26
Io, Agripa ga tange ta Pol, “I tale bia nu ianga um kaiken wara gaiem.”
Io, Pol ga tah pam ta diet ma no lumana ma ga hatahun ira uno nianga na turtur bat ira udiet hartutung hoken: “Augu Agripa, no tamat na lualua na gil harkurai, iau tanga tahut wara tuntunur ra num matmataan katin wara tangtange ira nugu nianga na turtur bat ira hartutung ta ira Iudeia. Ma iau manga tanga tahut kanong augu iaat u palai timaan taar ta ira numehet magingin ira Iudeia ma ta ira hargor i tahuat laah ta kaike. Io kaik, iau sasaring marmaris taam bia nu bale iau bia ni ianga baak ma nu hadade iau.
“Ira Iudeia bakut diet nunure ira nugu tintalen mekatiga laah ing ga bana bulu huat. Diet palai bia tano nugu kudulena nilon iau ga kis aram tano nugu hanuo ma aram mah Ierusalem. Diet ta nunure iau ra talona pakaan ma bia ing diet sip, io, diet haruat bia diet na suro haut bia iau ga tiga Parisi, no dadasina kabaan narako tano numehet lotu. Ma iau tur taar ra harkurai kaiken taar burena tano nugu kinkinis na balaraan uta ing God ga kukubus taar urie ta ira hintubu mehet. Iakan no kunubus nong ira numehet sangahul ma iruo na huntunaan diet kis na balaraan taar bia diet na kap ie ing hatikai diet lalotu tupas God. Io, tamat na lualua na gil harkurai, i taar burena ta iakan ra kinkinis na balaraan kaik ira Iudeia diet gaam tung iau. Iau manga karup bia ari ta muat, muat lik bia God pai tale wara hathatut ira minaat.
“Iau mah iau ga lik bia i tahut bia iau ni gil ra haleng na linge wara hanghagahe no hinsane Jisas me Nasaret. 10 Ma hokaike iaat mon kaik iau ga gil aram Ierusalem. Ira tamat na ut na pakila lotu diet ga tar ra dadas tagu wara kilkilat bat haleng na tunotuno tus tane God ma ing di ga bu bing diet iau ga haut mah uta iakano. 11 Haleng na pakaan iau git suursuur laka ta ira hala na lotu numehet ira Iudeia wara haphapidanau diet ma iau git walwalar bia iau ni sunang diet bia diet na tange hagahe iakano Jisas. Ma ga manga mis no balagu taar ta diet kaik iau gaam git hanahaan taar mah ta ira pise na hala ing i kis tapaka wara hinelar ta diet.
12 “Ma tiga bung um ta kaiken ra nugu hinahaan iau ga hanahaan u Damaskas tika ma ra dadas ma ra hartula mekatiga ta ira tamat na ut na pakila lotu. 13 Io, tamat na lualua na gil harkurai, hutet ra tingena kasakes aram tano ngaas iau ga nes tiga lulungo meram ra mawe. No lulungo tano kasakes pa ga haruat mei ma ga murarang sare iau tika ma ira tunotuno ing diet ga saksakate hani iau. 14 Mehet bakut het ga puko taar tano pise ma iau ga hadade tiga ingana tunotuno ga tange tagu tano nianga na Iudeia hoken: ‘Sol! Sol! Wara bih bia u hahelar tagu? Augu iaat u hangungut habalin at ugu ing u sase tar no kakim tano linge i kaskasumuan.’
15 “Io, iau ga tiri, ‘Sige ugu, Watong?’
“Ma no Watong ga babalu, ‘Iau Jisas nong u hahelar tagu. 16 Kaia, taman tut um ma nugu tur. Iau te harapuasa taam wara timtibe ugu bia nu gil ira nugu pinapalim ma bia nu tiga ut na hinhinawas ta ira linge ing u ta nes utagu ma ta ira linge iau ni hamines taam. 17-18 Iau ni halangalanga ise ugu mekatiga ta ira num matanaiabar at ma mekatiga ta ing diet pai Iudeia. Iau tultule ugu taar ta diet wara paapos ira mata diet ma wara lamlamus ise diet mekatiga ra kankado tupas no palai, ma mekatiga tano dadas ta Sataan tupas God. Ma na ngan hokaiken ta diet waing God na lik luban se ira udiet magingin sakena ma na was halaka diet taar ta diet ing God gate hasasingen leh diet wara uno kanong diet ga nurnur tagu.’
19 “Io kaik, tamat na lualua na gil harkurai Agripa, iau pa ga patnau tano ninaas na tanuo meram ra mawe. 20 Iau ga luena harpir taar ta diet aram Damaskas, io, mekaia uram ta diet kenam Ierusalem ma tano kudulena hanuo Iudeia ma taar ta diet ing diet pai Iudeia mah. Iau ga harpir taar ta diet bakut bia diet na lilik pukus ma diet na tahurus tupas God ma bia diet na tatalen haruat ma ra tutun na lilik pukus. 21 Ma iakano no burena kaik ira Iudeia diet gaam palim kawase iau aram tano tamat na hala na lotu ma diet gaam walar bia diet na bu bing iau. 22 Ma iesen bia God i te harahut iau tuk taar katin, kaik iau gi tur taar kai ma iau hinhinawas uta Jisas taar ta ira tunotuno bakut, ira watong tika ma ira tunotuno bia mah. Iau pai tangtange leh nugu ta nianga ing i mes ta ing ira tangesot ma Moses diet ga tange bia na hanuat. 23 Ma diet ga hinawas bia no Mesaia na maat ma aie nong na luena tut hut sukun ra minaat, io kaik, aie mon nong na harpir taar ta ira Iudeia ma diet ing pai a Iudeia diet utano palpalai nong na hanuat taar ta ira matanaiabar.”
24 Ing Pol ga tange huo Pestus ga ianga bat ie ta ira uno nianga ma gaam kakonga bia, “Pol, u te ba kaike! Ira haleng na harausur u te kap i hababa ugu.”
25 Ma Pol ga balui, “Watong Pestus, iau pai ba. Ira linge iau tangtange i tutun ma pai kakel bia a nianga gar na ba. 26 Ma iau hamaan bia iakanin i palai kanong Agripa, no tamat na lualua na gil harkurai, i madaraas timaan taar ta kaiken ra linge. Ma i tale bia ni haiangai ma pa ni burut kanong iau nunure tar bia i te hatarame bakut kaiken ra linge iau iangianga urie. Ma i te hatarame kanong kaiken ra linge pa ga hanuat ra munmun. 27 Augu Agripa, no tamat na lualua na gil harkurai, u nurnur ta ira nianga ta ira tangesot? Iau nunure bia u nurnur ta diet.”
28 Io, Agripa, no tamat na lualua na gil harkurai, ga tange ta Pol, “Ai! U lik bia u haruat bia nu halawen hagasiaan leh at mon iau nigi tiga Kristian?”
29 Ma Pol ga balui, “Bia nu ngan gasien huo bia nu manga halis, iau saring God bia augu ma diet bakut mah kaiken ing diet hanhadade iau katin, bia muat na hanuat hoing iau, ma sen bia ken sen mon ra dadas na winwisaan kaik iau malok bia muat na mon mah.”
30 Io, no tamat na lualua na gil harkurai ga taman tut tika ma no tamat na ulkukuha ma ne Bernis ma diet mah ing diet ga kis tika taar ma dal. 31 Diet ga haan talur iakano subaan ma ing diet ga iangianga harbasia ta diet, diet ga tange, “Iakan ra tunotuno pai gilgil ta ronga i haruat bia na hiruo pane, bia da kilat bat ie urie.”
32 Ma Agripa ga tange ta Pestus, “Iakan ra tunotuno gaar be langalanga mon bia pa naga kikilam bia no tamat na lualua na gil harkurai sakit gar na Rom na hadadei.”