16
Io, ma Pol ga haan u Derbe ma mekaia ga haan u Listara, ma tiga tunotuno na lotu no hinsana ne Timoti ga kiskis kaia. A Iudeia no pawasine ma ra ut na tinaram tano lotu ie. Iesen no ana sus ga tiga Grik ie. Ira harahinsakaan narako ta Krais me Listara ma Aikoniam diet ga tange bia Timoti aie tiga bilai na tunotuno. Pol ga sip bia na lam Timoti tika mei. Io, ga kut no palatamaine Timoti ma ga gil huo kanong warah ira Iudeia ing diet git kiskis ta kaike ra taman diet bakut diet ga nunure tar bia no ana sus a Grik ie. Ing dal ga kakolkol haan ta ira taman dal ga hinhinawase hani ira ut na nurnuruan ta ira ula harkurai ing ira apostolo ma ira kabinsit na lotu aram Ierusalem diet gate bul bia diet na mur. Io kaik, ira matanaiabar na lotu ta ira tamtaman diet ga kap dadas uta ira udiet nurnur ma ga tamtamat hanahaan ira udiet winawas ta ira kaba bungbung.
Pol ga nes tiga ninaas na tanuo bia tiga Masedonia ga saring ie bia na haan uras ho diet.
Pol ma ira hinturana dal ga haan hurbit tano hanuo Pirigia ma Galesia kanong no Halhaliana Tanuo gate tur bat dal bia dal pa na harpir ma no tahut na hinhinawas tano hanuo Esia. Bia dal ga haan huat tano igah tano hanuo Misia dal ga walar bia dal na haan laka tano hanuo Bitinia, ma sen bia no Tanuo gar ta Jisas pa ga bale dal. Io kaik, dal ga haan sakit Misia ma dal ga haan u Toroas. Ta iakanong bung ra bung Pol ga nes tiga ninaas na tanuo ma ga nes tiga tunaan me Masedonia ma ga tur taar gaam sarsaring marmaris taar ta Pol hoken: “Mai ukai Masedonia ma nu me harahut mehet.” 10 Io, ing at mon Pol gate nes tar no ninaas na tanuo, metal ga taguro bia metal na haan u Masedonia kanong metal ga nunure leh bia God gate tau metal wara harharpir ma no tahut na hinhinawas taar ta diet kaia.
Aram Pilipai Lidia ga nurnur tano Watong.
11 Metal ga kawaas ra mon me Toroas ma metal ga haan takodas u Samotares. Ma tano mes na bung metal ga haan u Niapolis. 12 Io, metal ga haan mekaia uram Pilipai, tiga tamat na pise na hala tano hanuo Masedonia. Ma ra halengin Rom diet gabe kis at kaia. Io, metal ga kis kaia ra bar bung.
13 Io, ra Bung na Sinangeh metal ga hansur mekaia tano pise na hala ma metal ga haan ures ra gagen taah. Metal ga hamaan bia ga mon tiga katon ira Iudeia diet la hananhuat tika kaia wara sinasaring. Metal ga kis ma metal gaam haburen nianga ta ira hahin ing diet ga kis hurlungen taar kaia. 14 Tikai ta diet ing diet ga hanhadade metal ne Lidia, ma aie tiga hahin nong git lalotu tupas God. Aie me Taiataira ma git suhsuhurane ra maal dardaraan. Ma no Watong ga papos no tingena bia na taram kilam ira nianga ing Pol ga tangtange. 15 Menamur bia aie ma ira tunotuno tano uno hala diet gate kap baptais taar, ga saring leh metal bia metal na haan ures hono uno hala. Ga tange hoken: “Bia ing mutal lik bia iau tiga tutun na ut na nurnuruan tano Watong, io, mutal mai uram tano ngasiagu ma mutal na kis kaia.” Ma ga hagut metal bia metal na haan ukaia.
Di ga bul halaka Pol ma Sailas ra hala na harpidanau aram Pilipai.
16 Tiga bung bia metal ga hanahaan uras hono katon na sinasaring, metal ga harsomane tiga tultulai na hahin ma ga mon tiga sakana tanuo tana. No sakana tanuo git tartar ra dadas tana kaik gaam git hinhinawas ta ira linge na hanuat namur. Git hatahuat ra haleng kinewa sakit ma iakanong ra magingin wara udiet ing diet git kure tar ie. 17 No hahin ga mur leh metal ma Pol ma ga kakongane hani bia, “Dal kaiken ra tunotuno a tultulai dal tano God nong i lua harsakit. Ma dal hinhinawase muat tano ngaas God na halon muat tana.” 18 Ga gilgil hokaiken ra haleng na bung tuk Pol gaam malmalas um. Io kaik, gaam tahurus taar tano hahin ma ga tange tano sakana tanuo, “Tano hinsa Jisas Krais iau tange bia nu suur talur ie!” Ma kaik at mon no tanuo ga haan sukun ie.
19 Bia diet ing diet git palpalim mataan no hahin diet ga nunure bia no udiet ngaas na hatahuat kinewa gate pataam, diet ga palim kawase Pol ma Sailas. Ma diet gaam rahi dir ures hoira lualua aras tano tamat na katon na hinanhuat haruat. 20-21 Diet ga lam hawaat dir ukaia menalua ta ira ut na harkurai me Rom, diet gaam tange, “A Iudeia kaiken ra iruo tunaan ma dir hathatarahi purpuruan kai ra udahat pise na hala. Dir harharpir uta ira magingin ing pai haruat ma ira udahat harkurai. Dahat a so taman dahat me Rom ma dahat pai tale bia dahat na bale leh kaiken ra magingin ma bia dahat na mur.”
22 Ira halengin matanaiabar kaia, diet ga ianga pase mah Pol ma Sailas. Io, ira ut na harkurai diet ga hartula bia da diris ise ira udir maal ma bia da hadakdak dir ma ra dangadangat. 23 Ing diet gate hagahe tar dir ma ra haleng na harlawaat, diet ga se halaka dir uram ra hala na harpidanau. Ma diet ga tange hadadas tano tunotuno nong git balbalaure diet ing di ga wis kawase narako tano hala na harpidanau bia na mano bat timaan dir. 24 Bia gate hadade tar kaiken ra dadas na nianga, no ut na harbalaurai tano hala na harpidanau ga se halaka dir uram muk narako tano subaan nalamin tano hala na harpidanau ma gaam hakahe bat ira kaki dir nalamin ta ira tirihena daha.
25 Ra tingena bung Pol ma Sailas dir ga saasaring ma dir ga pirpirlat God ma ira garena. Ma ira mes ing di ga wis kawase narako tano hala na harpidanau, diet ga hanhadade dir. 26 Kaik at mon tiga dadas na kunakunar ga gune no burena no hala na harpidanau. Habir sakit ma ira matanangas tano hala ra harpidanau diet ga tamapapos ma ira dadas na hidihidi sakit ing di ga hakahe bat tar diet me ing diet kis narako tano hala na harpidanau ga tamalapus laah. 27 Ing no tunotuno nong ga balbalaure diet narako ra hala na harpidanau ga tangahun ma ga nes ira matanangas bia diet gate tamapapos, ga lik bia kaike ra tunotuno diet gate hilau. Io kaik, ga sasal leh no uno wise nong bia naga gil bing ie. 28 Iesen Pol ga karo ie hoken: “Waak u gilgil hagahe ugu! Mehet bakut mon ken!”
29 Io, no ut na harbalaurai tano hala na harpidanau ga tatau wara ta lulungo ma ga hilau raurawan laka gom a puko dadedar taar menalua ta Pol ma Sailas. 30 Io, ga lam hasur leh dir ures nataman ma ga tiri dir, “Ningar, iau ni gil sa kaik iau nigi hatur kawase no nilon tutun?”
31 Dir ga balu ie hoken: “Nu nurnur tano Watong Jisas kaik God naga halon ugu. Pai augu sen. Mutal tamaan bakut.” 32 Io, dir ga pir tar no nianga gar tano Watong tana ma ta ira tunotuno narako tano uno hala. 33 Ta iakanong at ra pakaan ra bung no ut na harbalaurai tano hala na harpidanau ga lam leh dir ma ga gis ira manua dir. Ma dal tamaan bakut, dal ga kap baptais kaik at. 34 Io, ga lam leh Pol ma Sailas uram hono uno hala ma ga tabar dir ma ra nian. Aie ma no uno hatatamaan bakut diet ga hung ma ra gungunuama kanong kaiken um diet gate nurnur tane God.
35 Ra malaan um ira ut na harkurai diet ga tule ira udiet tultulai uras tano ut na harbalaurai tano hala na harpidanau ma ken ra nianga: “Halangalanga ise kaike ra iruo tunaan.” 36 Io, no ut na harbalaurai tano hala na harpidanau ga tange ta Pol, “Ira ut na harkurai diet tula nianga bia iau ni hasur se mur ma ne Sailas. Kaiken i tale bia mur na haan um. Kaia, mur na haan tatohun.”
37 Ma sen bia Pol ga tange ta ira tultulai bia, “Diet pa ga tiri murmur mir ta dahin bia mir gil ra sakena bia taie. Mir te kap no kinilam bia airuo Rom mir iesen diet ga hadakdak bia balik mir ra matmataan na haleng. Io, diet ga se halaka mir tano hala na harpidanau. Ma kaiken diet wara tultule hamatian se mir? Taie tun! Kaike ra ut na harkurai at me Rom diet na hanuat ukai ma diet na me hasur se mir.”
38 Io, ira tultulai diet ga hinawase ira ut na harkurai ta kaiken ra nianga ma ing diet ga hadade bia Pol ma Sailas dir gate kap no kinilam bia a Rom dir, diet ga sam kahe ira kati diet. 39 Io, diet ga hanhuat ma diet ga ianga marmaris taar ta dir uta ing diet ga gil ma diet gaam lamus hasur dir meram ra hala na harpidanau. Ma diet ga saring dir bia dir na haan sukun um no pise na hala. 40 Ing Pol ma Sailas dir ga haan sukun no hala na harpidanau dir ga haan uram hono hala tane Lidia. Ma dir ga kis tika baak ma ira hinsaka dir ta Krais kaia ma dir gaam haragat diet. Io, dir ga haan laah um.