21
Pol ga haan uram Ierusalem.
Io, ma ing het gate haan talur tar um diet, mehet ga kawaas tiga mon, mehet gaam haan takodas u Kos. Tano mes na bung mehet ga haan u Rodes ma mekaia het ga hanuat Patara. Io, het ga nes leh tiga mon ma ga wara hinahaan u Ponisia, io, mehet ga kawaas tana ma mehet gaam haan laah. Bia ing het gate hanuat harapuasa ma Saipras mehet ga haan menamur tana u Siria. Mehet ga sapa Tair bia daga hasur se ira kinakap tano mon kaia. Ma ing mehet ga haan tupas ira ut na tinaram tano lotu kaia mehet ga kisi ra liman ma iruo na bung tika ma diet. Tara haphapuasnai tano Halhaliana Tanuo diet ga hinhinawase Pol bia waak i hanahaan uram Ierusalem. Ma iesen bia ing no numehet pakana bung na kinkinis kaia gate haruat, mehet ga haan laah wara hinahaan baling tano numehet hinahaan. Ma ira ut na tinaram tano lotu bakut tika ma ira udiet hahin ma ira nati diet, diet ga haan tika ma het sukun no pise na hala ures na wasasar ma het bakut het ga singa bukunkek ma het ga sasaring kaia. Io, mehet ga lulu taar um, ma mehet gaam kawaas tano mon. Ma diet, diet ga tapukus taar um tano udiet taman.
Io, mehet ga haan baling laah tano numehet hinahaan me Tair ma mehet ga sapa Tolemas. Ma kaia, het ga haatne leh ira hinsaka mehet ta Krais ma mehet ga kis tika ma diet tiga bung. Tano mes na bung mehet ga haan talur diet ma mehet ga hanuat Kaisaria. Ma mehet ga kis kaia tano hala tane Pilip no ut na harpir tano tahut na hinhinawas. Ma aie tikai ta ira liman ma iruo na tunotuno ing di ga gilamis diet nalua wara harharahut tano lotu. Ma ga mon ra ihat na lala na nat na hahine ing dal git iangianga na tangesot.
10 Bia ing het gate kisi ra bar bung kaia, tiga tangesot hinsana Agabas ga hansur me Iudeia. 11 Ga hanuat ukaia ho mehet ma gaam kap leh no taltalin tane Pol. Io, ga wis ira iruo limana ma ira iruo kakine at mah mei ma gaam tange hoken: “No Halhaliana Tanuo i tange bia hokaiken kaik ira Iudeia meram Ierusalem diet na wis no tunotuno auno iakan ra taltalin ma diet na tar ie ta ira luma diet ing diet pai Iudeia.”
12 Bia ing mehet ga hadade kaiken, mehet ma ira tunotuno kaia, mehet ga suah taar tane Pol bia waak ie ra hinahaan uram Ierusalem. 13 Io, ga babalu bia, “Waak muat susuah ma waak muat hatapunuk iau! Iau taguro taar bia da wis iau ma iau taguro taar mah wara minaat kaia Ierusalem wara utano hinsana no Watong Jisas.” 14 Ma ing mehet ga tingtigal puoi, mehet ga sangeh ma mehet ga tange, “Asa ing no Watong i sip bia na hanuat, io, i tahut bia na ngan at huo.”
15 Namur um, mehet ga tagure ira numehet linge ma mehet gaam tur leh no numehet hinahaan uram Ierusalem. 16 Ma ari ut na tinaram tano lotu me Kaisaria diet ga sakate mehet ma diet ga lamus mehet uram tano hala tano tunotuno nong het ga wara kinkinis mei, hinsana ne Nason. Aie me Saipras ma menalua at aie tiga ut na tinaram tano lotu.
Pol ga harsomane ra purpuruan uta ira harkurai ta Moses aram Ierusalem.
17 Ma bia ing mehet ga hanuat aram Ierusalem ira hinsaka mehet ta Krais kaia diet ga guama pane leh het. 18 Ma tano mes na bung Pol tika ma het bakut mehet ga haan wara nesnes Jemes. Ma ira kabinsit tano lotu diet ga kis bakut taar. 19 Bia ing Pol gate lulu taar ma diet, ga hamatur um diet ta ira linge bakut ing God ga gil narako tano uno pinapalim taar ta diet ing diet pai Iudeia.
20 Bia ing diet ga hadade huo diet ga pirlat God. Io, diet ga tange ta Pol, “Tasi mehet, u nunure bia haleng na arip na Iudeia diet te nurnur ma diet bakut diet bala gaas wara murmur ira harkurai ta Moses. 21 Sen bia diet gate ser leh bia u la hauhausur ira Iudeia bakut kenas ta ira hanuo ta diet ing diet pai Iudeia bia diet ira Iudeia diet na tahurus talur ira harkurai ta Moses. Ma diet gate ser leh mah bia u la tangtange ta ira Iudeia bia waak diet kutkut ira palatamai diet ira udiet nat na bulu ma waak diet ra murmur ira udahat magingin. 22 Io, dahat na gil um ra sa? Diet na nunure leh at bia u te hanuat. 23 Io kaik, nu gil ira linge ing het na tange taam. A mon aihat na tunotuno tika ma het ing dal ga gil tiga kunubus uram ho God. 24 Nu lamus leh dal ma nu laka tika ma dal tano pakpakilai i haruat ta ira harkurai tane Moses bia mutal naga langalanga sukun no tirtirih meram narako kaike ra harkurai nong i kabit mutal. Ma nu kul sare dal waing daga pung se ira hi dal. Io, diet bakut diet na nunure bia taie ta tutun ta ira nianga diet te hadade utaam, ma iesen bia augu iaat, kana u murmur ira harkurai tane Moses. 25 Ma mehet te gil hoken uta ira ut na nurnuruan ing pai a Iudeia diet. Mehet te tula pakpakat ukaia ho diet ma mehet ga hinawase diet bia mehet gate hanuat tika ma tiga lilik bia diet pa na gil ken ra linge: waak diet ien ta nian ing di tun hartabar me taar ta ira palimpuo, waak diet ra ien de, waak diet ra ien tiga linge ing di lut bing, ma waak diet ra gilgil no sakana magingin na ninahon tika.”
26 Io, tano mes na bung Pol ga lamus leh kaike ra tunaan ma gaam laka tika ma dal ta iakano pakpakilai bia aie ma dal, dal naga langalanga tano ninaas ta God. Io, ga laka uram tano hala na lotu tamat wara hinhinawas palai bia hunanges dal na hapataam iakano pakpakilai nong na halangalanga dal tano udal kunubus. Ma ga wara hinhinawas bia tikatikai ta dal na gil no uno hartabar ta garim bung.
Ira Iudeia diet ga walar wara bubu bing Pol aram tano hala na lotu tamat.
27-28 Ma bia ing kaike ra liman ma iruo na bung wara halangalanga dal gate wara patpataam, ari Iudai meram tano hanuo Esia diet ga nes Pol aram ra hala na lotu tamat. Io, diet ga kas ira tinge diet ira matanaiabar bakut kaia, diet ga palim kawase Pol, ma diet ga kakongane bia, “Tunotuno me Israel, muat harahut het! Iakanin no tunotuno nong i la hauhausur ira matanaiabar bakut ta ira matahu katon bia diet na miligiruane dahat ira Iudeia ma ira udahat harkurai, ma iakan mah ra hala na lotu tamat. Ma pai kaike sen mon. Taie. I te lamus halaka mah ari Grik uram ta iakan ra hala na lotu tamat kaik i te hagahe iakan ra halhaliana katon.” 29 (Diet ga tange huo kanong tiga bung nalua diet ga nes tar Toropimus me Epesas tika ma Pol aram tano pise na hala ma diet ga lik halaka leh bia Pol gate lamus halaka ie uram tano hala na lotu tamat.)
30 Io, haleng sakit ira matanaiabar tano pise na hala diet ga raurawaan ta iakan ma diet ga hilau huat mekatiga ta ira kaba katon bakut. Diet ga palim kawase Pol ma diet ga rahi hasur ie meram tano hala na lotu tamat ma kaik at mon di ga banus ira matanangas huat tano hala na lotu tamat. 31 Bia ing diet ga wara bubu bing ie, no nianga ga haan tupas no lualua ta ira umri me Rom bia ira matanaiabar tano pise na hala Ierusalem kana diet ga gilgil tiga tamat na purpuruan. 32 Ma kaik at mon no lualua ga lam leh ari a umri tika ma ari a tamat na umri ma diet ga hilau suur ures ta ira matanaiabar. Ing ira matanaiabar ing diet ga hatahuat no purpuruan diet ga nes leh no lualua tika ma ira uno umri, diet ga hatakumutne ra bubu Pol.
33 No lualua ga hanuat ma ga palim kawase leh Pol ma ga tar ra dadas na nianga bia da wis ie ma ta iruo dadas na hidihidi sakit. Io, ga tiri bia sige kaik Pol ma bia gate pakile ra sa. 34 Ari ta ira matanaiabar diet ga tange tiga linge ma ari diet ga tange ra mes. Ing pa ga tale bia na nunure leh no tutun kanong ira matanaiabar diet ga harharat, ga tar ra dadas na nianga ta ira uno umri bia diet na lamus leh Pol uram tano udiet baang at. 35 Bia ing Pol ga hanuat taar ta ira pinapaas hut uram ta iakano katon, ira umri diet ga kap ie naliu kanong warah ira matanaiabar diet ga manga ngangar sakit. 36 Ma ira matanaiabar ing diet ga murmur haan, diet ga kakonga haan bia, “Muat bu bing ie!”
Pol ga ianga tano tamat na matanaiabar utano pakana bung ing ga nurnur laah tane Jisas mekaia.
37 Bia ing ira umri diet ga wara kapkap halaka Pol uram tano udiet baang, Pol ga tiri no lualua bia, “I haruat bia ni tange tiga linge taam?”
Io, ga balui, “Ai! U ianga na Grik! 38 Io kaik, pai augu tok no Isip nong ga hatahuat no hinarubu nalamin ta ira matanaiabar ma Rom a bar tinahon nalua ing ga lamus ra ihat na arip na ut na harbing uram tano hanuo bia.”
39 Ma Pol ga tange bia, “Iau tiga Iudeia me Tasas kenam Silisia, a so taman iau tiga pise na hala nong no hinsana i lua. Maris, bale leh iau bia ni ianga baak ta ira matanaiabar.” 40 Io, no lualua ga haut, ma Pol ga tur aram ta ira pinpaas hut ma ga tah pam wara uta ira matanaiabar bia diet na hatakumutna nianga. Ing diet ga tur kunkun um Pol ga ianga ma no nianga gar na Iudeia hoken.