22
“Kaba tasigu ma hainigu, ma muat ira nongtamat, muat hadade um iau kaiken ma iau ni balu ira numuat nianga.”
2-3 Ma ing diet ga hadade bia ga haianga diet ma no nianga gar na Iudeia diet ga manga tur kunkun. Io, Pol ga ianga um: “Iau tiga Iudeia. Di ga kaha iau aras Tasas kenam Silisia sen bia iau ga tamat kai ta iakan ra pise na hala Ierusalem. Iau ga tiga bulu na harausur tane Gamaliel ma iau ga kap ra tamat na harausur ta ira harkurai ta ira hintubu dahat ma iau ga gaas wara murmur God haruat ma sige tikai ta muat katin. Iau git hahelar ta ira tunotuno diet murmur iakan ra harausur di kilam ie bia ‘No Ngaas’ wara bubu bing diet. Iau git palpalim kawase a tunaan tika ma ra hahin ma iau git halaka diet ra hala na harpidanau. Ma no tamat ta ira ut na pakila lotu ma ira kaunsil bakut diet haruat bia diet na suro haut iau ta iakan. Ma iau ga kap mah ra pakpakat mekai ta diet uram ta ira hintura diet ira Iudeia kenam Damaskas. Ma iau ga haan ukaia wara wiswis leh kaiken ra matanaiabar ukai Ierusalem bia diet na kap harpidanau.
“Gate hutet ra tingena kasakes ing iau ga hananhuat hutaten Damaskas ma kaik at mon tiga tamat na lulungo sakit meram ra mawe ga murarang sare iau. Ma iau ga puko taar napu tano pise ma iau ga hadade tiga ingana tikai ga tange tagu, ‘Sol! Sol! Wara bih bia u hahelar tagu?’
“Ma iau ga tiri, ‘Sige ugu, Watong?’
“Ma ga babalu bia, ‘Iau Jisas me Nasaret nong u hahelar tagu.’ Ira tunotuno ing diet ga saksakate hani iau diet ga nes no lulungo ma iesen bia diet pa ga hadade kilam no ingana tunotuno nong ga iangianga tagu.
10 “Iau ga tiri bia, ‘Asa ing iau ni pakile, Watong?’
“Ma no Watong ga tange, ‘Taman tut, ma nu haan u Damaskas. Ma da hinawase ugu kaia ta ira linge bakut ing God gate tibe taar taam bia nu gil.’ 11 Io, ira tunotuno ing iau ga hanahaan tika ma diet, diet ga lam iau u Damaskas kanong bia no dadas na murarang tano lulungo gate hapulo iau.
12 “Io, tiga tunotuno hinsana ne Ananias ga hanuat wara kakol iau. Aie ga tiga tunotuno nong ga murmur timaan ira harkurai tane Moses, ma ira Iudeia bakut ing diet ga kiskis kaia diet ga manga rurui. 13 Ga tur harue iau ma ga tange, ‘Tasigu Sol, nanaas baling!’ Ma kaik at mon iau ga haruat bia ni nes ie. 14 Io, Ananias ga tange hoken: ‘No God ta ira hintubu dahat i te gilamis ugu bia nu nunure no uno sinisip ma bia nu nes no Takodasiana ma bia nu hadade ra nianga mekatiga ra hana. 15 Ma augu, nu hinhinawas utana taar ta ira matanaiabar bakut ma ira linge u te nes ma u te hadade. 16 Io, asa at baak um ing u kiskis kahe? Taman tut, ma nu kap baptais ma nu sasaring tupas ie ma naga sagule ise ira num magingin sakena.’
17-18 “Io, bia ing iau ga tapukus u Ierusalem ma iau ga sasaring aram tano tamat na hala na lotu iau ga nes tiga ninaas na tanuo ma iau ga nes no Watong ga iangianga. Ga tange tagu bia, ‘Habir! Haan talur Ierusalem kaiken at kanong diet pa na taram ugu ing u hinhinawas utagu kai ta diet.’
19 “Ma iau ga balui, ‘Watong, diet at, diet nunure bia iau git suursuur laka ta ira hala na lotu anuhet ira Iudeia wara bulbul halaka diet ing diet nurnur taam ra hala na harpidanau ma wara hadakdak diet. 20 Ma ing di ga gulum bing no num tunotuno Stiwen nong ga hinhinawas utano hinsaam, iau ga tur taar kaia ma iau ga balaure ira maal udiet ing diet ga gulgulum bing ie, ma iau ga haut uta iakano.’
21 “Io, no Watong ga tange tagu, ‘Haan, iau ni tule ugu u tapaka, taar ta diet ing diet pai Iudeia.’ ”
Ing bia di ga wara hadangat ie, Pol ga hapuasne bia aie tiga Rom.
22 Ira matanaiabar diet ga hanhadade Pol tuk taar ta ing ga tange iakano subana nianga. Io, diet ga kakongane naliu bia, “Muat bu bing iakano ra mangana tunotuno! Pai tahut bia na lon ta iakan ra ula hanuo!”
23-24 Bia ing diet ga kupkup ma diet ga kap se ari ta ira udiet sigasigam ma diet ga sasa kaabus uram ra mauho, no lualua ga tar ra dadas na nianga bia da kap halaka Pol uram ra baang ta diet ira umri. Ga hartula bia da hadangat ie ma da tiri murmur ie waing da nunure leh bia warah kaik ira matanaiabar diet ga kupkup taar tana hokaiken. 25 Bia ing diet gate sal hatakodasne ira iruo limana ma diet gate kubus ie wara hadangat ie, Pol ga tange tano tamat na umri nong ga tur taar kaia bia, “Hohe, i takodas tano numuat harkurai bia nu hadangat tiga Rom ma nong baak mah pa di gil tiga ula harkurai utana bia i te gil ra sakena?”
26 Bia ing no tamat na umri ga hadade hokaiken, ga haan uram tano lualua ma ga tiri ie, “Ai! Asa ing u wara gilgil? Iakanan ra tunotuno aie tiga Rom!”
27 Io, no lualua ga haan uram ho Pol ma ga tiri, “Ai! A Rom ugu bia taie?”
Ma Pol ga balui, “A tutun.” 28 Io, no lualua ga tange, “Iau ga kukul ma ra but na kinewa sakit bia iau ni kap no kinilam bia iau tiga Rom.”
Pol ga balui, “Iesen iau taie. No agu sus aie ga kap no kinilam bia aie tiga Rom. Kaik di ga kaha mah iau huo.”
29 Io kaik, diet ing diet ga tur taar wara tirtiri mur ie, diet ga hesuo laah kaik at. Ma no lualua ga sam kahe no katine ing ga nunure leh bia gate wis tar Pol ma ra dadas na hidihidi sakit ma aie tiga Rom.
Pol ga tur ra matmataan ta ira kaunsil.
30 Tano mes na bung no lualua ga palas ise Pol kanong ga sip bia na nunure leh no burena tutun bia warah kaik ira Iudeia diet gaam tung Pol. Io, ga tau haruat ira tamat na ut na pakila lotu ma ira kaunsil gar na Iudeia. Io, ga lamus Pol ma ga hatur ie ra matmataan ta diet.