo ta God sen mon. 12 Dahat pai kap no mangana lilik tano ula hanuo. Taie. Dahat te kap no Tanuo meram ho God waing dahat naga nunure tar bia asa ing God i te tabar bia dahat me. 13 Ma kaiken ra linge ing het la iangianga urie. Ma sen het pai ianga ma ra mangana nianga ing het te harausur ine ta ira mintot gar na tunotuno. Taie. Het ianga ma ra mangana nianga ing no Tanuo i te hausur het ine. Het palpalas ira kukuraina ta ira linge gar tano Tanuo. Ma het gil huo ma ra mangana nianga ing mehet te kap mekaia hono Tanuo. 14 Sige nong pai hatur kawase no Halhaliana Tanuo pai bale leh ira linge ing i hanuat mekaia hono Tanuo gar ta God. Kanong warah, i lik bia diet a linge na ba. Ma pai tale bia na palai ine kanong tikai na nunure kilam kaiken ra linge ma no harharahut tano Tanuo. 15 Iesen sige nong i hatur kawase no Halhaliana Tanuo i tale bia na nunure kilam ira linge bakut. Tiga mes na tunotuno balik pai tale bia na kure no magingin ta iakano tunotuno bia i tahut bia i sakena. 16 I hokaiken no nianga gar ta God di ga pakat ie i tange,
“Pataie tikai i tale bia na nunure tar no lilik tano Watong.
Ma sige i tale bia na hausur ie?”
Iesen dahat, dahat hatur kawase no mangana lilik gar ta Krais.