9
Aram na ngaas Jisas ga harapuasa tane Sol.
1-2 Ta iakano pakana bung Sol kana at baak ga mamamang bia na bu bing ira ut na tinaram tano Watong. Ga haan uram hono tamat ta ira ut na pakila lotu ma ga saring ie bia na pakat ta hinhinawas uras ta ira hala na lotu udiet ira Iudeia aras Damaskas. Ma kaike ra paas na hinawas palai uta Sol waing bia na nes tikai nong aie gar tano Ngaas, a tunaan bia hahin, na talei bia na wis kawase diet ma na lam diet uram Ierusalem. Ing Sol ga hananhuat hutet tano pise na hala Damaskas, kaik at mon tiga lulungo meram ra mawe ga murarang sarei. Ga puko taar napu tano pise ma ga hadade ra ingana tikai ga tange tana, “Sol! Sol! Wara bih bia u hahelar tagu?”
Sol ga tiri, “Sige ugu, Watong?”
Ga balui, “Iau Jisas nong u hahelar tagu. Iesen nu taman tut ma nu haan uram tano pise na hala ma da hinawase ugu kaia ta ira linge ing at nu gil.”
Ira tunotuno ing diet ga saksakate hani ie diet ga tur ma taie ta nianga. Diet ga hadade no kinakel iesen diet pa ga nes tari. Sol ga taman tut mekatiga tano pise ma ga hapilakaas mata iesen pa ga tale bia na nes tiga linge. Io kaik, diet gaam palim leh no limana ma diet ga luei uras Damaskas. Ga pulo ra itul a bung ma pa ga iaan ma pa ga mame ta linge.
10 Ma ga mon tiga ut na tinaram tano lotu aras Damaskas hinsana Ananias. Ga nes tiga ninaas na tanuo ing no Watong ga tange tana, “Ananias!”
Io, ga balui, “Iau ken, Watong.”
11 Io, no Watong ga tange tana, “Haan uram tano hala ta Iudas, kenam tano ngaas di kilam bia Ngaas Takodas. Nu a tiri wara u tiga tunotuno me Tasas hinsana ne Sol. Kana i sasaring. 12 Ma i te nes tiga ninaas na tanuo. Ma ta iakano uno ninaas i nes bia tiga tunotuno hinsana ne Ananias i hanuat ma i bul ira limana tana bia na nanaas baling.”
13 Ananias ga balui, “Watong, iau te hadade ra haleng na hinhinawas uta iakano ra tunotuno ma uta ira hinelar i te gil tar ta ira num matanaiabar tus aram Ierusalem. 14 Ma i te hanuat ukai Damaskas tika ma ra dadas meram ta ira tamat na ut na pakila lotu gar na Iudeia bia na me palim kawase diet ing diet lalotu tupas ugu.”
15 Iesen no Watong ga tange tana, “Haan, kanong iau te gilamis ie wara nugu tultulai bia na hinawas utagu ta diet ing diet pai Iudeia ma ta ira udiet tamat na lualua na gil harkurai ma ta ira matanaiabar na Iudeia mah. 16 Ma iau ni hamines tana bia a mangana tamat na ngunngutaan hohe ing na kahe at wara gaiegu.”
17 Io, Ananias ga haan ma ga laka tano hala nong Sol ga kiskis tana. Ga bul ira limana tana ma ga tange, “Tasigu Sol, no Watong i te tule iau. Ma aie at mon ne Jisas nong ga harapuasa taar taam aras na ngaas ing u ga hanahaan ukai. Ma i te tule iau waing nugu nanaas baling ma nugu hung ma no Halhaliana Tanuo.” 18 Kaik at mon, ma ra linge hoira halagi na kirip ga puko laah mekatiga ta ira matane Sol gaam tale bia na nanaas baling. Io, ga taman tut ma ga kap baptais. 19 Ma namur bia gate iaan taar, no uno dadas ga hanuat baling.
Sol ga harpir aram Damaskas ma Ierusalem.
Ma Sol ga kis ma ira ut na tinaram tano lotu aram Damaskas ra bar bung. 20 Gasien at mon ga tur leh wara harharpir narako ta ira hala na lotu audiet ira Iudeia bia Jisas aie no Nati God. 21 Ma diet bakut ing diet ga hadadei, diet ga karup ma diet ga tange, “Ai! Dahat nunure bia aram Ierusalem iakan at mon no tunotuno nong ga haliare diet ing diet lalotu tupas iakan ra tunotuno Jisas! Ma i palai mah bia i te hanuat at ukai wara palpalim kawase kaike ra tunotuno bia na lam diet uras ta ira tamat na ut na pakila lotu! I te biha kaiken?” 22 Iesen no hinarpir ta Sol ga hanhanuat dadas. Ma ira Iudeia aram Damaskas diet pa ga haruat bia diet na balu Sol ing ga hatutun tar ta diet bia Jisas aie no Mesaia.
23 Namur, bia haleng bung gate sakit, ira Iudeia diet ga hanuat hurlungen ma diet ga harpingit wara bubu bing Sol. 24 Ma sen bia Sol ga ser leh iakan ra udiet harpingit. Ra bung ma ra kasakes diet ga tur na ninaas ta ira matanangas huat tano pise na hala wara bubu bing ie. 25 Iesen tiga bung ra bung ira bulu na harausur tane Sol diet ga lamus leh ie ma diet ga haruhei ma tiga kalot ures napu meram tiga matana kalangar tano balo tano pise na hala.
26 Ing Sol ga hanuat Ierusalem ga walar bia na kis tika ma ira ut na tinaram tano lotu. Ma iesen bia diet pa ga nurnur bia aie ga tiga ut na tinaram tutun tano lotu, ma diet bakut diet ga burtei. 27 Iesen Banabas ga hanuat gaam lamus leh ie uram ta ira apostolo. Ga hapalaine ta diet ing Sol ga nes no Watong aram na ngaas ma bia no Watong ga ianga tana. Ga hinawase mah diet bia aram Damaskas Sol ga harpir ma no hinsa Jisas ma pata bunurut. 28 Io, Sol ga kis tika ma diet ma ga hanahaan hurbit aram Ierusalem ma ga harharpir ma no hinsana no Watong ma ra balaraan. 29 Ga ianga ma ga hargau ma ira Iudeia ing diet tano nianga Grik, iesen diet ga walwalar bia diet na bu bing ie. 30 Ing ira haratasin narako ta Krais diet ga nunure leh hokaiken, diet ga lamus hasur Sol ures Kaisaria diet gaam tule isei u Tasas.
31 Io, no lotu narakoman ta ira hanuo Galili, Iudeia, ma Samaria ga lagirane ra kinkinis na malum ma ga kap ra dadas meram naliu. Ma tano harharagat tano Halhaliana Tanuo ma tano kinkinis na urur tano Watong, no winawas ta ira matanaiabar narako tano lotu ga tamat hanahaan.
Pita ga halangalanga no pengpeng ma ga halon Dokaas sukun ra minaat.
32 Io, ma Pita, ing ga hanahaan hurbit, ga haan wara kakol ira matanaiabar tus tane God aras Lida. 33 Kaia ga haan tupas tiga tunotuno hinsana ne Enias. Ga pengpeng ma pa ga haruat wara hinahaan talur no kubena a liman ma itul na tinahon. 34 Pita ga tange tana, “Enias, Jisas Krais i halangalanga ugu. Taman tut ma nu puli no kubem.” Ma kaik at mon ga taman tut. 35 Ma ira matanaiabar me Lida ma Saron diet ga nes ie ma diet ga tahurus taar tano Watong.
36 Io, ma aras Iopa ga mon tiga hahin, a ut na tinaram tano lotu ie, no hinsana Tabita (ma tano nianga Grik di pukusanei bia Dokaas). Hotikai git gilgil ra tahut ma git harharahut ira maris. 37 Ta iakano pakana bung ga maset gaam maat. Io, di ga gis no palatamaine ma di ga hainoh ie tiga subaan aram naliu tiga hala. 38 Ma Lida pa ga manga tapaka me Iopa. Kaik, ing ira ut na tinaram tano lotu aras Iopa diet ga hadade bia Pita kenam Lida, diet ga tule iruo tunotuno uram tana ma dir ga hapar ie ing dir ga tange bia, “Nu habir ukai ho het!”
39 Io, Pita ga haan tika ma dir. Ing dal ga hanuat di ga lamus halaka ie uram tano subaan naliu tano hala. Ma ira makosa bakut diet ga tur luhutanei ma ra sunuah. Ma diet ga hamhamines ira sigasige ma ira maal ing Dokaas ga gil ing ga lon taar baak.
40 Pita ga tule hasur diet bakut ures nataman. Io, ga singa bukunkek gaam sasaring. Ga talingane no palatamaine no hahin ma ga tange, “Tabita, taman tut!” Tabita ga hapilakaas mata, ma ing ga nes Pita, ga kis tutur. 41 Pita ga palim leh no limana ma ga harahut ie wara tuntunur. Io, ga tatau ira matanaiabar tus tane God tika ma ira makosa gaam hamines ie ta diet bia a lilonai. 42 Ma ira matanaiabar ta ira matahu katon Iopa, diet ga ser iakan ra linge ma a halengin diet ga nurnur tano Watong. 43 Io, Pita ga kis baak aras Iopa tika ma tiga ut na pinapalim ma ra pala bulumakau, hinsana ne Saimon.