19
Pol ga papalim aras Epesas, ma no dadas tano lotu ga manga kuburuan.
1-2 Bia Apolos kana ga kiskis Korin, Pol ga mur no ngaas nalamin tano hanuo gaam a hanuat Epesas. Ma ga harsomane rari ut na tinaram tano lotu kaia gaam tiri diet, “Muat ga hatur kawase no Halhaliana Tanuo ing muat ga nurnur?”
Diet ga balui bia, “Taie, het pa ga hadade ta dahin bia a mon tiga Halhaliana Tanuo kana.”
Io, Pol ga tiri diet bia, “Ma ra baptais na sa iakanong muat ga kap ie?”
Diet ga balui, “No baptais gar ta Jon.”
Ma Pol ga tange, “No baptais gar ta Jon a baptais na lilik pukus mon ie. Ga tange ta ira Israel bia diet na nurnur ta nong na hanuat namur tana, ma aie iakanong ne Jisas.” Bia diet ga hadade tar hokaike diet ga kap baptais tano hinsana no Watong Jisas. Ing Pol ga bul ira limana ta diet no Halhaliana Tanuo ga hansur taar ta diet ma diet ga ianga ma ra mes na nianga ma diet ga ianga na tangesot mah. Ma ra sangahul ma iruo diet kaike ra tunaan.
Ma Pol ga haan laka tano hala na lotu audiet ira Iudeia ma ga iangianga ma ra balaraan kaia haruat ma ra itul a teka. Ga hargor ma diet ma ga walwalar wara hatutun tar no kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai gar ta God ta diet. Ma sen bia ari ta diet, diet ga patnau ma diet ga malok bia diet na nurnur. Ma diet ga ianga hagahe no Ngaas gar tano Watong ra matmataan na haruat. Io kaik, Pol gaam haan talur diet. Ga lamus leh ira ut na tinaram tano lotu, diet gaam git wawor tika ta ira kaba bung tano hala na harausur tane Tiranus. 10 Diet ga gilgil huo gaam haruat ma ra iruo tinahon, kaik a halengin matanaiabar sakit ing diet ga kiskis tano hanuo Esia, ira Iudeia ma diet ing pai a Iudeia diet, diet ga hadade no nianga gar tano Watong.
11-12 Ma God ga gil ra dadas na linge na kinarup sakit narakoman tano pinapalim ta Pol, kaik ira katona maal at mon mah ing Pol ga sigire di git kapkap leh wara halhalon ira ina minaset. Ma ira udiet minaset ga pataam, ma ira sakana tanuo diet ga suur laah ta kaike ra tunotuno.
13 Io, ari Iudeia ing diet ga hanahaan hurhurbit wara tultule hasur se ira sakana tanuo, diet ga walar bia diet na kilam no hinsana no Watong Jisas wara hashasur se ira sakana tanuo ta ira tunotuno. Diet ga tangtange hoken: “Tano hinsa Jisas nong Pol i la harharpir utana, iau tange taam bia nu suur laah!” 14 Ma a liman ma iruo na natine Sewa, tikai ta ira ut na pakila lotu ta ira Iudeia, dal ga gilgil hokaiken. 15 Tiga bung um no sakana tanuo ga balu dal hoken: “Jisas iau nunure tar ie, ma Pol iau palai tana, iesen mutal, sige mutal?” 16 Io, no tunotuno nong no sakana tanuo ga sasoha taar tana ga karwas tar ta dal ma ga bu hagahe tun at dal, kaik dal gaam hilau tawaturia suur tano hala ma ra ina manmanuo dal.
17 Ing ira Iudeia ma ira Grik mekaia Epesas diet ga ser iakan ra linge, a but na bunurut ga kap diet ma diet ga manga urur tano hinsana no Watong Jisas. 18 Ma a haleng ta diet ing diet ga nurnur, diet ga hananhuat diet ga me haphapuasne ira udiet magingin sakena ra matmataan na haruat. 19 Io, a haleng ing diet ga ut na ser magirmagir baak, diet ga kap hawaat hurlungen ira nudiet pakpakat na pakpakilai, di gaam tun tiga iaah ra matmataan na haruat. Bia di ga was haruatne ira mata diet kaike ra linge, ga haruat ma ra liman sangahul na arip na kinewa. 20 Io, no nianga tano Watong ga manga haan harbasia huo ma ga tamtamat hanahaan ma ra dadas.
21 Namur ta ing kaiken ra linge gate hanuat taar, no Tanuo ga halilik Pol bia na haan tano hanuo Masedonia ma no hanuo Akaia ma naga hanuat Ierusalem. Ma Pol ga tange, “Bia iau ni a huat laah kaia, iau ni kol at mah Rom.” 22 Io, ga tule ra iruo ta ira uno ut na harharahut, ne Timoti ma ne Erastas, uras Masedonia. Ma aie ga kis baak um kaia tano hanuo Esia.
Tiga tamat na purpuruan ga hanuat Epesas.
23 Ta iakano ra pakana bung tiga tamat na purpuruan ga hanuat utano Ngaas gar tano Watong. 24 Ma ga mon tiga ut na pakila linge ma ra siliwa, hinsana ne Demitirius. Git kapkap ra siliwa ma gaam git gilgil ira nat na malalarine no hala na lotu tane Atemas no udiet hahin na tadaar. Ma no uno pinapalim ga hatahuat tar ra haleng na kinewa wara uta diet ira mes na ut na pakila linge. 25 Ga tatau hulungan leh diet tika ma ari mes na tunaan ing ira udiet pinapalim ga papet na haruat ma no uno, ma ga tange hoken: “Kaba tunotuno, muat nunure tar bia dahat palpalim leh ra haleng kinewa ta iakan ra udahat pinapalim. 26 Ma muat te nes ma muat te hadade ing iakan ra tunotuno Pol i gilgil. I tangtange bia ira palimpuo ing a tunotuno i gil pai a god tutun kaike. Kaik, i te lamus habato leh ra haleng tunotuno mekai Epesas ma ta iakan ra kudulena hanuo Esia. 27 I nanaas taar bia no udahat pinapalim na kap sakana hinsang. Ma pai iakan sen mon. Taie. I nanaas taar mah bia da taklain tano but na hala na lotu tane Atemas no udahat tamat na hahin na god. Ma uta Atemas at nong dahat la lalotu tupas ie ta ira katon bakut ta iakan ra hanuo Esia ma tano kudulena ula hanuo mah, da bul hasur no tamat na minarine.”
28 Bia diet ga hadade hokaiken diet ga manga ngalngaluan sakit ma diet ga hatahun kunup bia, “Atemas nong mekai Epesas, a tamat sakit ie.” 29 Pa ga halis ma no kudulena pise na hala gate hung ma ra harat. Ira matanaiabar diet ga palim kawase leh ne Gaius ma ne Aristarkus, ira iruo tunaan ing dir ga sakate hawaat Pol meres Masedonia, diet gaam hartaguniguni laka tano but na subaan na itama. 30 Pol ga sip bia na laka tupas ira matanaiabar ma sen bia ira ut na tinaram tano lotu diet pa ga balei. 31 Ari a ulkukuha mah ta iakano hanuo, ira harwis ta Pol, diet ga tula nianga taar tana ma diet ga sarsaring ie ma ra marmaris bia waak i laklaka ta iakano but na subaan na itama.
32 Ira matanaiabar kaia narako diet ga nguanguo harbasia. Ari diet ga kupkupuane tiga mangana linge ma ari diet ga kupkupuane ra mes. Ma ra haleng ta diet, diet pa ga palai bia warah tun at kaik diet gaam hanuat hurlungen taar kaia. 33 Ira Iudeia diet ga sun ne Aleksanda uram nalua ma ari matanaiabar diet ga kakongana nianga taar tana wara pirpir ie ta ing na tange. Io, ga tah pam ira matanaiabar bia diet na kis kunkun ma naga hinawase hapalaine diet ta iakan ra linge. 34 Iesen ing diet ga lik hapalaine leh bia Aleksanda a Iudeia ie, diet bakut diet ga kakongane tikane bia, “Atemas nong mekai Epesas, a tamat sakit ie!” Diet ga gilgil huo gaam haan ra talona hanuo.
35 Io, tiga ulkukuha ta iakano pise na hala ga hamarur diet ma gaam tange, “Tunotuno mekai Epesas, ira matanaiabar bakut tano ula hanuo diet nunure tar bia no pise na hala Epesas i la balaure tar no hala na lotu tano tamat na hahin na god Atemas ma no malalarine nong ga puko suur meram ra mawe! 36 Taie tikai i haruat wara harharus ise kaiken ra tutun! Io kaik, i tahut bia muat na matien ma waak muat lik bia muat na harangos wara gilgil ta linge. 37 Kaiken ra tunotuno diet pai kinau leh tiga linge ta ira hala na lotu ma diet pai pinas hagahe no udahat hahin na god iesen muat te lam hawaat balik diet ukai. 38 Io kaik, ing bia ne Demitirius ma ira hinturana diet bala ngungut taar ta tikai, io, a mon ut na harkurai kana wara gil harkurai. Ma na haruat bia diet na hapuasne ira udiet hartutung kaia. 39 Ing bia ta linge baak mah kana muat sip bia muat na tange hawaat, io, da hatakodasne kaike narako tiga mes na kis hulungai nong i haruat ma ira udahat harkurai. 40 Iau tange huo kanong kaiken um i nanaas bia dahat te baan taar ra kuas pane iakan ra purpuruan i te hanuat katin ing bia da be lik bia da tung dahat utana. Bia ing na ngan huo, dahat pai tale bia dahat na hinawas bia warah kaik iakan ra sakana kis hulungai i hanuat kanong taie ta burena.” 41 Io, ing ga tange tar hokaiken ga tule harbasiane um ira matanaiabar tano kis hulungai.