9
Gor takodas bia Pol na kap ta harharahut tano uno pinapalim tano tahut na hinhinawas, ma sen pa ga gil huo waing kabi tur bat tikai wara nurnur ta Krais.
Hohe, iau pai langalanga um bia ni mur ira nugu sinisip? Ma iau pai tiga apostolo? Ma iau pai ga nas Jisas no udahat Watong? Hohe, muat pai no hunena ira nugu pinapalim tupas no Watong? Ing bia ari a mes diet lik bia iau pai apostolo, iesen tutun sakit, muat nes kilam iau bia iau tiga apostolo. Kanong warah, no numuat kinkinis narako tano Watong i hinawas tutun bia iau apostolo.
3-4 Uta diet ing diet bul hanapu iau, ira nugu nianga wara turtur bat iau i hoken: hohe, ing het papalim nalamin ta muat, pai takodas bia het na kap nian ma ra minom kaia ho muat? Diet ira mes na apostolo ma ira tasine no Watong ma ne Pita mah, diet la tiktika haan ma ira udiet hahin ing diet nurnur. Hohe, pai takodas bia mehet mah, mehet na gil huo? Ma hohe, i tahut bia mir sen mon ma ne Barnabas, mir na papalim uta ira numir nilon at?
Sige na papalim hoing tiga umri ma aie at na kul habaling ira linge i supi? Sige i so tiga lalong ma pa na ien ta nian tana? Ma sige i balaure tiga huna me ma pa na mame ta tirina sus mekaia? Hohe, iau tange huo kanong ira mangana nilon ta ira tunotuno mon i ngan hokaike? Taie. Ira harkurai ta Moses i tange huo mah. Narakoman ta ira harkurai di ga pakat bia, “Waak muat palakus no bulumakau ing i papaas papok ira pat na wit.” Muat lik bia God i manga lilik uta ira bulumakau mon? 10 A tutun sakit, i tange iakan uta dahat. Tako, di ga pakat ie wara gaie dahat. Nong i tatol ma i bul tanakurua, i nurnur bia ana kaike ra nian, kaik i tahut bia na papalim huo. 11 Mehet ga papalim nalamin ta muat hoing ira ut na gil lalong waing muat naga kubur timaan ta ira linge gar ta God. Io kaik, muat lik bia i sakena bia muat na tabar mehet ma ari a linge gar tano ula hanuo? 12 Ing bia i takodas bia ira mes na kap iakan ra harharahut mekaia ho muat, tutun sakit, i takodas bia mehet mah, mehet na kap mah huo.
Ga takodas bia mehet na gil huo iesen het pa ga gil. Taie. Mehet ga kanan bia het na harsomane ira haleng na tinirih waing het kabi halis dahin no hinahaan tano tahut na hinhinawas ta Krais. 13 Muat manga palai bia diet ing diet papalim narako tiga hala na lotu, diet la kapkap ira adiet nian mekaia. Masa. Diet la paapalim kaia ra suuh na hartabar ma diet la kapkap ira pinlawe diet kaia. 14 Ma hoing at mon mah, no Watong i te tange uta diet ing diet la harharpir ma no tahut na hinhinawas, bia diet na kap no udiet harkul meram narako ta iakano pinapalim.
15 Gor takodas bia muat na gil huo tagu iesen iau pa ga saring muat bia muat na gil. Ma iau pai pakat kaiken tupas muat kanong bia iau sip bia muat na gil huo tagu. Taie. Ing bia muat wara harharahut iau huo, na bilai bia ni maat baak waing muat pa na tale, kanong iau malok bia tikai na tur bat iau tano nugu latlaat tano ngaas iau mur ie tano nugu pinapalim na harpir. 16 Pai takodas bia ni latlaat ing bia ni harpir mon ma no tahut na hinhinawas kanong no Watong i sunang iau bia ni harpir huo. Maris tagu! Na manga sakena tagu bia iau pa ni harpir ma no tahut na hinhinawas. 17 Ing bia iau harpir kanong iau at iau sip bia ni gil huo, io, i tale bia ni kap ra harkul. Iesen, bia God i te hagut iau bia ni papalim huo, io, i nanaas bia iau gil haruatne mon no uno hartula tupas iau. 18 Io, asa um ira nugu kunkulaan? I hoken, bia ni harpir bia mon ma no tahut na hinhinawas, ma pataie ta harkul. Hokaiken, iau pai saring muat bia muat na harahut iau hoing i takodas bia muat na gil tagu tano nugu pinapalim tano tahut na hinhinawas. Ma iakano at mon no nugu kunkulaan.
19 I tutun bia iau pai kis ra hena ra harkurai auno ta tiga nong. Iesen iau ga kanan bia ni tultulai ta ira tunotuno bakut waing nigi petlaar bia ni lamus ta haleng ukaia ho Krais. 20 Ing iau ga kis nalamin ta ira Iudeia iau git lalon hoing ira Iudeia, bia nigi lamus diet. Iau pai kis ra hena ira harkurai ta Moses, iesen ing iau ga kis nalamin ta diet ing diet la kis taar ra hena kaike ra harkurai, io, iau git lalon hoing tikai i kis ra hena ira harkurai ta Moses bia nigi lamus diet mah. 21 Ing iau ga kis nalamin ta diet ing diet pai hatur kawase ira harkurai ta Moses, iau git lalon hoing tikai pai hatur kawase kaike ra harkurai, bia nigi lamus diet. Iesen pai tutun bia iau pai hatur kawase ira harkurai ta God. Taie. Iau kis ra hena ra harkurai ta Krais. 22 Ing iau ga kis nalamin ta diet ing pai manga palai ira udiet lilik tano tahut ma no sakena, io, iau git lalon hoing tikai ta diet bia nigi lamus diet mah. Ing iau kis nalamin ta ira mangana tunotuno sa, iau la lalon haruat ma diet. Iau la murmur ira matahu ngaas bakut huo, bia nigi petlaar bia ni halon tari. 23 Io, ma iau la gilgil um kaiken bakut huo wara gaiena no hinahaan tano tahut na hinhinawas, waing nigi kap no pinlawegu ta ira haridaan ta iakano tahut na hinhinawas.
24 Hohe, muat pai palai uta ira ut na hinilau ing diet la hilhilau harkoskos? Diet bakut diet la hilhilau, ma sen tikai sen mon na kap no bilai na linge di tabar nong i lua mei. Io, i tahut bia muat na hilau timaan um waing muat naga lua. 25 Ma diet bakut ing diet laka ta ira mangana minamagu huo, diet pai mur ira udiet sinisip ma sen diet la walwalar ma ra but na baso bia diet naga manga tahut ta kaiken ra minamagu. Ma diet gil um huo wara kapkap no linge di tabar nong i lua mei, a balaparik nong na mahiawa ma na pataam. Iesen dahat gil huo wara kapkap no linge nong na kis hathatika. 26 Io kaik, iau pai hilau hurhurbit. Taie. Iau la hilhilau takodas. Ma iau pai harubu hoing tikai i tubul mauho mon. 27 Taie. Iau kure hadadas no palatamaigu bia na mur timaan ira nugu sinisip, bia kabi di kap se iau ma pa nigi lua um tano harkoskos. Masa. Kabi di kap se iau namur ta ing iau te pir tar ira mes.