14
Ing bia tikai i ianga na tangesot nalamin ta ira matanaiabar na lotu, ma ira tunotuno diet pai tale bia diet na hadade kilam ira uno nianga, io, pai harahut diet.
Muat na murmur no magingin na harmarsai. Ma i tahut mah bia muat na sip ira hartabar mekaia hono Halhaliana Tanuo. Iesen i tahut bia muat na manga sip no hartabar na nianga na tangesot. Iau tange huo kanong nong i ianga ma no hartabar na mes na mangana nianga, pai iangianga taar ta ira tunotuno. Taie. I iangianga tupas God. Taie tikai pai hadade kilam. Iesen ma no dadas tano Halhaliana Tanuo i tange ira linge i susuhai. Iesen nong i ianga na tangesot i iangianga taar ta ira tunotuno wara hanhadadas diet ma wara harharagat diet ma wara hamhabalaraan diet. Nong i ianga ma no hartabar na mes na mangana nianga i hadadas habaling ie. Iesen nong i ianga na tangesot i hadadas diet ira matanaiabar na lotu. Iau sip bia gor tale muat bia muat bakut muat na iangianga ma no hartabar na mes na mangana nianga. Iesen iau manga sip bia gor tale bia muat na ianga na tangesot. Nong i ianga na tangesot i tamat ta dir ma nong i ianga ma ra mes na mangana nianga. Iesen bia nong i ianga ma ra mes na mangana nianga na palas no uno nianga waing naga hadadas ira matanaiabar na lotu, io, dir haruat ma nong i ianga na tangesot.
Io, ma bar hinsakagu ta Krais, bia ni haan tupas muat ma ni me ianga ma ra mes na mangana nianga iau gil ra tahut hohe ta muat ing bia iau pai hapuasne ira linge i susuhai bia iau pai tar ra hinhinawas harapalai bia iau pai ianga na tangesot ma bia iau pai tar ra harausur? Ma huo mah ta ira linge ing taie ta nilon ta diet ma a mon inga diet hoira tulaal bia a ngaap. I tale hohe bia tikai na hadade kilam ira inga dir ing bia dir pai mur timaan no kaungana tiga ninge? Ma ing bia no hik pai tatau timaan, sige um na hanuat wara hinarubu? Huo mah ta muat. Ing bia muat pai ianga ma ra mangana nianga i tale bia da hadade kilam, i tale hohe bia tiga nong na palai bia asa ing muat tangtange? Na hoing bia muat haianga mauho. 10 I nanaas bia a haleng sakit ira matahu nianga tano ula hanuo. Ma diet bakut, diet la haphapuasne ira lilik ta ira tunotuno. 11 Iesen bia iau pai hadade kilam no nianga tikai i tangtangei, iau ni nunure kilam bia a mes ie, ma aie na nunure kilam iau bia a mes iau. 12 Ma huo mah nalamin ta muat. Muat manga sip bia muat na hatur kawase ira hartabar tano Halhaliana Tanuo. Io kaik, i tahut bia muat na walar bia muat na hatur kawase ira mangana hartabar ing na manga hadadas ira matanaiabar na lotu.
13 Ma iakano no burena bia ing sige tikai i iangianga ma ra mes na nianga i tahut bia na sasaring tano hartabar bia naga talei bia na palas mah no uno nianga. 14 Iau tange huo kanong bia ing iau sasaring ma ra mes na nianga, no tanuagu i sasaring ma sen no nugu lilik pai gil tiga linge. 15 Io, ni biha um? Iau ni sasaring ma no tanuagu iesen i tahut bia ni palai ma no nugu lilik mah uta ira linge iau sasaring urie. Iau ni inge ma no tanuagu iesen i tahut bia ni palai ma no nugu lilik mah uta ira linge iau inge urie. 16 Ma sen bia u tanga tahut uram ho God ma no tanuaam sen mon, i tale hohe balik bia tikai ta diet ing diet pai palai na tange ‘Amen’ tano num sinsaring? Pa na talei kanong pai nunure bia asa ing u tangtange. 17 A tutun bia no num sinasaring i tahut iesen pai hadadas no mes na tunotuno.
18 Iau tanga tahut tupas God bia ta dahat bakut iau no tunotuno nong e la manga iangianga ma ra mes na mangana nianga. 19 Iesen nalamin ta ira matanaiabar na lotu iau sip bia ni tange ra liman na katona nianga ing i tale bia da hadade kilam, ma waak um bia iau tange ra sangahul na arip na katona nianga ma ra mes na mangana nianga.
20 Bar hinsakagu ta Krais, waak muat liilik hoing ira nat na bulu. Ta ira sakana magingin i tahut bia muat na tatalen hoira bana iesen ta ira numuat lilik muat na ngan hoing ira tamat na tunotuno. 21 Ira harkurai ta God ing di ga pakat i tange bia no Watong i tange hoken:
“Iau ni haianga iakan ra matanaiabar ma ra nianga gar na mes na tunotuno.
Iau ni haianga diet ma ira ha diet ira tunotuno me tapaka.
A linge bia be ni haianga diet huo, diet pa na taram iau.”
22 Hokaiken, no hartabar na nianga ta ira mes na mangana nianga a hakilang ie taar ta diet ing diet pai nurnur, ma pataie bia a hakilang ie tupas diet ing diet nurnur taar. Iesen no hartabar na nianga na tangesot a hakilang ie taar ta diet ing diet nurnur, ma pataie bia a hakilang ie tupas diet ing diet pai nurnur. 23 Io kaik, bia ira matanaiabar na lotu bakut diet hanuat hurlungen ma ira tunotuno bakut diet ianga ma ra mes na mangana nianga ma bia ari ing diet pai manga palai ta ira numuat gingilaan bia ari a tabuna nurnur diet na laka, tutun sakit diet na tange bia muat iangianga hoira ba. 24 Iesen bia tiga tabuna nurnur, bia tikai nong pai manga palai ta ira numuat mangana gingilaan na laka ma ira tunotuno bakut diet iangianga na tangesot, io, na hadade diet bakut ma na palai bia a ut na sakena ie ma diet bakut diet na nunure kilam ie bia a mangana tunotuno sa ie. 25 Ma ira linge i manga susuhai aram narako tano balana na hanuat palai. Io kaik, na tutudung napu ma na lotu tupas God ma na tange bia, “Tutun sakit, God i kis nalamin ta muat!”
Ing ira matanaiabar na lotu diet hanuat hurlungen, waak diet ianga harburungburung. Diet na mur tiga bilai na harmur na nianga.
26 Io, ma dahat na biha um ta kaiken iau te tange? Ing bia muat na hanuat hurlungen, i tahut bia tikai na tar tiga ninge, tiga mes na tar ra harausur, tiga mes na tar ra nianga wara haphapuasne ira linge i susuhai, tiga mes na ianga ma ra mes na mangana nianga, ma tiga mes na palas no nianga. Ta ira linge bakut ing muat na gil, i tahut bia muat na gil wara hadadas ira matanaiabar na lotu. 27 Ing bia muat wara nianga ma ra mes na mangana nianga, i tale bia airuo bia aitul dal na ianga. Iesen pa na lake bia aitul. Ma dal na ianga tikatikai, tikai na lua ma tiga mes na mur. Ma tiga tamat na linge, bia dal sip bia dal na ianga, i tahut bia tiga nong na palas ira udal nianga. 28 Ma bia taie tari wara palpalas ira nianga, i tahut bia nong i wara nianga na kis matien nalamin ta ira matanaiabar na lotu ma na haianga God aram narako tano balana at. 29 Ma i tahut bia airuo bia aitul dal na ianga na tangesot, ma ira mes diet na nes kilam ira udal nianga bia i tutun bia taie. 30 Ma bia God i tar ra nianga puasa ta tiga nong ing i kis taar, io, no tunotuno nong i luena ianga na hapataam no uno nianga. 31 I tahut bia muat na gil huo kanong i tale muat bakut bia muat na ianga na tangesot, tikai na lua ma tikai na mur leh ie. Ma muat na ianga na tangesot huo waing ira tunotuno bakut diet na kap ra harausur ma ra nianga na haragat. 32 Ma diet ing diet ianga na tangesot diet haruat bia diet na kure timaan no udiet hartabar na nianga na tangesot. 33 Ma i tale bia diet na gil huo kanong God pai tiga mangana god nong i tar ra haraba bia. Taie. I tar ra malum. Ma i la gilgil huo nalamin ta ira uno matanaiabar na lotu ta ira tamtaman bakut.
34 Ing ira matanaiabar na lotu diet hanuat hurlungen i tahut bia ira hahin diet na kis matien kanong pai takodas bia diet na ianga. Iesen i tahut bia diet na bul hanapu habaling diet hoing no harkurai ta Moses i tange. 35 Bia diet sip bia diet na palai uta tiga linge, i tahut bia diet na tiri ira udiet tunaan kaia ta ira ngasia diet, kanong a linge na hirhir bia tiga hahin na ianga kaia nalamin tano kis hulungai ta ira matanaiabar na lotu.
36 Hohe, no nianga ta God ga hanuat mekaia ho muat? Bia muat lik bia iakano nianga ga haan tupas muat sen mon? 37 Ing bia sige tikai i lik bia aie tiga ut na tangesot bia aie tiga tunotuno gar tano Halhaliana Tanuo, i tahut bia na nes kilam bia kaiken ra linge iau pakpakat tupas muat, a harkurai tano Watong ie. 38 Iesen ing bia tiga nong pai nes kilam iakan huo, pa da lik leh ie.
39 Io kaik, bar hinsakagu ta Krais, i tahut bia muat na manga sip bia muat na ianga na tangesot, ma waak muat tigal tikai bia na ianga ma ra mes na mangana nianga. 40 Iesen i tahut bia muat na mur tiga takodasiana ngaas ma ra bilai na harmur ta ira linge bakut muat gil.