No Luena
Pakpakat ta Pol tupas ira
KORIN
Pol ga so no lotu aras Korin tano nuna airua na hinahaan ma no tahut na hinhinawas (nas Apostolo 18.1-18). No pisa na hala Korin a tamat na taman ia tano pakana bung Pol ga haan ukaia ma a haleng na tunatuna kaia diet ga mur ira bilingana magingin ma diet ga manga lotu tupas ira palimpua tikai ma ira sakana pinapalim na hilawai. Io, tano nuna aitul a hinahaan Pol ga kiskis aras Epesas (Apostolo 19.22) gaam ser lah aring purpuruan tano lotu aras Korin (1 Korin 1.11). Pol ga hadadei uta diet ira sigara Kristian kinas Korin bia ga manga dadas bia aring na haan talur ira nudiet sakana magingin manaluai. A tutun bia no Halhaliana Tanua ga manga tabar timaan ira Kristian kaia Korin ma ira haleng na bilai na hartabar, senbia pa diet ga lon timaan ma kaikek ra hartabar. Diet ga lik bia diet manga mintota (1.18-2.16) ma diet ga manga hatamat diet (4.6-21). Tiga tunana ga sua tikai ma no hahina tano ana sus (5.1-8) ma diet ga lam harbasianei diet bia diet na tur ra warkurai (6.1-11). Ma a mon tuntunur hararasanai nalamin tano lotu mah (1.10-17; 3.1-23). Ma aring mes na tunatuna diet ga hanuat maras Korin, diet gaam a tiri Pol uta aring linga diet ira Kristian kaia Korin pa diet ga manga palai tanai (7.1; 8.1; 12.1; 16.1). Io hua, Pol ga pakat iakan ra pakpakat bia na hakatom diet ta ira nudiet sakana magingin ma wara balbalu timaan ira nudiet tiniri. Ga hasasei diet utano magingin na tinolen (7.1-40) ma bia tikai pa na hapuka no tasina narako ta Karisito ma ira magingin i lik bia i tahut bia na gil ma sen no tasina i lik bia i sakena (8.1-11.1). Ga hasasei diet bia diet na lotu hoeh ma ira nudiet hartabar tano Halhaliana Tanua (11.2-14.40) ma bia no tuntunut hut sukun ra minaat ia tiga tamat na suruna tano tahut na hinhinawas (15.1-58).
1
1-2 Iau Pol nong Kalou ga tatau lah iau haruat ma no nuna nemnem bia iau tiga apostolo ta Iesu Karisito. Ma mamir ma no tasi dahat Sostenis, mamir tulei kan ra nianga tupas muat ira mataniabar na lotu gar Kalou ing muat kis kaia Korin, muat ing Kalou i ta bul hasisingen muat bia muat naga gamgamatien narako ta Iesu Karisito, muat ing i ta tatau lah muat bia muat ira nuna mataniabar tus tikai ma diet bakut ta ira tamtaman ing diet lotu tupas no nudahat Watong Iesu Karisito, ia no nudiet Watong ma no nudahat mah.
A harmarsai ma ra malum tupas muat makaia ta Kalou no adahat Sus ma no Watong Iesu Karisito.
Pol ga tanga tahut tupas Kalou
Iau la tangtanga tahut hait ta Kalou uta muat kanong i ta tabar bia muat narako ta Iesu Karisito ma no nuna harmarsai. Iau tanga tahut tana kanong i ta manga haidanei muat ma ira kaba hartabar bakut, ta ira kaba mangana nianga ma ta ira kaba mangana mintota bakut. Hokaiken Kalou ga hatutun no hinhinawas uta Karisito nalamin ta muat. Io hua, taia tiga hartabar bia i panim kaia nalamin ta muat ing muat kiskis kahai ma ra tamat na masmasingai tano hapuasa tano nudahat Watong Iesu Karisito. Ma na hatur hadadas mah muat tuk taar tano haphapataam bia pa da nas lah ta sakena ta muat ta iakano bung tano nudahat Watong Iesu Karisito. Ma Kalou na gil haruatanei ira linga ga kukubus bia na gil. Ia nong ga tatau lah muat bia muat na kap ra kinkinis tikai ma no Natina Iesu Karisito no nudahat Watong.
Ira tuntunur hararasanai narako tano lotu
10 Kaba tasigu narako ta Karisito, iau saring muat tano hinsa Iesu Karisito no nudahat Watong bia muat bakut, muat na haut tikai nalamin ta muat ma na taia ta tuntunur hararasanai mah ta muat. Ma iau saring muat bia muat na tur tikai ma tiga kapawena lilik mon. 11 Bar tasigu ta Karisito, aring makaia tano kabana ta Kloi diet ta hasasei iau bia a mon hargau kaia nalamin ta muat. 12 Ma i hokaiken, bia muat tikatikai muat la tangtangai aring linga i mesa harbasiai. Tikai i la tangtangai bia, “Iau la murmur Pol.” Tikai i tangai bia, “Iau la murmur Apolos.” Ma tikai mah i tangai bia, “Iau la murmur Pita.” Ma tikai mah at i la tangtangai bia, “Iau la murmur Karisito.” 13 Muat lik bia Karisito a nudiet sena mon ia taring? Di ga lau Pol tano ula kabai uta muat? Ma di ga bapitaiso dak muat narako tano hinsa Pol? 14 Iau tanga tahut ta Kalou bia pa iau ga bapitaiso taring ta muat, senbia Kirispus sena mon ma Gaius. 15 Io hua, pai tale tikai bia na tangai bia i ta kap bapitaiso narako tano hinsagu. 16 Io, ma iau lik lah mah no haratamaan ta Sepanas ing iau ga bapitaiso diet. Ma makaia um pa iau lik lah um tikai bia iau ga bapitaiso ia. 17 Kanong warah, Karisito pa ga tulei iau bia iau na bapitaiso. Taia. Ga tulei iau bia iau na ianga utano tahut na hinhinawas. Ma sen pataia bia iau na ianga ma ra mintota ma ra keskes na nianga gar na tunatuna mon, kaba no kabai ta Karisito gi ngan bia a linga bia mon ia.
No kabai ma no mintota ta Kalou
18 Iau tangai hua kanong diet ing diet hanahaan tano ngaas na hinirua, diet nas no nianga utano kabai bia a ba na lilik mon ia. Senbia dahat, ing dahat kis taar tano nuna harhalon, dahat nas kilam no nianga tano kabai bia ia no dadas ta Kalou. 19 I hoken di ga pakat ing Kalou ga tangai,
“Iau na gil hagawai ira mintota ta ira tena mintota,
ma iau na waak sei ira minminonas ta ira tena minminonas.”
20 Ma aha um ira minminonas na lilik ta ira tena minminonas? Aha um ira mintota ta ira tena hausur ta ira warkurai? Ma aha mah no keskes ta diet ira tena sa nianga? Tutuna sakit Kalou i ta haminis bia ira mintota tano ula hanua a ba na lilik mon. 21 Tano nuna minminonas, Kalou pa ga haut lah ira tena minminonas tano ula hanua bia diet na nunurei ia. Diet ga nas kilam no tahut na hinhinawas bia a ba na lilik ia. Io hua, Kalou ga nem bia na papalim ma iakano hinhinawas wara halhalon diet ing diet nurnur. 22 Ira Iudeia diet la sipsip bia diet na nas ira dadas na hakilang wara hamhaminis bia tiga linga i tutuna. Ma ira Grik diet la nanaas ta ira mintota. 23 Senbia mehet ing mehet ianga utano Mesaia nong di ga lau tar ia tano ula kabai. Ta ira Iudeia a linga na tukatukai ta diet kanong diet mola tana. Ta ira Grik diet lik bia a ba na lilik mon iakan ra linga. 24 Senbia diet ing Kalou i ta tatau lah diet, diet ira Iudeia ma diet ira Grik mah, diet nas kilam Karisito bia ia nong i haminis no dadas ta Kalou ma no mintota ta Kalou. 25 Kanong warah, no pinapalim ta Kalou ing diet nas bia i haminis ra ba na lilik, i haminis balik ra minminonas i tamat ta ira minminonas ta ira tunatuna. Ma no nuna pinapalim ing diet nas bia i tabales, i haminis balik ra dadas i tamat ta ira dadas ta ira tunatuna.
26 Kaba tasigu ta Karisito, muat na lilik bia a mangana tunatuna sa muat ta iakano pakana bung ing Kalou ga tatau lah muat. Pai haleng ta muat ing ira tunatuna diet ga nas kilam bia a lualua bia a tena mintota bia a tena dadas muat. 27 Senbia wara hahirhir ira tena mintota, Kalou ga pilak lah ira linga ing no ula hanua i nas bia i haminis ra ba na lilik. Ma wara hahirhir ira tena baso, Kalou ga pilak lah mah ira linga ing no ula hanua i nas bia pata dadas tana. 28 Ga pilak ira linga ing no ula hanua i nas hanapu ma i miligiruanei bia a linga bia, wara gilgil haliarei ira linga diet lik bia i tamat. 29 Kalou ga pilak kaiken ra linga hua waing taia tikai pa naga ianga na latlaat ra matmataan tana. 30 Senbia tano pinapalim ta Kalou at muat kis narako ta Karisito ma ia nong Kalou ta bul ia bia no nudahat mintota. Ma ia no nudahat mintota hoken kanong narako ta Karisito, Kalou i ta warkurai bia dahat takodas ma i ta bul hasisingen dahat bia dahat naga gamgamatien ma i ta kul halangalanga lah mah dahat. 31 Io hua, hoing di ga pakat tano nianga ta Kalou, “Siga nong i wara latlaat, i tahut bia na lat no Watong.”