23
Pol ga mate dit ira kaunsil ma ga tange, “Kaba tasigu, no nugu lilik i hatutun bia ira nugu tintalen i tahut tano matmataan ta God tuk katin.” Io, bia ing Ananias no tamat ta ira ut na pakila lotu ga hadade huo, ga tule diet ing diet ga tur taar kaia bia diet na pasar no hane Pol. Ma Pol ga tange tana, “God na pasar ugu, a ut na harababo. Augu hoing ra melmel na balo na hala iesen aram narako i hung ma ra bilinge. U kis taar kaia wara gil harkurai tagu haruat ma ing ira harkurai ta Moses i tange, ma iesen bia augu at, u te lake ira harkurai ing u hartula bia da pasar iau!”
Ma diet ing diet ga tur harue taar Pol diet ga tange, “Sige ugu kaik gu tange hagahe no tamat ta ira ut na pakila lotu ta God?”
Io, Pol ga babalu bia, “Kaba tasigu, iau pai palai bia aie no tamat ta ira ut na pakila lotu. Ing bia iau nigi palai taar bia aie sige, iau pa gor ianga huo kanong ira nianga ta God di ga pakat i tange bia, ‘Waak muat tangtange hagahe no lualua ta ira numuat matanaiabar.’ ”
Bia Pol ga palai bia ari ta diet a Sadiusi ma ari a Parisi, ga tange naliu aram tano kis hulungai bia, “Kaba tasigu, iau tiga Parisi, a natine tiga Parisi. Iau tur taar ra harkurai kai kanong iau kis na balaraan taar utano tuntunut hut baling ta ira minaat.” Bia ing ga tange hokaiken tiga but na hargau ga tahuat nalamin ta ira Parisi ma ira Sadiusi. Ma ira kaunsil diet ga harpaleng. (Ma no burena hoken. Ira Sadiusi diet tange bia taie ta tuntunut hut baling ta ira minaat, ma taie mah ta angelo bia ta tanuo. Iesen bia ira Parisi diet tange bia kaike bakut i mon.)
Io, ma no purpuruan ga hanuat tamat ma ari tena harausur ta ira harkurai tane Moses ing a Parisi diet, diet ga tur ma diet ga ianga hargau ma ra dadas bia, “Het pai nes leh ta nironga ta iakan ra tunotuno. Tiga tanuo bia tiga angelo dak i te haiangai.” 10 No hargau ga manga tamat sakit kaik no lualua ta ira umri gaam burut bia diet kabi sapak hasiksik Pol. Ga tar ra dadas na nianga ta ira umri bia diet na hansur ma diet na lamus leh Pol sukun diet ma ra dadas ma diet na lam ie uram tano udiet baang.
11 Io, ra bung um, no Watong ga tur harue Pol ma ga tange bia, “Nu balamasa! Nu hinawas at mah utagu ares Rom hoing u te hinawas taar tagu kai Ierusalem.”
Ira Iudeia diet ga harpingit bia diet na bu bing Pol.
12 Io, ra malaan tano mes na bung ira Iudeia diet ga harpingit ma diet ga kukubus bia diet pa na iaan ma bia diet pa na mom tuk bia diet te bu bing tar Pol. 13 Ma ga sakit ra ihat sangahul na tunotuno ing diet ga lalaka ta iakan ra kunubus. 14 Io, diet ga haan uram ta ira tamat na ut na pakila lotu ma ira tamat ta ira huntunaan ma diet ga tange, “Mehet te kukubus bia het pa na iaan tuk bia het te bu bing tar Pol. 15 Io kaik, kaiken muat ma ira kaunsil muat na tula nianga tupas no lualua ta ira umri bia diet na lam hawaat Pol ukai ho muat. Ma muat na ngan hoing bia muat sip bia muat na silihe timaan leh ta tutun na nianga mekaia ho ie wara gilgil no uno harkurai. Ma het, het te taguro taar bia het na bu bing sei katiga na ngaas ing na hananuat ukai.”
16 Ma iesen bia ing no lawane Pol ga hadade iakan ra udiet harpingit ga haan uram tano baang ta diet ira umri ma ga hinawase Pol. 17 Io, Pol ga tau leh tikai ta ira tamat na umri ma ga tange, “Lam kan ra marawaan uram tano numuat lualua. Auno mon nianga kana bia na hinawasei.”
18 Io, no tamat na umri ga lamus leh ie uram tano lualua. No tamat na umri ga tange, “Pol nong di te wis kawasei i hartula utagu ma gi saring iau bia ni lamus iakan ra marawaan ukai taam kanong bia auno mon nianga bia na hinawase ugu ine.”
19 Io, no lualua ga palim leh no limana no marawaan ma ga lamus hasisingen leh ie gaam tirii bia, “Asa ing u wara hinhinawase iau ine?”
20 No marawaan ga tange, “Ira Iudeia diet te haut tika wara sarsaring ugu bia nu lam Pol taar ta ira kaunsil marakan ma diet na ngan hoing bia diet sip ie wara tirtiri mur ie wara ta tutun na nianga utana. 21 Iesen, waak u tartaram diet kanong i sakit ra ihat sangahul na tunotuno ing diet na mun kahe tar ie. Ma diet te kukubus taar bia diet pa na iaan ma diet pa na mom tuk taar bia diet te bu bing tar ie. Diet taguro taar kaiken ma diet kiskis kahe ugu bia nu haut leh no udiet sinasaring.”
22 Io, no lualua ga hakatom no marawaan bia, “Waak u tangtange ta tikai bia u te hinawase tar iau ta iakan ra linge.” Ma gaam tule isei.
Di ga hamaren Pol u Kaisaria.
23 Io, ga tatau leh airuo ta ira uno tamat na umri ma ga tange, “Tagure ken ra matana ubane: ta iruo maar na ut na palim wise, ta liman ma iruo na sangahul na ut na kisi hos, ma ta iruo maar na ut na palim rumus. Tagure diet wara hinahaan u Kaisaria ra liman ma ihat na pakana bung katin ra bung. 24 Ma tagure ta hos tane Pol waing da lamus timaan tar ie tano tamat na ulkukuha Pelik.”
25 Io, ga pakat tiga pakpakat hoken:
26 “Iau Kolodias Lisias, ukatiga hono bilai na tamat na ulkukuha Pelik: A harmarsai na kis tika ma ugu.
27 Ira Iudeia diet ga palim kawase iakan ra tunotuno ma diet ga wara bubu bing ie iesen bia iau ga hanuat ma ira nugu matana ubane ma iau ga halon ie kanong bia iau gate nunure leh bia aie tiga Rom. 28 Ma iau sip bia ni nunure bia diet ga tung ie warah, kaik iau gi lamus tar ie ta ira udiet kaunsil. 29 Iau nas hoken bia ira udiet nianga na hartutung i iangianga utano udiet harkurai mon. Iesen taie tiga hartung i tirih haruat bia na hiruo panei. Ma taie tari mah i haruat bia daga bul ie ra hala na harpidanau urie. 30 Io, bia ing iau ser leh nudiet tiga harpingit wara hagahe iakan ra tunaan, iau tule ie ukatiga taam kaiken at. Ma iau tar ra dadas na nianga mah ta ira ut na hartutung bia diet na tar ira udiet nianga taar tana katiga ho ugu.”
 
31 Io, ira matana ubane diet ga mur nianga ma diet ga lamus leh Pol tika ma diet ra bung u Antipatiris. 32 Ma tano mes na bung ira matana ubane menapu diet ga waak se tar Pol ta ira ut na kisi hos bia diet na haan tika mei. Ma diet um, diet ga tapukus uram tano udiet baang. 33 Bia ing ira ut na kisi hos diet ga hanuat Kaisaria, diet ga tar no pakpakat tano tamat na ulkukuha ma diet ga tar se Pol ukatiga ra lumana. 34-35 Io, no tamat na ulkukuha ga was no pakpakat ma ga tiri Pol bia aie mahe. Bia ing ga nunure leh bia Pol aie me Silisia ga tange, “Iau ni hadade ira num nianga bia ing diet ing diet tung ugu, diet na hanuat.” Io, ga tar ra dadas na nianga bia da mano bat Pol aram ra but na hala na harkurai ta Herot.