25
Pol ga tur ra harkurai ra matmataan tane Pestus.
Ing aitul a bung gate sakit namur tano uno hinanhuat kaia tano hanuo, Pestus ga haan me Kaisaria uram Ierusalem. Ma ira tamat na ut na pakila lotu ma ira lualua ta ira Iudeia diet ga tar ira udiet nianga na hartutung taar ta Pol tana kaia. Diet ga manga saring Pestus bia na harahut diet hoken, bia na lamus Pol u Ierusalem kanong diet gate pingit tar wara bubu bing ie na ngaas. Ma Pestus ga babalu, “Kana di mano bat tar Pol aras Kaisaria ma iau at iau ni haan tapukus ukaia namur dahin. Io, bia ing iakan ra tunaan i te gil ta ronga, muat na tule numuat ta lualua u Kaisaria tika ma iau ma diet na ra tung ie kaia.”
Bia ing Pestus gate kisi ra liman ma itul bia sangahul na bung tika ma diet, ga hansur um u Kaisaria. Ma tano mes na bung ga tau hulungan no kinkinis na gil harkurai ma gaam hartula bia Pol na me tur ra matmataan tana. Bia ing Pol ga tur huat, ira Iudeia ing diet gate hansur me Ierusalem diet ga tur luhutanei ma diet gaam paspase tar ra dadas na nianga na hartutung taar tana. Iesen diet pa ga haruat bia diet na hatutun kaiken ra udiet nianga.
Io, Pol ga tar um no uno nianga na turtur bat ie ta ira hartutung hoken: “Iau pa ga gil tiga ronga taar ta ira Iudeia, bia tano tamat na hala na lotu, ma bia ukatiga mah hono tamat na lualua na gil harkurai sakit gar na Rom.”
Ma iesen bia Pestus ga sip bia na hau ira Iudeia, kaik gaam tiri Pol bia, “U kanan taar bia nu haan u Ierusalem ma nigi a tiri murmur ugu ta kaiken ra hartutung kaia, bia taie?”
10 Ma Pol ga balui, “Iau tur taar kaiken tano gil harkurai gar na Rom. Io, i takodas taar bia iau ni tur harkurai kai. Iau pa ga pakile ta ronga taar ta ira Iudeia ma augu iaat u nunure timaan tar huo. 11 Iesen bia ing iau gate gil tun tiga ronga i haruat bia ni hiruo panei, io, diet na bu bing iau, taie ta linge. Ma sen bia ing taie ta tutun ta ira nudiet hartutung taar tagu, io, pai takodas bia tikai na tar iau ukatiga ira lima diet. Iau kikilam haruat ma ira harkurai bia no tamat na lualua na gil harkurai sakit gar na Rom na hadade iau!”
12 Namur bia Pestus gate ianga tika taar ma ira uno kaunsil, ga balu Pol hoken: “U te kikilam bia no tamat na lualua na gil harkurai sakit gar na Rom na hadade ugu. Io, iau ni tule ugu uras hono tamat na lualua na gil harkurai sakit at!”
Pestus ga hinawase Agripa utane Pol.
13 Io, a bar bung namur Agripa, aie tiga tamat na lualua na gil harkurai, ma ne Bernis dir hinen ga hanuat Kaisaria wara hahaatne leh Pestus tano uno sigara kinkinis. 14 Ma dir ga wara kinkinis baak kaia, kaik Pestus gaam huo ira linge utane Pol taar tano tamat na lualua na gil harkurai. Ga tange tana bia, “Nalua ta ing Pelik ga haan laah ga waak tar tiga tunotuno kai ra hala na harpidanau. 15 Ma ing iau ga haan u Ierusalem ira tamat na ut na pakila lotu ma ira tamat ta ira huntunaan me Iudeia diet ga tung ie ma diet ga saring iau bia iau ni tule bingbing ie. 16 Ma sen bia iau ga hinawase diet bia pai a numehet magingin ira Rom bia het na tar se bia mon tiga tunotuno wara hapidanau ie. Taie. Na luena tur harmamata baak ma diet ing diet tung ie. Ma da tar mah ra mauho tana bia na tur bat ie ta ira udiet hartutung. 17 Io, ing diet ga hanuat tika ma iau ukai, iau pa ga halis no harkurai. Taie. Iau ga tau hulungan no kis hulungai na gil harkurai tano mes na bung ma iau ga hartula bia da lamus halaka no tunotuno. 18 Sen bia ing ira ut na hartutung taar tana diet ga tut ma diet gaam ianga, diet pa ga tung ie uta tiga ronga ing iau ga lik bia diet na tung ie urie. 19 Taie. Diet ga mon balik ari a hargau mei pane no udiet huna lotu at ma uta tiga tunotuno nong gate maat, hinsana ne Jisas, nong Pol ga tange bia kana i lon. 20 Ma iau pa ga palai bia ni tiri murmur uta iakan ra hargau hohe, io kaik, iau gaam tiri ie bia ga kanan wara hinahaan u Ierusalem bia daga tirii kaia ta kaiken ra hartutung bia taie. 21 Ma iesen bia Pol ga kikilam bia da waak tar ie ma no tamat na lualua na gil harkurai sakit gar na Rom at na gil no ula harkurai utana. Io, iau ga tar ra dadas na nianga bia da mano bat ie tuk taar bia iau nigi tulei ures hono tamat na lualua na gil harkurai sakit gar na Rom.”
22 Io, Agripa ga tange ta Pestus, “Iau sip bia iau at iau ni hadade iakan ra tunotuno.”
Ma Pestus ga balui, “Nu hadadei marakan.”
Pol ga huo no pir tano uno nurnuruan taar tane Agripa.
23 Tano mes na bung Agripa ma Bernis dir ga hanuat tika ma ra tamat na minamar ma dir ga laka aram tano hala na nianga tika ma ira tamat na ulkukuha ma ira watong ta iakano pise na hala. Io, Pestus ga hartula, di gaam lamus halaka Pol. 24 Io, Pestus ga tange, “Augu Agripa, no tamat na lualua na gil harkurai, ma muat bakut kaiken ing muat kis hurlungen taar, muat nes iakan ra tunotuno. Ira matanaiabar na Iudeia bakut kenam Ierusalem ma kai Kaisaria diet te kakongane ira udiet sinasaring taar tagu utana bia da bu bing sei. 25 Iau pa ga nes leh tiga linge bia gate gil ie kaik naga hiruo panei. Iesen ga kikilam bia no tamat na lualua na gil harkurai sakit kanas Rom bia na hadadei, kaik iau gaam kure bia ni tulei u Rom. 26 Sen bia iau pai palai bia ni tange tun hohe uta iakan ra tunaan ing ni pakat se tiga paas ures Rom tano tamat na lualua na gil harkurai sakit. Io kaik, iau te lamus tar ie tano num matmataan tus Agripa, tamat na lualua na gil harkurai augu, ma ta muat ira mes mah, waing nigi mon ta nianga wara pakpakat namur bia dahat te tiri murmur tar ie. 27 Ma iau tange huo kanong iau lik bia pai takodas bia da tule bia mon tikai meram narako ra hala na harpidanau ma taie pa di hapalaine timaan baak ira hartutung taar tana.”