8
Tikai pa na ien ta nian ing bia iakano tintalen na hapuko no hinsakana ta Krais.
Ma iau wara iangianga uta ira nian na hartabar tupas ira palimpuo. I tutun bia dahat bakut, dahat te kap minminonas hoing muat la tangtange. No magingin na ut na mintot i gil tikai bia na lik hanapu ira mes. Iesen no magingin na ut na harmarsai i gil tikai bia na harahut ira mes. Ing bia tikai i lik bia i nunure ari a linge, pai kap ra minminonas tutun. Iesen sige tikai i sip God, God i nunure ie.
Hokaiken, iau ni ianga tano magingin na ienien ira nian di te hartabar taar ta ira palimpuo. Dahat nunure bia ira palimpuo a malalar mon ma taie tiga linge tun tana. Dahat nunure bia tiga God sen mon kana. I tutun bia ari linge di kilam bia a god aram ra mawe ma kai napu ra pise mah. Ma tutun bia di hapupuo ra haleng na mangana god huo ma ira watong mah. Iesen ta dahat, tiga God sen mon, ma aie no Mama nong no burena ta ira linge bakut. Ma dahat lon wara utana. Ma ta dahat, tiga Watong sen mon, ma aie ne Jisas Krais nong ga hakisi ira linge bakut, dahat gi lon tana.
Iesen balik, ira tunotuno bakut diet pai nunure iakan. Ari diet git manga murmur no magingin na lotu tupas ira palimpuo, ma bia diet ien ira mangana nian huo kaiken, diet ien ie hoing a hartabar ie taar ta ira palimpuo. Ira udiet lilik pai palai bia asa no tahut ma no sakena, kaik diet gi habilinge ira udiet nilon ing diet iaan. Iesen ira nian pai tale bia na lamus tar dahat tupas God. Ing bia dahat pa na iaan huo, iakan pa na hagahe dahat. Ma bia dahat iaan, iakan pa na hatahutne dahat.
I tutun bia muat langalanga um wara nian haruat ma ira numuat sinisip. Iesen muat na harbalaurai bia no numuat mangana tintalen huo pa na ngan hoira linge bia diet ing pai palai ira udiet lilik bia asa no tahut ma no sakena, bia diet na tuke diet ine. 10 Iau tange huo kanong bia tikai nong no uno lilik pai palai huo, bia i nas ugu bia u te kap iakan ra minminonas ma u kis aram narako tano hala na lotu ta ira palimpuo ma u iaan kaia, io, bia i nas ugu bia u gil huo, no num tintalen huo na habalaraan ie bia na iaan ta kaike ra nian di te hartabar taar ta ira palimpuo. 11 Hokaiken, nong pai palai no uno lilik na mur no num minminonas, kaik na hiruo sakasaka. Ma aie no hinsakaam nong Krais ga maat wara gaiena. 12 Ma ing muat gil ra sakena taar ta ira hinsaka muat ta Krais huo, ma muat hagahe ira udiet lilik ing pai palai tano tahut ma no sakena, io, muat gil ra sakena taar ta Krais. 13 Io kaik, ing bia ira nian i burena bia no hinsakagu ta Krais na puko, io, pa ni ien ta urat baal, kabi hapuko no hinsakagu.