17
A tamat na purpuruan ga haan tupas Pol ma Sailas aras Tesalonaika.
Io, ing dir ga haan sakit taar Ampipolis ma Apolonia dir ga hanuat Tesalonaika. Ma ga mon tiga hala na lotu udiet ira Iudeia kaia. 2-3 Haruat ma no uno magingin, Pol ga haan uram hono hala na lotu. Aitul a bung na Bung na Sinangeh ga harhargau tika ma ira matanaiabar uta ira nianga tane God ing di ga pakat. Ma ga hapalaine kaike ra nianga wara hatutun bia no Mesaia na kahe ra ngunngutaan ma na tut hut balin talur ra minaat. Io, ga tange hoken: “Iakan ra Jisas iau hinhinawase muat tana, aie no Mesaia.” Ari ta diet ta ira Iudeia diet ga nurnur ta ira nianga tane Pol ma diet ga laka harahut dir ma Sailas. A halengin hinagalam diet ga gil mah huo tika ma ra haleng na Grik ing diet ga urur ta God.
Ma sen bia ari Iudeia diet ga bala ngungut taar ta Pol ma Sailas, kaik diet gaam lam haruatne leh ari gotgotuana meram tano subaan na hinanuat harso. Ma diet ga hangane leh tiga tamat na matanaiabar kaik diet gaam hatut purpuruan aram tano pise na hala. Diet ga hilor no hala tane Ieson wara silsilhe Pol ma Sailas waing diet na lamus hasur tar dir ta ira matanaiabar. Iesen, ing diet ga nanaas puo taar tane ningar, diet ga rahi leh Ieson tika ma ari mes na harahinsakaan narako ta Krais uram ra matmataan ta ira lualua tano pise na hala. Ma diet ga kakongane bia, “Kaiken ra tunotuno ing dir te hatarahi ra haleng purpuruan ta ira katon bakut, kaiken dir te hanhuat mah ukai hono udahat pise na hala. Ma ne Ieson i te me bale halaka leh dir tano ngasiana. Ma kaiken ra tunotuno bakut diet laklake ira harkurai tano tamat na lualua na gil harkurai sakit me Rom ma diet tangtange bia a mon tiga mes na tamat na lualua na gil harkurai kana, no hinsana ne Jisas.” Ma kaiken ra nianga ga hapurpuruan ira bala diet ira halengin matanaiabar ma ira lualua tano pise na hala. Io, diet ga hagut Ieson ma ira mes na ut na nurnuruan bia diet na gil tiga kunubus bia taie ta purpuruan baal hokaike na hanuat. Io, di ga waak se um diet.
A halengin me Beria diet ga manga sip bia diet na kap leh no nianga ta Pol.
10 Bia gate kankado, ira harahinsakaan narako ta Krais diet ga tule se tar Pol ma Sailas ures Beria. Ing dir ga hanuat kaia dir ga haan uram tano hala na lotu gar na Iudeia. 11 Ira Beria diet ga manga bilai ta ira Tesalonaika kanong ira udiet lilik ga manga tapapos. Ma ga palai bia diet ira mangana tunotuno huo kanong diet ga manga sip bia diet na kap leh no nianga. Ma ira kaba bungbung diet ga nes murmur timaan ira nianga gar ta God di ga pakat. Ma diet ga gil huo wara nunure bia Pol ga tangtange ra tutun bia taie. 12 Ma ra halengin ira Iudeia diet ga nurnur ma ari hinagalam na Grik ma haleng tunaan na Grik mah.
13 Io, ing ira Iudeia kenas Tesalonaika diet ga ser leh bia Pol ga harpir ma no nianga ta God arau Beria, diet ga haan mah ukaia wara hangane ira matanaiabar wara purpuruan. 14 Io, kaik at mon ira harahinsakaan narako ta Krais diet ga tule Pol ures na tes iesen Sailas ma ne Timoti dir ga kis taar at aram Beria. 15 Ma ira tunaan ing diet ga sakate ne Pol, diet ga tule kapis tar ie arau Aten. Ma Pol ga pir diet bia diet na hinawase Sailas ma Timoti bia dir na hanuat gasien ukaia ho ie. Io, diet gaam tapukus um.
Pol ga harpir taar ta ira kaunsil arau Aten.
16 Io, bia Pol ga kiskis kahe dir arau Aten, ga manga mismisien no balana bia ga nes no pise na hala ma ga hung ma no palimpuo. 17 Io kaik, aram narako tano hala na lotu udiet ira Iudeia ga harhargor ma ira Iudeia ma ira Grik ing diet ga urur ta God. Ma ta ira kaba bungbung ga gilgil mah huo aram narako tano tamat na katon na hinanuat haruat ma diet ing diet ga hananhuat ukaia. 18 Ma ari ta ira iruo ton mintatona tunotuno ing di ga kilam diet bia Epikurian ma Satoik diet ga me harhargor mah mei. Ma ari diet ga tiri bia, “Iakan ra gotgotuana i wara tangtange ra sa?” Ma ari diet ga tangtange, “I nanaas bia i harharpir uta ira tadaar makatiga ra mes na katon.” Diet ga tange hokaiken kanong Pol ga harharpir utane Jisas ma utano tuntunut hut sukun ra minaat. 19 Io, diet ga lamus halakai tano kis hulungai ta ira kaunsil di kilam ie bia Ariopagas. Ma diet ga tange tana bia, “Mehet sip bia het na palai ta iakan ra sigar harausur u iangianga utana. 20 Mehet tange huo kanong ari linge ing mehet hadade taam, diet manga mes ta mehet. Io kaik, mehet sip bia het na nunure ira kukuraina.” 21 (Io, ira tunotuno me Aten ma ira mes ing diet ga kiskis kaia, diet pa git gilgil ta linge. Iesen diet git balbalaan wara waworane ma wara hanhadade ira mangana sigara harausur.)
22 Io, Pol ga tur aram narako tano kis hulungai tano Ariopagas, gaam tange, “Tunotuno me Aten! Iau nes bia ta ira numuat kaba magingin muat la manga urur ta ira haleng na tadaar. 23 Iau tange huo kanong ing iau gota kai tano numuat pise na hala ma iau nes ira linge muat la lalotu tupas, io, iau nes leh mah tiga suuh na tun hartabar tupas ira tadaar. Ma tiga pakpakat kana tana i hoken: ‘Uram hono god nong dahat pai nunurei.’ Io, no linge nong muat la lalotu tupas ie ma muat pai nunurei, kaiken um iau ni hinawase muat tana.
24 “No God nong ga gil no ula hanuo ma ira kaba mangana linge tana, aie no Watong tano mawe ma no pise mah. Ma pai la kiskis ta ira hala na lotu ing a tunotuno mon i gil. 25 Pai supi tiga linge kaik a tunotuno naga tabar ie me kanong aie at nong i tabar ira tunotuno bakut ma no lon, ma no manmanasung, ma ira kaba linge bakut. 26 Ma ga hatahuat ira kaba hunhuntunaan bakut me katiga tiga tunaan bia diet na lon tano kudulena ula hanuo. Ga puo ira pakana bung ing diet ira huntunaan diet na lon ine. Ma ga igah mah ira hanuo tus ing diet na kis kaia. 27 God ga gil huo waing ira matanaiabar diet naga silihei ma diet naga nes tupas leh dak ie ing diet paaparasum haan utana. Iesen pai iakana tapaka ta dahat tikatikai. 28 I tale bia ni tange huo kanong dahat lon tana, dahat hanahaan tana, ma a tunotuno dahat tana. I haruat mon mah ma ing a numuat ari ut na pit nianga diet tange, ‘Dahat mah, a natine God dahat.’ 29 Io kaik, bia ing a nati God dahat, dahat pa na lik bia God aie hoing ra palimpuo na siliwa, gol, bia a haat ing a tunotuno i gil ma ra nudiet mintot. 30 Nalua God pa ga lik bia na gil ta linge ing ga nes kaiken ra tintalen na ba. Iesen kaiken um i tangtange hadadas ta ira matanaiabar bakut ta ira matahu katon bia diet na lilik pukus. 31 I tangtange huo kanong i te puo tar tiga bung bia na gil tiga takodasuana harkurai tano ula hanuo. Ma na tar iakan ra pinapalim tano limana no tunaan nong i te tibe tar ie bia na gil ie. Ma God i te hatutun tar iakan ta ira tunotuno bakut hoken. Ga hatut iakano tunaan sukun ra minaat.”
32 Ma ing diet ga hadade ira nianga utano tuntunut hut sukun ra minaat, ari diet ga ianga wiis. Iesen ari ta diet, diet ga tange, “Mehet sip bia mehet na hadade habalin ira num nianga uta iakan ra linge.” 33 Io, Pol ga haan laah mekaia nalamin ta diet. 34 Iesen a bar tunotuno diet ga kap usurane ira nianga ta Pol ma diet ga nurnur. Tikai ta diet ne Daionisias, aie tikai ta iakano Ariopagas. Ma narakoman mah ta diet ga mon tiga hahin hinsana ne Damaris ma ari mes.