24
Pol ga tur ra harkurai ra matmataan tane Pelik.
A liman na bung namur Ananias no tamat ta ira ut na pakila lotu ga hansur u Kaisaria tika ma rari a tamat ta ira huntunaan ma tiga mintatona tunaan ta ira harkurai, hinsana ne Tertulus. Io, diet ga kap ira udiet nianga na hartutung uta Pol taar tano tamat na ulkukuha. Bia ing di ga tau halaka Pol, Tertulus ga bul ira uno nianga na hartutung taar ta Pelik hoken: “Mehet te lagirane ra talona kinkinis na malum narakoman tano num harbalaurai. Ma no num minmintot i te kap hawaat ra haleng na kikios wara hatimaan no numehet hanuo. Ta ira kaba katon bakut mehet manga tanga tahut sakit, Watong Pelik, uta ing u te gil. Iesen iau pai sip bia ni manga hamalmalungo ugu. Io kaik, iau saring ugu bia, maris, nu hadade ken ra numehet kumkumina nianga.
“Mehet te nunure leh bia iakan ra tunaan aie tiga gotgotuana ma i la hatahuat purpuruan nalamin ta ira Iudeia ta ira matahu katon tano ula hanuo. Aie tiga lualua tano ton me Nasaret. Ma taie bia iakano sen mon. Taie. Ga walar at mah bia na hagahe no numehet tamat na hala na lotu. Io kaik, het gaam palim kawasei. [Het ga wara kurkurei haruat ma ira numehet harkurai. 7-8 Ma iesen bia Lisias no lualua ta ira umri ga hanuat tika ma ra dadas ma ga sarat leh ie ta mehet ma ga tar ra dadas na nianga ta ira tunotuno na hartutung bia diet na haan tupas ugu.]* Ira nianga nalamin tano hakilang [ ] pai kis ta ira haleng na tuarena pakpakat ing i bilai sakit. Ma augu at nu tiri murmur ie waing nugu nunure leh no tutun ta kaiken ra hartutung het gilgil taar tana.”
Ma ira Iudeia diet ga hartutung mah huo, bia a tutun kaiken ra linge.
10 Bia ing no tamat na ulkukuha ga haut utana bia na ianga, Pol ga tange, “Iau laro bia iau ni tar ira nugu nianga na turtur bat iau ta kaiken ra hartutung kanong iau nunure bia augu tiga ut na gil harkurai ta iakan ra hanuo ra bar tinahon. 11 Pai sakit baak ra sangahul ma iruo na bung ing iau ga haan uram Ierusalem wara lotu. Ma i malus taar taam bia nu nunure leh bia a tutun iakan. 12 Ma ira tunotuno ing diet tungtung iau, diet pa ga nes iau bia iau ga harhargor ma tikai aram ra tamat na hala na lotu. Ma diet pa ga nes mah iau bia iau ga hathatut purpuruan nalamin tiga kabaan aram narako ta ira udiet mes na hala na lotu ma bia aram tiga mes na subaan tano pise na hala. 13 Ma diet pai haruat bia diet na hatutun tar taam ira hartutung kaiken diet gilgil tar tagu. 14 Ma iesen iau pa ni suhe kanin. Iau la lalotu tupas no God ta ira hintubu mehet narakoman tano nugu kinkinis na nurnuruan ta iakan ra Ngaas nong diet tange bia a harabota ie. Iau nurnur mah ta ira harkurai bakut ta Moses ma ta ira pakpakat ta ira tangesot. 15 Ma iau kis na balaraan taar ta God hoing mah diet kaiken ra tunotuno. Ma no numehet kinkinis na balaraan kanin, bia God na hatut habaling ira ut na takodas ma ira ut na sakena sukun ra minaat. 16 Io kaik, hatikai iau walwalar bia ni balaure timaan ira nugu tintalen, no nugu lilik kabi tung iau ra matmataan ta God ma ira tunotuno.
17 “Namur ta ing iau pa ga nes Ierusalem ra bar tinahon, iau ga haan um ukaia wara tar harharahut ta ira nugu matanaiabar ing diet ga mon sunupi. Ma iau ga haan wara tar hartabar mah aram tano tamat na hala na lotu. 18 Ma iau ga gilgil kaiken ing diet ga nes tupas iau kaia. Ma iau gate hapataam ira pakpakilai haruat ta ira harkurai tane Moses bia nigi langalanga sukun no tirtirih meram narako ta kaike ra harkurai nong i kabit iau. Ma taie ta tamat na matanaiabar diet gate hanuat hurlungen taar tagu ma iau pa ga laka mah tiga purpuruan. 19 Ma sen no burena ie ke ta ari Iudeia meram tano hanuo Esia ing diet ga kis taar kaia. Gor takodas bia diet at diet na hanuat ukai taam ma diet naga tar ira nudiet hartutung ing bia udiet mon ta linge wara paspase tar tagu. 20 Ma ing bia taie, io, diet kaiken diet na tange ira ronga ing diet ga nes leh tagu ing iau ga tur taar tano matmataan ta ira kaunsil. 21 Diet tale bia diet na tange sen mon kanin ra linge iau ga kakonganei ing iau ga tur taar ra udiet matmataan. Iau ga tange bia, ‘Iau te tur taar ra harkurai ra matmataan ta muat katin kanong iau nurnur tano tuntunut hut balin ta ira minaat.’ ”
22 Sen bia Pelik ga palai timaan dahin taar ta ira Kristian. Kaik ga tange ta ira Iudeia bia diet na kis kawase tiga mes na bung. Ga tange hoken: “Bia ing Lisias no lualua ta ira umri na hanuat, io, iau ni bul no nugu ula harkurai bia u ronga bia taie.” 23 Io, ga tar ra dadas na nianga tano tamat na umri nong ga harbalaurai taar ta Pol bia na mano bat Pol. Iesen ga tange bia waak i manga mano bat ie. Na balei bia na tatohun dahin ma na bale leh ira uno harwis bia diet na nes mur ie ta ira uno sunupi.
24 Bia ing a bar bung gate sakit, Pelik ga hanuat tika ma no uno hahin na Iudeia, ne Darusila. Io, ga hartula uta Pol ma ga hadadei ing ga iangianga utano mangana nurnuruan ta diet ing diet nurnur ta Krais Jisas. 25 Bia ing Pol ga iangianga uta ira magingin takodas ma tano magingin bia tikatikai at na kurkure timaan ie ma utano tamat na gil harkurai unamur, Pelik ga burut ma ga tange, “I te haruat baak! I tale bia nu haan um. Namur bia ing a nugu mon pakana bung, iau ni hartula utaam.” 26 Iesen ga sipsip mah bia Pol na hau kumaan ie ma ta kinewa. Kaik gaam git harhartula hait utana ma git wawor tika mei.
27 Bia ing airuo tinahon gate sakit, Porkios Pestus ga kios Pelik. Iesen Pelik ga waak se tar at Pol ra hala na harpidanau kanong ga sip bia na hau ira Iudeia.

*24:7-8: Ira nianga nalamin tano hakilang [ ] pai kis ta ira haleng na tuarena pakpakat ing i bilai sakit.