8
Io, ma ne Sol ga manga haut um bia diet na gulum bing Stiwen huo.
A tamat na hinelar ga haan tupas ira matanaiabar na lotu.
Ta iakano pakana bung at di ga tur leh wara hinelar sakasaka ta ira matanaiabar na lotu aram Ierusalem. Diet ga hilau harbasia taar tano hanuo Iudeia ma no hanuo Samaria. Iesen ira apostolo taie. Ma ari tunotuno ing diet ga urur ta God diet ga bus Stiwen ma diet ga manga suah ie. Iesen Sol ga tur leh wara hanghagahe ira matanaiabar na lotu. Ga suur laka ta ira hala ma git rahrahi hasur ira tunaan ma ira hahin gaam git halaka diet ra hala na harpidanau.
Pilip ga harharpir ma ga halangalanga ira ina minaset aras Samaria.
Diet ing diet gate hilau harbasia diet ga harharpir haan ma no tahut na hinhinawas ta ira udiet hinahaan. Pilip ga haan uras tiga pise na hala kenas Samaria ma ga harharpir utano Mesaia taar ta diet kaia. Ing ira haleng na matanaiabar diet ga hadade Pilip ma diet ga nes ira dadas na hakilang ga gil, diet tikatikai diet ga sa talinga diet timaan wara hanhadade ira linge ga tangtange. Kanong warah, ira sakana tanuo diet ga kup suur sukun ira haleng matanaiabar. Ma halengin pengpeng ma diet mah ing ari katon ta ira tamai diet gate maat diet ga langalanga. Io, a tamat na gungunuama ga hanuat ta iakano pise na hala.
Saimon no ut na ser magirmagir ga walar bia na kul no Halhaliana Tanuo.
Ma ta iakano pise na hala ga mon tiga tunotuno, hinsana ne Saimon, ma a ut na ser magirmagir ie. Git hangalabo ira matanaiabar me Samaria. Git butbut bia aie a tamat na tunotunoi. 10 Ma diet bakut, ira watong ma ira maris, diet git taltalinganei ma diet git tangtange bia, “Iakan ra tunaan aie no dadas meram ho God. Di kilam ie bia no Tamat na Dadas.” 11 Diet git murmur ie kanong mekarawa laah git be hanghangalabo diet ma ira uno pakpakilai. 12 Iesen ing diet ga nurnur ing Pilip ga harpir ma no tahut na hinhinawas tane Jisas ma tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God, io, ira tunotuno diet ga kap baptais, ira tunaan ma ira hahin mah. 13 Saimon mah ga nurnur ma ga kap baptais. Ma git murmur Pilip ta ira kaba katon ma git ngalngalabo ta ira dadas na hakilang ma ta ira gingilaan na kinarup ing git nesnes.
14 Ing ira apostolo aram Ierusalem diet ga hadade bia ira matanaiabar me Samaria diet gate kap usurane no nianga ta God, diet ga tule Pita ma Jon uras ho diet. 15-16 Ing dir ga hanuat dir ga sasaring uta diet bia diet na hatur kawase leh no Halhaliana Tanuo kanong no Halhaliana Tanuo pa ga hansur taar baak ta tikai ta diet. Diet ga kap baptais mon tano hinsana no Watong Jisas. 17 Io, Pita ma Jon dir ga bul ira lima dir ta diet ma diet ga hatur kawase leh no Halhaliana Tanuo.
18-19 Ing Saimon ga nes bia no Tanuo gate hanuat taar ta diet ing ira iruo apostolo dir ga bul ira lima dir ta diet, ga walar bia na tar ta kinewa ta dir ma ga tange bia, “Mur tar iakan ra dadas tagu waing diet bakut ing iau ni bul ira limagu ta diet, diet na hatur kawase leh no Halhaliana Tanuo.”
20 Sen bia Pita ga balui hoken: “I tahut bia nu hiruo tika ma ira num kinewa kanong u lik bia u tale bia nu kul no hartabar ta God ma ra kinewa. 21 Taie tun at ta da ginginim kai ta iakan ra pinapalim kanong God i nes bia no balaam pai takodas. 22 Io, nu lilik pukus ta iakan ra sakana linge ma nu sasaring tupas no Watong. I tale dak bia na lik luban se iakan ra num mangana lilik. 23 Iau tange huo kanong iau nes bia u manga bala ngungut, ma ra magingin sakena i wis kawase tar ugu.”
24 Io, Saimon ga babalu bia, “Mur sasaring tupas no Watong utagu waing taie ta linge ta kaike u tange na hanuat taar tagu.”
25 Io, ing dir gate manga hinhinawas taar tano tutun ma dir gate ianga taar utano nianga tano Watong, dir ga tapukus uram Ierusalem. Tano udir hinaan tapukus dir ga harharpir haan ma no tahut na hinhinawas ta ira haleng taman kaia Samaria.
Pilip ga hinawase no ulkukuha me Itiopia utano tahut na hinhinawas.
26 Io, tiga angelo tano Watong ga tange ta Pilip, “Haan ures tano ngaas kananes tano hanuo bia, nong i hansur meram Ierusalem u Gasa.” 27 Io, Pilip ga tur leh no uno hinahaan. Kaik um, ga harsomane tiga tunotuno me Itiopia, a ulkukuha ie, ma git balbalaure ira kinewa tane Kandesi no hahin na lualua udiet ira Itiopia. Iakan ra tunaan gate tur laah Ierusalem ing ga haan wara lalotu tupas God kaia. 28 Ma kaiken ga taptapukus balin um tano uno karis ures ra uno taman ma ga waswas hani no buk nong Aisaia no tangesot ga pakat ie. 29 Ma no Halhaliana Tanuo ga tange ta Pilip, “Haan uram tano karis ma nu haan hutaten ie.”
30 Io, Pilip ga hilau ukaia ma ga hadadei ga waswas no buk tane Aisaia no tangesot. Ma Pilip ga tiri ie, “U palai ta kaike u waswas?”
31 No tunotuno ga tange bia, “Pai tale iau bia ni palai ine. Ing bia tikai na palas taar tagu, io, ni palai um kaik.” Io, ga titing leh Pilip bia na kawaas ma na kis tika mei.
32 Ma no sibana nianga tane God di ga pakat ie nong no tunotuno ga waswas hani i hoken:
“Ga ngan hoing tiga sipsip di lua laah tana wara bubu bing ie.
Ma hoing tiga nat na sipsip nong i tur kunkun taar ing di kutkut se ira hine,
io, aie mah, pa ga tange ta nianga.
33 Di ga hamarisnei ma ing di ga gil tana pa ga takodas.
I tale bia tikai na pirwase tiga linge uta ira uno bulumur?
Taie, pai tale kanong warah no uno nilon kai ra ula hanuo ga takumut.”
34 Io, no ulkukuha ga tiri Pilip, “Hinawase iau, kan ra tangesot i iangianga uta sige? I iangianga balin utana bia uta tiga mes?” 35 Io, Pilip ga hatahun wara nianga, haburen leh ta iakano sibana nianga gar ta God di ga pakat ie gaam hinawasei tano tahut na hinhinawas uta Jisas.
36 Ing dir ga hanahaan tano ngaas dir ga hanuat tiga katona taah ma no ulkukuha ga tange, “Nes baak! A taah kan. Asa i tur bat taar iau kaik iau pa nigi kap baptais?” 37 [Pilip ga tange, “I tale bia nu kap baptais ing bia u nurnur tutun.” Ma no ulkukuha ga babalu, “Iau nurnur bia Jisas Krais aie no Nati God.”] 38 Ma no ulkukuha ga kure no karis bia na tur kis. Io, dir bakut, Pilip ma no ulkukuha, dir ga hansur ures tano taah ma Pilip ga baptais ie. 39 Ing dir ga hanut meram na taah, kaik at mon no Tanuo gar tano Watong ga kap leh Pilip ma no ulkukuha pa ga nes habalin ie. Iesen ga tur habalin leh no uno hinahaan ma ra gungunuama. 40 Iesen Pilip balik ga hanuat puasa aras Asdot ma ga hanahaan hurbit gaam harharpir ma no tahut na hinhinawas ta ira tamtaman bakut tuk gaam a hanuat aram Kaisaria.