16
Diet na bul hulungan ira udiet kinewa hohe, wara uta diet ira matanaiabar na lotu kenam Ierusalem.
Io, ma iau wara nianga utano numuat bulbul hulungan ira kinewa uta ira matanaiabar tus ta God. Muat na gil hoing iau ga tange ta ira matanaiabar na lotu kenas Galesia bia diet na gil. Ira Sade tikatikai muat na bulbul se ta kinewa haruat ma ira numuat kalkalaat, muat kabi supi um bia muat na bul hulungan tano pakana bung bia ni hanuat. Ma bia iau te haan tupas muat iau ni pakat ari a hinhinawas palai ma iau ni tar ta ira tunotuno ing muat na gilamis. Ma iau ni tule diet tika ma ira pakpakat bia diet na kap no numuat hartabar uram Ierusalem. Ma ing bia i takodas taar mon bia iau ni haan mah, io, diet na tika ma iau.
Pol ga hinawas palai utano uno sinisip bia na haan tupas ira Korin, ma uta ira hinahaan ta Timoti ma Apolos mah.
Ma bia iau te haan sakit no hanuo Masedonia iau ni haan tupas muat. Ma iau tange huo kanong a tutun bia iau ni haan uras Masedonia. Ma iau lik bia i tale dak bia ni kis halis dahin kaia ho muat, bia iau ni kis hasakitne se no tinahon na labur kaia. Io kaik, muat naga harahut iau tano nugu hinahaan bia ing iau hanahaan uhe. Iau pai kanan bia ni nes muat kaiken ma ni kis basia ta mon ma ni haan harsakit. Taie. Iau manga sip bia ni kis halis baak ma muat ing bia no Watong na bale tar iau. 8-9 Iesen iau ni kiskis kai Epesas tuk taar tano bung na Pentikos kanong a mon mauho i taguro pane iau utano pinapalim a mon hunena tana, ma halengin kai diet wara turtur bat iau.
10 Ma ing Timoti na haan tupas muat, iau sip bia muat na bale leh ie bia pa na burte tiga linge ing i kis nalamin ta muat. Kanong warah, aie mah i la puspusak no pinapalim tano Watong hoing iau. 11 Io kaik, waak ta tiga nong i nas hanapui. Muat na tur tulei ma ra malum waing naga tapukus baling ukai ho iau. Ma iau tange huo kanong iau kis kawasei tika ma ira tasi dahat.
12 Io, ma iau wara nianga utano tasi dahat Apolos. Iau ga manga haragat ie bia na tika ma ira tasi dahat tupas muat. Ga malok tun at bia na haan kaiken iesen na haan namur ing bia a mon mauho utana.
Pol ga haragat ira Korin bia diet na tur dadas ma diet na bul hanapu diet ta ira bilai na ut na pinapalim.
13 I tahut bia muat na harbalaurai ma muat na tur dadas ta ira linge muat nurnur ine. Muat na balaraan ma muat na baso. 14 Ma muat na gil ira linge bakut ma ra harmarsai.
15-16 Muat nunure tar bia no hatatamaan tane Sepanas, diet ira luena ta diet ing diet ga lilik pukus aras Akaia. Ma diet te tar habaling diet wara harharahut ira matanaiabar tus ta God. Ma iau haragat muat, bar hinsakagu ta Krais, bia muat na bul hanapu muat ta ira mangana tunotuno huo ma ta ira tunotuno bakut ing diet tur tika ta iakan ra pinapalim ma diet laka tana ma ra baso. 17 Iau guama utano hinanuat ta Sepanas ma ne Portunatus ma ne Akaikus. Pai tale bia muat bakut muat na hanuat ukai ho iau iesen i nanaas bia dal kaiken dal te kap no numuat mauho wara nesnes iau. 18 Dal te habilai no nugu nilon ma ira numuat mah. Io kaik, i tahut bia muat na nes kilam ira mangana tunotuno huo bia i takodas bia da urur ta diet.
Pol ga haatne ira Korin.
19 Ira matanaiabar na lotu ta ira tamtaman kai Esia, diet haatne leh muat. Akuila ma ne Pirisila, dir tange ra bilai na haratna ta muat narako tano udahat kinkinis tano Watong. Ma huo mah ira matanaiabar na lotu ing diet la kis hulungai tano ngasia dir. 20 Ma ira hinsaka dahat ta Krais kai, diet haatne leh mah muat. Muat na haatne harbasiane muat ma muat na gawane harbasiane muat ma ra tahut na magingin.
21 Iau Pol, iau pakat iakan ra haratna ma no limagu at.
22 Sige tikai pai sip no Watong, God na haliare tun at ie. Watong, nu mai!
23 No harmarsai tano Watong Jisas na kis tika ma muat.
24 Iau tar no nugu harmarsai ta muat bakut narako ta Krais Jisas. Tutun sakit.