13
Ira hartabar na tanuo ing dahat hatur kawase, a linge bia bakut ing bia dahat pai harmarsai.
Ing bia iau iangianga ma ira mes na mangana nianga ta ira tunotuno ma ta ira angelo mah, ma sen iau pai harmarsai, io, iau haruat ma tiga laalit i harat bia, bia ho tiga hik i kakel bia. Ing bia iau hatur kawase no hartabar na nianga gar na tangesot ma iau tale bia ni palai ta ira linge bakut i susuhai ma i manga tamat no nugu mintot, ma iau hatur kawase a mangana nurnuruan i tale bia na hakari ira uladih, iesen bia iau pai harmarsai, a linge bia mon iau. Ing bia iau tar bakut se ira nugu bunbulaan taar ta ira maris, ma bia iau bale leh ira tunotuno bia diet na tun no palatamaigu, iesen bia iau pai harmarsai, pa na hatahutne iau ta dahin.
No magingin na harmarsai, a bala maat ma i gil ira tahut. Pai nes kalak ira kinkinis gar na mes, pai sa butbut, ma pai hatamat habaling ie. Pai mur ra pusukana magingin, pai lilik uta ira linge ing na hatahutne sen mon ie, pai ngalngaluan gasien, ma pai lik kawase ira nironga di gil tar tana. No magingin na harmarsai pai guama ta ira sakena iesen i kanakana pane ira tutun. Pa nale basomah. I la nurnur hathatika, i la dadas taar no uno lilik uta ira linge na hanuat baak, ma i la tur dadas hathatika ra hena ira tinirih.
No magingin na harmarsai pa nale puko. Iesen bia a mon hartabar na nianga na tangesot, na panim laah. Bia a hartabar na nianga ta ira mes na mangana nianga, na pataam. Ma bia a hartabar na hinhinawas harapalai, na panim laah mah. Iakan i palai kanong dahat nunure a subana mon ta ira linge bakut ma dahat ianga na tangesot uta ari a linge sen mon mah. 10 Iesen bia no hapataamnei na hanuat, kaiken ra linge ing diet papalim ma ra sumsubana mon, diet na panim laah. 11 Ing iau ga bulu siksik iau ga iangianga hoing ira nat na bulu, ma iau ga lilik hoira nat na bulu ma iau ga mintate ira linge hoira nat na bulu. Ing bia iau te tunotuno um iau bul se ira tintalen na bana unamurugu. 12 Kaiken dahat nanaas hoing tiga tirtirewa i nanaas baboh. Iesen namur dahat na harnasnaas. Ma kaiken iau nunure mon a dahin. Ma namur iau ni nunure ira linge bakut hoing God i la nunure timaan tar iau.
13 Io, ma kaiken ra itul a linge dal la kis taar: a nurnuruan, a dadas na lilik uta ira linge bia na hanuat baak, ma a harmarsai. Iesen no harmarsai i tamat sakit ta dal bakut.