18
Ing Pol ga harpir arau Korin, ira Iudeia diet ga sukuanei iesen diet ga pet puo bia ira harkurai me Rom na karat ie.
Namur um Pol ga haan talur Aten ma ga haan u Korin. Ma ga harsomane tiga Iudeia hinsana ne Akuila kaia. A so taman ie me Pontas, ma ga sigara hanuat taar mon me Itali tika ma no uno hahin ne Pirisila kanong warah ne Kolodias, no tamat na lualua na gil harkurai sakit gar Rom, ga tule se tar ira Iudeia ing diet ga kiskis aras Rom. Ma Pol ga haan wara nesnes dir. Io, ga kis ma ga papalim tika ma dir kanong aie ga tiga ut na gil palpalih ma ra maal hoing dir. Ma ta ira kaba Bung na Sinangeh git harhargor tano hala na lotu gar na Iudeia ma ga walwalar bia na halawen ira Iudeia ma ira Grik bia diet na haut leh ing ga tangtange.
Io, ing Sailas ma Timoti dir ga hanuat me Masedonia, Pol ga balaan sen mon wara hinarpir. Ga manga hinhinawas taar ta ira Iudeia bia Jisas aie no Mesaia. Sen bia ira Iudeia diet ga sukuane Pol ma diet ga tange hagahei. Io kaik, Pol gaam pasar se tar ira kaabus ta ira uno maal wara hamines bia ga tibe pinpin diet. Ma ga tange, “Bia God na hapidanau muat, no burena iaat ke ho muat! Iau at, iau pa ni kahe ra tinirih uta muat. Tur leh um ma kaiken iau ni haan taar ta diet ing pai a Iudeia diet.”
Io, Pol ga haan talur um no hala na lotu gar na Iudeia ma ga haan taar tano hala aun tiga tunaan, no hinsana ne Titius Iastus, tiga ut na lotu tupas God. Ma no ngasiana git tur hutaten taar iakano hala na lotu gar na Iudeia. Kirispus, no lualua mekaia tano hala na lotu audiet ira Iudeia, ma no uno hatatamaan bakut diet ga nurnur tano Watong. Ma ra halengin Korin diet ga hadade no hinhinawas ma diet ga nurnur ma diet ga kap baptais.
9-10 Io, tiga bung ra bung Pol ga nes tiga ninaas na tanuo ing no Watong ga tange tana bia, “Waak um ugu ra bunurut balin. Nu iangianga iaat. Waak u kiskis kunkun kanong bia iau kis tika taar ma ugu. Taie tikai na tut na hinarubu ma ugu bia naga helar taam kanong a nugu mon haleng na matanaiabar kanik ta iakan ra pise na hala.” 11 Io, Pol ga kis kaia tiga tinahon ma subana ma ga hauhausur diet tano nianga tane God.
12 Ing Galio ga tamat na ulkukuha taar ares Akaia, ira Iudeia diet ga tur tika wara suksukuane Pol ma diet ga lamus halakai tano katon na gil harkurai. 13 Io, diet ga tange, “Iakan ra tunaan i halhalawen ira matanaiabar wara lalotu tupas God ta ira mangana ngaas ing i lake ira harkurai me Rom.”
14 Io, ing Pol gabe na ianga, Galio ga tange ta ira Iudeia hoken: “Bia muat ira Iudeia muat naga kap hawaat tiga hartutung uta tiga ronga tutun, bia a hansik ie bia a tamat ie, io, gor takodas bia iau ni kis ma ni hadade muat. 15 Iesen iakan ra linge i kasar ra tiniri uta ira hinsang, a nianga mon, ma ira numuat harkurai at. Io kaik, muat at, muat na hatakodasne iakan ra purpuruan. Iau pai sip bia iau ni gil harkurai ta ira mangana linge ho iakan.” 16 Io, ga bat se diet tano katon na gil harkurai. 17 Io, diet ga palim kawase leh Sostenis no lualua tano udiet hala na lotu, diet gaam bubui menalua tano katon na gil harkurai. Iesen Galio pa ga song leh kaike.
Pol ga tapukus uras Entiok gaam tur leh no uno aitul a hinahaan.
18 Io, Pol ga kis taar baak um ares Korin. Ma namur ga haan talur ira hinsakana ta Krais kaia bia na kawaas tiga mon u Siria. Ma Pirisila ma Akuila dir ga sakatei. Nalua ta ing gaam kawaas laah tiga mon ares Senkiria, ga tange bia da pung se tar no hine uta tiga harahora ga gil ie. 19 Io, dal ga hanuat Epesas ma Pol ga haan talur Pirisila ma Akuila kaia. Ma aie at ga laka tano hala na lotu gar na Iudeia ma ga wor tika ma ira Iudeia. 20 Ma bia diet ga saring ie bia na kis baak ma diet, ga malok. 21 Sen bia ing ga haan talur diet ga sasalim bia na tapukus balin bia a sinisip ta God huo. Io, ga haan laah um ra mon me Epesas. 22 Ing ga hanuat Kaisaria ga haan ma ga nes leh baak ira matanaiabar na lotu, ma namur ga hansur u Entiok.
23 Namur tano uno kinkinis aras Entiok Pol ga haan laah mekaia ma ga haan hurbit tano hanuo Galesia ma Pirigia, ma ga hadadas hani ira ut na tinaram tano lotu.
Ira dadas na hinarpir tane Apolos ga manga harahut ira matanaiabar na lotu.
24 Ing Pol ga gilgil hani hokaiken, tiga Iudeia a hinsana ne Apolos, a so taman ie me Aleksandaria, ga hanuat Epesas. Aie tiga ut na mintot ma ga manga madaraas pane ira nianga tane God ing di ga pakat. 25 Ma gate kap harausur taar tano ngaas gar tano Watong ma git mamahien ira uno nianga. Ga nunure sen mon no pinapalim na baptais ta Jon iesen ira uno harausur uta Jisas ga takodas balik. 26 Ga hatahun nianga ma ra balaraan aram narako tano hala na lotu gar na Iudeia. Iesen ing ne Pirisila ma Akuila dir ga hadadei, dir ga lamus ie uram ra udir hala ma dir ga palas timaan no ngaas gar ta God taar tana.
27 Bia Apolos ga sip bia na haan u Akaia ira harahinsakaan narako ta Krais diet ga haragat ie ma diet ga tule tiga pakpakat ukaia ta ira ut na tinaram tano lotu bia diet na bale leh ie. Ing ga hanuat ga manga harahut diet ing God gate tabar bia mon diet ma ra nurnur. 28 Io, no uno harharahut taar ta diet kan. Ga manga banus bat ira ha diet ira Iudeia ma ra dadas na nianga na hargor ra matmataan na haruat. Ma ga gil huo hoken. Meram narako ira nianga tane God ing di ga pakat, Apolos ga hatutun bia Jisas aie no Mesaia.