16
Pol ga haatne leh ira tunotuno aras Rom.
Io, uta Pibi no haini dahat narako ta Krais, tiga ut na harharahut ie ta diet ira matanaiabar na lotu kaia Senkiria, iau hinawase muat bia a bilai na hahin ie. Iau saring muat bia muat na bale leh ie kanong aie mah gar tano Watong ie. Muat na bale leh ie tano ngaas i takodas bia ira gamgamatien na matanaiabar tus ta God diet na mur huo ing diet bale leh tikai. Iau saring muat bia muat na tahoi ta ira uno mangana sunupi mekaia ho muat kanong i te manga harahut ra haleng na matanaiabar, ma iau mah tikai ta diet.
3-4 Muat na haatne leh Pirisila ma Akuila, dir ing dir papalim tika ma iau wara gaiene Jisas Krais. Dir ga tar se ira udir nilon wara harharahut iau iesen bia dir ga palai taar bia dir gor maat dak. Iau kilingane ra tahut uta dir, ma pai iau sen mon, diet mah ira matanaiabar na lotu ta ira tamtaman gar audiet ing diet pai Iudeia.
Muat na haatne mah ira matanaiabar na lotu ing diet la hanuat hurlungen kaia tano udir hala.
Muat na haatne leh mah no nugu bilai na harwis Epainetus nong ga huna lilik pukus taar ta Krais kaia ta diet tano hanuo Esia.
Muat na haatne leh Maria nong ga manga papalim dadas uta muat.
Muat na haatne leh mah Andaronikus ma Iunias ira iruo hinsakagu, dir ing dir ga kis tika ma iau tano hala na harpidanau. Ma ta diet ing di tule diet wara hinahaan ma no tahut na hinhinawas, ira matanaiabar diet manga ru dir. Ma dir ga huna kis narako ta Krais nalua tagu.
Muat na haatne leh Ampiliatus no nugu bilai na harwis tano udahat kinkinis narako tano Watong.
Muat na haatne leh mah Urbanus nong i la paapalim tika ma dahat wara gaie Krais, ma muat na gil huo mah taar tano nugu bilai na harwis Sitakis.
10 Muat na haatne leh Apeles, aie nong ira ngunngutaan i te kabit ie ma i te hamines hapalai bia i mur timaan Krais.
Muat na haatne leh diet ing diet tano hatatamaan tane Aristobulus.
11 Muat na haatne leh Herodion no hinsakagu.
Muat na haatne leh diet tano hatatamaan tane Narsisus ing diet kis tano Watong.
12 Muat na haatne leh Tiripina ma ne Tiriposa, kaike ira iruo hahin ing dir papalim dadas tano Watong.
Muat na haatne leh mah no nugu bilai na harwis Persis, aie tiga mes na hahin mah nong i te manga papalim dadas tano Watong.
13 Muat na haatne leh Rupus nong no Watong i te gilamis ie. Muat na gil huo mah tano pawasine nong ga ngan bia a pawasigu mah ie.
14 Muat na haatne leh Asinkiritus ma ne Pelegon ma ne Hermes ma ne Patrobas ma ne Hermas ma ira hinsaka dahat mah narako ta Krais.
15 Muat na haatne leh mah Pilologus ma ne Iulia ma ne Nereus ma no hainine ma ne Olimpas ma ira matanaiabar bakut ta God ing diet kis tika ma diet.
16 Muat na haatne harbasiane muat ma muat na gawane harbasiane muat ma ra tahut na magingin.
Ma ira matanaiabar na lotu bakut gar ta Krais ta ira tamtaman, diet haatne um muat.
A nianga na harakatom bia dahat na harbalaurai timaan ta diet ing diet wara lamlamus habato dahat.
17 Bar hinsakagu ta Krais, iau haragat muat bia muat na harbalaurai timaan ta diet ing diet la gilgil ra harpaleng ma ing diet bul tukatukai ta ira numuat nilon, ira mangana magingin ing i mes harsakit tano harausur muat te kap usurane leh. Muat na haan pas diet. 18 Hokaiken, ira mangana tunotuno huo diet pai tultulai tano udahat Watong Krais ma diet pai taram ie. Iesen diet taram ira sinisip tus ta ira bala diet. Diet manga keskes wara sa nianga ma diet lat habato mon ira tunotuno. Ma ing diet gil huo diet habato lamus ira lilik ta diet ira malus na tunotuno. 19 Ma iau tange huo kanong ira tunotuno bakut diet te ser leh no numuat magingin na taram nianga. Io kaik, iau guama pane muat. Iesen iau sip bia muat na minonas uta ira linge i tahut ma muat na gamgamatien talur ira sakena. 20 Ma i hutet bia God nong i la tartar ra malum na paas bisang Sataan ra hena ira kaki muat.
A harmarsai mekaia tano udahat Watong Jisas na kis tika ma muat.
21 Timoti nong i papalim tika ma iau i haatne leh muat, ma huo mah ira hinsakagu, ne Lusias ma ne Ieson ma ne Sosipater.
22 Iau Tertius* Tertius ga pakat hasur kaiken ra nianga Pol ga tange. iau te pakat hasur iakan ra pakpakat, ma tano nugu kinkinis narako tano Watong iau haatne leh muat mah.
23 Gaius i haatne leh muat mah. Aie nong i te bale leh iau tano uno hala ma i te bale leh mah ira matanaiabar na lotu bia diet na kis hurlungen kai tano ngasiana.
Erastus nong i harbalaurai ta ira kinewa ta iakan ra tamaan i haatne leh muat, ma huo mah Kuartus no tasi dahat ta Krais. 24 (-) Ari tuarena pakpakat diet halaka buturkus 24 i tange bia, “No harmarsai tano udahat Watong Jisas Krais na kis tika ma muat bakut. Tutun sakit.”
Pol ga pirlat God kanong gate hapuasne um ira linge ing gabe susuhai menalua waing ira hunhuntunaan diet naga nurnur.
25-26 Io, ma iau pirlat ie nong i tale bia na hatur hadadas muat haruat tano nugu tahut na hinhinawas, no harharpir uta Jisas Krais. Iakano hinarpir aie no hinhinawas God i te hapuasne um. Kaiken ra linge na susuhai gabe kis mun taar ta ira haleng na tinahon sakit ing i te pataam, iesen kaiken um God i te hamines hapalainei. Ma God nong pa nale maat i te hamadaraasne dahat uta iakan haruat ma no uno sinisip ing gate puo tar ma hoing ira tangesot diet gate pakat tar. Ma God i te gil huo waing ira hunhuntunaan tano ula hanuo bakut diet naga taram ie hokaiken, bia diet na nurnur. 27 Io, ma tano nugu kinkinis ta Jisas Krais iau pirlat God huo, aie sen mon nong i minonas. A pirhakasing tupas ie ta ira bung namur ma pa nale pataam. Tutun sakit.

*16:22: Tertius ga pakat hasur kaiken ra nianga Pol ga tange.

16:24: Ari tuarena pakpakat diet halaka buturkus 24 i tange bia, “No harmarsai tano udahat Watong Jisas Krais na kis tika ma muat bakut. Tutun sakit.”