No Luena
Pakpakat ta Pol tupas ira
KORIN
Pol ga so no lotu aras Korin tano uno airuo na hinahaan ma no tahut na hinhinawas (nes Apostolo 18.1-18). No pise na hala Korin a tamat na taman ie tano pakana bung Pol ga haan ukaia ma a haleng na tunotuno kaia diet ga mur ira bilingana magingin ma diet ga manga lotu tupas ira palim puo tika ma ira sakana gingilaan na hilawa. Io, tano uno aitul a hinahaan Pol ga kiskis aras Epesas (Apostolo 19.22) gaam ser leh ari a purpuruan tano lotu aras Korin (1 Korin 1.11). Pol ga hadade uta diet ira sigar Kristian kenas Korin bia ga manga dadas bia ari na hilau sukun ira udiet sakana magingin menalua. A tutun bia no Halhaliana Tanuo ga manga tabar timaan ira Kristian kaia Korin ma ira haleng na bilai na hartabar iesen diet pa ga lon timaan ma kaike ra hartabar. Diet ga lik bia diet manga mintot (1.18–2.16) ma diet ga manga hatamat diet (4.6-21). Tiga tunaan ga noh tika ma no hahin tano ana sus (5.1-8) ma diet ga lamus hargilasane diet bia diet na tur ra harkurai (6.1-11). Ma a mon harpaleng nalamin tano lotu mah (1.10-17; 3.1-23). Ma ari a mes na tunotuno diet ga hanuat meras Korin, diet gaam a tiri Pol uta ari a linge diet ira Kristian kaia Korin diet pa ga manga palai ine (7.1; 8.1; 12.1; 16.1). Io kaik, Pol ga pakat iakan ra pakpakat bia na hakatom diet ta ira udiet magingin sakena ma wara balbalu timaan ira udiet tiniri. Ga hinawase diet utano magingin na tinolen (7.1-40) ma bia tikai pa na hapuko no hinsakana narako ta Krais ma ira magingin i lik bia i tahut bia na gil ma sen no hinsakana i lik bia i sakena (8.1–11.1). Ga hinawase diet bia diet na lotu hohe ma ira udiet hartabar tano Halhaliana Tanuo (11.2–14.40) ma bia no tuntunut hut sukun ra minaat tiga tamat na suruno tano tahut na hinhinawas (15.1-58).
1
1-2 Iau Pol nong God ga tatau leh iau haruat ma no uno sinisip bia iau tiga apostolo tane Krais Jisas. Ma mir ma no tasi dahat Sostenes, mir tule kan ra nianga tupas muat ira matanaiabar na lotu gar tane God ing muat kis kaia Korin, muat ing God i te bul hasisingen muat bia muat naga halhaal narako ta Krais Jisas, muat ing i te tatau leh muat bia muat ira uno matanaiabar tus tika ma diet bakut ta ira tamtaman ing diet lotu tupas no udahat Watong Jisas Krais, aie no audiet Watong ma no udahat mah.
A harmarsai ma ra malum tupas muat mekaia ho God no adahat Sus ma no Watong Jisas Krais.
Pol ga tanga tahut tupas God uta ira Korin kanong God gate manga haidane diet ma ira kaba hartabar.
Iau la tangtanga tahut hait ta God uta muat kanong i te tabar bia muat narako ta Krais Jisas ma no uno harmarsai. Iau tanga tahut tana kanong i te manga haidane muat ma ira kaba hartabar bakut, ta ira kaba mangana nianga ma ta ira kaba mangana mintot bakut. Hokaiken God ga hatutun no hinhinawas uta Krais nalamin ta muat. Io kaik, taie tiga hartabar bia i panim kaia nalamin ta muat ing u kiskis kawase ma ra tamat na masmasingan tano harapuasa tano udahat Watong Jisas Krais. Ma na hatur hadadas mah muat tuk taar tano hauhawatine bia pa da nes leh ta sakena ta muat ta iakano bung tano udahat Watong Jisas Krais. Ma God na gil haruatne ira linge ga kukubus bia na gil. Aie nong ga tatau leh muat bia muat na kap ra kinkinis tika ma no Natine Jisas Krais no udahat Watong.
Pol ga tigal bia pa na mon harpaleng nalamin ta diet narako tano lotu.
10 Bar hinsakagu ta Krais, iau saring muat tano hinsa Jisas Krais no udahat Watong bia muat bakut, muat na haut tika harbasia ta muat ma na taie ta harpaleng kaia mah ta muat. Ma iau saring muat bia muat na tur tika ma tiga kapawena lilik mon. 11 Bar hinsakagu ta Krais, ari mekaia tano kabaan ta Kloi diet te hinawase iau bia a mon hargau kaia nalamin ta muat. 12 Ma i hokaiken, bia muat tikatikai muat la tangtange ari a linge i mes harbasia. Tikai i la tangtange bia, “Iau la murmur Pol.” Tiga mes i tange bia, “Iau la murmur Apolos.” Ma tiga mes mah i tange bia, “Iau la murmur Pita.” Ma tiga mes balik bia, “Iau la murmur Krais.” 13 Muat lik bia Krais audiet sen mon tari? Di ga lau Pol tano ula kabai wara gaie muat? Ma di ga baptais muat narako tano hinsa Pol? 14 Iau tanga tahut ta God bia iau pa ga baptais tari ta muat iesen Kirispus ma ne Gaius sen mon. 15 Io kaik, pai tale tikai bia na tange bia i te kap baptais narako tano hinsagu. 16 Io, ma iau lik leh mah no hatatamaan ta Sepanas ing iau ga baptais diet. Ma makaia um iau pai lik leh um tikai bia iau ga baptais. 17 Kanong warah, Krais pa ga tule iau bia ni baptais. Taie. Ga tule iau bia ni harpir utano tahut na hinhinawas. Ma sen pataie bia ni harpir ma ra mintot ma ra keskes na nianga gar na tunotuno mon, bia no kabai ta Krais kabi ngan bia a linge bia mon ie.
No ula hanuo i nes hanapu no kabai ta Krais iesen aie balik nong i hamines no mintota ma no dadas ta God.
18 Iau tange huo kanong diet ing diet hanahaan tano ngaas na hiniruo, diet nes no nianga utano kabai bia a ba na lilik mon ie. Iesen dahat ing dahat kis taar tano uno harhalon, dahat nes kilam no nianga tano kabai bia aie no dadas ta God. 19 I hokaiken di ga pakat ing God ga tange,
“Iau ni gil haliare ira mintot ta ira ut na mintota,
ma iau ni waak se ira minminonas ta ira ut na minminonas.”
20 Ma he um ira minminonas na lilik ta ira ut na minminonas? A he um ira mintot ta ira tena harausur ta ira harkurai? Ma he mah no keskes ta diet ira ut na sa nianga? Tutun sakit God i te hamines bia ira mintot tano ula hanuo a ba na lilik mon. 21 Tano uno minminonas, God pa ga haut leh ira ut na minminonas tano ula hanuo bia diet na nunure ie. Diet ga nes kilam no tahut na hinhinawas bia a ba na lilik ie. Io kaik, God ga sip bia na papalim ma iakano hinhinawas wara halhalon diet ing diet nurnur. 22 Ira Iudeia diet la sipsip bia diet na nes ira dadas na hakilang wara hamines bia tiga linge i tutun. Ma ira Grik diet la sisilih ta ira mintot. 23 Iesen het ing het harpir utano Mesaia nong di ga lau tar ie tano ula kabai. Ta ira Iudeia a linge na tukatukai ta diet kanong diet malok tana. Ta ira Grik diet lik bia a ba na lilik mon iakan ra linge. 24 Iesen diet ing God i te tatau leh diet, diet ira Iudeia ma diet ira Grik mah, diet nes kilam Krais bia aie nong i hamines no dadas ta God ma no mintota ta God. 25 Kanong warah, no pinapalim ta God ing diet nes bia i hamines ra ba na lilik, i hamines balik ra minminonas i tamat ta ira minminonas ta ira tunotuno. Ma no uno pinapalim ing diet nes bia i tabales, i hamines balik ra baso i tamat ta ira baso ta ira tunotuno.
26 Kaba hinsakagu ta Krais, muat na lilik bia a mangana tunotuno sa muat ta iakano pakana bung ing God ga tatau leh muat. Pai halengin ta muat ing ira tunotuno diet ga nes kilam bia a lualua bia a ut na minminonas bia a ut na baso muat. 27 Iesen wara hahirhir ira ut na minminonas, God ga gilamis leh ira linge ing no ula hanuo i nes bia i hamines ra ba na lilik. Ma wara hahirhir ira ut na baso, God ga gilamis leh mah ira linge ing no ula hanuo i nes bia pata dindas tana. 28 Ga gilamis ira linge ing no ula hanuo i nes hanapu ma i miligiruane bia a linge bia, wara gilgil haliare ira linge diet lik bia i tamat. 29 God ga gilamis kaiken ra linge huo waing taie tikai pa naga sa butbut ra matmataan tana. 30 Iesen tano gingilaan ta God at muat kis narako ta Krais ma aie nong God te bul ie bia no udahat mintota. Ma aie no udahat mintota hokaiken kanong narako ta Krais God i te harkurai bia dahat takodas ma i te bul hasisingen dahat bia dahat naga halhaal ma i te kul halangalanga leh dahat mah. 31 Io kaik, hoing di ga pakat tano nianga ta God, “Sige nong i wara latlaat, i tahut bia na lat no Watong.”