No Airuo
na Pakpakat ta Pol tupas ira
KORIN
Ta iakan ra pakpakat dahat nes no balane Pol bia ga manga marse ma ga manga ngarngarau uta ira Kristian aras Korin. Ari a tunotuno diet ga sip bia diet na kap ra kinkinis na lualua tano lotu kaia Korin ma diet ga bul hasur Pol. Diet ga tange bia Pol pai tiga apostolo tutun kaik pai hatur kawase nora dadas bia na kure timaan no lotu kaia Korin. Io, ma ari a Krisitan diet ga mur iakano mangana lilik, diet gaam bul hatamat diet ma diet ga nes hasur Pol. Io, Pol ga kiskis aras Esia ma ga manga tapunuk ma ga manga sip bia diet na lilik pukus, kaik gaam tule Taitus uras Korin ma tiga pakpakat wara hakatom diet ta ira udiet magingin sakena. Iesen Pol ga manga lilik baak uta ira Korin gaam mur no hinahaan ta Taitus kanong ga wara harsomane Taitus ing ga tapukus bia na nunure bia ira Korin diet gate lilik pukus bia taie. Pol pa ga nes leh ie aras Toroas kaik gaam haan uras Masedonia (nes 2 Korin 2.12-13). Ma Pol ga manga iangianga utano uno pinapalim na harharpir ma bia no tahut na hinhinawas i manga bilai ta ira harkurai ta Moses (2.14–6.21) kanong pa ga sip bia diet na hilau sukun no uno nianga diet gate kap usuranei. Ga hasakit ta diet ing diet ga bul hatamat diet gaam hamines bia aie at i te kap ira haraubaal, iesen kaike ra haraubaal ing i hamines bia aie tiga bilai na tunotuno ta Krais (4.1-18; 6.1-10). Io, Pol ga manga sip bia diet na lilik pukus (5.20–7.4) ma ing Pol ga harsomane Taitus aras Masedonia (7.5-6) ma Taitus ga hinawase Pol tano bilai na lilik pukus ta ira Korin, iakano ga manga haguama Pol (7.6-16). Io, ga hinawase diet bia diet na tagure timaan no udiet hartabar uta ira Kristian aras Ierusalem (8.1–9.15) ma ga tar ra dadas na hinarkatom ta diet ing diet ga bul hanapu Pol bia diet na lilik pukus mah, bia Pol kabi manga hapidanau diet ing na haan tupas diet aras Korin (10.1–13.10).
1
Iau Pol tiga apostolo ta Krais Jisas haruat ma no sinisip ta God, ma Timoti no tasi dahat ta Krais, mir tule ken ra nianga tupas muat ira matanaiabar na lotu gar ta God kaia Korin ma muat bakut ira matanaiabar gar ta God ta ira balbalin tamaan Akaia.
A harmarsai ma ra malum tupas muat mekaia ho no adahat Sus ma no Watong Jisas Krais.
God i la habalaraan dahat nalamin ta ira udahat kaba haraubaal.
A pirhakasing uram tupas God. Aie no God ma a Sus ana no udahat Watong Jisas Krais. Aie no adahat Sus nong i la tartar ra harmarsai ma aie no God nong i la tartar ira harhabalaraan bakut. Aie nong i la habalaraan dahat nalamin ta ira dadas na haraubaal bakut ing i ubal dahat, waing dahat naga tale bia dahat na habalaraan diet ira mes ing diet kis nalamin ta ira mangana haraubaal sa ing i ubal diet. Ma dahat na habalaraan diet ma no harhabalaraan nong God ga tabar dahat mei. Hoing bia ira ngunngutaan ta Krais i sal burung ira udahat nilon, huo mah ira harhabalaraan mekaia ho Krais i sal burung dahat. Ing bia a mon haraubaal i ubal mehet,* Ing Pol i tange ‘mehet’ ta iakan ra pakpakat i nanaas bia i iangianga uta diet ira ut na pinapalim tano lotu ing diet tika mei, diet ing diet taram timaan no uno harausur. i ngan huo wara habalaraan muat ma wara halon muat. Ing bia di habalaraan mehet, i ngan huo wara habalaraan muat. Ma iakano harhabalaraan nong God i tar ie ta muat ing muat tur dadas ra hena kaike ra ngunngutaan i haruat ma ing het kilingane mah. Mehet nurnur bia ira linge na hanuat timaan taar ta muat. Ma mehet tur dadas ta iakano mangana lilik kanong mehet nunure bia muat te kap ira pinlawe muat ta ira numehet harhabalaraan hoing muat te kilingane harahut mah het ta ira numehet ngunngutaan.
Bar hinsakagu ta Krais, het sip bia muat na palai tano haraubaal ing het ga kilingane aras Esia. No but na tinirih nong ga hanuat taar ta mehet, het pa ga tale bia het na pusak, kaik mehet ga lik bia, “Maris, pai haruat bia dahat na lon um.” Mehet ga kilingane iakan ra haraubaal hoing bia tiga ut na gil harkurai i te bul um no ula harkurai bia het na maat. Iesen i ngan huo bia mehet pa naga tur tano numehet dadas at iesen het na tur tano dadas ta God nong i hatut ira minaat. 10 Aie nong ga halangalanga ise mehet sukun tiga tamat na sakana hiniruo huo, ma na halangalanga ise mehet mah. Ma mehet te so no numehet lilik tana bia i tutun bia na halangalanga ise habaling mehet namur. 11 Ma God na gil huo ing muat na papalim tika ma mehet wara harharahut mehet ma ira numuat sinasaring. Ma bia muat na saasaring huo, God na balu ira sinsaring ta ira halengin ma na harahut mehet ma no uno harmarsai. Io kaik, a halengin diet na tanga tahut tupas ie uta mehet.
Pol ga hinawas palai tano burena ing pa ga haan tupas diet.
12 Io, ma no numehet nianga na latlaat i hoken, bia narako tun at tagu iau kilingane bia het pai le harababo ta dahin ma het te mur ira mangana tintalen meram ho God i takodas harsakit ing het te lon nalamin tano ula hanuo. Ma tutun sakit het ga gil huo ing het ga lon nalamin ta muat. Mehet pa ga lon huo haruat ma ira gumut na lilik mekai tano ula hanuo mon. Taie. Mehet ga lon huo haruat ma no harmarsai gar ta God. 13-14 Hokaiken, mehet pakpakat tupas muat ira linge sen mon ing i tale bia muat na was ma muat na palai ine. Hoing muat ga palai dahin uta mehet, io, iau manga sip bia muat na palai harsakit bia mehet no numuat burena wara latlaat hoing mehet mah, mehet naga latlaat uta muat ta iakano bung tano Watong Jisas.
15 Iau ga manga palai bia muat lilik huo uta mehet, kaik iau gaam bul no nugu lilik bia ni huna kol muat waing muat naga kap ra harharahut airuo pakaan. 16 Hoken, iau ga lik bia ni kol muat nalamin tano nugu hinahaan uram Masedonia ma tano nugu taptapukus balin me Masedonia. Ma iau ga lik bia muat naga harahut iau tano nugu hinahaan uras Iudeia. 17 Ma bia iau ga lik um bia ni haan huo, muat lik bia iau tiga ut na lilik airuoairuo? Taie. Hohe, muat lik bia ing iau bul no nugu lilik, iau lilik utagu sen mon hoira tunotuno mekai ra ula hanuo, kaik iau nigi tange pakur bia “I tutun” ma “Pai tutun” mah? 18 Muat nunure tun at bia God i la gilgil haruat tane ing i la tangtange, kaik i tahut bia muat na nunure bia mehet ngan huo mah ing het ga tar no numehet hinhinawas tupas muat, bia het pa ga tange bia “I tutun,” ma “Pai tutun.” 19 Iakan i palai kanong dahat pai nes narako ta Krais Jisas no Nati God nong metal ma ne Timoti ma ne Sailas metal ga harharpir nalamin ta muat, bia narako tana ira linge i tutun ma pai tutun mah. Taie. Ira linge i tutun sen mon tana. 20 Iakan i palai kanong ira kunubus ta God bakut diet hanuat tutun narako ta Krais. Io kaik, tano udahat kinkinis narako ta Krais dahat hatutun ira udahat sinasaring ing dahat tange “Amen” tupas God. Ma iakan ra magingin i hatatik no hinsa God. 21 Ma nong i hatutun mehet tika ma muat tano udahat kinkinis narako ta Krais, aie ne God. Ma aie nong ga gilamis hasisingen dahat. 22 Aie mah nong ga bare bat dahat bia wara uno ma ga bul no Halhaliana Tanuo narako tun at ta ira kati dahat hoing tiga kunubus wara hatutun bia na tar ira mes na haridaan ta dahat namur.
23 Iau kilam God bia aie na suro haut bia iau pa ga sip bia ni hapidanau muat, ma iakano no burena bia iau pa ga haan tupas muat kaia Korin. 24 Ing iau tange huo pai nanaas bia mehet wara kurkure ira numuat mangana lilik ta ira linge muat nurnur ine. Taie, kanong muat tur dadas ta ira linge muat nurnur ine. Iesen mehet papalim tika ma muat bia muat na kap ra gungunuama.

*1:6: Ing Pol i tange ‘mehet’ ta iakan ra pakpakat i nanaas bia i iangianga uta diet ira ut na pinapalim tano lotu ing diet tika mei, diet ing diet taram timaan no uno harausur.