27
Pol ga tur leh no uno hinahaan uras Rom.
Bia ing di ga bul um no ula nianga bia mehet na haan u Itali, di ga tar Pol ma ira mes meram narako ra hala na harpidanau ukatiga tano lumana tiga tamat na umri hinsana Iulius. Ma tiga tamat na umri ie tano matana ubane di kilam ie bia, “A Matana Ubane tano tamat na lualua na gil harkurai sakit gar na Rom.” Io, mehet ga kawaas tiga mon me Adaramitium nong ga taguro taar wara hinahaan taar ta ira pise na hala tano hanuo Esia ing ira mon git sapsapa ine. Io, het ga tut laah um. Ma Aristarkus, tiga tunotuno me Tesalonaika kenam Masedonia ga haan tika ma mehet.
Io, mehet ga sapa Saidon tano mes na bung ma Iulius ga marse Pol ma ga balei bia na haan uram ta ira uno harwis waing diet naga harahut ie ta ira uno sunupi. Io, mehet ga haan baling taar u na tes mekaia ma mehet ga haan barahit tano mugurlamin Saipras kanong mehet ga hilau harso ma ra dadas na baiangin. Bia ing mehet gate balos tar no kasapa hutaten Silisia ma Pampilia mehet ga sapa Maira kenam Lisia. Io, no tamat na umri ga nes leh tiga mon me Aleksandaria kaia nong ga wara hinahaan u Itali ma gaam hakawasne mehet tana. A haleng na bung mehet ga hanahaan matien haan ma ga dadas ta het iesen mehet ga petlaar wara hinanuat um haruat Nidas. Mehet ga papet puo bia mehet na haan hakakari huo taar burena tano baiangin. Io kaik, mehet gaam haan barahit balik tano mugurlamin Krit namur ta ing mehet gate sakit tar no ngusngus Salmone. Mehet ga malalat mur no gerger tano takapit na pakananoh ma mehet ga hanuat tiga taman di kilam ie bia Barahit na Sawai, hutet tano nat na pise na hala Lasia.
Mehet ga hasurum ra haleng na pakana bung kaia ma no tes mah um gaam manga lagures kanong gate sakit no bung na hinahal gar na Iudeia ma no labur gate hanuat um. Io kaik, Pol gaam hakatom diet hoken: 10 “Kaba tunotuno, iau nes bia no nudahat hinahaan na sakena. Bia dahat na haan no mon na manga sakena tika ma ira kinakaap ma dahat mah dahat na hiruo.” 11 Ma sen bia no tamat na umri pa ga song leh ira nianga ta Pol. Taie. Ga taram balik no ut na kap mon ma no tunotuno nong auno no mon. 12 Ma ra haleng ta het diet ga sip bia mehet na haan at mon kanong iakano sawai pa ga haruat bia da nahe se tar ira teka na labur kaia tana. Ma diet ga sip bia het na walar bia het na hanuat Pinikis ma het naga nahe ise tar no labur kaia. Ma Pinikis aie tiga mes na sawai kaia Krit nong i la kis barahit taar tano labur.
Tiga tamat na labur ga raprapusane hani no mon na tingaan tes.
13 Bia ing tiga dipdip mekatiga ta matailum ga hatahun wara huuhus, diet ga lik bia diet haruat um wara gilgil ing diet ga sip. Io, diet ga sal haut no haga ma mehet ga mur gerger tano takapit na pakananoh ta Krit. 14 Pa ga halis ma tiga dadas na baiangin sakit ga hanuat, di kilam ie bia ‘No Tunumat’, ma ga kakata suur mekatiga hono mugurlamin. 15 Ga kakata huat taar tano mon ma het pa ga haruat bia het na hilau harso mei. Io kaik, mehet gaam waak se tar mehet ma no mon, ma no baiangin gaam pupuh hani mehet. 16 Bia ing mehet ga haan barahit tiga nat na mugurlamin di kilam ie Kauda, mehet ga malalat at kaik het gaam petlaar bia het na kubus hadikdikit no waga nong mehet ga salsal hani ie menamur tano mon. 17 Bia ing ira tunaan diet gate rahi haut tar ie diet ga sal hinau menapu tano mon at mah waing pa naga pagola. Ma diet ga burut bia mehet kabi kawaas ta ira ula wana aras Libia ma no mon naga sakena. Io kaik, diet gaam haruhe hasur no maal tano mon ma diet ga waak se tar no mon bia no baiangin na pupuh hani ie. 18 No labur ga manga raprapusane hagahe het kaik diet gaam hatahun wara sase hasur ira kinakaap tano mes na bung. 19 Ma tano aitul a bung diet ga rakun leh ari gintatena no mon ing di la papalim me, diet gaam se hasur. 20 Bia ing a haleng na bung gate sakit ma no tes ma no mawe kana dir ga harpam taar ma no labur mah kana ga wawaang, mehet ga lik at um bia mehet pa na lon.
21 Ira tunaan diet pa ga ien ta nian ra talona pakaan. Io, Pol ga tur nalua ta diet ma ga tange, “Kaba tunotuno, muat gaar taram iau ing iau ga harhakatom bia waak dahat ra hinaan laah me Krit. Bia ing muat naga taram iau muat pa gor le haan tupas kaiken ra tinirih. 22 Sen bia kaiken iau saring hadadas muat bia muat na balaraan taar at kanong taie tikai ta muat bia na maat. Taie. No mon sen mon nong na sakena. 23-24 Nabung ra bung tiga angelo gar tano God nong auno iau ma nong iau lalotu tupas ie, i me tur harue iau ma i tange, ‘Waak ra bunurut, Pol. Nu tur at ra harkurai ra matmataan tano tamat na lualua na gil harkurai sakit kenas Rom. Ma God i te idane ugu bia diet bakut kaiken u hanahaan tika ma diet, diet pa na hiruo.’ 25 Io kaik, kaba tunotuno, muat balaraan taar kanong iau nuruan God bia ira linge na hanuat hoing at mon i te hinawase tar iau huo. 26 Sen bia, no mon na ra kis masapa at tiga mugurlamin.”
No mon ga taparok tano ula mamor iesen taie tikai ga hiruo.
27 No baiangin ga pupuh hani at baak mehet tano tes Adaria tano sangahul ma ihat na bung ra bung. Ing ga hutet ra tingena bung ira ut na pinapalim tano mon diet ga hamaan bia mehet ga wara hinanhuat taar tiga mugurlamin. 28 Diet ga walar no tes bia ga lamlamana haruat hohe ma diet ga nes leh bia no tes ga ihat na sangahul na pakon suur. Diet ga kis dahin ta mon ma diet ga walar habal no lamlamana tano tes ma diet ga nes leh bia ga aitul a sangahul na pakon. 29 Io, diet ga haruhe hasur ira ihat na haga mekatiga tano murmuruno no mon kanong diet ga burburut bia no labur kabi rapusane tar mehet ta ira huna haat. Io, diet ga sasaring bia na malaan gasien. 30 Ira ut na pinapalim ra mon diet ga walar bia diet na hilau sukun no mon, kaik diet gaam haruhe hasur no waga ures napu tano tes ma diet ga ngan bia diet ga wara haruruhe ari haga mekatiga ra laliana no mon. 31 Io, Pol ga tange tano tamat na umri ma ira matana ubane bia, “Bia kaiken ra tunotuno diet na haan laah mekai tano mon, io, pai tale bia muat na lon.” 32 Io kaik, ira matana ubane diet ga kut rupat ira hinau ing ga palim kahe tar no waga ma diet ga waak sei ma ga puko laah.
33 Io, ra malabungbung um Pol ga haragat diet bakut bia diet na iaan. Ga tange bia, “Ta kaiken ra sangahul ma ihat na bung muat te kis na bunurut bia asa na haan tupas dahat. Ma muat te kis bia, taie muat pai le ienien ta linge. 34 Io, kaiken iau manga saring muat bia muat na ien ta nian. Muat supi iakan waing muat naga lon. Taie ta tikai ta muat na hiruo.” 35 Bia gate tange tar kaiken ga kap leh ari beret ma ga tanga tahut ta God urie ra matmataan ta diet bakut. Io, ga pidik ie ma ga hatahun wara nian. 36 Ing diet ga nes ie huo diet bakut diet ga balaraan baal ma diet mah diet gaam ien ari nian. 37 Ma ga airuo maar ma liman ma iruo na sangahul ma liman ma tikai het ing het ga hananhaan tano mon. 38 Bia ing diet gate iaan hahos taar diet ga se hasur ira nian uram tano tes wara hamamakan no mon.
39 Bia ing ga malaan um diet pa ga nes kilam no taman iesen diet ga nes tiga sawai ma ra wanawana no wasasar tana. Io, diet ga lik bia diet na walar wara hasapa no mon kaia. 40 Diet ga kut rupat ira hinau talur ira haga ma diet ga waak tar at aram na tes ma kaik at mah diet ga palas ira hinau ing ga palim kahe tar no wasa nong i la kure tar no mon. Io, diet ga sarat haut no maal tano laliana no mon taar tano baiangin ma diet ga hilau tultul no wasasar. 41 Iesen no mon ga kap toke tiga ula mamor ma gaam kis kora ma no laliana pa ga haruat bia na magile. Kaik no murmuruno gaam tamaparparok ta ira pakananoh ing ga rarapus taar tana.
42 Io, ira matana ubane diet ga harpingit bia diet na bu bing diet ing diet ga wara hinahaan laka ra hala na harpidanau waing diet pa naga iaas u namanse ma diet naga hilau laah. 43 Ma iesen no tamat na umri ga sip bia Pol na lon taar at, kaik gaam tigal diet bia waak diet ra gilgil iakan ra udiet harpingit. Io, ga tar ra dadas na nianga um bia diet ing diet ga haruat wara niaas, bia diet na luena karwas suur ma diet naga hansot aram na manse. 44 Ma ga hartula bia diet bakut um ira mes, diet na kap leh ari subana daha ta ira sumsubaan tano mon wara niaas me ukaia. Io, hokaiken kaik diet bakut diet gaam a hansot timaan aram na manse.