7
Ira harakatom tano magingin na tinolen.
Io, ni tar um ra binabalu uta ira linge muat ga pakpakat urie. Muat tange bia pai tahut bia tikai na sigire tiga hahin. Iesen ari ta muat diet murmur ira magingin na hilawa, io kaik, i tahut bia tiga tunaan na kis tika ma no uno hahin at, ma tiga hahin ma no uno tunaan at. No tunaan na tar no palatamaine tano uno hahin, haruat ma no sinisip tano uno hahin, ma no hahin mah huo tano uno tunaan. No hahin pai kure no palatamaine at. Taie. No uno tunaan i kurei. Ma no tunaan pai kure no palatamaine at. Taie. No uno hahin i kurei. Waak bia tikai na mus bat no palatamaine tano suana kanong tano suana at ie. Ing bia mur haut tika i tale bia mur na kis harbasia ta dahin wara sinasaring. Iesen i tahut bia mur na hanuat tika baling, kanong ing bia mur pai balaure timaan ira numur sinisip, i tale bia Sataan na walaam mur huo. Iau pai tar ra dadas na nianga ta mur bia mur na kis harbasia. Taie. Iau bale tar mon mur bia mur na gil huo. Ma iau sip um bia ira tunotuno bakut diet gor haruat ma iau. Iesen a mon hartabar meram ho God tupas ira tunotuno tikatikai. Tikai i hatur kawase tiga hartabar wara tinolen ma tikai tiga mes na mangana hartabar bia na kis na lala.
Ma ta ira makosa iau wara tangtange hoken, bia i tahut bia diet na kis na lala taar mon hoing iau. Iesen diet ing diet pai tale bia diet na kure hadadas ira udiet sinisip, i bilai bia diet na tola. Kanong warah, i bilai bia na tola ma pa na manga mamahien no uno sinisip wara utano ninahon tika.
10 Ma iau wara tartar kan ra harkurai tupas ira tinolen. Ma sen, pai iau mon, no Watong at. Ma i hoken. No hahin pa na haan sukun no uno tunaan. 11 Iesen bia ing i gil huo, na kis na lala hatika taar at. Ma bia i malok bia na kis na lala, na tapukus taar tano uno tunaan. Ma no tunaan pa na hilau talur no uno hahin.
12 Ma ta muat ira mes mah iau wara tangtange iakan ta muat. Iakan, anugu nianga at ie, pai tano Watong ie. Ma i hoken. Ing bia tiga tasi dahat ta Krais i te tole tiga hahin nong pai le nurnur ta Krais ma iakano hahin i kanan taar bia dir na kis tika, io, waak i se no uno hahin. 13 Ma ing bia tiga haini dahat ta Krais i te tole tiga tunaan nong pai le nurnur ta Krais ma iakano tunaan i kanan taar bia dir na kis tika, io, waak i se no uno tunaan. 14 Kanong warah, no tunaan nong pai nurnur i te kap ra gamgamatien na kinkinis narako tano kinkinis na tinolen ma no uno hahin. Ma huo mah tano hahin nong pai nurnur. I te kap ra gamgamatien na kinkinis narako tano kinkinis na tinolen ma no uno tunaan. Ma bia pai tutun huo, God pa gor tale bia na bale leh ira nati muat. Iesen pataie. Diet gamgamatien huo mah.
15 Iesen bia nong pai nurnur ta Krais i haan talur no suana, io, i tale bia da bale sei. Ma bia i ngan huo, io, taie tiga harkurai i hagut no tasi dahat bia no haini dahat ta Krais bia na kis taar tano uno tinolen. Iesen God i te tatau leh dahat bia dahat na kis ma ra malum. 16 Hokaiken, augu ra hahin, u nunure hohe bia pai tale augu bia nu halon no num tunaan? Ma augu ra tunaan mah, u nunure hohe bia pai tale augu bia nu halon no num hahin?
17 Iau haut leh muat bia muat na gil huo iesen i tahut bia tikatikai ta muat na kis taar tano mangana kinkinis na nilon nong no Watong i te bul tar tana. Tano pakana bung bia God ga tatau leh muat, muat bakut tikatikai, muat ga kis taar ta ira numuat mangana kinkinis huo. Io, waak muat walar um bia muat na kios ira numuat mangana kinkinis kaiken. Ma iau tar iakan ra harkurai ta ira matanaiabar na lotu ta ira tamtaman bakut. 18 Ing bia God ga tatau leh tiga tunaan nong di gate kut tar no palatamaine, io, waak i walar bia na ngan hoing tikai nong pa di kut baak ie. Ma ing bia God ga tatau leh tiga tunaan nong pa di kut baak ie, waak i haut leh bia da kut ie. 19 No magingin na kutkut ira palatamainari, a linge bia mon. Ma bia pa di kut mah tikai, a linge bia mah iakano. Iesen no tamat na linge, bia dahat na mur ira kaba harkurai ta God. 20 Muat bakut tikatikai, muat ga kis taar ta ira numuat mangana kinkinis na nilon tano pakana bung bia God ga tatau leh muat. Io, waak muat walar um bia muat na kios ira numuat mangana kinkinis kaiken. 21 Bia augu tiga tultulai tano pakana bung bia God ga tatau leh ugu, waak u ngarngarau utana. (Ma sen ing bia i tale ugu bia nu langalanga sukun no num kinkinis na tultulai, io, i tahut bia nu gil huo.) 22 Ma iau tange huo kanong bia tikai, a tultulai ie tano pakana bung bia no Watong ga tatau leh ie, io, narako tano Watong i ngan hoing tikai nong i langalanga sukun ra kinkinis na tultulai. Huo mah ta nong pa ga tultulai tano pakana bung bia God ga tatau leh ie. Kaiken i ngan hoing tiga tultulai gar ta Krais. 23 God ga kul halangalanga leh muat ma tiga but na kunkulaan. Io kaik, waak muat tultulai gar na tunotuno. 24 Bar hinsakagu ta Krais, muat bakut tikatikai, muat ga kis taar ta ira numuat mangana kinkinis na nilon tano pakana bung bia God ga tatau leh muat. Io, waak muat walar um bia muat na kios ira numuat mangana kinkinis kaiken. Muat na kis taar huo tika ma God.
25 Ma iau wara iangianga kaiken uta diet ira lala ing diet pai tola baak. Iau pai hatur kawase tiga harkurai mekaia hono Watong uta iakan. Iesen ni bul no nugu lilik mon. Ma no Watong i te marse iau bia iau tiga mangana tunotuno nong i tale muat bia muat na so ira numuat nurnuruan tana. 26 Iau palai tano purpuruan i hanuat taar nalamin ta muat. Io kaik, iau lik bia i tahut bia muat na kis taar at haruat ta ira numuat mangana kinkinis tikatikai. 27 Hohe, di te tar bat tiga hahin wara num? Waak u walar bia nu kutus no numur kunubus. U nunure tar bia pa di tar bat tar tikai wara num? Waak u sisilih bia nu tola. 28 Iesen, bia nu tola, pau le gil tiga sakena. Ma bia tiga lala na hahin na tola, pai le gil tiga sakena mah. Iesen bia tikai na tola, na kap ra tinirih ta iakan ra lon. Ma iau te ianga huo kanong iau wara turtur bat ira tinirih ta ira numuat lon.
29 Bar hinsakagu ta Krais, iau sip bia muat na palai ta tiga linge hoken, bia no pakana bung i te kumkum. Ma haburen leh kaiken, ing diet te tola, diet na lon hoing bia diet pai ga tola baak. 30 Diet ing diet susuah, diet na ngan hoing bia diet pai tapunuk. Diet ing diet kanakana, diet na ngan hoing bia diet pai guama. Diet ing diet te kukul, diet na ngan hoing bia diet pai tinane kaike ra linge. 31 Ma diet inge diet la paapalim ma ira linge ta iakan ra ula hanuo, diet na ngan hoing bia diet pai manga mur kaiken ra linge. Kanong warah, no mangaan tano ula hanuo i wara panpanim laah.
32 Iesen iau sip bia muat pa na ngarngarau. Nong pai tola i ngarngarau uta ira linge gar tano Watong waing naga haguama no Watong. 33 Ma sen nong i tola taar i ngarngarau uta ira linge tano ula hanuo, waing naga haguama no uno hahin. 34 Io kaik, ira uno sinisip i harpaleng. Ma ira bulahin ing diet pai tola baak, ma ira mes na lala na hahin mah, diet ngarngarau uta ira linge gar tano Watong, waing diet naga gamgamatien tano palatamai diet ma ira tanua diet mah. Iesen no hahin nong i tola taar i ngarngarau uta ira linge tano ula hanuo, waing naga haguama no uno tunaan. 35 Ma iau tange kaiken ra linge wara hatahutne muat. Iau pai sip bia ni tigal muat. Taie. Iau wara hatahuat ira magingin i haruat ta ira numuat matahu mangana kinkinis. Ma iau sip bia muat na mur timaan no Watong ma muat pa na tamapas laah ta dahin.
36 Ma iau wara iangianga uta tiga tunaan ing bia di te tar bat tiga hahin wara uno. Ing bia no tunaan i lik bia i hanghagahe no hahin kanong pai sip bia na tolei, ma bia i mamahien no uno lilik wara kinkinis tika mei, ma bia i lik bia i tahut bia dir na tola, io, i tahut bia na gil hoing i sip. Pai gil ra sakena. Dir na hartola. 37 Iesen no tunaan nong i te lik hadadas tano uno lilik bia pa na tola, ma taie tiga mes i te hagut ie huo, ma sen i te kure no uno sinisip at ma i te bul hawaat no uno lilik at bia pa na tola, io, iakan ra tunaan i gil ra tahut mah. 38 Io kaik, nong i tole no hahin i gil ra tahut, ma sen nong pai tolei i gil no linge i manga tahut.
39 Tiga hahin pai tale bia na haan sukun no uno tunaan bia no tunaan i lon taar baak. Iesen bia no uno tunaan i te maat, no hahin i langalanga taar bia na tole sige tikai ing i sip, ma sen iakano tunaan gar tano Watong ie. 40 Iesen tano nugu lilik, iau lik bia na manga kanakana ing bia i kis na lala baak. Ma iau lik mah bia iau hatur kawase tar no Tanuo ta God.