No Tahut na Hinhinawas
LUK
ga Pakat Ie.
Luk ga pakat no uno pakpakat wara gaie tiga tunotuno no hinsana ne Tiopilas, a watong ie (nes Luk 1.1). Aie tiga tamat na watong aras Rom dak. Ma Luk ga sip bia Tiopilas na palai tano kinakaha, no nilon, no minaat, ma no tuntunut hut sukun ra minaat ta Jisas ma bia aie no ‘Krais’ nong i haruat bia na halon ira Iudeia ma diet ing diet pai Iudeia mah. Aie no Krais utano ula hanuo bakut. Ma Luk ga bul halaka ra haleng na pir dahin ing i panim ta Matiu ma Mak (nes no ula nianga ta Matiu). Ma sen iakan ra Tahut na Hinhinawas tane Luk no uno luena pakpakat mon. Aie no haburen tano pir nong Luk ga sip bia na hinawase Tiopilas urie. Da nes no haphapataam tano uno pir tano pakpakat ‘Ira Pinapalim ta ira Kaba Apostolo’ (Apostolo 1.1-2). Da nes tano haphapataam ta Luk bia Jisas ga hinawase ira uno bulu na harausur bia diet na kis kawase no linge God ga kukubus wara utana (Luk 24.49). Jisas ga ianga utano Halhaliana Tanuo. Ma tano hamhaburen ta Apostolo da nes habaling bia Jisas ga hinawase diet bia diet na kis kawase no Tanuo nong God ga kukubus bia na tule tar ie ta diet. Kaik Luk ma Apostolo, dir tiga kapawena pir mon uta Jisas ma no hinahaan hakakari tano tahut na hinhinawas nong ga ianga uta Jisas.
1
Watong Tiopilas, a haleng diet te walar bia diet na pakat mur ira linge ing i te hanuat nalamin ta mehet. Diet te mur ira hinhinawas ta diet ira ut na harpir tano tahut na hinhinawas. Ma diet ira ut na harpir, diet at, diet ing diet ga nes tun kaiken ra linge mekarawa laah ra hathatahun. Io kaik, iau hamaan mah bia i tahut bia ni pakat no harmur ta kaiken ra linge wara num, kanong iau at iau te tiri murmur timaan uta kaiken mekarawa laah tano hamhaburen. Ma iau lik bia ni gil huo waing nugu nunure ira tutun uta ira linge u te kap harausur ine.
No angelo ga lua na hinawas utano kinakaha tane Jon ma bia a mangana tunotuno hohei.
Tano pakana bung bia Herot ga harkurai taar tano hanuo Iudeia, ga mon tiga ut na pakila lotu hinsana ne Sekaraia. Ma aie mekatiga tano kabaan ta ira ut na pakila lotu gar tane Abaisa. Ne Elisabet, no uno hahin, aie tikai tano huntunaan tane Aron. Dir bakut dir ga lon takodas tano matmataan gar ta God. Dir ga mur ira nianga ma ira harkurai gar tano Watong. Pa ga tale bia tikai na tung dir ma ta tiga nironga. Iesen ga taie ta nati dir kanong Elisabet ga hinkaho ma dir gate manga patuana um.
Tiga bung Sekaraia ga gilgil ira pinapalim ta ira ut na pakila lotu ra matmataan gar ta God kanong ga pakana bung bia no uno kabaan na papalim. Ma haruat ma ira nudiet magingin ira ut na pakila lotu, diet ga mamagu ma ra mangana haat hoing satu, ma no haat ga tuko hamines Sekaraia. Io kaik, ga laka tano halhaliana subaan tano tamat na hala na lotu tano Watong wara tuntun hartabar nong i sangin kala mismisien. 10 Ma ing no pakana bung wara tuntun no kala mismisien na hartabar ga hanuat, ira tunotuno ing diet gate hanuat haruat taar wara lotu kaia diet ga saasaring ares nataman.
11 Io, tiga angelo ga hanuat puasa ta Sekaraia. Ma no angelo ga tur taar tano palpal na kata tano suuh na tun kala mismisien na hartabar. 12 Ing Sekaraia ga nes no angelo, ga karup ma a tamat na bunurut ga kap ie. 13 Iesen no angelo ga tange tana, “Sekaraia, waak ugu ra bunurut. God i te hadade no num sinasaring. No num hahin, ne Elisabet, na kaha num tiga bulu na tunaan ma nu pas no hinsana bia Jon. 14 Aie na haguama ugu ma nu kanakana panei ma a halengin diet na guama kanong da kahai. 15 Ma na ngan huo kanong aie na tiga tamat na tunotuno ra matmataan gar tano Watong. Ma waak ie ra mame ta wain bia ta mes na dadas na taah. Ma na hung laah ma no Halhaliana Tanuo tur leh meram tano balana no pawasine. 16 Na lamus pukus a haleng na matanaiabar na Israel taar tano Watong no udiet God. 17 Na kap no tintalen ma no dadas ta Elaija ma na lulua haan tano Watong wara hamaraam pakur ira mama ma ira nati diet. Ma na pukusane ira ut na patnau taar tano mangana lilik ta ira ut na takodas. Ma na gil huo wara tangtagure ira matanaiabar gar tano Watong waing diet naga taguro panei.”
18 Sekaraia ga tiri no angelo bia, “Iau ni nunure hohe bia a tutun iakan ra nianga? Iau tiga patuana um ma no nugu hahin mah huo.”
19 Io, no angelo ga babalu, “Iau Gabriel. Iau la tur taar tano matmataan gar ta God ma i te tule iau bia ni me hinawase ugu ta iakan ra tahut na hinhinawas. 20 Kaiken ra nugu nianga na hanuat tutun tano uno pakana bung tus, iesen pau nurnur ine. Io kaik, nu tabuna nianga ma pa nu tale bia nu ianga tuk tano bung bia iakan ra linge na hanuat.”
21 Ma ira matanaiabar kana diet ga nanaho uta Sekaraia ma diet ga nguanguo bia warah kaik gaam manga kis halis aram narako tano halhaliana subaan. 22 Ing ga hansur pa ga talei bia na haianga diet. Io, diet ga nunure kilam leh bia gate nes tiga ninaas na tanuo kanong ga hatatahuo ma ira limana taar ta diet ma sen bia pa ga tale bia na ianga.
23 Ing no uno pakana bung na pinapalim gate pataam, ga tapukus u nataman. 24 Namur ta iakan, ne Elisabet, no uno hahin, ga tianan ma ga kis mun taar tano ngasia dir haruat ma ra liman na teka. 25 Ga tange bia, “No Watong i te gil hokaiken wara gaiegu. Ta iakan ra pakana bung i te hamines no uno harmarsai ma i te kap se no nugu hirhir ta ira matmataan ta ira matanaiabar.”
No angelo ga lua na hinawas utano kinakaha tane Jisas ma bia a mangana tunotuno hohei.
26 Ing bia Elisabet ga tianan ma gate liman ma tikai ira uno teka, io, God ga tule Gabriel no angelo u Nasaret, tiga taman tano hanuo Galili. 27 Ga haan tupas tiga bulahin nong pai noh tika baak ma tiga tunaan. Ma di gate tar bat tar ie wara tatole tiga tunaan, hinsana ne Iosep. Aie tiga bulumur ta Dawit. Ma no hinsana no bulahin ne Maria. 28 No angelo ga kaang ie gaam tange bia, “No Watong i kis tika ma ugu ma i te idane ugu.”
29 Io, Maria ga nguanguo sakit ta kaiken ra nianga ma ga manga lilik bia a mangana nianga sa kaike. 30 Iesen no angelo ga tange tana hoken: “Maria, waak u burut. God i te guama pane ugu ma i taguro bia na idane ugu. 31 Nu tianan ma nu kaha tiga bulu na tunaan ma nu pas no hinsana bia Jisas. 32 Tamat no hinsana ma da kilam ie bia no Natine God Nong i Lua Harsakit. No Watong God na tar no kinkinis na tamat na ut na harkurai tana, nong gar tano hintubuno ne Dawit. 33 Ma na kure no huntunaan tane Iakop hatika. No uno kinkinis na harkurai pa nale pataam.”
34 Maria ga tiri no angelo bia, “Iakan ra linge na tutun hohe? Iau pai nunure baak tiga tunaan.”
35 No angelo ga babalu hoken: “No Halhaliana Tanuo na hanuat taar taam ma no dadas tano God Nong i Lua Harsakit na burung ugu. Io kaik, no halhaliana nong nu kahai da kilam ie bia no Nati God. 36 Nes baak! Elisabet no hinsakaam mah na kaha tiga bulu kaiken i parana taar. Di git tangtange bia a hinkahoi iesen i te tianan haruat ma ra liman ma tikai na teka kaiken. 37 Taie tiga linge i kalkalala ta God.”
38 Io, Maria ga babalu bia, “Iau no tultulai gar tano Watong. I tahut bia na ngan huo tagu hoing u te tange.” Io, no angelo ga haan talur um ie.
Elisabet ga nes kilam no tamat na haridaan ta Maria, no pawasine no uno Watong.
39 Ta iakano pakana bung Maria ga taguro ma ga haan gasien laah uram tiga taman kenam ta ira uladih ta Iudeia. 40 Ma ga laka tano ngasiane Sekaraia gaam haatne Elisabet. 41 Ing Elisabet ga hadade ing Maria ga haatnei, no bulu nong ga tianane tar ie ga manga magile ma Elisabet gaam hung ma no Halhaliana Tanuo. 42 Io, ga tange naliu bia, “U manga daan ta ira kaba hahin bakut ma iakano bulu nu kahai na daan mah. 43 Iesen, sige um iau, kaik no pawasine no nugu Watong gi hanuat ukai ho iau? 44 Ing at mon ira iruo talingagu dir hadade ing u haatne iau, no bulu narakoman tagu i manga magile ma ra gungunuama. 45 U daan kanong u te nurnur bia ira linge no Watong i te tange taam na hanuat tutun!”
Maria ga pirlat no Watong tano uno harmarsai tupas ira maris.
46 Io, Maria ga tange hoken:
 
“Meram narako tagu i hatamat no Watong,
47 ma no tanuagu i guama ta God no nugu ut na Halon.
48 Kanong warah, i te lik leh no nugu kinkinis na maris, iau no uno tultulai.
Io kaik, tur leh um ma kaiken, ira matanaiabar katin ma diet mah namur um, diet na wasange iau bia i ga haidane iau.
49 Kanong warah, no Dadas na God i te gil ra tamat na linge sakit tagu.
No hinsana i Halhaal.
50 No uno harmarsai i la hanahaan tupas diet ing diet urur tana,
ira tunotuno ing diet ga lon nalua, diet katin, ma diet mah namur.
51 I te gil ra dadas na linge ma no limana.
I te tule harbasiane se diet ing diet lik hatamat habaling diet.
52 I te bul hasur se ira lualua meram ta ira udiet kinkinis na tamat na ut na harkurai.
Iesen i te raun haut balik ira maris.
53 I te hahungi diet ing diet taburungan ma ra bilai na linge,
iesen i te tule se tar ira watong ma ra pabona diet.
54 I te harahut ira matanaiabar Israel, ira uno tultulai,
hoing ga tange ta ira hintubu dahat bia na gil huo.
55 I te lik leh bia no uno harmarsai na kis hatika taar ta Abraham ma ira uno bulumur.”
 
56 Ma Maria ga kiskis baak ma Elisabet haruat ma ra itul a teka ma gaam tapukus um u nataman.
God ga hamines no uno but na dadas tano Bung na kinakaha ta Jon.
57 Io, ing no pakana bung ga hanuat bia Elisabet na kakaha, ga kaha tiga bulu na tunaan. 58 Diet ing diet ga kis hutet taar tana ta iakano taman ma ira hinsakana, diet ga hadade bia no Watong gate hamines ra but na harmarsai tana, ma diet gaam guama tika mei.
59 Tano liman ma itul a bung diet ga hanuat wara kutkut no palatamaine no bulu ma diet ga wara paspas no hinsana no rana sus Sekaraia taar tana. 60 Iesen no pawasine ga tange bia, “Taie! Da kilam ie bia ne Jon.”
61 Ma diet ga tange tana, “Taie tikai ta ira hinsakaam i mon iakano hinsang.”
62 Io, diet ga hatahuo ma ira luma diet taar tano rana sus wara nunure leh bia a hinsana sa ga sip bia na pas no natine mei. 63 Ga sasaring wara tiga palpalehuana subana daha wara pinapakat tana ma ga pakat bia, “No hinsana ne Jon.” Ma diet bakut diet ga karup diet gaam manga lilik uta iakan ra linge. 64 Kaik at mon no hana ga tamapapos ma no karamena ga mamakan ma gaam tur leh wara pirpirhakasing God. 65 Ma ira matanaiabar ta iakano taman diet ga kilingane ra tamat na urur tika ma ra bunurut uta iakan ra linge. Ma ira matanaiabar ta kaike ra uladih tano hanuo Iudeia diet ga iangianga uta kaiken bakut ra linge. 66 Diet bakut ing diet ga ser leh iakan, diet ga manga lilik utana diet gaam tirtiri bia, “Iakan ra bulu na hanuat bia a mangana tunotuno sa ie?” Ma diet ga tirtiri huo kanong ga tutun at bia no dadas tano Watong ga kis taar mei.
Sekaraia ga ianga na tangesot utano hinanuat tano ut na harhalon.
67 Io, Sekaraia no rana sus ga hung ma no Halhaliana Tanuo ma gaam ianga na tangesot hoken:
 
68 “A pirhakasing uram tupas no Watong, no God gar Israel,
kanong i ta me kul halangalanga leh ira uno matanaiabar.
69 God i te hatut tiga dadas na ut na harhalon uta dahat
meram tano huntunaan gar ta Dawit no uno tultulai
70 hoing ga hamines ta ira uno halhaliana tangesot diet gaam tange nalua sakit.
71 I te hatur ie wara halhalon leh dahat sukun ira adahat suk,
ma mekatiga ta ira luma diet bakut ing diet malentakuane dahat.
72 I te gil huo wara hamhamines ra harmarsai taar ta ira hintubu dahat
ma wara liklik leh tar no uno halhaliana kunubus,
73 nong ga sasalim taar ta Abraham no hintubu dahat.
74 Ma i te gil huo wara halangalanga ise dahat ta ira luma diet ira adahat suk.
Io kaik, i tale dahat bia dahat na lotu tupas ie
75 ma ra gamgamatien ma ra takodas ma taie ta bunurut ta ira udahat nilon bakut.
76 Ma augu ra natigu, da kilam ugu bia no tangesot gar ta God Nong i Lua Harsakit,
kanong augu, nu lua tano Watong wara tangtagure no ngaas wara utana.
77 Ma nu gil huo wara tartar ta ira uno matanaiabar no minminonas tano harhalon nong diet na hatur kawase
ing God na lik luban se ira udiet magingin sakena.
78 Ma na lik luban se kaike ra sakena kanong no balana no udahat God i manga hung ma ra harmarsai.
Ma no uno harmarsai na hatahuat no pupuruk hut tano kasakes taar ta dahat meram ra mawe
79 wara murmurarang sare diet ing diet lalon ra kankado ma tano henai na minaat,
ma wara lulue no udahat hinahaan taar tano ngaas na malum.”
 
80 Io, ma no bulu ga tamat huat ma ga hanuat dadas tano tanuana ma ga lon aram ra hanuo bia tuk tano bung ga harapuasa ra matmataan na haruat taar ta ira Israel.