12
No kapawena Halhaliana Tanuo i tar ira matahu hartabar.
Io, ma bar hinsakagu ta Krais, iau sip bia muat na palai uta ira hartabar mekaia hono Halhaliana Tanuo. Muat nunure bia tano pakana bung muat pa ga nurnur baak, bia di git lamlamus harongane muat ta ira matahu ngaas wara lalotu tupas ira palimpuo ing diet pai tale bia diet na ianga. Io kaik, iau hapalaine ta muat bia no Halhaliana Tanuo pa na gil tikai bia na manga tange haliare Jisas. Ma tikai pai tale bia na tange, “Jisas, aie no Watong,” ing bia no Halhaliana Tanuo pai luei bia na tange huo.
Ma ari a matahu hartabar kana iesen tiga kapawena Halhaliana Tanuo mon. Ari a matahu pinapalim na harharahut iesen tiga kapawena Watong mon. Ari a matahu dadas wara pakpakile ira linge, iesen tiga kapawena God mon nong i la pakpakile bakut kaike ra linge nalamin ta ira tunotuno bakut.
Ma God i la hamhamines ta diet tikatikai bia no Halhaliana Tanuo i gil ira uno gingilaan nalamin ta diet wara harharahut diet bakut. No Tanuo i tabar tikai ma ra hinhinawas na mintot. Ma iakano Tanuo at mah i tabar tiga mes ma ra hinhinawas na harapalai. Ma iakano Tanuo at mah i tar no nurnuruan ta tiga mes. Ma iakano kapawena Tanuo i tabar tiga mes ma ira mangana hartabar wara halangalanga ira minaset. 10 Na tabar tiga mes ma ira dadas wara gilgil ira tamat na gingilaan na kinarup. Ta tiga mes na tar ra nianga gar na tangesot. Ma ta tiga mes na tar ra hartabar na nesnes kilam nianga ing na nunure bia iakano nianga i hanuat mekaia hono Halhaliana Tanuo bia taie. Ma ta tiga mes na tar ra hartabar na nianga ta ira mes na mangana nianga. Ma ta tiga mes na tar ra hartabar na pinapalas uta kaike ra mangana nianga. 11 Iesen tiga kapawena Halhaliana Tanuo mon i gilgil kaiken ra linge bakut. Ma i la palpalau harbasiane tikatikai hoing i sip bia na palau diet huo.
Dahat ira sumsubaan tano palatamaine Krais.
12 No palatamaine no tunotuno tiga kapawena linge mon, iesen a haleng na sumsubaan balik tana. I tutun bia i haleng ira uno sumsubaan iesen kaike ra sumsubaan diet gil tiga palatamaine mon. Ma i huo mah ta Krais. 13 Ma hokaiken dahat ga kap ra baptais tano Tanuo waing dahat naga kis narako ta tiga palatamaine ta tikai mon. Taie ta linge bia dahat a Iudeia bia a Grik bia a tultulai bia dahat pai tultulai. God ga hamamo dahat ma tiga kapawena Tanuo mon bia dahat na mom tana.
14 Taie bia tiga subaan sen mon tano palatamaine no tunotuno. A haleng na sumsubaan diet kis tana. 15 Ing bia no kakine na tange bia, “Iau pai a lumana, kaik iau pai subaan tano palatamaine,” io, iakanong pai tiga burena bia da nes ie bia aie pai tiga subaan tano palatamaine. 16 Ma ing bia no talingana na tange bia, “Iau pai no matana, kaik iau pai subaan tano palatamaine,” io, iakanong pai tiga burena bia da nes ie bia aie pai tiga subaan tano palatamaine mah. 17 Ing bia no kidilona palatamaine no tunotuno gor tiga matana sen mon, gor la hanhadoda hohe? Ma bia no kidilona palatamaine gor talingana sen mon, gor la huhurane ira linge hohe? 18 Iesen God i te bul timaan balik ira kaba sumsubaan bakut tano palatamainari hoing i sip bia na gil huo tana. 19 Ing bia kaike ra sumsubaan diet gor tiga kidilona subaan mon, pai tale bia diet na gil no palatamaine. 20 Iesen i tutun balik bia haleng sakit ira kaba sumsubaan ma sen tiga kapawena palatamaine mon.
21 Ma pai tale bia no matana na tange tano lumana bia, “Iau pai supi ugu,” ma bia no uluno na tange mah tano kakine huo. 22 Iesen kaike ra sumsubaan tano palatamaine ing di lik bia pai dadas, no palatamainari i manga supi balik. 23 Ma ira sumsubaan ing dahat nes bia pai manga bilai, kaiken balik dahat manga ru. Ma ira hirhiruana subaan, dahat hasulu bat. 24 Iesen ira subaan i bilai bia da nes, dahat pai manga nagarane. Ma God i te bul tikane ira sumsubaan tano palatamainari ma i te tar ra tamat na kinkinis na urur ta ira subaan ing dahat lik bia dahat pa na manga ru. 25 Ma i te gil huo waing kabi mon kinkinis na harpaleng nalamin tano palatamainari ma sen bia ira kaba sumsubaan diet na tar tiga kapawena mangana harharahut harbasia ta diet bakut. 26 Ma bia tiga subaan i kap ra ngunngutaan, diet ira sumsubaan bakut diet kap mah iakano ra ngunngutaan. Ma bia di hatamat tiga subaan, ira sumsubaan bakut diet guama tika mei.
27 Ma muat um, muat no palatamaine Krais. Ma muat bakut tikatikai muat ira sumsubaan harbasia tana. 28 Ma aram narako ta ira matanaiabar na lotu God i te bul timaan tar ira sumsubaan. Io, no luena, no kinkinis na apostolo, no airuo, no kinkinis na ut na tangesot, ma no aitul tana, no kinkinis na tena harausur. Ma namur ta kaiken i te tibe bia ari diet na gil ra tamat na gingilaan na kinarup ma bia tari diet na kap ira mangana hartabar wara halangalanga ira minaset. I tibe mah bia ari wara harharahut, ma ari wara hatakodasne ira pinapalim ta ira matanaiabar ma ra bilai na minminonas, ma ari wara nianga ta ira mes na mangana nianga. 29 Hohe, diet bakut diet ira apostolo? Diet bakut diet ira tangesot? Diet bakut diet ira tena harausur? Diet bakut diet gil ira tamat na gingilaan na kinarup? 30 Diet bakut diet hatur kawase ira mangana hartabar wara halangalanga ira minaset? Diet bakut diet ianga ma ira mes na mangana nianga? Diet bakut diet palas kaike ra mangana nianga? Taie! 31 Iesen i tahut bia muat na manga sip bia muat na kap ira hartabar ing diet manga tamat.
Ma iau ni hamines um ta muat tiga ngaas nong i bilai sakit.