15
Ira lualua tano lotu diet ga kis hulungai aram Ierusalem wara wawor uta ira harkurai tane Moses ma no ngaas tano nilon tutun.
Ari tunotuno me Iudeia diet ga hansur uras Entiok ma diet ga hauhausur ira harahinsakaan narako ta Krais hoken: “Bia ing pa da kut ira palatamai muat haruat ma ira harkurai tane Moses, pai tale bia God na halon muat.” Iakan ra linge ga gil Pol ma Banabas kaik dir gaam harsomane diet ma tiga dadas na nianga na hargor uta iakanong ra linge. Io kaik, ira harahinsakaan narako ta Krais ga tibe Pol ma Banabas tika ma ari mes mekaia Entiok bia diet na haan uram Ierusalem wara nesnes ira apostolo ma ira kabinsit tano lotu kaia uta iakan ra tinirih. Io, ira matanaiabar na lotu ga tule se diet tano udiet hinahaan. Ma ing diet ga hanhan kutus Ponisia ma Samaria, diet ga haramatur kaia bia diet ing diet pai Iudeia, diet gate tahurus tupas ne God hohe. Ma iakan ra hinhinawas ga hatahuat ra gungunuama ta diet ira harahinsakaan narako ta Krais. Ing diet ga haan huat aram Ierusalem ira matanaiabar na lotu, ira apostolo, ma ira kabinsit tano lotu kaia, diet ga karos leh diet. Ma Pol ma diet, diet ga hinawase um diet mekaia Ierusalem ta ira linge God gate gil narako tano udir pinapalim.
Io, ari ut na nurnuruan ta ira kaba Parisi diet ga taman tut ma diet ga tange, “Diet ing diet pai Iudeia, diet supi bia da kut ira palatamai diet. Ma diet supi mah bia da pir diet bia diet na mur ira harkurai tane Moses.”
Io, ira apostolo ma ira kabinsit tano lotu diet ga haan huat tika wara waworane iakan ra tinirih. Menamur tano udiet taltalona winor, Pita ga taman tut um gaam tange hoken: “Kaba tasigu, muat nunure tar bia a bar tinahon nalua God ga gilamis leh iau nalamin ta muat bia iau ni hinawas ma no tahut na hinhinawas taar ta diet ing diet pai Iudeia waing diet na hadade ma diet naga nurnur. Ma God, nong i nunure bakut tar ira bala dahat tikatikai, ga tar no Halhaliana Tanuo ta diet hoing ga gil ta dahat wara hamines bia i te bale leh mah diet. Pa ga nes diet bia a mes diet ta dahat. Taie. Ga hagamgamatien ira tinge diet mah kanong diet ga nurnur. 10 Io, warah kaik muat gi wara walwalar God ing muat hapupusak ira ut na tinaram tano lotu ma tiga tirihuana kinakap nong dahat ma ira hintubu dahat, dahat pa ga tale bia dahat na pusak ie? 11 Taie! Dahat nurnur bia no Watong Jisas i tabar bia mon dahat ma no nilon tutun haruat at mon hoing i gil ta diet.”
12 Io, diet bakut kaia tano kis hulungai, diet ga kis kunkun ma diet ga hanhadade Banabas ma Pol. Dir ga harharamatur ta ira dadas na hakilang ma ira gingilaan na kinarup ing God ga gil narako tano udir pinapalim nalamin ta diet ing diet pai Iudeia. 13 Ing dir ga hapataam nianga Jemes ga tange hoken: “Muat hadade iau, kaba tasigu. 14 Saimon Pita i te hinawas taar ta ing God ga luena haminas no uno harmarsai. Ga haminas huo ing ga hatahuat leh tiga matanaiabar wara uno tus meram nalamin ta diet ing pai a Iudeia diet. 15 Ma iakan i hilau haruat ma ira nianga ta ira tangesot ing di pakat hoken:
16 ‘Menamur ta iakan iau ni tapukus
ma iau ni ru hatut no hala na lotu tane Dawit.
Iau ni ru hatutur habalin ira uno sumsubana ing i te tarup suur.
Iau ni gil timaan habaling ie.
17 Io kaik, ira mes na matanaiabar diet na sisilih tano Watong,
diet ing diet pai Iudeia ing iau te kap leh diet bia anugu.
18 No Watong i tange huo, aie nong ga hapalaine kaiken nalua sakit.’ ”
19 Io, Jemes ga tange, “Tano nugu ninaas at, iau lik bia waak dahat ra hapurpuruan diet ing diet pai Iudeia ing diet tahtahurus tupas God. 20 Iesen dahat na pakat balik tiga pakpakat wara hinhinawase diet bia diet pa na ien ta nian na hartabar ing ira palimpuo diet te hagahe. Ma da hinawase mah diet bia diet pa na gil ira sakana magingin na ninahon tika, ma bia diet pa na ien tiga linge ing di lut bing, ma bia diet pa na ien de. 21 Dahat na tange huo kanong warah di la be harpir laah ma ira harkurai ta Moses uta kaike ra linge narako ta ira kaba pise na hala tikatikai. Ga tur leh huo menalua sakit ma katin di la waswas kaike ra harkurai ta ira hala na lotu audahat ira Iudeia ta ira kaba Bung na Sinangeh.”
22 Io, ira apostolo ma ira kabinsit na lotu tika ma ira matanaiabar na lotu bakut, diet ga lik leh bia diet na kilam ta tunotuno mekaia nalamin ta diet wara tultule diet u Entiok tika ma Pol ma Banabas. Io, diet ga kilam airuo tunaan ing dir ga lualua taar nalamin ta ira haratasin narako ta Krais. Ira hinsa dir ne Iudas (di ga kilam ie bia Barsabas) ma Sailas. 23 Io, diet ga tule tikane dal ma kanin ra pakpakat:
“Mehet ira apostolo ma ira kabinsit na lotu, ira hinsaka muat ta Krais, mehet tule ira numehet gungunuama ukaia ho muat ira hinsaka mehet narako tane Krais ing muat pai Iudeia mekaia Entiok, Siria, ma Silisia.
24 “Mehet te hadade bia ari tunotuno mekai ho het, diet ga habosbos ira numuat lilik ma ira nianga diet ga tange, kaik ira bala muat gaam tirih. Iesen mehet pa ga pir diet bia diet na gil huo. 25 Io, kaiken mehet te kap sen mon tiga lilik bia mehet na gilamis leh ari tunotuno. Ma mehet te tule dir ukatiga ho muat. Io, dir tika ma ira numehet iruo bilai na harwis sakit, Banabas ma Pol. 26 Ma kaik Banabas ma Pol, dir pa ga barbarahon uta ira udir nilon ta ira pakana bung di git wara bubu bing dir. Taie. Dir git papalim at wara gaiena no hinsana no udahat Watong Jisas Krais. 27 Io kaik, mehet te tule ne Iudas ma Sailas waing dir na ianga wara hatutun kaiken ra nianga ing mehet te pakat. 28 I tahut tano ninaas tano Halhaliana Tanuo ma mehet mah bia het pa na bul kore ta tirihana kinakap ta muat. A bar harkurai sen mon ken bia muat na mur. 29 Waak muat ra ienien ta nian ing di te tun hartabar me taar ta ira palimpuo. Waak muat ra ien de. Waak muat ra ien tiga linge ing di lut bing. Ma waak muat gil ra sakana magingin na ninahon tika. Bia muat na haan pas kaiken ra linge muat na lon takodas. Kaikek mon.”
 
30 Io, ira matanaiabar na lotu diet ga tule se dal ma dal ga hansur u Entiok. Dal ga tau haruatne ira matanaiabar tano lotu kaia ma dal ga tar no pakpakat ta diet. 31 Ing ira matanaiabar na lotu kaia diet ga was ie, diet ga guama pane ira nianga na harharagat. 32 Ma Iudas ma Sailas airuo tangesot mah dir. Ma dir ga tange ra haleng na nianga wara harharagat ma wara hadadas diet ira hinsaka dir ta Krais. 33 Ing a bar bung gate sakit dir kaia, ira harahinsakaan narako ta Krais ga tule se um dir ma ra malum bia dir na tapukus balin urau ho diet ing diet ga tule dir. 34 (-)* Ari tuarena pakpakat diet bul halaka buturkus (v34). I tange hoken: 34Iesen Sailas ga lik bia na kis baak kaia. 35 Iesen Pol ma Banabas dir ga kis taar at kaia Entiok. Ma dir tika ma ari mes, diet ga hauhausur ma diet ga hinhinawas tano nianga tano Watong.
Pol ga tur leh no uno airuo na hinahaan.
36 Io, tiga bung namur Pol ga tange tane Banabas bia, “Dar gi haan balin wara kakol ira hinsaka dar ta ira taman ing dar gate harpir taar kaia ma no nianga tano Watong. Ma dar naga nes diet bia kana diet nganngan hohe.” 37-38 Banabas ga sip bia na lam Jon Mak tika ma dir ma sen bia Pol ga lik bia pai tahut wara lamlam ie kanong ga haan talur dir aras Pampilia ma pa ga haan tika ma dir wara gilgil haruatne no pinapalim. 39 Io, tiga tamat na nianga hargau ga hanhuat nalamin ta dir kaik dir gaam haan harbasia. Banabas ga lam leh Jon Mak ma dir ga kawaas ra mon u Saipras. 40 Iesen Pol ga gilamis leh Sailas ma dir ga haan laah namur bia ira harahinsakaan narako ta Krais diet gate tar dir uram hono harmarsai tano Watong. 41 Ma Pol ga hanhan kutus ira iruo hanuo Siria ma Silisia ma ga hadadas hani ira matanaiabar na lotu ta ira tamtaman.

*15:34: Ari tuarena pakpakat diet bul halaka buturkus (v34). I tange hoken: 34Iesen Sailas ga lik bia na kis baak kaia.