15
No minaat ma no tuntunut hut ta Krais no suruno tano tahut na hinhinawas.
Io, ma bar hinsakagu ta Krais iau sip bia ni halilik muat tano tahut na hinhinawas iau ga harpir taar ta muat mei. Ma iakano tahut na hinhinawas at nong muat ga kap usurane ma muat te tur taar tana. Ma ta iakan ra tahut na hinhinawas God i halhalon muat ing bia muat palim dit ira nianga iau ga pir tar ta muat. Ing bia taie, muat te nurnur bia.
3-5 Hokaiken, iakanong nong di ga tar ie tagu, iau tar mah ie ta muat. Ma iakano i manga tamat sakit, bia Krais ga maat wara gaiena ira udahat sakana magingin hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange huo, ma bia di ga halakai tano midi, ma bia God ga hatut habaling ie tano aitul a bung hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange huo mah, ma bia ga harapuasa taar ta Pita ma namur ta ira sangahul ma iruo na apostolo. Ma tiga pakaan mah namur ga harapuasa taar ta ira hinsaka dahat ta Krais, ira udiet winawas i lake ra liman na maar. A haleng sakit ta diet, diet lon baak katin ma sen bia ari diet te maat. Ma namur mah ga harapuasa taar ta Jemes, ma namur um ta diet bakut ira apostolo.
Ma namur ta diet bakut ga harapuasa taar tagu, iau hoing tiga hana bulu di ga kaha kaboh. Ma i tale bia ni tange huo kanong iau no hansiksik ta ira kaba apostolo ma pai haruat tun at bia da kilam iau tiga apostolo kanong iau ga helar ta ira matanaiabar na lotu gar ta God. 10 Ma sen God ga tabar bia mon iau ma no uno harmarsai, kaik a mangana tunotuno at mon iau huo. Ma no uno harmarsai pa ga tupas bia iau. Taie. Iau ga manga papalim dadas ta diet bakut, iesen pataie bia iau, no harmarsai nong God ga tabar bia mon iau mei ga papalim huo. 11 Io kaik, bia iau bia diet, mehet bakut mehet la harharpir ma iakan ra hinhinawas at. Ma iakano nong muat ga nurnur tana.
No tuntunut hut ta Krais i hamines bia ira minaat mah, diet na tut hut baling.
12 Iesen ing bia het la harharpir bia God ga hatut habaling Krais sukun ra minaat, i tale hohe bia ari ta muat diet na tange bia taie ta tuntunut hut baling? 13 Bia ing i tutun bia taie ta tuntunut baling sukun ra minaat, io, Krais mah um pa ga tut hut baling. 14 Ma ing bia God pa ga hatut habaling Krais, ira numehet harpir um a linge bia mon ma ira numuat nurnuruan i te linge bia mah. 15 Ma bia i tutun huo bia pataie ta tuntunut hut baling ta ira minaat, tiga linge i tamat mah ta iakanong, ma i hoken, bia i te tur palai bia mehet te harabota uta God kanong het te hinawas bia God ga hatut Krais sukun ra minaat. Iesen ing bia pa na hatut habaling ira minaat, io, a tutun bia pa ga hatut Krais. 16 Iakan i palai kanong bia ing ira minaat pa na tut hut baling, io, Krais mah pa ga tut hut baling. 17 Ma ing bia God pa ga hatut habaling Krais, ira numuat nurnuruan a linge bia. Ma muat kis taar at baak ta ira numuat sakana magingin. 18 Ma bia i tutun huo, diet ing diet te maat narako tano udiet kinkinis ta Krais, diet te hiruo um. 19 Ing bia dahat te nanaho ma ra nurnuruan ta Krais uta iakan ra nilon kai napu sen mon, io, a maris dahat ta ira tunotuno bakut.
20 Iesen i tutun at bia God ga hatut habaling Krais sukun ra minaat ma bia Krais no luena nong i hatutun bia diet ira mes na minaat diet na tut hut baling mah. 21 Ma i palai huo kanong no magingin na minaat ga hanuat, i burena tiga tunotuno mon, kaik no tuntunut hut sukun ra minaat i hanuat mah tiga tunotuno mon. 22 Hokaiken, ira tunotuno bakut tano udiet kinkinis ta Adam, diet maat. Huo mah diet bakut tano udiet kinkinis ta Krais, diet na lon huat baling. 23 Iesen tikatikai na lon huat baling haruat tano uno pakana bung at. Krais no luena ta diet bakut. Namur, bia Krais na hanuat, diet ira uno, diet na lon huat. 24 Namur um no haphapataam na hanuat ma ta iakano pakana bung Krais na tar ira linge tano uno kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai taar ta God no ana Sus. Ma Krais na gil huo ing i te paas hasur diet bakut ing diet te kap ra kinkinis na harkurai, diet ira ut na harbalaurai, ma diet ira mes na dadas na lualua mah. 25 Na ngan huo kanong a tutun sakit Krais na kap no uno kinkinis na harkurai tuk taar bia na bul hasur ira suk ana menapu ta ira lapara kakine. 26 Ma no hauhawatine ta ira suk ana ing diet na hiruo huo, no magingin na minaat. 27 Ma i palai bia na ngan huo kanong hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange bia, “I te bul hasur ira linge bakut menapu ta ira lapara kakine.” Ma bia i tange bia ira linge bakut i te bul menapu ta ira lapara kakine, i palai bia no kukuraina pai kasar mah God, aie at nong ga bul ira linge bakut menapu ta Krais. 28 Ma bia God i te gil kaiken ira linge bakut, namur um no Natine na kis ra hena iakanong nong ga bul ira linge bakut menapu tana. Ma na ngan huo waing God naga harkurai ta ira linge bakut.
29 Ma bia i tutun bia pataie ta tuntunut hut baling, diet ing diet kap ira baptais wara gaie diet ira minaat, diet na biha um? Ing bia God pa na hatut habaling at um ira minaat, wara bih ira matanaiabar diet na kap baptais wara gaie diet ira minaat? 30 Ma mehet mah, wara bih bia mehet na kanan bia het na harsomane haitne ira haraubaal? 31 Kaba hinsakagu ta Krais, i hutet bia ni hiruo ta ira kaba bungbung bakut. Iau sasalim bia i tutun. Bia ing i tutun bia iau latlaat uta muat narako ta Krais Jisas no udahat Watong, iau sasalim bia i tutun mah bia i hutet bia ni hiruo huo. 32 Ing bia iau mur ra mangana lilik ta ira tunotuno mon mekai tano ula hanuo ma iau ga harubu ma diet ing diet hoing ira dadas na rakaia kai Epesas, i hatahutne iau hohe? Ing bia God pa na hatut ira minaat, “i tahut bia dahat na iaan ma dahat na mom kanong marakan dahat na maat.” 33 Waak bia tiga nong na lamus harongane muat. Hoing di tange, “Ing bia muat na harwis ma ira ut na sakena, diet na hagahe ira numuat tahut na tintalen.” 34 Muat na kap habaling ra palai na lilik hoing i takodas bia muat na gil huo. Waak um muat gilgil ira sakena. Iau tange huo kanong ari ta muat diet pai nunure tun at God. Ma iau tange huo mah wara hahirhir muat.
Ira palatamai dahat na tut hut baling hohe?
35 Iesen tikai na tiri bia, “I tale hohe bia ira minaat diet na tut hut baling? A mangana tamai diet hohe ing diet na tut hut baling mei?” 36 U ianga hoira ba! Bia u bus tiga pat na daha tano pise ma bia pai maat baak pa na kubur hut. 37 Ma bia u la bubus, u bus no pat na daha mon, hoing tiga pat na wit bia tiga mes na linge. Pau bus no mangana tamaine nong na tahuat namur. 38 Iesen God i tar tana no mangana tamaine i sip bia na tar ie tana. Ma i tar tiga mangana tamaine ta ira mangana patine tikatikai. 39 Ira tamainari bakut pai tiga mangaan mon. Tiga mangana tamai diet ira tunotuno, a mes na mangana tamai diet ira wawaguai, a mes at ira maan ma a mes at ira kirip. 40 Ira linge aram ra mawe a mon tamai diet ma ing mekai ra pise a mon tamai diet mah. Iesen tiga mangana minarine ira tamai diet ira linge aram ra mawe ma tiga mes na mangana minamar ta ira tamai diet ira linge mekai ra pise. 41 Tiga mangana minamar tano kasakes, tiga mes tano teka, ma a mes ta ira tiding. Ma ira minamar ta ira tiding i mes harbasia tikatikai.
42 Na ngan huo mah tano tuntunut hut baling ta ira minaat. No tamaine nong di bus ie na marota. Iesen bia na tut hut baling, pai tale bia na marota. 43 Ing di bus ie a linge na milmiligiruan. Ma ing i tut hut, a mon minamar tana. Ing di bus ie a tabalesuanai. Ma ing i tut hut, a mon dadas tana. 44 Ing di bus ie a mangana tamainari mekai napu. Ma ing i tut hut, a mangana tamainari tano Halhaliana Tanuo. Ma ing bia a mon mangana tamainari mekai napu, io, a mon mangana tamainari mah tano Halhaliana Tanuo. 45 Hokaiken, di ga pakat tano nianga ta God bia, “No luena tunotuno Adam, God ga hakisii bia a lilonai mekai napu.” No mes na Adam, no hauhawatine, nong i tar ra nilon ma no Tanuo. 46 Nong gar tano Tanuo pai luena hanuat, iesen bia nong mekai napu, ma namur um, nong gar tano Tanuo. 47 No luena tunotuno di ga gil ie ma ra kaabus, kaik a gar na pisei. No iruo na tunotuno a gar tano mawei. 48 Diet ing gar tano pise, diet haruat ma iakano gar tano pise. Ma diet ing gar tano mawe, diet haruat ma iakano gar tano mawe. 49 Dahat te tatalen hoing iakano gar tano pise, kaik i tahut bia dahat na tatalen mah hoing iakano gar tano mawe.
50 Ma no ngaas utano linge iau tangtange ta muat, aie hoken, bia iakan ra mangana tamai dahat a urat ma ra de i kis tana pai tale bia na sola tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God. Huo mah, nong na marota pa na sola tano katon bia taie ta marotuana linge kaia. 51-52 Muat hadade baak! Iau hinawase muat ta tiga linge nong ga susuhai menalua ma i te hanuat palai kaiken, bia dahat bakut dahat pa na maat iesen tano hauhawatine ta ira pakana bung ing no tahur na kakel dahat na kukuas gasien sakit hoing tikai i hapula mata. No tahur na kakel huo ma God na hatut ira minaat ma pai tale bia diet na marota um. Ma dahat, dahat na kukuas. 53 Na ngan huo kanong God i te kure bia nong i la marmarota na kikios ma pa na tale um bia na marota, ma nong i tale bia na maat na kikios ma pa na tale um bia na maat. 54 Ma tano pakana bung bia no marotuana na kikios taar ta nong pai tale bia na marota ma no minatine na kikios taar ta nong pai tale bia na maat, io, no nianga ta God di ga pakat ie na hanuat tutun hoken bia, “God ga haliare hasakitne no magingin na minaat ing ga paas hasur ie.”
55 “Awai ra minaat, ie he um no num baso wara papaas hasur ira suk naam?
Ma ie he um no num dadas wara harding?”
56 No harding tano minaat, ira magingin sakena. Ma bia di bul ra harkurai, io, kaike ra harkurai i tar ra dadas ta ira magingin sakena. 57 Iesen dahat na tanga tahut tupas God. Tano udahat Watong Jisas Krais, God i te tar ra baso ta dahat bia na tale dahat wara papaas hasur iakan ra suk na dahat.
58 Io kaik, bar bilai na hinsakagu ta Krais, i tahut bia muat na tur dadas ma waak ta tiga linge i hamagile muat. Muat na tar hakidilona haitne muat tano pinapalim gar tano Watong kanong muat nunure bia muat pai papalim bia tupas no Watong.